• Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Studium diagnostyczno-koncepcyjne

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Studium diagnostyczno-koncepcyjne

 • Autor: Leszek Zelek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-177-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 306/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Turbulentne otoczenie systemu pomocy społecznej wywołane m.in. migracjami, skutkami pandemii COVID-19, procesami demograficznymi, terroryzmem czy globalizacją determinuje poszukiwanie narzędzi zwiększających skuteczność działania jednostek. Powodem podjęcia badań w przedmiotowym obszarze były reformy sektora publicznego przeprowadzone w USA i państwach Europy Zachodniej według założeń koncepcji nowego zarządzania publicznego, w wyniku których dokonano transformacji usług publicznych. Zasadnicza część dorobku naukowego niniejszej monografii – koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – jest narzędziem pomocniczym służącym do wywołania refleksji wewnątrzorganizacyjnej, której następstwem winno być zainicjowanie przez władze centralne i samorządowe debaty publicznej dotyczącej korelacji mechanizmów zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.

Spis treści:

Dla teoretyków i praktyków pomocy społecznej, ale nie tylko...
Joanna Staręga-Piasek

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika zarządzania systemem pomocy społecznej

1.1. Geneza systemu pomocy społecznej
1.2. Pojęcie i zakres pomocy społecznej
1.3. Identyfikacja struktury pomocy społecznej w Polsce
1.4. Systemy pomocy społecznej w wybranych państwach Unii Europejskiej
1.5. Problemy i wyzwania zarządzania jednostkami pomocy społecznej
1.6. Idea menedżerskiego zarządzania pomocą społeczną
1.7. Dobre praktyki w zakresie zarządzania jednostkami pomocy społecznej w wybranych państwach Unii Europejskiej

Rozdział 2. New Public Management jako koncepcja menedżerskiego zarządzania w sektorze publicznym

2.1. Ewolucja zarządzania w sektorze publicznym
2.2. Geneza i rozwój nowego zarządzania publicznego
2.3. Założenia nowego zarządzania publicznego
2.4. Klasyfikacja instrumentów nowego zarządzania publicznego
2.5. Wdrażanie reform nowego zarządzania publicznego w wybranych państwach
2.6. Nowe zarządzanie publiczne w Polsce

Rozdział 3. Diagnoza zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

3.1. Metody badawcze w zakresie diagnozy zarządzania jednostkami pomocy społecznej
3.2. Założenia metodyczne badań kooperatywnych
3.3. Metodyka badań własnych
3.4. Przebieg procesu badawczego
3.5. Zastosowane metody statystyczne i weryfikacja hipotez
3.6. Porównawcza analiza wyników badań dla OPS i PCPR

Rozdział 4. Koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w aspekcie badań empirycznych

4.1. Status instytucjonalny jednostek pomocy społecznej
4.2. Świadczenia i usługi społeczne
4.3. System organizacyjny jednostek pomocy społecznej
4.4. Menedżer pomocy społecznej
4.5. Zarządzanie wynikami w jednostkach pomocy społecznej
4.6. Ocena możliwości wdrożenia koncepcji
4.7. Przebieg procesu wdrożenia koncepcji
4.8. Spodziewane korzyści wdrożenia koncepcji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Wartością publikacji jest analiza, uporządkowanie i charakterystyka istniejącego dorobku naukowego w badanej dziedzinie wiedzy oraz zaprojektowanie postępowania badawczego. (…) dynamika zmian, z którymi mierzą się obecnie pracownicy i kadra zarządzająca, stwarza sposobność wniesienia wkładu poprzez implementację koncepcji menedżerskiego zarządzania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i zwiększenie skuteczności ich działania. Tematykę publikacji oceniam bardzo pozytywnie. (…) rezultaty pracy naukowej autora mogą stać się przyczynkiem do prowadzenia dalszych badań w obszarze zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej nie tylko w polskim sektorze publicznym.

Leszek Zelek
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ekspert i menedżer w krajowych i międzynarodowych projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania publicznego oraz subdyscyplin osadzonych w operacyjnym poziomie praktycznego nurtu zarządzania. Członek NISPAcee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Laureat ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów polityki społecznej, ogłoszonego pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Książki tego autora

Allen R., New Public Management: Pitfalls for Central and Eastern Europe, „Public Manage-
ment Forum” (SIGMA), January-February 1999, Vol. 5(1).
Alonso J.M., Clifton J., Díaz-Fuentes D., Did new public management matter? An empirical
analysis of the outsourcing and decentralization effects on public sector size, “Public Manage-
ment Review” 2015, Vol. 17.
Anttonen A., Sipilä J., Suomalaista sosiaalipolitiikkaa, Tampere: Vastapaino 2000.
Au K., Vertinsky, Wang D., The Social, Political and Economic Determinants of the New Public
Management in Hong Kong, referat, International Public Management Network Confe-
rence, 4–6 March 2000, Sydney.
Aucoin P., The  new  public  management:  Canada  in  comparative  perspective, Institute for
Research on Public Policy, Montreal 1995.
Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wyższa Szkoła Pedago-
giczna TWP, Warszawa 2002.
Auriacombe C., Reflections on the New Public Management, „Journal of Public Administra-
tion” 2002, Vol. 134, No. 2.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Bailey  S.J.,  Public  Sector  Economics.  Theory,  Policy  and  Practice,  Macmillan  Press  Ltd.,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1995.
Balon K., Hesse W., Standaryzacja a system świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech.
Ekspertyza w ramach projektu: 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i  integracji  społecznej  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej w   ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Wspólnota Robocza Związków i Organizacji
Socjalnych WRZOS, Warszawa 2011.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 1999.
Barbier J.C., Rogowski R., Colomb F., The Sustainability of the European Social Model: EU
Governance, Social Protection and Employment Policy, Edward Elgar Publishing, Chel-
tenham–Northampton 2015.
Barbier J.C., The Road to Social Europe. A Contemporary Approach to Political Cultures and
Diversity in Europe. Road to Social Europe, Routledge, Abingdon (UK)–New York 2013.
Barendsen L., Gardner H., Is the Social Entrepreneur a New Type of Leader?, “Leader to
Leader” 2004, No. 34.Bibliografia 265
Barlow J., Farnham D., Horton S., Ridley F.F., Comparing Public Managers, [w:] New Public
Mangers in Europe, „Public Servants in Transition”, Farnham D., Horton S., Barlow J.,
Hondeghem A. (red.), Macmillan Business Ltd., London 1996.
Bartlett W., Le Grand J., The theory of quasi-markets, [w:] Quasi-Markets and Social Policy,  
Le Grand J., Bartlett W. (red.), Macmillan Press, Basingstoke 1993, UK.
Bartram T., Casimir G., The relationship between leadership and follower in-role performance
and satisfaction with the leader; The mediating effects of empowerment and trust in the leader,
“Leadership & Organization Development Journal” 2007, No. 28(1.
Baryson J.M., Crosby B.C., Bloomberg L., Public Value Governance: Moving beyond Tradi-
tional Public Administration and the New Public Management, [w:] Public Administration
Review, The American Society for Public Administration, Minnesota 2014.
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
Behn R.D., The New Public Management Paradigm and the Search for Democratic Accountabi-
lity, referat, International Public Management Network Conference, 28–30 June 1998,
Salem.
Bekke K., Meer F., Civil Service Systems in Western Europe, Leden 2000.
Bendix R., Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa 1975.
Białynicki-Birula P., Klich J., Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podej-
mowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy, „Zarządzanie Publiczne. Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie” 2018, nr 1(43).
Bicking M., Janssen M., Wimmer M., Looking into the future: Scenarios for e-government in
2020, [w:] Suomi R., Project E-Society. Building Bricks, Boston 2007.
Bieritz-Harder R., Leistungserbringer in der sozialen Arbeit, „Wykonawcy świadczeń w ramach
pracy socjalnej”, Baden-Baden 2007.
Birkinshaw P.J., By Command of Her Britaninc Majesty’s Government: Let there be Government
by Contract, [w:] Gospodarka, administracja, samorząd – księga pamiątkowa prof. T. Rabskiej,
Olszewski H., Popowska B. (red.), Poznań 1997.
Blair T., Trzecia droga. Nowa polityka na nowe stulecie, [w:] Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi,
Kowalik T. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Block P., The Empowered Manager: Positive Political Skills at Work, Jossey-Bass, San Fran-
cisco 1991.
Boć  J.,  Esej  o  generalnej  policji  administracyjnej  [w:]  Racjonalny  ustawodawca.  Racjonalna
administracja, Kijowski D.R., Miruć A., Budnik A. (red.), Temida 2, Białystok 2016.
Boels H., Van statenbond naar eenheidsstaat: de groei van een natle (1795–1880), [w:] Duizend
jaar openbaar bestuur in Nederland, Wagenaar P., Kerkhoff T., Rutgers M. (red.), Van
patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat 1e druk / 2011.
Borins S., Public Management Innovations in the United States of Canada, referat, Internatio-
nal Public Management Network Conference, 28–30 June, Salem 1998.
Bouckaert G., Concluding Reflections, [w:] Quality Improvement in European Public Services.
Concepts, Cases and Commentary, Pollitt C., Bouckaert G. (red.), SAGE Publications,
London 1995.Bibliografia 266
Bouckaert G., Nakrošis V. and Nemec, J., Public administration and management reforms in
CEE: Main trajectories and results, „NISPAcee Journal of Public Administration and
Policy” 2011, IV(1).
Breczko A., Miruć A., Pojęcie pomocy społecznej w kontekście godności i autonomii osoby bez-
domnej: (aspekty filozoficzne i prawne), „Ekonomia Społeczna” 2017, nr 2.
Brenk M., Minęło 90 lat od uchwalenia Ustawy o opiece społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”
2014, nr 1.
Bubel D., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach non-profit. Studium przy -
padku  dla  bibliotek  publicznych,  Wydawnictwo  Wydziału  Zarządzania  Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
Bugaj J., Kompetencje wspólne i specjalistyczne w sektorze publicznym, [w:] Zarządzanie kompe-
tencjami w sektorze publicznym, Stańczyk I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2017.
Bugaj J., Kształcenie pracowników administracji publicznej, [w:] Zarządzanie kompetencjami
w sektorze publicznym, Stańczyk I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2017.
Bugdol  M.,  Zarządzanie  jakością  w  urzędach  administracji  publicznej  –  teoria  i  praktyka,
Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2011.
Burnham J., Horton S., Public Management in the United Kingdom: A New Introduction,
Palgrave Macmillan, New York 2013.
Burnham J., The Managerial Revolution, The John Day Company, New York 1941.
Butcher T., The Civil Service in the 1990s: The Revolution Rolls On, „Talking Politics” 1995,
No. 3.
Carlin T.M., Guthrie J., A Review of Australian and New Zealand Experience with Accrual
Output Based Budgeting, referat, International Public Management Network Confe-
rence, 4–6 March 2000, Sydney.
Carroll A., Constitutional and Administrative Law, Longman 2002.
Cerami A., Central Europe in transition: Emergingmodels of welfare and social assistance, “Cen-
tre d’ ́etudes europ ́eennes of Sciences Po, MPRA” Paper No. 8377, posted 23 April
2008, Munich Personal RePEc Archive.
Chapman J., Duncan G., Is there now a new ‘New Zealand model’?, „Public Management
Review” 2007, nr 9(1.
Chauvin  T.,  Homo  Iuridicus.  Człowiek  jako  podmiot  prawa  publicznego,  Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2014.
Chrostowski A., Doradztwo naukowe  (action research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się
organizacji  i  tworzeniu  wiedzy,  [w:] Nowe  kierunki  w  zarządzaniu, Kostera M. (red.),
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Chrostowski A., Jemielniak D., Action Research w teorii organizacji i zarządzania, „Organi-
zacja i Kierowanie” 2008, nr 1(131).
Chrostowski A., Jemielniak D., Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda Action Research
w praktyce, Poltext Warszawa 2011.Bibliografia 267
Chrostowski A., Kostera M., Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w  procesie doradztwa
naukowego, „Problemy Zarządzania” 2011, t. 9, nr 2.
Ciepła B., Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji.
Ekspertyza w ramach projektu: 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i  integracji  społecznej  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej w   ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Wspólnota Robocza Związków i Organizacji
Socjalnych WRZOS, Warszawa 2011.
Clifton J., Diaz-Fuentes D., Evaluating EU policies on public services: A citizens’ perspective’,
“Annals of Public and Cooperative Economics” 2010.
Clifton J., Comin F., Diaz-Fuentes D., ‘Empowering Europe’s Citizens? On the prospects for
a Charter for Services of General Interest’, “Public Management Review” 2005.
Cook B.J., Politics, Political Leadership and Public Management, „Public Administrative
Review” 1998, Vol. 58, No. 3.
Cooke M.L., Scientific Management of the Public Business, “The American Political Science
Review” 1915, Vol. 9, No. 3.
Cooper  D.R.,  Schindler  P.S.,  Business  Research  Methods,  10th  ed.,  McGraw-Hill/Irwin,
New York 2008.
Coulshed V., Management in Social Work, Macmillan 1990.
Crepaldi Ch., Da Roit B., Castegnaro C., Pasquinelli S., Eydoux A., Gonzales E., Greve B.,  
Mesini  D.,  Topińska  I.,  Minimum  Income  Policies  in  EU  Member  States,  Policy
Department A: Economic and Scientific Policy European Parlia-ment, Brussels 2017,
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting-analyses/sa-highlights
[24.03.2020 r.].
Creswell  J.W.,  Projektowanie  badań  naukowych.  Metody  jakościowe,  ilościowe,  mieszane,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Croizer M., Biurokracja. Anatomia Zjawiska. PWE, Warszawa 1967.
Culfaz E., South European welfare regime model and the turkish case, Memoria para optar
al  grado  de  doctor  presentada,  Universidad  Complutense  de  Madrid  facultad  de
Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada I, Tesis
Doctoral, Madrid 2016.
Ćwiklicki M., Granice stosowania action research w naukach o zarządzaniu, [w:] Zarządzanie
organizacją  z  perspektywy  metodologicznej. Wybrane  zagadnienia, Szymankiewicz M.J.,
Kuźbik P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Ćwiklicki M., Pawlina A., Identyfikacja elementów metody action research w  naukowym zarzą-
dzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2015, nr 4.
Cyfert  S.,  Dyduch  W.,  Latusek-Jurczak  D.,  Niemczyk  J.,  Sopińska  A.,  Subdyscypliny
w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego  oraz
zawartość tematyczna, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 1(161).
Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2011.
Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, „Służba Cywilna”
2005, nr 11.Bibliografia 268
Czop K., Wprowadzanie zmian w organizacji – nowe perspektywy i wyzwania dla współcze-
snych menedżerów, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Towarzystwo Naukowe KUL”
2016, t. 8(44), nr 2.
Dacin M.T., Dacin P.A., Tracey P., Social entrepreneurship: a critique and future directions”,
“Organization Science” 2011, Vol. 22, No. 5.
Damen M., Stein R., Het ontstaan van de publieke sfeer (800–1550), [w:] Duizend jaar open-
baar bestuur in Nederland, (red.) Wagenaar P., Kerkhoff T., Rutgers M., Van patrimo-
niaal bestuur naar waarborgstaat 1e druk / 2011.
Dan S., Pollitt Ch., NPM Can Work: An optimistic review of the impact of New Public Manage-
ment reforms in central and eastern Europe, „Public Management Review Volume” 2015,
Vol. 17, No. 9.
Danecka M., Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, „Nierówności Spo-
łeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 47.
Danforth B., Worlds of Welfarein Time: A Historical Reassessment of the Three World Typology,
„Journal of European Social Policy” 2014, No. 24(2).
DeLeon P., Green M.T., Cowboys and the New Public Management: Political Corruption as
a Harbringer, referat przedstawiony na International Public Management Network
Conference, 4–6 March 2000, Sydney.
Department of Health, Every Child Matters: Change for Children. London 2004: The Sta-
tionery Office.
Department of Health, Independence, Well-being and Choice: The Vision for the Future of Social
Care in England. A Green Paper. London 2005: The Stationery Office, Department  
of Health, Our  Health,  Our  Care,  Our  Say. London 2006: The Stationery Office.
https://assets.publishing.service.gov.uk [13.08.2020 r.].
Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J., Public Servants in Transition?, [w:] New Public Man-
gers in Europe. Public Servants in Transition, Farnham D., Horton S., Barlow J., Honde-
ghem A. (red.), Macmillan Business Ltd., London 1996.
Diamantopoulus A., Winklhofer H.R., Index Construction with Formative Indicators:  
An Alternative to Scale Development, “Journal of Marketing Research” 2001, May.
Dijstelbloem H., Hoed P., Het Gezicht Van de Publieke Zaak. Openbaar Bestuur Onder Ogen,
Amsterdam University Press, 2010.
Distributed Public Governance. Agencies, Authorities and other Government Bodies, 2002,
OECD.
Dixon J., Managerialism – something old, something borrowed, little new Economic prescrip-
tion versus effective organizational change in public agencies, „The International Journal  
of Public Sector Management” 1998, No. 11(2/3).
Długosz D., Kadry w administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, Hausner J. (red.),
Warszawa 2005.
Dobkowski J., Europejski system pomocy społecznej: (wybrane uwagi z zakresu komparatystyki
administracyjnej), „Studia Prawnoustrojowe” 2009.
DOH,  How  Social  Care  is  Delivered,  https://www.gov.uk/government/organisations/
department-of-health-and-social-care [24.03.2020 r.].Bibliografia 269
Drakeford M., Privatisation and Social Policy, Harlow, Essex 2000.
Drayton W., The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business, “Cali-
fornia Management Review” 2002, No. 44(3).
Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J., Digital Era Governance, IT Corporations, the
State, and e-Government, Oxford University Press, Oxford 2006.
Dunn W.N., Staroňová K., Pushkarev S., (red.) Implementation: The Missing Link in Public
Administration Reform in Central and Eastern Europe, Bratislava: NISPAcee Press, 2006.
Eden C., Huxham Ch., Action Research for the Study of Organization, [w:] Handbook of Orga-
nizational Studies, Clegg S., Hardy C. (red.), W.R. Nord, Sage, Thousand Oaks 1996.
Edwards Y.D., Edmondson D.R., Summary Brief. Likert Scales: A Regression to the Mean?,
„Society for Marketing Advances Proceedings” 2011, Vol. 25, No. 1.
Eggers W.D., Performance-Based Contracting: Designing State-of-the-Art Contract Administration
and Monitoring System, “Reason Public Policy Institute, How-to Guide” 1997, No. 17.
Embros G., Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, „Stu-
dia Ecologiae et Bioethicae. Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”
2014, nr 12(3).
Eriksson P., Kovalainen A., Qualitative Methods in Business Research, Sage, London 2008.
Esping-Andersen G. Power and Distributional Regimes, “Politics & Society” 1985, No. 14(2).
Esping-Andersen G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University
Press, Oxford 1999.
Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton Univeristy Press,
Princeton 1990.
Esping-Andersen G., Welfare regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating post-com-
munist countries in a welfare regime typology, Department of Public Administration, Era-
smus University Rotterdam, The Netherlands And Ministry of Social Affairs and
Employment, The Netherlands Abstract Contemporary Issues and Ideas in Social
Sciences, August 2007.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze-
niu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 2010 wersja ostateczna,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. [13.07.2018 r.].
Fábián A., New Public Management and what comes after, “Current Issues of Business &
Low” 2010.
Fahlbusch J.I., Sozialhilfe, „Pomoc społeczna”, Baden-Baden 2007.
Falkner G., European Union, [w:] The Oxford Handbook of the Welfare State, Castles F., Leib-
fried S., Lewis J., Obinger H., Pierson P. (red.), Oxford University Press, Oxford–New
York 2010.
Fenwick J., Mcmillan J., Elgar E. (red.), Public Management in Post Modern era, Challenges
and perspectives, Cheltenham / Northampton 2012.
Ferlie E., Fitzgerald L., Pettigrew A., The New Public Management in Action, Oxford Uni-
veristy Press, Oxford 1996.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.Bibliografia 270
Flisak K., Formy zabezpieczenia społecznego osób bezrobotnych w Polsce w latach 90. XX wieku,
„Humanities and Social Sciences” 2017, t. 22, nr 24(2).
Fook J., Critical reflection and organizational learning and change: a case Study, [w:] Social
Work, Critical Reflection and the Learning Organization , Gould, N. Baldwin, M. (red.),
Ashgate, Aldershot 2004.
Fraser D., The Evolution of the British Welfare State, 4th edition. Basingstoke: Palgrave/
Macmillan 2009.
Frederickson  H.G.,  Social  Equity  and  Public  Administration:  Origins,  Developments,  and
Applications: Origins, Developments, and Applications, Routledge, New York 2015.
Furniss H., Tilton T., The Case for the Welfare State. From Social Security to Social Equality,
Bloomington University Indiana Press, 1977.
Gerrish E., The Impact of Performance Management on Performance in Public Organizations:
A Meta Analysis, „Public Administration Review” 2016, Vol. 76, No. 1.
Geyer R., Rihani, S. Complexity and public policy: A new approach to 21st century politics, policy
and  society.  Abingdon:  Routledge  2012,  https://doi.org/10.4324/9780203856925
[29.04.2019 r.].
Giddens A., Turbulent and Mighty Continent: What Future for Europe?, Polity Press, Cam-
bridge 2014.
Gill D., New Zealand Experience with Public Management Reform: Why the Grass is Always
Greener on the other Side of the Fence, referat, International Public Management Network
Workshop, 10 March, Wellington 2000.
Głąbicka K., Prawa i standardy socjalne w zintegrowanej Europie, [w:] System zabezpieczenia
społecznego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Głabicka K., Pierzchalska M. (red.),
PTPS – PSUS, Pionki-Radom, 2003.
Goldsmith M.J., Page E.C., Farewell to the British State?, [w:] Public Sector Reform. Rationale,
Trends and Problems, Lane J.E. (red.), Sage Publications, London 1997.
Gołębiowska  A.,  Administracja  celna  jako  element  struktury  administracji  publicznej,  [w:]
Funkcjonowanie  Służby  Celnej  w  Polsce,  Gołębiowska  A.,  Woch  M.,  Zientarski  P.B.
(red.), Warszawa 2017.
Gołębiowska A., Istota samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Administracja publiczna – uwarunkowania
prawne,  organizacyjne  i  społeczne,  Gołębiowska  A.  (red.),  Powszechne  Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 2015.
Gołębiowska A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny, [w:] Funkcjo-
nowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Gołębiowska A.,
Zientarski P.B. (red.), Kancelaria Senatu, Warszawa 2016.
Gołębiowska A., Konstytucyjne i ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o dzia-
łalności organów samorządu terytorialnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
– uwarunkowania prawne i społeczne, Gołębiowska A., Zientarski P.B. (red.), Kancelaria
Senatu, Warszawa 2016.Bibliografia 271
Gołębiowska A., Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyj-
nej, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Gołębiowska A., Zien-
tarski P.B. (red.), Kancelaria Senatu, Warszawa 2016.
Gołębiowska A., Rozstrzygnięcia  nadzorcze  i  kontrolne  wojewody  oraz  orzecznictwo  sądów
administracyjnych a stosowanie prawa przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Insty-
tucje kontroli i nadzoru w działaniach władzy publicznej w Polsce, Gołębiowska A., Woch
M., Zientarski P.B. (red.), Warszawa 2016.
Gołębiowska A., Zientarski P.B., Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicz-
nej, [Senat Rzeczypospolitej Polskiej], Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.
Golinowska S., Hengstenberg P., Żukowski M., Diversity and Commonality in European
Social Policies. The Forging of a European Social Model, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2009.
Golinowska S., Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Funda-
cja im. Stefana Batorego, Warszawa 2018.
Góralski Z., Działalność charytatywna w Polsce przedrozbiorowej, PWN, Warszawa-Kraków
1973.
Government Reform: of Roles and Functions of Government and Public Administration, New
Zealand Country Paper, 1999, Country Papers, Strategic Review and Reform, OECD.
Gray J., Partia Pracy i mity thatcheryzmu, „Dziennik” 2007, 5 listopada.
Green Ch., New Public Management Reforms of the Danish and Swedish Welfare States: The
Role of Different Social Democratic Responses, „Governance” 2002, No. 15(2).
Greenwood D.J., Action research, czyli o  badaniach w działaniu, [w:] Badania jakościowe.
Podejścia i teoria, Jemielniak D. (red.), t. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Greenwood D.J., Levin M., Introduction to Action Research, Sage, London 1998, [w:] Hand-
book of Action Research Participative Inquiry and Practice, Reason P., Bradbury H.  (red.),
Sage, London 2001.
Gregory B., Getting Better but Feeling Worse? Public Sector Reform in New Zealand, referat,
International Public Management Network Workshop, 10 March 2000, Wellington.
Grewiński M., Karwacki A., Innowacyjna polityka społeczna, WSP im. J. Korczaka, War-
szawa 2015.
Grewiński M., Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej
w Polsce, [w:] Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Grewiński M.,
Krzyszkowski J. (red.), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
Grewiński M., Polska polityka społeczna w latach 1989–2016 – sukcesy i niepowodzenia, Stu-
dia BAS 2017, nr 2(50).
Grewiński M., Rymsza M., Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospo-
darki społecznej, WSP TWP, Warszawa 2011.
Grewiński  M.,  Social  Services  Mix  State  jako  nowatorski  i  przyszłościowy  model  polityki
społecznej w Polsce, [w:] Innowacje w polityce społecznej XXI wieku, Trafiałek E. (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.Bibliografia 272
Griffin R.W., Podstawy  zarządzania  organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2017.
Gruening G., Origin and Theoretical Basis of the New Public Management Theory and Practice
at All Levels of Government, referat, International Public Management Network Con-
ference, 28–30 June, Salem 1998.
Hartigan P., It’s about people, not profi ts, “Business Strategy Review”, 2006, No. 17(4).
Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Hausner J., Czy gospodarka jest systemem? [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, mate-
riały seminarium naukowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Hausner J., Mazur S., Od redakcji, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 11.
Hayek von F.A., Konstytucja wolności, tłum. Stawiński J., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006.
Head B.W., Alford J., Wicked problems: Implications for public policy and management, “Admi-
nistration & Society” 2015, No. 47(6), 711–739, https://doi.org/10.1177/0095399713
481601 [29.04.2019 r.].
Heath  J.,  Three  Normative  Models  of  the  Welfare  State,  “University  of  Toronto,  Public
Reason” 2011, No. 3(2).
Heenan D., Birrell D., The Integration of Health and Social Care: The Lessons from Northern
Ireland, “Social Policy and Administration” 2006, Vol. 40, No. 1, (dokumenty Hud-
son, Henwood 2002; Brown).
Hemerijck A., Changing Welfare States, Oxford University Press, Oxford 2013.
Herbut R., Administracja publiczna – modele, funkcje i struktura, [w:] Administracja i poli-
tyka. Wprowadzenie, Ferens A., Macek I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1999.
Heron J., Co-operative Inquiry: Research into the Human Condition, Sage, London 1996.
Heywood J., Kerslake B., Margaret Thatcher: our kindly boss, by Britain’s top civil servants,
„The Telegraph” 2013, 15 kwietnia.
Hławacz-Pajdowska E., Menedżer służb publicznych – nowy zawód, nowe wymagania, [w:]
Profesjonalizm w administracji publicznej, (red.) Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka
B., Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004.
Hoekstra J., Housing and the Welfare State in the Netherlands:an Application of Esping-Ander-
sen’s Typology, Housing, Theory and Society 2003.
Hoggett P., A New Management for the Public Sector?, “Policy and Politics” 1991, No. 19.
Hood C., The New Public Management” In The 1980s: Variations on A Theme, “Acccounting
Organizations and Society” 1995, Vol. 20, No. 2/3.
Huczek M., Marketing organizacji non-profit, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu,
Sosnowiec 2003.
Hughes  O.E.,  Public  Management  and  Administration.  An  Introduction,  The  Macmillan
Press Ltd., London 1994.
Huybrechts B., Mertens S., Rijpens J., Explaining stakeholder involvement in social enterprise
governance through resources and legitimacy, [w:] Social Enterprise and the Third Sector: Bibliografia 273
Changing European Landscapes in a Comparative Perspective, Defourny J., Hulgĺrd L.,
Pestoff V. (red.), Routledge 2014.
Issues and Developments in Public Management: United States: 2000, 2001 OECD.
Izdebski H., Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-
-prawnej, [w:] Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (red.), Nowe zarządza-
nie publiczne i Public Governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa 2010.
Izdebski  H.,  Od  administracji  publicznej  do  public  governance,  „Zarządzanie  Publiczne”
2007, nr 1.
Janiszewska D., Sukces i porażka polityki prorodzinnej na przykładzie Francji i Niemiec, mate-
riały pokonferencyjne, Gdańsk 2008.
Jasińska  K.,  Wybrane  obszary  nowego  zarządzania  publicznego  w  sektorze  samorządowym
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 18.
Jemielniak D., W obronie biurokracji, „Master of Business Administration” 2010, nr 2(103).
Johnson N., Problems for the Mixed Economy of Welfare, [w:] The Foundations of the Welfare
State – Volume I, Goodin R., Mitchell D. (red.), Routledge, London-New York 2013.
Johnston J., The New Public Management in Australia, „Administrative Theory & Praxis”
2000, No. 22(2).
Jokinen K., Saaristo K., Suomalainen yhteiskunta, Porvoo: WSOY 2006.
Judge W.Q., Elenkov D., Organizational capacity for change and environmental performance:
An empirical assessment of Bulgarian firm , „Journal of Business Research” 2005, Vol. 58.
Kabolian L., The New Public Management: Challenging the Boundaries of the Management vs.
Administrative Debate, „Public Administration Review” 1998, Vol. 58, No. 3, May-Jun.
Kafel T., Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie”, Kraków 2014, nr 235.
Kafel T., Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji poza-
rządowych, „Zeszyty Naukowe UEK” 2016, nr 7(955).
Kamiński T.,  Gminna  pomoc  społeczna  –  ćwierć  wieku  transformacji, „Przegląd Politolo-
giczny” 2015, nr 4.
Karlsen J.I., Action Research as Method, [w:] Participatory Action Research, Whyte W.F. (red.),
Sage, New York 1991.
Karpowicz E., Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, Infor-
macja BSiE nr 1249 (IP-111S).
Katz R.L., The Skills of an Effective Administrator. „Harvard Business Review” 1974, wrze-
sień-październik.
Kaźmierczak T., O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jak pomoc spo-
łeczna (znów) obroniła się przed zmianą: refleksja rocznicowa , „Problemy Polityki Spo-
łecznej” 2016, nr 4.
Kaźmierczak T., Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej, [w:] Czy podejście akty-
wizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu
pomocy społecznej, Rymsza M. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
Kettl  D.F.,  The  Global  Public  Management  Revolution:  A  Report  on  the  Transformation  
of Governance, Brookings Institution Press, Washington D.C. 2000.Bibliografia 274
Kettl D.F., Governing at the Millennium, [w:] Handbook of Public Administration, Perry J.L.
(red.), Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1996.
Kickert W., Public Governance in the Netherland: An Alternative to Anglo-American „Manage-
rialism. Public Administration” 1997, No. 4.
Kickert  W.J.M.,  Anglo-Saxon  Public  Management  and  European  Governance:  The  Case  of
Dutch Administrative Reform, Sage Publication, London 1997.
Kickert  W.J.M.,  Public  Governance  in  the  Netherlands:  An  Alternative  to  Anglo-American
Managerialism, „Public Administration” 1997, Vol. 75(2).
Kieżun W., Drogi i bezdroża polskich przemian, Wydawnictwo EKOTV, Warszawa 2011.
Kieżun W., Zarządzanie publiczne w Polsce w drodze do Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie
w sektorze publicznym, Kożuch B. (red.), Fundacja Współczesne Zarządzanie, Biały-
stok 2003.
Klerr J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny
w Polsce i na świecie, Klerr J. (red.), Wydawnictwo Cedet, Warszawa 2005.
Koivula U.M., System pomocy społecznej w Finlandii. Ekspertyza w ramach projektu: 1.18
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej współfinansowa -
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Wspólnota Robocza Związków i Organizacji Socjalnych WRZOS, Warszawa 2011.
Kolarska-Bobińska L., Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 2003.
Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM). Modele doskonałości Moduł II, Part-financed by
the European Union (European Development Fund and European Neighborhood
and  Partnership  Instrument)  within  the  BSR  QUICK  Project,  Baltic  Sea  Region
2007–2013.
Korosec R.L., Berman E.M., Municipal support for social entrepreneurship, “Public Admini-
stration Review” 2006, No. 66(3).
Kościelniak H., Internationalization and Intrapreneurship in Entrepreneurial Activities of Enter-
prises of the European Union – The Empirical Research, “Zeszyty Naukowe Politechniki
Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 23.
Kotowska E., Implementacja metod i narzędzi zarządzania menedżerskiego w sektorze publicz-
nym, [w:] Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, Harasim
W. (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 2015.
Kowalczyk E., Roszyk-Kowalska G. (red.), Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania
dla współczesnego zarządzania, Studenckie Koło Naukowe Psychologii Biznesu Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016.
Kowalska M., Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej jako przykład realiza-
cji wybranych założeń strategii rozwoju kraju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, t. 3, nr 37.
Koźmiński A.K., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.Bibliografia 275
Koźmiński K., Między biurokracją a quangokracją. Kilka słów o reformie służby cywilnej za cza-
sów Margaret Thatcher, „Zeszyty Prawnicze. Uniwersytet Warszawski” 2017, nr 17(3).
Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K., New Requirements for Managers of Public Safety Sys-
tems, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, No. 149.
Kożuch B., Sułkowski Ł. (red.), Instrumentarium zarządzania publiczne, Wydanie 1, Difin S.A.,
Warszawa 2015.
Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa
2004.
Kożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Biały-
stok 2003.
Krajowy Raport Badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza stan-
daryzacji usług i modeli instytucji, Szarfenberg R. (red.), Wspólnota Robocza Związków
Organizacji Socjalnych WRZOS, Warszawa 2011.
Kramer D., Trzeci sektor w Niemczech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
Krynicka H., Koncepcja  nowego  zarządzania  w  sektorze  publicznym  (New  Public  Manage-
ment), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów 2006.
Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Krzyszkowski J., Nowe Zarządzanie (menedżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy
społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej – case studies,
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa 2013.
Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, IRSS, Warszawa 2008.
Krzyszkowski J., Przywojska J., Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako
instrument  decentralizacji  polityki  społecznej,  [w:]  Strategie  w  polityce  społecznej,  Grewiń-
ski M., Karwacki A. (red.), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
Księżopolski M., Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Wydaw-
nictwo Śląsk, Katowice 1999.
Księżopolski M., Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi
starych, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2012, nr 18.
Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasada uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy
publicznej, [w:] Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku,
Warszawa 2012.
Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2013.
Kusak L., O niejednoznaczności idei pomocy, „Prakseologia” 2012, nr 153.
Kuta T., Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli [w:] Sys-
tem prawa administracyjnego, t. IV, Ossolineum 1980.
Lan Z., Rosenbloom D., Editorial, „Public Administration Review” 1992, No. 52(6).
Laurence E.L., New Public Management Comes to America, Prepared for Presentation at the
International Conference on Public Management in North America, El Colegio de
Mexico, Mexico City, 27–28 October 2005.Bibliografia 276
Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2004.
Leruth B., The Europeanization of the Welfare State: The Case for a ‘Differentiated European
Social Model’, [w:] After Austerity: Welfare State Transformation in Europe after the Great
Recession, Oxford University Press, Oxford 2017.
Leś E., Gospodarka Społeczna i Przedsiębiorstwo Społeczne – wprowadzenie do problematyki,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Lichtarski J., Koncepcje czy funkcje zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 9.
Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, „Archives of Psychology” 1932, nr 140.
Likert R., Roslov S., Murphy G., A simple and reliable method of scoring the Thurstone attitude
scales, „Personnel Psychology” 1993, Vol. 46, No. 3.
Lipowicz I., O mądre prawo i wrażliwe państwo, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa 2013.
Löffler E., Defining Quality in Public Administration , Paper for the Session on Quality in
Public Administration: Basic Concepts and Comparative Perspective Working Group
on Better Quality Administration for the Public Building Quality Administration for
the  Public  in  Central  and  Eastern  Europe  NISPAcee  Conference,  May  10–13.2012,
Riga, Latvia.
Łojko M., Pomoc społeczna wczoraj i dziś. Nowe wyzwania – stare problemy, „Studia Ekono-
miczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014, nr 179.
Łopato J., Miłosierdzie i dobroczynność w Polsce, „Polityka Społeczna” 1982.
Luterek M., E-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2010.
Lynn L.E., Public management. A concise history of the field , [w:] Ferlie E., Lynn L.E., Pollitt C.
(red.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York
2007.
Lymbery M., Responding to crisis: the changing nature of welfare organisations, [w:] Social Work
Ideals and Practical Realities, Lymbery M., Butler S. (red.), Basingstoke: Palgrave Mac-
millan 2004.
Lynn L., New Public Management Comes to America, Harris School Working Paper Series
0804,  http://harris.uchicago.edu/sites/default/files/working-papers/wp_08_04.pdf
[18.04.2019 r.].
Lynn L.E., The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy, „Public
Administrative Review” 1998, Vol. 58, No. 3.
Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie, Kraków 2001.
Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
2008.
Maly M., NPM in Transition Countries — Case of Czech Republic, referat, International
Public Management Network Conference, 4–6 March 2000, Sydney.
Managing Across Level of Government. Part One: Overview, 1997, OECD.
Managing with Market-Type Mechanisms, “Public Management Studies” 1993, OECD.Bibliografia 277
Manov P., The Good, the Bad, and the Ugly’ – Esping-Andersen’s RegimeTypology and the Reli-
gious Roots of the Western Welfare State, MPIfG Working Paper 04/3, September 2004.
Marchewka-Bartkowiak  K.,  Nowe  Zarządzanie  Publiczne,  INFOS,  „Zagadnienia  Spo-
łeczno- Gospodarcze” 2014, nr 18, Wyd. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych.
Marciaszek R., wystąpienie poselskie. Sprawozdanie Stenograficzne z  92. posiedzenia Sejmu
RP w dniu 13 maja 2015 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2015.
Marin B., No European Social Model in Europe?, [w:] The Future of Welfare in a Global Europe,
Marin B. (red.), Ashgate, Surrey–Burlington 2015.
Marks-Krzyszkowska M., Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis Folia Sociologica” 2016, nr 56.
Maslow A.H., Eupsychian management, Homewood, IL: Irwin, 1965, reprinted as Maslow
on management, Wiley 1998.
Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji Menedżera, War-
szawa 1996.
Matejun A., Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych, [w:] Przedsiębiorczość techno-
logiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach. Czynniki rozwoju, Lachiewicz S., Mate-
jun M. (red.), Walecka A., WNT, Warszawa 2013.
Materiały zaprezentowane na: 3rd ESPAnet annual conference Making Social Policy in the
Postindustrial Age, September 2005.
Matysiak A., Zakres przedmiotowy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, [w:] Zarys eko-
nomii sektora publicznego, Brol M. (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław
2010.
Mazur S., Historia administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, Hausner J. (red.),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Mazur S., Narodowe modele administracji, [w:] Administracja publiczna, Hausner J. (red.),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
McTigue M.P., Alternative to Regulation: A Study of Reform in New Zealand, Regulation  
– Winter 1998.
Meer R., Raadschelders J., Kerkhoff T., Van nachtwakersstaat naar waarborgstaat proliferatie en
vervlechting van het Nederlandse openbaar bestuur in de lange twintigsteeeuw (1880–2005),
[w:] Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, Wagenaar P. (red.), Bussum 2011.
Menzel D., Ethics and Professionalism in Public Administration: Where Doth the Soul Reside?,
referat, The 62nd Conference of the American Society for Public Administration,
Newark.
Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWE, Warszawa 1982.
Meyer-Sahling, J.-H., Yesilkagit, K., Differential legacy effects: three propositions on the impact
of administrative traditions on public administration reform in Europe East and West, „Jour-
nal of European Public Policy” 2011, No. 18(2).
Michalak  J.M.,  Perspektywa  fenomenologiczna  w  instrumentarium  badawczym  nauk
o zarządzaniu, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane
zagadnienia, Szymankiewicz M.J., Kuźbik P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2014.Bibliografia 278
Mikkola M., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Europie – prawem człowieka i prawem
podstawowym, [w:] Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i ochrony praw społecz-
nych, Świątkowski A.M. (red.), C.H. Beck, Kraków 2005.
Minas  C.,  Jacobson  D.,  Antoniou  E.,  Welfare  regime,  welfare  pillar  and  southern  Europe,
“Journal of European Social Policy” 2014, Vol. 24, No. 2.
Minogue M., Should Flawed Models of Public Management be Exported? Issues and Practices,
Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Pre-
cinct Centre, Working Paper 2000, No. 15.
Miruć A., Bezpieczeństwo socjalne a realizacja sprawiedliwości i godności w pomocy społecznej,
[w:] Dobra publiczne w administracji, Woźniak M., Pierzchała E. (red.), Wydawnictwo
TNOiK, Toruń 2014.
Mitchell A., McSweeney E., Application of Service Quality Measurement Systems, Canadian
Urban Institute, GHK International, McSweeney and Associates, Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002 (opra-
cowanie niepublikowane).
Młodzik E., Założenia koncepcji New Public Management, „Współczesne Problemy Ekono-
miczne” 2015, nr 11.
Młyński J., Zarządzanie pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej, „Studia Socialia Cra-
coviensia” 2015, nr 2(13).
Morawski W., Wstęp, [w:] Morawski W. (red.), Kierowanie w społeczeństwie. Ana liza socjolo-
giczna, PWN, Warszawa 1979.
Moreira A., Lřdemel I., Introduction, [w:] Activation or Workfare? Governance and the Neo-Libe-
ral Convergence, Lřdemel I. (red.), Moreira, „Oxford University Press”, Oxford 2014.
Mort G.S., Weerawardena J., Carnegie K., Social entrepreneurship: Towards Conceptualisation,
“International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing” 2003, No. 8(1).
Mucha B., Mucha M., Instrumenty  polityki  społecznej  wobec  młodego  i  starszego  pokolenia
w Polsce – porównanie wybranych problemów Social Policy Instruments to the Young and the
Old Generation in Poland – Compare Selected Problems, „Prace Naukowe Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias” 2018.
Muscat E., Whitty M., Social Entrepreneurship: Values – Based Leadership to Transform Busi-
ness Education and Society, “Business Renaissance Quarterly” 2009, Vol. 4, No. 1.
Musialik R., Nowe Zarządzanie Publiczne i jego krytyka, [w:] Public Management 2011: funk-
cjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Wołejszo J., Letkiewicz A.
(red.), tom 1, Szczytno 2011.
Muszalski W., Prawo socjalne, PWN, Warszawa 1995.
Nagel J.H., Constitutional Reform and Social Difference in New Zealand, „Cardozo Journal of
International & Comparative Law” 1996, nr 4.
Naschold F., New Frontiers in the Public Sector Management: Trends and Issues in State and
Local Government in Europe (Vol. 69), Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Berlin-New
York 2017.
Naschold F., Otter C., Public Sector Transformation. Rethinking Markets and Hierarches in
Government, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia 1996.Bibliografia 279
Neale A., Anderson B., Performance Reporting for Accountability Purposes — Lessons, Issues,
Future, referat przedstawiony na International Public Management Network Work-
shop, 10 March, Wellington 2000.
Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2013.
Nitecki S., Prawo pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Nitecki S., System prawny pomocy społecznej w wybranych państwach ze szczególnym uwzględnieniem
państw Unii Europejskiej, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Paw-
las-Czyż S. (red.), AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2008.
Nogal P., Racjonalność Ekonomiczna w Kontekście Teorii Użyteczności, „Zeszyty Naukowe
Wydziałowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach.  Studia  Ekonomiczne”,
Katowice 2014.
Normann M., Rønning E., Nrøgaard E., Challenges to the Nordic Welfare State – Comprable
Indicators, 2 edition, NOSOSCO Social – Statistical Committee 54, 2013.
O’Brien R., An overview of the methodological approach of action research, [w:] Theory and
Practice  in  Action  Research, Richardson R. (red.), Universiadade Federal da Paraiba.
Joao Pessoa 2001.
Ochnio M., Nowe zarządzanie publiczne, podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Pol-
sce, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Working Paper 2012, nr 1.
OECD, General government spending (indicator) 2016, https://data.oecd.org/gga/general-
-government-spending.htm [15.05.2019 r.].
Okolski S., Dobroczynność publiczna w Polsce, Niwa, Warszawa 1878.
Olejniczak K., Ku diagnozie polskiej administracji rządowej, „Zarządzanie Publiczne. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2009, nr 1(7).
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kra -
ków 2006.
Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu,
Warszawa 2011.
Orłowska R., Żołądkiewicz K., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Orłowski W., Ewaluacja – instrument refleksyjnego zarządzania państwem, [w:] Ewaluacja w stra-
tegicznym zarządzaniu publicznym, Haber A., Szałaj M. (red.), PARP, Warszawa 2010.
Ormond D., Löffler E., New Public Management. What to Take and What to Leave, referat,
III International Congress of CLAD on State and Public Administration Reform,
14–17 October, Madryt 1998.
Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government, Journal of Leisure Research, New York 1992.
Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca
administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1994.
Pache  A.,  Chowdhury  I.,  Social  Entrepreneurs  as  Institutionally  Embedded  Entrepreneurs:
Toward a New Model of Social Entrepreneurship Education, “Academy of Management
Learning & Education” 2012, Vol. 11, No. 3.Bibliografia 280
Palier B., Continental Western Europe, [w:] The Oxford Handbook of the Welfare State, Castles F.,  
Leibfried S., Lewis J., Obinger H., Pierson Ch. (red.), Oxford University Press, Oxford
2010.
Paluchowski W., Spór metodologiczny czy spór koncepcji – badania ilościowe vs. jakościowe,
„Annals of Psychology” 2010, Vol. 13, No. 1.
Pęciak R., Interpretacja fordyzmu i postfordyzmu w teorii regulacji, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia” 2014, nr 35, t. 2 Problemy współczesnej ekonomii.
Penc J., Zmiany i innowacje, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warszawa 1999.
Peters B.G., The Future of Governing. Four Emerging Models, „American Political Science
Review” 1998, Vol. 92, No. 1.
Piotrowski B., Kształtowanie się polityki społecznej w Polsce – od okresu międzywojennego po
dzień dzisiejszy, http://rynekpracy.org/x/543528 [16.11.2017 r.].
Pius XI, Quadragesimo anno. Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i udoskonaleniu go
według normy prawa Ewangelii, Rzym1931.
Polidano  Ch.,  The  New  Public  Management  in  Developing  Countries,  Public  Policy  and
Management, Working Paper 1999, No. 13.
Pollit Ch., Dan S., The Impacts of the New Public Management in Europe – A Meta-Analysis,
Cocops Work Package 1 – Deliverable 1.1, 2011, http://www.cocops.eu [28.03.2020 r.].
Pollitt  C.,  Birchall  J.,  Putman  K.,  Decentralising  Public  Service  Management,  Macmillan
International Higher Education, London 2016.
Pollitt C., Bouckaert, G., Evaluation in Public Sector Reform: Concepts and Practise in an inter-
national perspective, Elgar E., chapter Evaluating Public Management Reforms, “An Inter-
national Perspective” 2003.
Pollitt  Ch.,  Managerialism  and  the  Public  Services:  The  Anglo-American  Experience,  Basil
Blackwell, Oxford 1990.
Pollitt Ch., The New Public Management in International Perspective: An Analysis of Impacts
and Effects, w: New Public Management Current Trends and Future Prospects, McLaughlin K.,  
Ferlie E., Osborne S. (red.), Routledge, London 2005.
Pollitt Ch., The New Public Management: An Overview of Its Current Status, „Administra-
tiesi Management Public” 2007, No. 8.
Pollitt, C., Bouckaert, G., Public Management Reform: A Comparative Analysis: New Public
Management, Governance, and the Neo-Weberian State 2011, wyd. 3.
Prager J., Contracting-out: Theory and Policy, „NYU Journal of International Law and Poli-
tics” 1993, No. 25.
Praszkier R., Nowak A., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2012.
Pratt D., NPM, Globalization and Public Administration Reform, [w:] Globalization and Poli-
tical Institution: East Assia and Beyond, Dator J., Pratt D., Seo Y. (red.), Fairness, Hono-
lulu 2006.Bibliografia 281
Prokopowicz D., Kwasek A., Rozwój koncepcji good governance w instytucjach administracji
państwowej, „ZNUV 2017”, nr 55(4).
Przybyła M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
Public Sector Management Reforms in Africa, United Nations Economic Commission for
Africa, Development Policy Management Division, Adis Abeba 2003.
Raad voor het Openbaar Bestuur, Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen
overheid, markt en samenleving, Den Haag 2012.
Radomska J., Procedury w procesie implementacji strategii, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 283.
Rajca  L.,  Przywództwo  polityczne  w  zachodnioeuropejski  samorządzie  lokalnym,  „Studia
Regionalne i Lokalne” 2008, nr 34(4).
Rajca L., Reformy samorządu lokalnego w Anglii, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 12.
Ranchordás S., Innovation-Friendly Regulation: The Sunset of Regulation, the Sunrise of Inno-
vation, „Jurimetrics” 2015, Vol. 55, No. 2.
Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
Reason P., Torbert W.R., Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [w:] Bada-
nia w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Červinkowá H., Gołębniak B.D.
(red.), Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010.
Roberts D., Woods C. Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneur-
ship, “University of Auckland Business Review” 2005, No. 7(1).
Rosati D.K. (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009.
Rutka R., Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu, [w:] Koncepcje zarzą-
dzania, Czerska M., Szpitter A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Rymsza, M., Pracownicy socjalni, służby społeczne — profesjonalizacja i rozwój zawodowy,
„Polityka Społeczna” 2014, nr 3.
Sagan A., Badania marketingowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków, 2004.
Sagan A., Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych, „Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2003, nr 460.
Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, IRSS, 2009.
Sapir A., Globalization and the Reform of European Social Models, “Journal of Common
Market Studies” 2006, Vol. 44, No. 2.
Scharf T., Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do „trzeciej drogi”, [w:]
Państwo socjalne w Europie. Historia – rozwój – perspektywy, Kraus K., Geisen T., Piątek K.
(red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
Schedler K., Pröeller I., The New Public Management. A perspective From Mainland Europe,
[w:] The New Public Management,
McLaughlin K., Osborne S.P., Ferlie E. (red.), Routledge, London 2002.
Schick A., The Spirit of Reform: Managing the New Zealand Sector in a Time of Change, Wel-
lington 1996.Bibliografia 282
Schick A., Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand Reforms, „The World
Bank Research Observer” 1998, nr 1.
Schubert T., Empirical observations on New Public Management to increase efficiency in public
research – Boone or bane?, “Research Policy 2009”, No. 8.
Schuman H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa
2013.
Scott G., Public Management in New Zealand – Lessons and Challenges, New Zealand Busi-
ness Roundtable 2001.
Sekaran U., Bougie R., Research Methods for Business. A Skill-Building Approach, 6th ed.,
Wiley, Chichester 2013.
Senge P., Scharmer O., Community Action Research: Learning as a Community of Practitio-
ners, Consultants and Researchers, [w:] Handbook of Action Research. Participative Inquiry
and Practice, Reason P., Bradbury H. (red.), Sage, London 2001.
Sharma R.R., Mukhejri S., Can Business and Humanism Go Together. The Case of Tata Group
with a Focus on Nano Plant, [w:] Humanistic Management in Practice, Von Kimakowitz E.,  
Pirson M., Spitzeck H. Dierksmeier C., Amann W. (red.), Palgrave Macmillan, Basing-
stoke 2011.
Sierpowska I., Pomoc społeczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Siwińska-Gorzelak J., Sektor publiczny w gospodarce, [w:] Wilkin J., Teoria wy boru publicz-
nego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
Skoczylas A., Piątek W., Komentarz do art. 15 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP, t. I:
Komentarz do art. 1–86, Bosek L., Safijan M. (red.), Legalis, Warszawa 2016.
Skowrońska A., Nowe  kierunki  i  tendencje  w  organizacji  i  zarządzaniu  pomocą  społeczną,
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
Śleszyńska-Świderska  A.,  Dobrobyt  społeczno-ekonomiczny  w  krajach  UE  w  warunkach
pokryzysowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017,
nr 489.
Smith I.H., Woodworth W.P., Developing Social Entrepreneurs and Social Innovators: A Social
Identity and Self-Effi cacy Approach , “Academy of Management Learning & Education”
2012, No. 11(3).
Smolarek M., Dzieńdziora J., Wybrane  aspekty  doboru  pracowników  na  wolne  stanowiska
pracy w instytucjach integracji i pomocy społecznej, ZN WSH „Zarządzanie” 2016 (3).
Sowada Ch., Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
Spasowska-Czarny H., Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytu-
cjonalnej państwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius”
2017, t. 64, nr 2.
Srogosz T., Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okre-
sie stanisławowskim, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 1993.
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków
2002.Bibliografia 283
Standaryzacje usług pomocy i integracji społecznej – ekspertyzy zagraniczne, http://www.wrzos.
org.pl/projekt1.18/?pn=1&id=4&m=4 [13.07.2018 r.].
Stefańska D., Implementacja reform nowego zarządzania publicznego na przykładzie Stanów
Zjednoczonych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2019,
nr 33.
Stenberg C.W., Engines of Change: Leading from the States, [w:] Handbook of Public Admini-
stration, Perry J.L. (red.), Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1996.
Stobiecka J., Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, nr 194, Kraków 2010.
Stocki R. Towards an Ideal Company: Management Practices and Their Influence on Employees
Satisfaction with the Company, “Polish Psychological Bulletin” 2000, nr 31.
Stocki R., Diagnoza organizacji od A do Z, wyd. 2 popr., Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu
największych eksperymentów menedżerskich świata, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Stoker G., From New Management to New Labour: Tensions and Hopes in Reform of Bri-
tish Local Government, [w:] Towards a New Concept of Local Self-Government?, Amna E.,
Montin S. (red.), Fagbokforlaget, Bergen 2000.
Stoker G., Teorie samorządu i polityki lokalnej, [w:] Wartości podstawowe samorządu terytorial-
nego i demokracji lokalnej, Swianiewicz P. (red.), Municipium, Warszawa 1997.
Strategic Review and Reform – the UK Perspective, 1999, Country Papers, Strategic Review
and Reform, OECD.
Stroińska E., Tyszkiewicz R., Kompetencje menedżera w administracji publicznej, [w:] Dyle-
maty  współczesnego  przedsiębiorstwa,  Janczewska D. (red.),  Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2018.
Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, PWE, War-
szawa 2012.
Sudoł S., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 4.
Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
Sunder E., Soziale Dienstleistung, „Usługa społeczna”, Baden-Baden 2007.
Susman G.I., Evered, R.D., Ocena naukowych walorów badań w działaniu, [w:] Badania w dzia-
łaniu.  Pedagogika  i  antropologia  zaangażowane,  (red.)  Červinková  H.,  Gołębniak  B.D.,  
Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW 2010.
Svara J.H., Reinventing and Redesigning Local Government, [w:] Leadership and Change in
Public Sector Organizations, Ward J.D. (red.), Routledge, New York 2017.
Świątkowski A.M., Istota polityki społecznej – Powrót do źródeł, „Horyzonty Polityki” 2017,
t. 8, nr 24.
Swora M., Państwo Kontraktujące Reforma Sektora Państwowego w Nowej Zelandii, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, rok LXVII – zeszyt 4.
Syal R., Pro-Margaret Thatcher article by two senior civil servants angers MPs, „The Guardian”
2013, 18 kwietnia.
Szarfenberg R., Modele polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dysku-
sje” 2009, nr 12.Bibliografia 284
Szarfenberg R., Standaryzacja usług społecznych, Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standar-
dów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRZOS, Warszawa 2011.
Szarucki M., Bugaj J., Metody identyfikacji problemów zarządzania w  organizacji – próba typo-
logii, „Zarządzanie i Finanse” 2016, Vol. 14, No. 2.
Szczepańska K., Podstawy zarządzania jakością w administracji publicznej, [w:] Funkcjono-
wanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu,
Warszawa 2016.
Sześciło D., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Sto-
warzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2014.
Szukalski P., Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji. Ekspertyza przygoto-
wana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Szumlicz J., Pomoc społeczna w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, IPiSS, Warszawa
1987.
Szumowski W., Zarządzanie Publiczne – Próba Systematyzacji Koncepcji, „Nauki o Zarzą-
dzaniu. Management Sciences” 2014, nr 4(21).
Szurgacz H., Wstęp  do  prawa  pomocy  społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1993.
Tambor M., Patient Cost-Sharing for Health Care in Europe, Dissertation at the Maastricht
University, Maastricht 2015.
Tanzi V., Gospodarcza rola Państwa w XXI wieku, seria „Materiały i Studia”, z. 204, Naro-
dowy Bank Polski, Warszawa 2006.
Tawat M., New Public Management in New Zealand: The Past, Present and Future of the Great
Experiment, „International Public Management Review” 2013, nr 14 (2).
Terry D.L., Administrative Leadership, Neo-Managerialism, and the Public Management Move-
ment, „Public Administrative Review” 1998, Vol. 58, No. 3.
The Public Service and Government, [w:] Public Service Principles, Convention and Practice  
– Guidance Material, Wellington 1995.
The State of Social Care in England 2007–08 Executive Summary, Commission for Social
Care Inspection, January 2009, https://www.housinglin.org.uk/ [28.03.2020 r.].
Thiel S., Zelfstandige bestuursorganen en de grenzen van de ministeriele verantwoordelijkheid,
[w:] Andeweg R., Democratie doorgelicht, Leiden 2011.
Thomas J.C., Citizen, customer, partner: Rethinking the place of the public in public management.
„Public Administration Review” 2013, No. 73(6), https://doi.org/10.1111/puar.12109
[29.04.2019 r.].
Titmuss R., Social Policy. An Introduction, Allen and Unwin, London 1974.
Titterton M., Pelling-Deeves S., Nolanv P., Usługi i instytucje opieki społecznej w Wielkiej
Brytanii  Ekspertyza,  Wspólnota  Robocza  Związków  Organizacji  Socjalnych,  War-
szawa 2010.Bibliografia 285
Toszek B., Kużelewska E., Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii, Akade-
mia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Warszawa 2011.
Trenk-Hinterberger P., Sozialhilfe, „Pomoc społeczna”, Weinheim/Basel 1996.
Triacca, N., Wissink, B., Gomez Garcia, A., Szczygieł, E., Pyrek, R., Smulski, P., Kovacs, M.,
Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Volontariato Torino,
Torino 2015.
Trotter R., Back to the Future. Lessons from New Zealand’s Past, „Policy” 2000, winter.
Valeyeva A., Christen L., Smorchkov I., The Three Worlds of Welfare Capitalisms, Universitat
St. Gallen, 2011.
Van de Walle S., Hammerschmid, G., Coordinating for cohesion in the public sector of the
future: Cocops project background paper, Working paper WP 1, 2011, COCOPS.
Van Dooren W., Bouckaert G., Halligan J., Performance Management in the Public Sector,
Routledge, New York 2015.
Verhoest K., The Relevance of Culture for NPM, [w:] The Ashgate Research Companion to New
Public Management, Christensen T., Lagreid P. (red.), Routledge, Oxon 2011.
Waldo D., The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Admi-
nistration, Routledge, New York 2017.
Wąsowska A., Wąsowski K., Teoretyczne koncepcje zarządzania publicznego, Studia BAS 2016,
nr 3(47).
Wescott C., Measuring Governance in Developing Asia, referat, International Public Mana-
gement Network Conference, 4–6 March 2000, Sydney.
Weyrich K.H., Soziale Dienste, „Służby społeczne”, Baden-Baden 2007.
Wiebinga P., Profiel van de Nederlandse overheid , Bussum 2010.
Wielicka K., Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach unii euro-
pejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2014,  
z. 70(1909).
Wienand M., System socjalny i praca socjalna w Republice Federalnej Niemiec, Frankfurt/
Main 1999.
Wilkin J., Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2012.
Wilson W., The study of administration, “Political Science Quarterly” 1887, Vol. 2, No. 2.
Wolniak R., Sułkowski M., The Reasons for the Implementation of Quality Management Sys-
tems in Organizations, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarzą-
dzanie” 2016, z. 92.
Working Together to Safeguard Children A guide to inter-agency working to safeguard and pro-
mote the welfare of children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote
the welfare of children, Information Policy Team, The National Archives, Kew, Lon-
don, TW9 4DU, HM Governement July 2018.
Wren D.A., The History of Management Thought, Wiley 2005.
Wronka-Pośpiech M., Cechy i kompetencje menedżera społecznego, „Ekonomia Społeczna”
2014, nr 1.Bibliografia 286
Wronka M., Identifi cation of critical success factors of social enterprises – research results, „Mana-
gement” 2009, Vol. 13, No. 1.
Wytrążek W., Decentralizacja  administracji  publicznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017,  
t. 14, nr 3.
Yu-Ying K., New Public Management Development in Taiwan — Bureaucracy and Democracy,
referat,  International  Public  Management  Network  Conference,  4–6  March  2000,
Sydney.
Zając Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe
zarządzanie  publiczne  w  polskim  samorządzie  terytorialnym, Zalewski A. (red.), SGH,
Warszawa 2005.
Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2005.
Zawicki M., Instrumenty Nowego Zarządzania Publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie” 2007, nr 759.
Zawicki M., Nowe Zarządzanie Publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2011.
Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Ziobrowska  J.,  Strategia  „Sprawne  Państwo  2020”  wobec  współczesnych  problemów  sektora
publicznego w Polsce, „Barometr Regionalny” 2015, nr 4.
Akty prawne:
Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepi-
sów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej. Dz.U. 1947 r., Nr 65, poz. 389.
Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodź-
cami. Dz. Pr. P.P. 1919 r., Nr 11, poz. 127.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 14 grudnia 2007. Dz. Urz. UE C 303/01.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  20  lipca  2018  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. 2018 r.,
poz.1508, z późn. zm.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. Dz.U. 1958 r.,
Nr 29, poz. 172.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 1996 r., K 7/95, OTK 1996.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości
oraz  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku Bibliografia 287
mieszkaniowego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez
organy administracji rządowej. Dz.U. Nr 56, poz. 585 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5 października 2005 r. w sprawie warun-
ków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym. Dz.U. 2005 r.,
Nr 206, poz. 1718.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 października 2001 r.
w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednoro -
dzinnego przez policjantów. Dz.U. 2001 r., Nr 131, poz. 1468.
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  28  czerwca  2002  r.
w  sprawie  wysokości  i  szczegółowych  zasad  przyznawania,  odmowy  przyznania,
cofania  i  zwracania  przez  policjantów  równoważnika  pieniężnego  za  brak  lokalu
mieszkalnego. Dz.U. 2002 r., Nr 100, poz. 918 z późn. zm.
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  9  września  1997  r.  w  sprawie  określenia
rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej oraz członków ich rodzin. Dz.U. 1997 r., Nr 120, poz. 764.
Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii
„Sprawne Państwo 2020”. M.P. 2013 poz. 136.
Ustawa o pomocy społecznej i art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej. Dz.U. 1990 r., Nr 87 poz. 506, z późn. zm. i Dz.U. z 2017 r., poz. 1769.
Ustawa z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Dz.U.
1988 r., Nr 26, poz. 183 z późn. zm.
Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 r., Nr 75, poz. 444.
Ustawa  z  29  grudnia  2005  r.  o  ustanowieniu  programu  wieloletniego  Pomoc  państwa
w zakresie dożywiania. Dz.U. 2005 r., Nr 267, poz. 2259.
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych. Dz.U. 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późn. zm.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 r., Nr 64, poz. 593.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej. Dz.U. 1923 r., Nr, 92 poz. 726,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług
społecznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 1818.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta. Dz.U. 2002 r., Nr 113, poz. 984.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dz.U. 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dz.U. 2003 r., Nr 96, poz. 873.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240.
Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowym sądownictwie wojskowem. Dz. Pr. P.P.
1919 r., Nr 65 poz. 389.Bibliografia 288
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 1990 r., Nr 87, poz. 506,
z późn. zm.
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym.  Dz.U.  1998  r.,  Nr  91,
poz. 578 z późn. zm.
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  województwa.  Dz.U.  1998  r.,  Nr  91,
poz. 576 z późn. zm.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 r., Nr 16, poz. 95.
Strony internetowe:
http://opsi.gov.uk/ [19.03.2019 r.].
http://uniaeuropejska.org / [25.03.2019 r.].
http://www.beauvais.fr/ [30.03.2020 r.].
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ [24.04.2019 r.].
http://www.communities.gov.uk/ [29.04.2019 r.].
http://www.government.nl/ [24.04.2019 r.].
http://www.mop.pl/ [28.03.2020 r.].
http://www.rijksoverheid.nl/ [24.04.2019 r.].
http://www.scie-socialcareonline.org.uk/ [28.03.2020 r.].
http://www.ssc.govt.nz/ [29.04.2019 r.].
https://assets.publishing.service.gov.uk/ [13.08.2020 r.].
https://doradcawpomocyspolecznej.pl/ [24.03.2020 r.].
https://encyklopedia.pwn.pl/ [13.03.2019 r.].
https://mfiles.pl/ [26.06.2019 r.].
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl [12.08.2020 r.].
https://solidarites-sante.gouv.fr/ [30.03.2020 r.].
https://www.bryk.pl/ [14.03.2019 r.].
https://www.gov.pl/web/rodzina/ [27.06.2019 r.].
https://www.gov.uk/ [24.03.2020 r.].
https://www.msz.gov.pl/ [20.03.2019 r.].
https://www.researchgate.net/ [22.03.2020 r.].
https://www.unccas.org/ [30.03.2020 r.].
https://biblioteka.sejm.gov.pl/ [24.03.2020 r.].
https://www.europarl.europa.eu/ [25.03.2020 r.].
https://mises.pl/ [20.03.2019 r.].
https://sjp.pwn.pl/ [13.03.2019 r.].
https://www.mpips.gov.pl [14.03.2019 r.].
http://esp.sagepub.com/ [18.03.2019 r.].
https://econlp.com/ [18.03.2019 r.].
http://www.wrr.nl/ [23.04.2019 r.].http://www.coopindex.coop [27.12.2019 r.].
http://www.wojtyla.edu.pl [27.12.2019 r.].
https://assets.publishing.service.gov.uk [24.03.2020 r.].
http://www.kela.fi/ [26.03.2020 r.].
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1818 [27.03.2020 r.].
https://www.localfinland.fi/ [27.03.2020 r.].
http://bundesrecht.juris.de/sgb [28.03.2020 r.].
https://polen.diplo.de/pl-de [28.03.2020 r.].
https://cordis.europa.eu/ [28.03.2020 r.].
http://www.unccas.org [30.03.2020 r.].
https://www.nhs.uk/ [30.03.2020 r.].
http://www.parlement.com/ [23.04.2019 r.].
http://www.ssc.govt.nz/ [29.04.2019 r.].
https://www.zus.pl/ [12.08.2020 r.].
https://assets.publishing.service.gov.uk [13.08.2020 r.].
https://ec.europa.eu [13.08.2020 r.].
https://www.auditor.on.ca/en [13.08.2020 r.].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo pracy pracownika soc...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

The profession of a family assistan...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Interdyscyplinarne działania wybran...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane