• Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020

 • Autor: Alina Walenia
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-570-0
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 368/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli środków z budżetu UE na poszczególnych etapach wdrażania tych środków, zgodność jego organizacji z przepisami prawa unijnego i krajowego, a także ocenę skuteczności jego funkcjonowania i wpływ na ograniczenie nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Sprawnie funkcjonujący system zarządzania i kontroli ma na celu zapewnienie wykorzystania środków unijnych zgodnie z celami i procedurami określonymi w umowach oraz w prawie UE i krajowym.

Wyniki przeprowadzonych badań zamieszczone w monografii mogą dostarczyć wiedzy niezbędnej dla przedstawicieli instytucji zarządzających i koordynujących środkami UE, a także dla beneficjentów tych środków biorących bezpośredni udział w procesie ich aplikacji i rozliczania.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
Rozdział 1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne zarządzania instrumentami finansowymi polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020
        
1.1. Podstawy prawne i kierunki wsparcia polityki spójności UE
1.1.1. Podstawy programowania polityki spójności w perspektywie 2014–2020
1.1.2. Cele proinwestycyjnej i proinnowacyjnej polityki spójności
1.2. Nowy paradygmat europejskiej polityki spójności w latach 2014–2020
1.2.1. Model europejskiej polityki spójności w bieżącej perspektywie finansowej
1.2.2. Znaczenie dla Polski europejskiej polityki spójności perspektywy finansowej 2014–2020
1.3. Czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności UE w Polsce – wyniki badań ankietowych
1.3.1. Ograniczenia w procesie pozyskiwania środków z budżetu UE w perspektywie 2007–2013
1.3.2. Przygotowanie beneficjentów do pozyskiwania środków z budżetu UE
1.3.3. Wnioski i rekomendacje dotyczące zarządzania środkami UE w perspektywie finansowej 2014–2020
1.4. Zasady ewaluacji w polityce spójności UE
1.4.1. Wykaz instytucji i obowiązków w procesie ewaluacji
1.4.2. Wskaźniki ewaluacji
        
Rozdział 2. Zadania instytucji UE i państw członkowskich w procesie zarządzania instrumentami finansowymi polityki spójności
        
2.1. Zasada podziału zarządzania w wykonaniu budżetu UE
2.1.1. Podstawy prawne podziału zarządzania
2.1.2. Istota zasady podziału zarządzania
2.1.3. Instytucje w procesie kontroli wykonania budżetu UE
2.2. Obowiązki państw członkowskich w zakresie zarządzania środkami europejskimi w perspektywie 2014–2020
2.2.1. System przepływu środków UE
2.2.2. Zasady zarządzania finansowego w perspektywie 2014–2020
2.2.3. Rozliczanie nieprawidłowości i korygowanie wydatków
2.3. Obowiązki Komisji Europejskiej w procesie zarządzania środkami UE
2.3.1. Działalność kontrolna Komisji Europejskiej w zakresie środków UE
2.3.2. Audyty prowadzone przez dyrekcje generalne Komisji Europejskiej
2.4. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w procesie zwalczania korupcji środków UE
2.4.1. Organizacja i zadania OLAF
2.4.2. Dochodzenia administracyjne prowadzone przez OLAF
2.5. Rola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w procesie kontroli budżetu UE
2.5.1. Struktura i zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
2.5.2. Tryb działań kontrolnych i podejmowania decyzji
2.5.3. Poświadczanie wiarygodności rachunków oraz prawidłowości i legalności transakcji
        
Rozdział 3. Krajowe zasady kontroli środków UE stosowane przez instytucje uczestniczące w procesie ich wdrażania w perspektywie 2014–2020
        
3.1. System zarządzania i kontroli środków UE w Polsce
3.1.1. Podstawy prawne systemu zarządzania i kontroli środków UE
3.1.2. Organizacja systemu zarządzania i kontroli
3.2. Zadania instytucji w procesie zarządzania środkami UE i ich kontroli
3.2.1. Funkcje kontrolne instytucji zarządzających, wdrażających i pośredniczących
3.2.2. Instytucje certyfikujące wydatki
3.2.3. Instytucja audytowa
3.3. Schematy kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
3.3.1. Procedury kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
3.3.2. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej środków UE
3.3.3. Poświadczanie deklaracji wydatków i wniosku o płatność
3.4. Zasady audytu desygnacyjnego środków UE
3.4.1. Istota audytu desygnacyjnego
3.4.2. Rola instytucji audytowej w procesie audytu desygnacyjnego
3.4.3. Procedura audytu desygnacyjnego
        
Rozdział 4. Zakres kontroli organów państwa w procesie wykorzystania środków UE w Polsce
        
4.1. Zasady kontroli skarbowej środków UE
4.1.1. Zakres i procedury kontroli skarbowej
4.1.2. Procedura audytu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych
4.1.3. Zadanie audytowe projektu współfinansowanego z funduszy unijnych
4.2. Instytucje kontrolne w procesie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE
4.2.1. Działalność kontrolna prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
4.2.2. Przeprowadzanie przez NIK kontroli udzielania zamówień publicznych
4.2.3. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zamówień publicznych – wyniki badań ankietowych
4.2.4. Rekomendacje dotyczące systemu zamówień publicznych wynikające z przeprowadzonych badań
4.3. Kontrola środków UE wykonywana przez NIK
4.3.1. Zasady organizacji kontroli NIK
4.3.2. Procedury kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
4.4. Kontrola RIO w zakresie gospodarowania środkami UE przez samorząd terytorialny
4.4.1. Podstawy prawne kontroli RIO oraz jej kryteria
4.4.2. Formy nadzoru RIO nad wydatkowaniem środków UE
4.5. Zasady koordynacji działań kontrolnych
4.5.1. Procedury współpracy pomiędzy instytucjami kontrolnymi
4.5.2. Ocena współpracy instytucji kontrolnych – wyniki badań ankietowych    
        
Rozdział 5. Zasady współdziałania organów kontroli w procesie wykrywania nadużyć finansowych dotyczących środków UE w Polsce

        
5.1. Definicja i charakterystyka nadużyć finansowych w zarządzaniu środkami unijnymi
5.1.1. Identyfikowanie zmowy przetargowej
5.1.2. Konflikt interesów
5.1.3. Korupcja
5.1.4. Fałszowanie dokumentów
5.2. Przesłanki występowania nadużyć finansowych środków UE
5.2.1. Rodzaje występujących nadużyć finansowych
5.2.2. Zasady postępowania pracowników instytucji zarządzających środkami UE
5.3. Postępowanie w procesie wykrywania nadużyć finansowych środków UE
5.3.1. Analiza ryzyka nadużyć finansowych
5.3.2. Metody wykrywania nadużyć finansowych
5.3.3. Procedury udostępniania i wymiany informacji w zakresie nadużyć finansowych
5.3.4. Działania w zakresie raportowania, korygowania i odzyskiwania środków UE
5.4. Procedury współpracy organów kontroli w procesie postępowania z nadużyciami finansowymi dotyczącymi środków UE
5.4.1. Procedury współpracy z instytucją audytową i krajowymi organami śledczymi
5.4.2. Zasady współpracy z OLAF
5.4.3. Zasady współpracy z UOKiK
5.4.4. Zadania pełnomocnika rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów
        
Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch:

Opracowanie książkowe Pani dr A. Waleni obejmuje bardzo ważne i aktualne problemy, dotyczące polityki spójności UE. Dotyczy problematyki tej polityki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania zadań w tym zakresie przez organy zarządzania środkami UE w regionach, zadań administracji publicznej, oceny procedur kontroli i audytu finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz uwarunkowań kontroli wykorzystania środków z budżetu UE. Książ ka zawiera również w pewnym zakresie ocenę porównawczą stanu prawnego i organizacyjnego procesu nadzoru i kontroli nad wydatkowaniem środków z budżetu UE ze strony organów unijnych w Polsce i w UE. (...) Publikacja ma ponadto, i przede wszystkim, także charakter naukowy, zawiera nie tylko opis instytucji i instrumentów, ale i pogłębione analizy prawnicze oraz cenne rozważania z zakresu nauk zarządzania.

prof. dr hab. Witold Modzelewski:

(...) publikacja omawia wszystkie istotne zagadnienia, będące treścią badanego przedmiotu. Kontrola wydatkowania środków UE i auditing tych procesów to istotny problem praktyczny i merytoryczny. Istniejące w tym zakresie systemy kontroli charakteryzują się wysoką pracochłonnością i niską skutecznością. (...) diagnozy będące wynikiem tej pracy należy uznać za trafne, podbudowane doświadczeniem zawodowym i rzetelnością badawczą. Szczególnie interesujące są rozważania Autorki dotyczące: modelu tworzenia prawa realizującego politykę spójności, implementacji prawa UE w Polsce w omawianym zakresie, skuteczności rozwiązań obowiązujących w naszym kraju.

Alina Walenia
dr nauk ekonomicznych (Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), nauczyciel akademicki Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, rozdziałów w monografiach o tematyce organizacji i funkcjonowania instytucji publicznych w procesie zarządzania i kontroli środków UE.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane