• Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie 3

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie 3

 • Autor: Jolanta Zombirt
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-544-4
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 622/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jesteśmy świadkami rozwoju struktur i mechanizmów Unii Europejskiej. Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian, które się dokonują w wybranych aspektach rynku wewnętrznego. Punktem wyjściowym są w lekturze kolejne etapy integracji europejskiej. W integracji bowiem należy szukać skutków i następstw utworzenia rynku wewnętrznego. Rynek wewnętrzny zrodził się w wyniku uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego, jako efekt funkcjonowania wspólnego rynku i unii celnej. Jego następstwem stała się z kolei Unia Gospodarcza i Walutowa, która dała możliwość posługiwania się wspólnym pieniądzem. Rynek wewnętrzny nie jest celem samym w sobie. Jego istotą jest dążenie do osiągnięcia celów związanych między innymi ze zrównoważonym i trwałym rozwojem, wysokim poziomem zatrudnienia oraz spójnością gospodarczą i społeczną. Swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób, które są podstawami rynku wewnętrznego, nabierają innego wymiaru dla państw, które, przystępując do Unii, mogą z nich korzystać.

Ważnymi z punktu widzenia rozwoju naszego kraju są rozdziały traktujące o polityce regionalnej. W sposób kompleksowy wyjaśniają one zasady działania polityki spójności, funduszy strukturalnych oraz sposobu ich zaprogramowania w Polsce. Szczególnie ważne są rozdziały mówiące o perspektywie finansowej 2007-2013, gdyż Polska jest w tym okresie największym beneficjentem środków unijnych i niezwykle istotna jest świadomość tego faktu oraz praca nad kolejnymi etapami wdrażania nowych programów operacyjnych. Fundusze unijne są drugim po Wspólnej Polityce Rolnej największym obszarem objętym wspólnotowym budżetem, o którym mówi się, że jest wyrazem unijnych polityk. Znajduje on odzwierciedlenie także w niniejszej lekturze.

Spis treści:

Przedmowa
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Przyczyny i etapy integracji europejskiej
 
1.1. Definicja „integracji gospodarczej”
1.2. Omówienie poszczególnych etapów integracji gospodarczej
1.3. Efekty tworzenia unii celnej
1.4. Etapy integracji europejskiej - szczegółowo
1.5. Procedura wobec naruszania prawa unijnego
1.6. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii
 
Rozdział 2. Swoboda przepływu towarów
 
2.1. Definicje
2.2. Stare i nowe podejście
2.3. Swoboda przepływu towarów rolno-spożywczych
2.4. Efekt bezpośredni artykułów 34-36 TFUE
2.5. Wyroby regionalne i inne jako sposób na konkurowanie na rynku wewnętrznym
 
Rozdział 3. Swoboda przepływu usług
 
3.1. Specyfika sektora usług
3.2. Usługi finansowe
3.3. Dyrektywa „usługowa”
 
Rozdział 4. Swoboda przepływu kapitałów
 
4.1. Definicje i historia
4.2. Stan liberalizacji przepływów kapitałowych w UE
 
Rozdział 5. Swoboda przepływu osób
 
5.1. Definicje i historia
5.2. Przykłady naruszenia prawa unijnego
 
Rozdział 6. Polityka konkurencji . przedsiębiorstwa
 
6.1. Definicje, historia, podstawy prawne
6.2. Nadużywanie pozycji dominującej
6.3. Antykonkurencyjne porozumienia między przedsiębiorstwami
6.4. Fuzje i przejęcia
6.5. Analiza koncentracji i kontroli
 
Rozdział 7. Polityka konkurencji - państwa członkowskie
 
7.1. Liberalizacja zmonopolizowanych sektorów
7.2. Pomoc państwa
7.3. Pomoc państwa w dziedzinie badań i rozwoju
7.4. Pomoc de minimis
7.5. Działania Komisji w zakresie pomocy państwa
7.6. Tendencje w zakresie udzielania pomocy publicznej w państwach członkowskich
7.7. Przykłady naruszenia prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych
 
Rozdział 8. Pomoc regionalna w państwach członkowskich
 
8.1. Mapa pomocy regionalnej
8.2. Pomoc operacyjna
8.3. Szczególne warunki udzielania pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom
8.4. Zasięg pomocy regionalnej w latach 2007-2013
 
Rozdział 9. Wspólna polityka regionalna do 2006 r.
 
9.1. Historia wspólnej polityki regionalnej
9.2. Regiony w Unii Europejskiej
9.3. Instrumenty polityki regionalnej
9.4. Zarządzanie środkami strukturalnymi w Polsce w latach 2004-2006
9.5. Programy operacyjne w okresie 2004-2006
9.6. Informowanie o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
9.7. Formułowanie wniosków z realizacji polityki regionalnej
 
Rozdział 10. Wspólna polityka regionalna w Perspektywie Finansowej 2007-2013
 
10.1. Ewolucja najnowszej wspólnej polityki regionalnej
10.2. System programowania na lata 2007-2013
10.3. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
 
Rozdział 11. Programy operacyjne w Perspektywie Finansowej 2007-2013
 
11.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
11.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
11.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
11.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
11.5. Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
11.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
11.7. Regionalne Programy Operacyjne
11.8. Wdrażanie programów operacyjnych
11.9. Dokumenty robocze Komisji Europejskiej na lata 2007-2013
 
Rozdział 12. Budżet Unii Europejskiej
 
12.1. Historia budżetu UE
12.2. Zasady budżetu UE
12.3. Różnice między budżetem UE a budżetami narodowymi
12.4. Procedura budżetowa
12.5. Kontrola wykonania budżetu
12.6. Finansowanie działalności UE
12.7. Struktura budżetu
12.8. Płatnik i beneficjent netto
12.9. Usprawnianie procedury budżetowej
12.10. Rabat brytyjski
12.11. Przychody w szczegółach
12.12. Mechanizm budżetu i jego konsekwencje w przypadku niedoboru przychodów z TOR
12.13. Zasoby oparte na DNB
12.14. Udostępnianie zasobów własnych
12.15. Spodziewane kierunki reform budżetu UE
12.16. Perspektywa Finansowa na lata 2007-2013
 
Rozdział 13. Unia Gospodarcza i Walutowa
 
13.1. Próby dyscyplinowania polityki kursowej
13.2. Wspólna waluta - Traktat z Maastricht
13.3. Państwa członkowskie z derogacją
13.4. System Wahań Kursowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
13.4.1. Historia i podstawy prawne
13.4.2. Cechy konstrukcji systemu
13.4.3. Dotychczasowe doświadczenia systemu
13.5. Formy koordynacji polityki gospodarczej i procedury koordynacji
13.6. Koordynacja narodowej polityki fiskalnej w kontekście Paktu Stabilności i Wzrostu
13.7. Procedury koordynowania polityki zatrudnienia i strukturalnej
13.8. Ramy instytucjonalne dla wdrażania wspólnej polityki pieniężnej w Europie
13.8.1. Europejski System Banków Centralnych i Eurosystem - definicje, podstawy prawne i organizacja
13.8.2. Stabilność cen, główny cel Eurosystemu
13.8.3. Zadania Eurosystemu
13.8.4. Niezależność i demokratyczne podstawy Europejskiego Systemu Banków Centralnych
13.9. Strategia polityki pieniężnej Eurosystemu i ramy operacyjne
13.9.1. Strategia polityki pieniężnej Eurosystemu zorientowana na stabilność
13.10. Instrumenty i procedury polityki pieniężnej Eurosystemu
13.10.1. Rynek pieniężny, początek „pasa transmisyjnego” polityki pieniężnej
13.10.2. Operacje otwartego rynku
13.10.3. Operacje na koniec dnia
13.10.4. Partnerzy i uznawane aktywa w kontekście operacji otwartego rynku i operacji na koniec dnia
13.10.5. Rezerwy obowiązkowe
13.11. Polityka kursowa i reprezentacja zewnętrzna
13.11.1. Polityka kursowa
13.11.2. Reprezentacja zewnętrzna
 
Rozdział 14. Unia Europejska wobec kryzysu finansowego i gospodarczego
 
14.1. Przyczyny kryzysu
14.2. Działania zainicjowane na szczeblu instytucji unijnych (KE, ECOFIN, Rada Europejska, Parlament Europejski)
14.3. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego
14.4. Kryzys finansów publicznych w UE
 
Bibliografia

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska:

Autorka podaje wiele przykładów stanowiących ilustracje do omawianych przypadków i przepisów. Metoda prezentacji studiów przypadku ułatwia zrozumienie stosowanych w UE mechanizmów i rozwiązań oraz ilustruje, jak w praktyce realizowane są przepisy unijne, zawarte w dyrektywach wyznaczających pole manewru państwom członkowskim UE. Pokazuje ile decyzji wynika z procesu „delegowania na poziom unijny praw suwerennych państw członkowskich i gromadzenia ich na tym poziomie”, a ile decyzji nadal pozostaje w gestii samych państw członkowskich. Ta sfera współpracy jest opisana w recenzowanej książce jasno i zrozumiale, co stanowi z pewnością jej walor, bo winnych publikacjach te dwa poziomy decyzyjne nie są tak jasno oddzielone i różnice między nimi są mgliste i zacierają się. Opracowanie jest bogato ilustrowane statystykami pochodzącymi z dokumentów, w których określa się zasady finansowania Unii, jej polityki i określa się zasoby finansowe wykorzystywane jako instrumenty wykorzystywane w ramach prowadzonej polityki unijnej. Statystyki te sięgają wstecz, ale przede wszystkim, obok historii, pokazują obecną strukturę finansów UE, dla której podstawę tworzą obecne Ramy Finansowe 2007-2013.

Jolanta Zombirt

doktor habilitowany ekonomii, magister filologii orientalnej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Europeistyki. Była dziennikarką w„Gazecie Bankowej”, doradcą ministra w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej (1993), pracowała w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku Handlowym, Kredyt Banku. W latach 2002–2007 zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Współpracuje z miesięcznikiem finansowym BANK.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane