• Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa

 • Autor: Leszek F. Korzeniowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-014-5
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zagrożonym stało się życie współczesnego człowieka, kultura będąca jego wytworem, społeczeństwo, w którym żyje, państwo, którego powinnością jest zapewnienie bezpieczeństwa, kontynent, na którym przebywa i glob, gdzie zaistniało życie. Zagrożenia początkowo mało znaczące, obecnie stały się tak istotne, że człowiek zamiast czerpać radość z życia wśród tych wszystkich dóbr, które sobie wytworzył i świata, który sobie podporządkował, poczuł strach i ułomność swojej potęgi.

Książka jest kontynuacją serii publikacji w naukach o bezpieczeństwie (securitologii) i przedstawia niebezpieczeństwa współczesnego świata. Na tej podstawie specjaliści zarządzania, działacze społeczni i politycy mogą próbować rozumieć i interpretować zagrożenia, planować i realizować projekty ratujące ludzi, zapobiegające katastrofom lub regenerujące środowisko przyrodnicze i społeczne. Publikacja może służyć jako podręcznik dla studentów i nauczycieli specjalności inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo obywatelskie, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie w sytuacji kryzysowej i podobnych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zagrożenia w mitach i w podejściu naukowym

1.1. Filozofia katastrofizmu i pesymizmu
1.2. Niebezpieczeństwa na terenach Rzeczypospolitej
1.3. Podmioty bezpieczeństwa

Rozdział 2. Zagrożenia współczesnego świata

2.1. Bezpieczeństwo przedmiotowe
2.2. Pierwotne siły sprawcze i czynniki chorobotwórcze
2.3. Zagrożenia wtórne i bezpośrednie

Rozdział 3. Informacje w monitoringu

3.1. Monitorowanie a kontrolowanie
3.2. Informacje w monitoringu
3.3. Źródła i metody pozyskiwania informacji

Rozdział 4. Monitoring zagrożeń

4.1. Monitoring geodynamiczny
4.2. Monitoring zagrożeń meteorologicznych
4.3. Monitoring zagrożeń zdrowia i życia

Rozdział 5. Zarządzanie bezpieczeństwem

5.1. Ryzyko
5.2. Metody oceny ryzyka
5.3. Metody i modele zarządzania ryzykiem

Załącznik 1. Zegar zagłady
Załącznik 2. Skala Beauforta
Załącznik 3. Skala Saffira-Simpsona huraganów
Załącznik 4. Rejestr największych katastrof na świecie

Spis przypadków
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia 

Leszek F. Korzeniowski
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doctor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Grigoria Skorowody w Pereyesławiu Chmielnickim (Ukraina, 2015); Doctor Honoris Causa Państwowego Instytutu polityki rodzinnej i młodzieżowej Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy (2014); docent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja); Członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Honorowy Obywatel Miasta Fromborka. W pracy naukowej koncentruje się na naukach o bezpieczeństwie (securitologia) w dziedzinie nauk społecznych oraz na naukach o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych. Opublikował ponad dwieście artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących społeczno-psychologicznych aspektów managementu, bezpieczeństwa cywilnego, funkcjonowania firm w warunkach ryzyka, wywiadu gospodarczego oraz zarządzania bezpieczeństwem (w językach: polskim, angielskim, czeskim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim). Książki autora

Książki tego autora

Publikacje zwarte i czasopisma naukowe
Augustyn: Wyznania. Tłum. Z. Kubiak. Kraków: Wyd. Znak, 1994.
Atlas Klimatu Polski 2005. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, wersja 23 z dnia
22.03.2013.
Ball St.: SARS i inne nowe epidemie. Warszawa: Medyk, 2003. ISBN: 83-87340-59-6.
Bałuszyński S.: Podstawy zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiektach sanatoryjno  
– hotelowych. Kraków: EAS, 2015. ISBN 978-83-61645-13-9.
Beckett S.: Waiting for Godot. New York: Grove Press, 1982. ISBN 0-8021-3034-8.
Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe
SCHOLAR 2002. ISBN: 83-88495-99-2.
Begg D. – Dornbusch R. Ekonomia, t. 1 i 2. Warszawa: PWE, 1993.
Bellinger G.J.: Leksykon mitologii. Mity ludów i narodów świata. Warszawa: MUZA SA,
2003. ISBN 83-7319-245-X.
Bentham Jeremy: Panopticon: or the Inspection-House. Dublin: 1787.
Berezutskiy V.V. (ukr.) Березуцький В.В.: (ред.) Безпека людини у сучасних умовах.
Харків, 2018. ISBN 978-617-7577-60-6.
Berezutskiy V.V. (ros.) Березуцкий В.В.: Обезпечение безопасности при применении
водных технологических емульсий и растворов на производствах в металлоо
брабатывающих технологиях. Харьков: Факт, 2009. ISBN 978-966-637-650-6.
Biblia Tysiąclecia. Wyd. III. Poznań-Warszawa: Wyd. Pallottinum, 1980.
Bologna G.J. – Lindquist R.J. – Wells J.T.: The Accountant’s Handbook of Fraud and Commer-
cial Crime. John Wiley & Sons Inc. 1995.
Boltivets  S.I.  (ukr.)  Болтівець  С.І.:  Апаратурне  вімірювання  психофізіогічних
станiв готовності до переживанняризикiв i небезпек. „Практична психологiя
та соцiальна робота” 2009, № 11, c. 44-48; № 12, c. 47–49.
Broniarek W.: Gdy Ci słowa zabraknie…, Słownik synonimów. Warszawa: Haroldson, 2005.
ISBN: 83-922502-0-6
Brydak L.B. – Romanowska M. – Radzikowski A. – Steciwko A.F.: Polskie standardy profi-
laktyki i leczenia grypy. Warszawa: Warsaw Voice, 2007. 211 Bibliografia
Buzalka J.: Krízový mamažment vo verejnej správe. Bratislava: Akadémia Policajného zboru
2008. ISBN 978-80-8054-451-5.
Cieślarczyk M.: Współczesne rozumienie bezpieczeństwa i obronności. Towarzystwo Wiedzy
Obronnej, „Zeszyt Problemowy” 2001, nr 3.
Czekaj J.: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Kraków: AE 2000.
Dowgiat J.: Pogląd na świat. /in:/ Powiat J. (red.): Kultura Polski Średniowiecznej X-XIII.
Warszawa: 1985.
Dworzecki J.: Systém krízového riadenia v Poľsku. Bratislava: APZ, 2012. ISBN 978-80-
89551-03-3.
Encyklopedia powszechna, PWN. Wydanie 3. Warszawa: 1983, tom 1. ISBN 83-01-00001-5.
Encyklopedia powszechna, PWN. Wydanie 3. Warszawa: 1984, tom 2. ISBN 83-01-00002-3.
Encyklopedia powszechna, PWN. Wydanie 3. Warszawa: 1985, tom 3. ISBN 83-01-00003-1.
Encyklopedia powszechna, PWN. Wydanie 3. Warszawa: 1987, tom 4. ISBN 83-01-00004-X.
Fehler W.: Bezpieczeństwo  wewnętrzne  współczesnej  Polski.  Aspekty  teoretyczne  i  praktyczne.
Warszawa: (brak wyd.) 2012. ISBN 978-83-61938-42-2.
Foucault Michel: Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Wyd. Fundacja Ale-
theia, 1998.
Frei D.: Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 1977, s. 17–21.
Fukuyama F.: The Great Disruption. London: PROFILE BOOKS, 1997.
Gulisano P.: Pandemie. Od dżumy do ptasiej grypy. Poznań: Wyd. W drodze, 2007.
Haddon W.: The basic strategies for preventing damage from hazards of all kinds. „Hazard Pre-
vention” 1080, p. 8–11.
Haddon W.: Strategy in preventive medicine: passive ws. active approaches to reducing human
wastage. „Trauma” 1974, p. 353–354.
Hanausek T.: Element bezpośredniości jako znamię niektórych typów przestępstw. „Państwo
i Prawo” 1964, nr 12, s. 905–914.
Hanausek T.: Zarządzanie bezpieczeństwem – nowa dziedzina nauki. /in:/ Bezpečnosť a ochra-
na majetku. Košice: LIPORT LFK 2001, s. 36-39. ISBN 83-915026-3-5.
Hofreiter L.: Securitológia. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Šte-
fánika, 2006. ISBN 978-80-8040-310-2.
Hołyst B.: Kryminologia. Warszawa: LexisNexis, 2004.
Ihnatowicz I. – Mączak A. – Zientara B. – Żarnowski J.: Społeczeństwo polskie od X do XX wieku.
Warszawa: KiW 1988.
Ihnatowicz I.: Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej. /in:/ Ihnatowicz I. – Mączak A.
– Zientara B. – Żarnowski J.: Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW
1988, s. 427–589.
Jabłoński L. – Karwat I.D. (red.): Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiuologia chorób za-
kaźnych. Lublin: Czelej, 2002. ISBN: 83-88063-76-6.
Jabłoński M. – Radziszewski T.: Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformacyjne informacji niejaw-
nych. Wrocław: PRESSCOM, 2012. ISBN 978-83-62723-28-7.
Kaufmann F.X.: Sicherheit als soziologischen und sozialpolitisches Problem. Untersuchungen zu
einer Wertidee hochdifferenzierter Gesellschaften. Stuttgart: Enke, 1970. 212 Bibliografia
Kerrigan M.: Historia śmierci. Warszawa: Bellona, 2009.
Kępiński A.: Lęk. Kraków: 2002.
Khalmuradov B.D. (ukr.) Халмурадов Б.Д.: Безпека життєдiяльностi – галузь науки.
/в:/ Безпека Життя i дiяльностi людини – освiта, наука, практика. Київ:
Саммiт-Книга, 2007.
Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: SGH 1997. ISBN 83-86689-68-4.
Kister Ł.: Význam informačnej bezpečnosti v podniku. Rozprawa doktorska pod kierownic-
twem Leszka F. Korzeniowskiego. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012 (niepubli-
kowana).
Kopaliński Wł.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydanie 14. Warszawa:
Wiedza Powszechna 1983. ISBN 83-214-0333-6.
Korzeniowski L.F: Analiza przyczyn i skutków katastrofy oraz pomiar radioaktywności w stre-
fie ochronnej Czarnobyla. „Securitologia“ 2013, nr 1(17), s. 34–56. ISSN 1898-4509.
Korzeniowski L.F.: Informačná bezpečnosť podnikania. Žilina: MULTIPRINT, 2010. ISBN
978-80-968150-5-0.
Korzeniowski  L.F.  –  Lytvynovskyi  E.Ju.  –  Vynnykova  L.F.  (ukr.)  Коженьовскі  Л.Ф.
–  Литвиновський  Є.Ю.  –  Віннікова  Л.Ф.:  Державне  регулювання  освіти  
з безпеки у Республіці Польща. „Науковий Збірник” Інституту Державного
Управління у Сфері Цивільного Захисту 2019, № 7, c. 87–105.
Korzeniowski L.F.: Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin, 2017. ISBN 978-83-
8885-172-6.
Korzeniowski L.F.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. 2. Warszawa: Difin, 2019.
ISBN 978-83-8085-926-5.
Korzeniowski L.: Securitology. The concept of safety. „Comunikations” 2005, No 3, s. 20–23;
Korzeniowski  L.:  Zarządzanie  bezpieczeństwem.  Rynek,  ryzyko,  zagrożenie,  ochrona.  /in:/  
Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków: PSB 2000, s. 437–444. ISBN 83-7230-040-2.
Kotarbiński  T.:  Elementy  teorii  poznania,  logiki  formalnej  i  metodologii  nauk.  Warszawa:
PWN, 1986.
Kozera A.: Przedmowa /w:/ Nauka i praktyka bezpieczeństwa. Księga pamiątkowa Leszka Fryde-
ryka Korzeniowskiego,profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo EAS, 2019. ISBN 978-83-61645-34-4, s. 5–20.
Krzyżanowski J.: Mądrej głowie dość dwie słowie. Warszawa: PIW, 1994, tom 1. ISBN 83-
06-02316-1.
Kubiak M.: Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w epoce Odrodzenia. Siedlce: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011. ISBN 978-83-7051-624-6.
Kwiatkowski S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Pułtusk: Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011. ISBN 978-83-7549-135-7.
Lem S.: Katar. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.
Leszczyński M.: Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa:
Difin, 2011. 13. ISBN 978-83-7641-528-4;
Lipiec J.: Świat wartości. Kraków: 2001. ISBN 83-86505-53-2.213 Bibliografia
Lutostański M.: Podstawy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń: Adam
Marszałek, 2015. ISBN 978-83-8019-011-5.
Lytvynovskyi E.Yu. (ukr.) Литвиновський Є.Ю.: Стандартизацiя освiти з безпеки
життєдіяльності  проблеми,  закордонний  досвiдб  шляхи  вирiшення, s. 168
(in:) Березуцький  В.  В.:  (ред.)  Безпека  людини  у  сучасних  умовах.  Харків,
2018, s. 167-173. ISBN 978-617-7577-60-6.
Mała encyklopedia PWN. Wyd. II. Warszawa: PWN 1996. ISBN 83-01-12090-8.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017. Warszawa: GUS, 2017. ISSN 1640-3630
Manstead A.S.R. – Hewstone M. i inni (red.): Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwel-
la. Warszawa: Jacek Santorski&CO Wydawnictwo 1996.
Markowski A.: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. PWN, 2012.
Mączak A.: Od połowy XV wieku do rozbiorów. /in:/ Ihnatowicz I. – Mączak A. – Zientara
B. – Żarnowski J.: Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988, s.
213–426.
Mika J.: Bezpečnostní vzdĕlávání z činnost vojenského ústavu vĕdeckého v letech 1919–1939
a 1946–1947. /in:/ Hofreiter L. (red.): Bezpečnosť a bezpečnostná veda. Liptovský Miku-
láš-Liptovský Ján: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009, s. 253–258.
ISBN 978-80-8040-372-0;
Mikhayluk V.A. – Khalmuradov B.D. (ukr.) Михайлюк В.O. – Халмурадов Б.Д.: Цивiльна
безпека. Київ: „Центр учбової лiтератури” 2008. ISBN 978-966-364-684-8.
Mitarski J.: Demonologia lęku /in:/ Kępiński A.: Lęk. Kraków: 2002.
Müllerová J.: Systémy zabezpečovania automobilov proti krádežiam. Žilina: Multiprint, 2008.
ISBN 978-80-968150-1-2.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, t.
8. ISBN 83-01-14179-4.
Ochrona środowiska 2019, „Analizy statystyczne”, Warszawa: GUS, 2019. ISSN 0867-3217.
Ochrona środowiska. „Analizy statystyczne”. Warszawa: GUS, 2020. ISSN 0867-3217
Ohrimenko S. (ros.) Охрименкo С.: Экономика секьюритологии. /in:/ Hofreiter L.
(red.): Bezpečnosť  a  bezpečnostná  veda. Liptovský Mikuláš-Liptovský Ján: Akadémia
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009, s. 71–78.
Olechnicki K. – Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC, 1998.
Oleński J.: Ekonomika informacji. Warszawa: PWE 2001. ISBN 83-208-1311-5.
Osiński Z.: Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki z XVI i XVII wieku. „Annales
Universitatis Mariae Curie Skłodowska” 2003, vol. LVIII.
Peciak J.: O utajnianiu mowy bez tajemnic. Warszawa: MON 1980.
Piekałkiewicz J.: Dzieje szpiegostwa. Warszawa: Czytelnik, 1999. ISBN 83-07-02643-1
Pieprzny S.: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rze-
szów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Apokalipsa św. Jana (fragment). Biblia Tysiąclecia.
Wyd. III. Poznań-Warszawa: Wyd. Pallottinum, 1980, s. 1397–1417.
Porada V. – Holcr K. a kolektiv: Policejní vědy. Plzeň: Vyd. Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-
7380-314-8. 214 Bibliografia
Powiat J. (red.): Kultura Polski Średniowiecznej X–XIII. Warszawa: 1985.
Pyatova  A.V.  (ukr.)  ПЯТОВА  А.В.:  Мала  академiя  наук  БЖД  (МАН  БЖД).  /в:/
Безпека Життя i дiяльностi людини – освiта, наука, практика. Київ: Саммiт-
Книга, 2007 с. 15–18. ISBN 966-7889-08-04.
Reber A.S.: Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR 2002.
Robbins R. H.: Encyklopedia czarów i demonów. Warszawa: Bellona, 1998.
Ruffié J. – Sournia J.Ch.: Historia epidemii. Od dżumy do AIDS. Warszawa: Wyd. W.A.B.
1996.
Russell B.: Szkice sceptyczne. Wyd. drugie w Polsce. Warszawa: HELFA, 1996.
Serikov Y. O. – Korzeniowski L.F. (ukr.) Серiков Я.O. – Коженевсьскi Л.Ф.: Безпека
життедiяльностi – секюритологiя. Проблеми. Зввдания. Шляхи вирішення.
Харкiв: ХНАМГ, 2012. ISBN 978-966-695-235-9.
Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Warszawa: PWN, 2007.
Sierpińska M. – Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN, 1998.
Skibniewska K.A. – Korzeniowski L.F.: (red.) Postęp w inżynierii bezpieczeństwa. Olszyn,
UW-M, 2017. ISBN 978-83-8100-113-7.
Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Reader`s Digest Przegląd 2001, tom 1,
tom 2. ISBN 83-88243-28-4.
Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga 1996.
Sofokles: Król Edyp. tłum. Kazimierz Morawski. wyd. 2. Kraków: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1947.
Sowa K.: Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń. Warszawa: 1988.
Spotowski A.: Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym. Warszawa: PWN, 1990.
Starnawski J.: Średniowiecze. Poezja religijna, Warszawa, 1984.
Stefanowicz  B.:  Wybrane  zagadnienia  infologicznej  analizy  informacji.  Płock:  NOVUM,
1999.
Szmit M.: Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego. Warszawa: PTI, 2014.
ISBN 978-83-60810-68-2.
Szubiakowski  M.  –  Wierzbowski  M.  –  Wiktorowska  A.:  Postępowanie  administracyjne.
Warszawa: C.H. BECK, 1999.
Taszycki W.: Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Wrocław, 1975.
Teresiński G. – Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia
lub  życia  II.  Możliwości,  warunki  i  granice  lekarskiej  oceny  narażenia  na  niebezpieczeń-
stwo życia lub zdrowia ludzkiego oraz kryteria medycznej kwantyfikacji stopnia narażenia.  
„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2001, nr 2.
Todorova  D.  (bul.)  Тодорова  Д.:  Инвестиците,  ключов  фактор  за  устойчиво
развитие  и  конкурентоспособност  на  транспортния  сектор.  „Мечаника
Транспорт Комуникации”, 2014, брой 3/1, c. III 1-6. ISSN 1312-3823.
Treder M.: Pandemie zagrożeniem XXI wieku. Warszawa: Łośgraf, 2012, s. 43–43. ISBN
978-83-62726-72-1.
Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. 215 Bibliografia
Uhrin S.: Obecná polícia – významný policajno-bezpečnostný subjekt. „Policajná teória a prax”
2004, č. 1, s. 84–96. ISSN 1335–1370.
Wałek T.: Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu a obecny poziom radioaktywności w strefie
ochronnej Czarnobyla [w:] Skibniewska K.A. – Korzeniowski L.F.: (red.) Postęp w inży-
nierii bezpieczeństwa. Olszyn, UW-M, 2017, s. 193–205. ISBN 978-83-8100-113-7.
Ward L. – Steeds W.: Demony. Wizje zła w sztuce. Warszawa: Arkady, 2008.
Welander G. – Svanström L. – Ekman R.: Safety Promotion – and Introduction. 2 nd  Revised
edituin. Stockholm: Karolinska Instituet 2004.
Węgierski bądź Dacki Simplicissimus. Przekład Danuta Reychmanowa. Przedmowa i przy-
pisy Jan Reychman. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967.
Wielka encyklopedia świata. Oxford: Oxford Educational Encyclopedia Ltd 2003–2006,
tom. I–XVII. ISBN (serii) 83-7325-540-0.
Wilder J.A.: Okiem cudzoziemca. Ze wspomnień cudzoziemców o dawnej Polsce. Warszawa:
Arkady, 1959.
Witczak T.: Literatura średniowiecza. Warszawa, 1999.
Wójcik J.W.: Przestępstwa  w  biznesie. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera, 1999,  
s. 60. ISBN 83-86210-82-6.
Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: SCHOLAR 2002.
Zalewski S.: Bezpieczeństwo polityczne państwa. „Rozprawa Naukowa“ nr 106. Siedlce: Wyd.
Akademii Podlaskiej, 2010. ISSN 0860-4371.
Zięba R.: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego – koncepcje-struktury-funkcjonowanie.
Wyd. czwarte. Warszawa: SCHOLAR, 2004. ISBN 83-7383-075-8.
Ziembiński Z.: Logika praktyczna. Warszawa: PWN, 1977.
Żarnowski J.: Epoka dwóch wojen /in:/ Ihnatowicz I.: Od rozbiorów do pierwszej wojny świa-
towej. /in:/ Ihnatowicz I. – Mączak A. – Zientara B. – Żarnowski J.: Społeczeństwo pol-
skie od X do XX wieku. Warszawa: KiW 1988, s. 593–670.
Przepisy prawa
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytu-
towi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu
badawczego (Dz.U. nr 172 poz. 1164).
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  29  maja  2012  r.  w  sprawie  środków  bezpie-
czeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 683), § 4.3.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji
dotyczących ruchów masowych ziemi. (Dz.U. nr 121, poz. 840).216 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasy-
fikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. poz. 1187).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2148).
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie infor-
macji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. poz. 2270), § 2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytu-
towi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu
badawczego (Dz.U. nr 172 poz. 1164).
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  29  maja  2012  r.  w  sprawie  środków  bezpie-
czeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 683), § 4.3.
Ustawa z dnia 14 kwietnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 1980 r. nr 9, poz. 26).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz.
296 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U.
z 2006 r. nr 139 poz. 993 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 59).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30, poz. 179 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1355 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.), art. 84 ust. 1.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. nr 155, poz. 1016 zm.).
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11 poz. 95).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. (t.j. z 2014 r. poz. 1512).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129,
poz. 902 ze zm.), art. 110a, ust. 2.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558 zm.).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz.U. nr 234 poz. 1570 zm.).
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271).
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. z 2021 r. poz. 623), art. 109, ust. 1.217 Bibliografia
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171,
poz. 1225).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. nr 167, nr 1131 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  28  kwietnia  2011  r.  o  systemie  informacji  w  ochronie  zdrowia  (Dz.U.
z 2021 r. 666 t.j.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1064).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1916).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2015, poz. 147).
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862; t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 152).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 796).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
Prasa i czasopisma
Urbański K.: Co do metra i sekundy. „Rzeczpospolita”, 27.12.2005.
Woźniak O.: Wirus nie umiera nigdy. „Przekrój” 2005, nr 4.
Zieliński T.: Informacja w procesie oceny banku. „Bank” 1999, nr 8.
Normy i materiały wewnętrzne
Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommenda-
tions to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The Chernobyl
Forum: 2003–2005. Second revised version. Austria, Vienna: Printed by the IAEA in
Austria, 2006.
Ekspertyza IMGW dla projektu KLIMADA. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obsza-
rów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020. Warszawa: Ministerstwo Środowiska,
wersja 23 z dnia 22.03.2013.
FEMA, Hazards Analysis for Emergency Management (Interim Guidance), Washington 1983, p. 5.
FEMA, Multi Hazard Identification and Risk Assessment, Washington 1997, s. XXI.
Informatyczny  system  osłony  kraju  przed  nadzwyczajnymi  zagrożeniami.  Nr  Projektu:
POIG.07.01.00-00-025/09. Raport końcowy.
Jóźwiak Justyna: Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności. Warszawa: Biuletyn
RPO, 2012, nr 12, s. 7–8. ISSN 0860-7958218 Bibliografia
Narodowy  Program  Antyterrorystyczny  na  lata  2015–2019.  Załącznik do uchwały nr 252
Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Monitor Polski 24 grudnia 2014, poz. 1218).
Nasletstvije  (ros.)  Наследие  Чернобыля:  Медицинские,  экологические  и  социально-
экономические  последствия  и  рекомендации  правительствам  Беларуси,
Российской Федерации и Украины. Чернобыльский Форум: 2003–2005. Второеб
исправленное издание. Austria, Vienna: Printed by the IAEA in Austria, 2006.
Ochrona środowiska 2019, „Analizy statystyczne”, Warszawa: GUS, 2019. ISSN 0867-3217:
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, wersja 23 z dnia 22.03.2013.
Wytyczne dotyczące definicji poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub
dla środowiska naturalnego w kontekście art. 33 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/82/WE –
marzec 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 132/32 PL, 7.6.2006.)
Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Polska Norma PN ISO 8402. PKN,
lipiec 1996.
Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 21 grudnia 1966 r. w spra-
wie ustalenia definicji i  oznaczeń legalnych jednostek miar oraz ustalenia pochod-
nych jednostek miar i jednostek miar dopuszczonych przejściowo do stosowania jako
legalne (M.P. 1966, nr 74, poz. 356).
Źródła internetowe
Anemometr  wiatraczkowy.  LAB-EL  Elektronika  Laboratoryjna  –  Monitoring  [odczyt
23.07.2021] https://www.label.pl/po/anemometr-wiatraczkowy-kestrel-5500.html
An interesting occurrence in Idaho Falls. „Congressional Record” Vol. 143, No. 142, Octo-
ber  21,  1997.  [dostęp  12.08.2021]  https://www.congress.gov/congressional-re-
cord/1997/10/21/house-section/article/H8903-2
Bakterie  Yersinia  pestis  powodujące  dżumę.  Rocky  Mountain  Laboratories,  National  In-
stitute  of  Allergy  and  Infectious  Diseases,  National  Institutes  of  Health  (USA).
www3.niaid.nih.gov [odczyt 12.08.2021] https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=2555007
Barometr.  Wikimedia  Commons  [odczyt  23.07.2021]  https://commons.wikimedia.or-
g/w/index.php?curid=295309
Barszcz  Sosnowskiego.  Wikimedia  Commons  [odczyt  12.08.2021]  https://pl.wikipedia.
org/wiki/Barszcz_Sosnowskiego#/media/Plik:Heracleum_Sosnowskyi_003.jpg
Bezirksregierung Köln/Rhein-Erft-Kreis. Google Earth, [odczyt 17.07.2021] https://tvn24.
pl/swiat/niemcy-powodz-w-nadrenii-polnocnej-westfalii-zdjecia-5150317
Bogusz Andrzej – Szymczak Michał: Sfery Ziemi. Creative Commons BY 3.0. [odczyt
1.08.2021] https://zpe.gov.pl/a/geografia-jako-nauka/D13YYdqYn
Czechowska Monika: Katastrofy budowlane w 2019 roku. Wiatr i ogień przyczyną większości
katastrof budowlanych. Architektura-murator ONLINE, 12.10.2020 (odczyt 2.08.2021]
https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy219 Bibliografia
Dobrapogoda24.pl [odczyt 23.07.2021] https://dobrapogoda24.pl/artykul/tornada-tra-
by-powietrzne-w-polsce
Doomsday Clock “Bulletin of the Atomic Scientists”. ISSN 0096-3402 (print), 1938-3282
(web). Wikimedia Commons [odczyt 9.08.2011] https://en.wikipedia.org/wiki/Do-
omsday_Clock_3D3950845
Dowód  osobisty  w  Polsce. Wikimedia Commons [dostęp 12.08.2021] https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Dow%C3%B3d_osobisty_w_PolsceEkologia.pl  [odczyt  31.07.2021]
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/
piezometr
Elektronika B2B. Portal branżowy [odczytu 2021-07-23] https://elektronikab2b.pl/tech-
nika/53809
Enigma Systemy Ochrony Informacji [odczyt 2021-05-03] https://www.enigma.com.pl/
produkty-i-rozwiazania/system-monitoringu-elektronicznego
European Severe Storms Laboratory (ESSL) 22.10.2018. [odczyt 12.08.2021] http://www.
emetsoc.org/essl/
Fala tsunami. 300-metrowe megatsunami na Hawaii. Wikimedia Commons, 8.12.2012 [do-
stęp  12.08.2021]  https://tvn24.pl/tvnmeteo/informacje-pogoda/ciekawostki,49/300-
-metrowe-megatsunami-na-hawaii,69641
GEOMINER  Michał  Kamiński  [odczyt  31.07.2021]  https://geominer.pl/wp-content/
uploads/2018/04/100_0494.jpg
Glassman J.K. Dihydrogen Monoxide: Unrecognized Killer. Copyright 1997 The Washington
Post Company. www.junkscience.com/news/glassman.html
Global tropical cyclone tracks-edit2.jpg [odczyt 31.07.2021] https://en.wikipedia.org/
wiki/File:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg
Główne płyty tektoniczne Ziemi. Wikimedia Commons [odczyt 28.07.2021] https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5116342
Google  Earth,  Bezirksregierung  Köln/Rhein-Erft-Kreis  [odczyt  17.07.2021]  https://
tvn24.pl/swiat/niemcy-powodz-w-nadrenii-polnocnej-westfalii-zdjecia-5150317
Grzelak Katarzyna: Zegar Zagłady pokazał 100 sekund przed północą. Przyszłe pokolenia nam
nie wybaczą. „National Geographic Polska” 19.03.2021. [odczyt 12.08.2021] https://
www.national-geographic.pl/artykul/zegar-zaglady-pokazal-100-sekund-przed-
polnoca-przyszle-pokolenia-nam-nie-wybacza
Hlebowicz Bartosz: Pół wieku bez remontu. Koniec śledztwa w sprawie katastrofy wiaduktu
w Genui, Florencja. Wyborcza.pl, 24 kwietnia 2021. [odczyt 2.08.2021] https://wybor-
cza.pl/7,75399,27012920,stal-wbrew-prawom-fizyki-koniec-sledztwa-w-sprawie-ka -
tastrofy.html
Huragan Wilma, 882 hPa w oku. Yucatan Peninsula (Meksyk) 19.10.2005. NOAA Satelli-
te and Information Service. Wikimedia Comons [odczyt 15.02.2015] http://en.wiki-
pedia.org/wiki/File:Wilma1315z-051019-1kg12.jpg
Instytut_Meteorologii_i_Gospodarki_Wodnej  [odczyt  2021-04-25]  https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Instytut_Meteorologii_i_Gospodarki_Wodnej#/media/Pli-
k:%C5%9Al%C4%99za_w_Borowie_stacja_wodowskazowa.jpg220 Bibliografia
Jeulin Philippe: Le Cholera. „Le Petit Journal”. Paryski dziennik (1863-1944). www.ami-
cale-genealogie.orgNauka  w  Polsce.  http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news,396322,smierc-naszego-wszechswiata-bedzie-bardzo-nudna.html
Karolkiewicz  Marek:  Mordercze  lato.  Tygodnik  „Przegląd”,  31  sierpień  2003.  [odczyt
12.08.2021] https://www.tygodnikprzeglad.pl/mordercze-lato/
Katastrofa Costa Concordia: co naprawdę się wydarzyło? gospodarkamorska.pl 23.11.2020.
[odczyt 12.08.2021] https://www.gospodarkamorska.pl/katastrofa-costa-concordia-
co-naprawde-sie-wydarzylo-55543
Klimas  Bartosz:  Czy  Kraków  wyda  miliony  na  system  monitoringu?  „Rzeczpospolita”
31.03.2020.  [odczyt  3.05.2021]  https://regiony.rp.pl/trendy/25004-czy-krakow-
wyda-miliony-na-system-monitoringu
Kołtowski Karol: Jak działa system inwigilacji Pegasus? „dobreprogramy.pl” 19 lipca 2021.
[dostęp  13.08.2021]  https://www.dobreprogramy.pl/jak-dziala-system-inwigilacji-
pegasus-instrukcja-trafila-do-sieci,6662898426059552a
Kosmos. Nauka w Polsce [odczyt 12.12.2014] http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualno-
sci/news,396322
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa [odczyt 12.08.2021] https://mapy.geoportal.gov.
pl/iMapLite/KMZBPublic.html#
Krzyk  Józef:  Śmiertelnie  niebezpieczne  ukłucie  komara  widliszka.  Wyborcza.pl  [odczyt
13.12.2014]  http://wyborcza.pl/alehistoria/1,133661,14599930,Smiertelnie_niebez-
pieczne_uklucie_komara_widliszka.html
Kuśnierz Robert: Wielki Głód. „Polityka” 4 listopada 2009 [dostęp 2.08.2021] https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/237023,1
Liczba ludzi zabitych w ciągu roku przez zwierzęta. Szacunki Światowej Organizacji Zdro-
wia  z  2014  r.  „polskatimes.pl”  [odczyt  28.07.2021]  https://d-art.ppstatic.pl/kadry-
/k/r/1/4c/f9/5b057f980cac2_o_large.jpg
Limnigraf. Wikimedia Commons [odczyt 2021-07-29] https://commons.wikimedia.or-
g/w/index.php?curid=10234118
Łata wodowskazowa nad rzeką Piaśnica. Wikimedia Commons [odczyt 29.07.2021] https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Piasnica-wodowskaz-0.jpg
Mapa  regionów  klimatycznych  Polski.  WIKING  Wydawnictwa  Edukacyjne  [odczyt
26.03.2015] http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=36
Mapa  Zagrożeń  Bezpieczeństwa  [odczyt  12.08.2021]  https://policja.pl/pol/mapa-zagro-
zen-bezpiecze/33880,dok.html
Marynistyczna stacja pogody. Arena.pl [odczyt 23.07.2021] https://arena.pl/oferta/maryni-
styczna-stacja-pogody-fischer- -1508bth-45-6-47413841
Michalik Łukasz: Pioruny nad Chrzanowem 15.07.2021. [odczyt 12.08.2021] https://www.
o2.pl/informacje/burza-nad-malopolska-6661500621359872
Mikroukład elektromechaniczny. Wikimedia Commons [dostęp 12.08.2021] https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Mikrouk%C5%82221 Bibliografia
Mileszko  Tomasz:  Pegasus  podsłuchiwał  dziesiątki  tysięcy  osób  z  50  krajów.  „Komputer
Świat”, 19 lipca 2021. [odczyt 12.08.2021] https://www.komputerswiat.pl/artykuly/
redakcyjne/jak-dziala-system-pegasus-to-totalna-inwigilacja/e4rkez2
Monitoring geodynamiczny Polski. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy [odczyt 2.08.2021] https://www.pgi.gov.pl/mogepl-home/projekty.html
NASA: Apollo 17 crew; taken by either Harrison Schmitt or Ron Evans. Wikimedia Com-
mons [odczyt 12.08.2021] https://web.archive.org/web/20160112123725
NASA, DTAM project team. Trzęsienia ziemi na kuli ziemskiej od 1963 do 1998 roku. Wi-
kimedia Commons [odczyt 12.08.2021] https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=35429
National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration.  Wikimedia  Commons  [dostęp
12.08.2021]  https://pl.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_
Administration
NOAA  Satellite  and  Information  Service.  Wikimedia  Commons  [odczyt  15.02.2015]
http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Wilma
Obszary występowania huraganów, tajfunów i cyklonów. Podróże.onet.pl [odczyt 31.07.2021]
https://podroze.onet.pl/ciekawe/cyklony-tropikalne-na-swiecie/74xvmvk
Olsen Mark C.: Batalion śmigłowców szturmowych Gwardii Narodowej, 30.10.2012 r. US Air
Force [odczyt 31.07.2021] https://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2000098970/
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy [odczyt 28.07.2021]
https://www.pgi.gov.pl/mogepl-home/o-monitoringu-geodynamicznym/sejsmolo-
gia/9727
PIG-PIB o nowym rozporządzeniu w sprawie ruchów masowych. Państwowy Instytut Geo-
logiczny  –  Państwowy  Instytut  Badawczy.  Fot.  Jacek  Dacka.  [odczyt  29.07.2021]
https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/sopo-aktualnosci/szczegoly/12820
Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 [od-
czyt 5.04.2013] http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_swiecka/dialog_03.html
Pomiary inklinometryczne – monitoring wgłębny osuwisk. Państwowy Instytut Geologiczny
–  Państwowy  Instytut  Badawczy  [odczyt  29.07.2021]  https://www.pgi.gov.pl/ima-
ges/stories/oddzialy/krakow/PSG/foto_duze/wglebny_lokalizacja_osuwisk.PNG
Postanova  (ukr.)  Постанова  апеляційного  суду  м.  Києва  у  кримінальній  справі  за
фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках. Харківська правозахисна
група (ХПГ) [odczyt 14.09.2014] http://khpg.org/index.php?id=1265039604
Powodzie w Niemczech. PAP/EPA/SASCHA STEINBACH [Odczyt 18.07.2021] https://
tvn24.pl/swiat/powodzie-w-niemczech-wzrosl-bilans-ofiar-znaleziono-juz-ponad-
150-cial-5151660
Pulsoksymetr napalcowy. Medwil.pl [odczyt 30.07.2021] https://medwil.pl/Pulsoksymetr-
napalcowy-gima-oxy-50-kolorowy-wyswietlacz
RMS  Titanic  departing  Southampton  on  April  10,  1912.  Wikimedia  Commons  [odczyt
12.08.2021] http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=3817223
Rodzaje przyczyn trzęsień ziemi. Scholaris. Portal wiedzy dla nauczycieli [odczyt 12.12.2014]
http://www.scholaris.pl/zasob/6534222 Bibliografia
Scholaris. Portal wiedzy dla nauczycieli [odczyt 12.12.2014] http://www.scholaris.pl/za-
sob/6534
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej [odczyt 30.07.2021] https://www.gov.pl/web/korona-
wirus/monitorowanie-stanu-zdrowia-na-odleglosc
Skala  Beauforta.  klimatolodzy.pl  [odczyt  28.07.2021]  https://klimatolodzy.pl/images/
skp/wiatr/skala_beauforta.jpg
Skala Beauforta. nurkomania.pl [odczyt 30.07.2021] https://www.nurkomania.pl/beau-
forta_skala.htm
Skala Saffira-Simpsona  . Wikimedia Commons [odczyt 2.08.2021] https://pl.wikipedia.
org/wiki/Skala_Saffira-Simpsona
Skibińska Regina. Katastrofy naturalne powodują coraz wyższe straty. „Obserwator Finanso-
wy”, 16.02.2021. [odczyt 12.08.2021] https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/
rynki-finansowe/bankowosc/katastrofy-naturalne-powoduja-coraz-wyzsze-straty/
Słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych.
Warszawa:  Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej,  2010.  [odczyt  2.08.2021]
https://lodzkie.eu/data/other/slownik_meteo.pdf
Spinazze Gayle: It is now 100 seconds to midnight. „Bulletin of the Atomic Scientists”,
January 23, 2020 [odczyt 12.08.2021] https://thebulletin.org/2020/01/
Stacja meteorologiczna. Wikimedia Commons [odczyt 23.07.2021] https://pl.wikipedia.
org/wiki/Stacja_meteorologiczna
Stacja meteorologiczna. KN Kliwent [odczyt 23.07.2021] http://www.kliwent.agh.edu.pl/
meteo/
Stanisławska Aleksandra: Haiyan  –  tajfun  rekordów.  Opublikowano 11.11.2013 [odczyt
29.07.2021] https://www.crazynauka.pl/haiyan-tajfun-rekordow
Staszic S.: Przestrogi dla Polski z teraznieyszych politycznych Europy związkow y z praw natury
wypadaiące. 1790. Odczyt 2011-08-10. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0143/
70 lat temu na Hiroszimę zrzucono bombę atomową. dzieje.pl 6.08.2015 [odczyt 12.08.2021]
https://dzieje.pl/aktualnosci/70-lat-temu-na-hiroszime-zrzucono-bombe-atomowa
Swoczyna Bernard: Haiyan: najsilniejszy tajfun w historii. Opublikowano 17.11.2013 [od-
czyt: 29.07.2021] https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2556
Śledztwo  katyńskie.  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Warszawa  [dostęp  2.08.2021]  https://
ipn.gov.pl/pl/80-rocznica-zbrodni-kat/sledztwo-katynskie/95010
The Haddon Matrix. „Traffic Safety Center Newsletter” 2005, volume 3, Number 1. [od -
czyt  12.08.2021]  http://www.tsc.berkeley.edu/html/newsletter/winter05-06/front-
page.html
Telewizja przemysłowa. Wikimedia Commons [odczyt 12.08.2021] https://pl.wikipedia.
org/wiki/Telewizja_przemys%C5%82owa
Tornado.  Wikimedia  Commons  [odczyt  12.08.2021]  Justin1569  at  English  Wikipedia
[GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5
Upały w Europie (2003). Wikimedia Commons [odczyt 12.08.2021] https://pl.wikipedia.
org/wiki/Upa%C5%82y_w_Europie_(2003)US Dept of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National We-
ather Service, SKYWARN [odczyt 2.08.2021] https://www.weather.gov/SKYWARN
US Air Force [odczyt 31.07.2021] https://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2000098970/
Uszkodzenia  skóry  po  kontakcie  z  barszczem. Wikimedia Commons [odczyt 12.08.2021]
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4515469
Walków Marcin: 71 lat temu Amerykanie zrzucili bombę atomową na Nagasaki. Wikime-
dia  Commons  [dostęp  12.08.2021]  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/
nagasaki-71-lat-po-zrzuceniu-bomby-atomowej-zdjecia-archiwalne/b6x718y
Wienerberger  Alexander:  Центральний  державний  кінофотофоноархів  України
імені Г. С. Пшеничного. Oд. обл. 5136 (photo 119) [1]. Wikimedia Commons [od-
czyt 12.08.2021] https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17466593
Wienerberger Alexander: Diocesan Archive of Vienna (Diözesanarchiv Wien)/BA Innit-
zer. Wikimedia Commons [odczyt 12.08.2021] https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=3120021
Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów. https://commons.wikimedia.org
World’s  Deadliest  Animals.  polskatimes.pl  [odczyt  28.07.2021]  https://d-art.ppstatic.pl/
kadry/k/r/1/4c/f9/5b057f980cac2_o_large.jpg
Wyciąg ze sprawozdania z działalności komisji powołanej przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy bu-
dowlanej w dniu 28 stycznia 2006 r. pawilonu wystawienniczego przy ul. Bytkowskiej
1 na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach. Warszawa: GUNB, maj 2006,
s. 16 [odczyt 2.08.2021] https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/ka -
towice_wyciag.pdf
Zasięg koronawirusa COVID-19 [aktualizacja 31.07.2021]. Redakcja MEDONET. https://
www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,zasieg-koronawirusa-covid-19--
mapa-,artykul,43602150.html
Znana jest przyczyna wypadku autokaru w Grenoble w 2007 r. tur-info.pl 2010-01-06 [odczyt
12.08.2021] http://www.tur-info.pl/p/ak_id,28680
Życie za kratami. NIK o bezpieczeństwie osadzonych, 9.10.2020. [odczyt 3.05.2021] https://
www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-osadzonych.html

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane