• Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej

Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej

 • Autor: Joanna Dzieńdziora Mateusz Grzesiak Magdalena Wróbel
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-03-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 154/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja dedykowana jest przede wszystkim kadrze menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania, przedstawicielom nauki zainteresowanym problematyką marki osobistej raz studentom na kierunkach zarządzanie, psychologia, socjologia. Autorzy książki kompleksowo omówili najważniejsze problemy budowania marki osobistej w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej w nowoczesnych organizacjach.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Marka osobista w ujęciu teoretycznym

1.1. Podstawowe pojęcia związane z marką
1.2. Historia marki
1.3. Kształtowanie marki osobistej we współczesnym marketingu
1.4. Składowe marki osobistej
1.5. Koncepcja kapitału marki osobistej

Rozdział 2. Zarządzanie marką osobistą

2.1. Istota zarządzania marką
2.2. Etapy procesu zarządzania marką
2.3. Modele brandingu
2.3.1. Tradycyjny model brandingu i jego cechy
2.3.2. E-branding, czyli kreowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
2.4. Narzędzia personal brandingu
2.4.1. Storytelling
2.4.2. Wizualizacja marki
2.5. Strategie brandingowe w otoczeniu wielokulturowym

Rozdział 3. Marka osobista jako instrument rozwoju kariery zawodowej kadry menedżerskiej

3.1. Specyfika kariery zawodowej
3.2. Etapy kariery zawodowej
3.3. Orientacje wobec zarządzania karierą
3.4. Znaczenie marki osobistej dla rozwoju kariery zawodowej

Rozdział 4. Wpływ marki osobistej na karierę zawodową kadry menedżerskiej w ujęciu badań empirycznych

4.1. Charakterystyka badanej zbiorowości i metodyka badań
4.2. Wyniki badań ilościowych w świetle prowadzonych analiz
4.2.1. Marka osobista i personal branding w opinii badanych menedżerów
4.2.2. Kariera zawodowa w opinii respondentów
4.2.3. Wpływ marki osobistej na karierę zawodową kadry menedżerskiej w świetle przeprowadzonych badań
4.3. Wnioski z badań i rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Joanna Dzieńdziora
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła Polsko-Niemieckie Studium Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi organizowane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania ? CEDOZ oraz Internationale Berufsakademie Berlin ?IBA. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii WSB. Koordynator ds. Seminarium Doktorskiego. Trener biznesu. Wykładowca MBA oraz studiów podyplomowych. Koordynator projektów doradczo-szkoleniowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowania dialogu społecznego. Tematyka realizowanych szkoleń w obszarze HR obejmuje: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, wartościowania pracy, system ocen pracowniczych, zarządzanie talentami oraz zarządzanie kulturą organizacji. Organizatorka wielu konferencji naukowych. Moderator warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest wieloletnim praktykiem w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Jest wykładowcą akademickim, a także autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, kobiet w zarządzaniu, lobbingu w biznesie oraz modeli kompetencji zawodowych.

Książki tego autora

Mateusz Grzesiak
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia w SWPS i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant biznesowy i terapeuta, przedsiębiorca prowadzący własną firmę szkoleniową, wykładowca akademicki, twórca programów nauczania. Autor ponad 20 książek z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół zagadnień dotyczących kształtowania marki osobistej oraz kompetencji społecznych.

Książki tego autora

Magdalena Wróbel
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii WSB. Absolwentka studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. Ekspertka w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, społecznej odpowiedzialności i zarządzania rozwojem, autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Model zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego, która zajęła I miejsce w XI edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę doktorską z zakresu etyki biznesu. Laureatka nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Członkini Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w której pełniła funkcję Koordynatora zespołu zadaniowego ds. opracowania katalogu dobrych praktyk uczelni. Reprezentantka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Grupie roboczej ds. społecznego wymiaru edukacji w ramach procesu bolońskiego, jurorka konkursu Verba Veritatis.

Książki tego autora

10 seks-taśm, którymi ekscytował się cały świat, 9.04.2014, http://joemonster.org/art/27273
(dostęp: 11.04.2019).
Altman Y., Baruch Y., Global Protean Careers: a New Era In Expatriates and Repatriation,
„Personel Review” 2012, vol. 41 (2).
Awdziej M., Tkaczyk J., Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, „Marketing w Prakty-
ce” 2002, nr 9, http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2012/01/celebrity.pdf (do-
stęp: 11.04.2019).
Bajcar B., Borkowska A., Czerw A. i in., Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych.
Przegląd teorii i metod, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.
Bartosiak M., Ciepucha E., Falkowski A. i in., Kim chciałbym być – kim będę. Poradnik dla
nauczycieli, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
Łódź 2013.
Bennet P.D., Dictionary of Marketing Terms, AMA, Chicago 2007.
Berg M., The Social 100: Twitter’s Most Followed Celebrities, „Forbes”, http://www.forbes.
com/sites/maddieberg/2015/06/29/twitters-most-followed-celebrities-retweets-
dont-always-mean-dollars/#636c62a37ef3 (dostęp: 11.04.2019).
Bergh J. van den, Behrer M., How To Create Brands That Generation Y Will Love?, Samo
Sedno Edgard, Warszawa 2012.
Bieniok H., System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomicz-
na w Katowicach, Katowice 2006.
Bonigala M., The Very First UK Trademark, Spellbrand, http://www.spellbrand.com/the-
-very-first-uk-trademark (dostęp: 14.12.2019).
Boorstin D.J., The Image: A Guide To Pseudo-Events In America, Harper & Row Publishers,
New York 1964.
Borczyk A., Kierunek talent, „Personel Plus” 2016, nr 1(98).
Breuer W., Quinten B., Cultural Finance, 2009, http://ssrn.com/abstract=1282068 (do-
stęp: 14.12.2019).
Brief.pl, YouTube w Polsce w 2014 roku, 2014, http://www.brief.pl/artykul,2330,youtube-
_w_polsce_w_2014_roku.html (dostęp: 13.08.2019).
Brzozowska-Woś M., Media społecznościowe a wizerunek marki, „Journal of Management
and Finance” 2013, nr 11 (1/1).142 Bibliografia
Budac C., Baltador L., The  Value  of  Brand  Equity, „Procedia Economics and Finance”
2013, no. 6.
Całka A., Mróz-Gorgoń B., Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketin-
gowej – przykład marek modowych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11.
Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy do-
radztwa zawodowego i personalnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Colapinto  J.,  Famous  Names.  Does  it  matter  what  a  product  is  called?,  „The  New  Yor-
ker”,  http://www.newyorker.com/magazine/2011/10/03/famous-names  (dostęp:
14.12.2019).
Constine J., Facebook Climbs To 1.59 Billion Users And Crushes Q4 Estimates With $5.8B Re-
venue,  27.01.2016,  http://techcrunch.com/2016/01/27/facebook-earnings-q4–2015
(dostęp: 11.04.2019).
Czerwonka M., Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede, http://kolegia.
sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/konferencje/Documents/M_Czerwonka.pdf (do-
stęp: 14.12.2019).
DeMers  J.,  10  Reasons  Your  Brand  Needs  To  Be  On  YouTube,  http://www.forbes.
com/sites/jaysondemers/2015/07/23/10-reasons-your-brand-needs-to-be-on-
youtube/#4cefccc235a0 (dostęp: 11.04.2019).
Dewalska-Opitek A., Bilińska-Reformat K., Employer branding jako determinanta rozwoju
sieci handlu detalicznego w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2016, vol. 14, nr 1 (57).
Dewalska-Opitek A., Mitręga M., Wielowymiarowość  zachowań  obywatelskich  konsumen-
tów na przykładzie dzielenia się opiniami o markach, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”
2018, t. 19, z. 5/1.
Digital Report January 2020, https://wearesocial.com/digital-2020 (dostęp: 15.02.2020).
Dołhasz  M.,  Celebrity  Endorsement  w  działaniach  reklamowych  polskich  przedsiębiorstw,
[w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Kraków 2009.
Domurat A., Przywiązanie  do  marki  a  wartości  indywidualne  konsumentów, „Marketing
i Rynek” 2000, nr 3.
Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 9, PWE, Warszawa 1967.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
Dzieńdziora J., Dacko-Pikiewicz Z., Smolarek M., Rozwój kariery zawodowej kobiet wo-
jewództwa  śląskiego,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Humanitas.  Zarządzanie”,
2017, nr 4.
Dzieńdziora J., Rozwój kariery zawodowej szeregowych Służby Więziennej, [w:] Szeregowcy
w grupach dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, A. Krasowska- Marut, A. Rusak, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 361–362.
Forstenlchner I., Baruch Y., Contemporary Caree Concepts And Their Fit For The Arabian
Gulf Context, „Career Development International” 2013, vol. 18 (6).
Foster C., Punjaisri K., Cheng R., The Relationship Between Corporate, Internal And Employ-
er Branding, „Journal of Product & Brand Management” 2010, nr 19/6.143 Bibliografia
Frączyk J., Coca-Cola podniosła ceny napojów. Zyski spółki wzrosły powyżej najlepszych prognoz,
money.pl,  http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/coca-cola-podniosla-
-ceny-napojow-zyski,69,0,1864517.html (dostęp: 14.12.2019).
Franzen G., Moriarty S., The Science And Art Of Branding, Routledge, London 2008.
Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1999.
Garbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa
2011.
Gede O., Marki, znaki i symbole, „Magazyn Komunikacji Marketingowej Impact” 2000,
nr 12.
Gesteland R., Cross-Cultural Business Behavior: Negotiating, Selling, Sourcing And Managing
Across Cultures, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2005.
Godzic W., „Money listens” kontra „money speaks”, czyli jak celebryci komunikują się z nami
(jeśli się komunikują), [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczyc-
ki, M. Wendland, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012.
Gołąb-Andrzejak E., Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie „pokolenia Mi-
lenium”, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11.
Goldman  D.,  TOP  10  największych  marek  perfum  gwiazd,  http://www.olfaktoria.
pl/2012/03/top-10-najwiekszych-marek-perfum-gwiazd (dostęp: 11.04.2019).
Greenhaus J.H., Callanan G.A., Career Managament, The Dryden Press, Fort Worth TX,
1994.
Gruchoła M., Kruczek E., Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkar-
skich w świetle badań ankietowych, „Rozprawy Społeczne” 2013, nr 1 (VII).
Grzesiak M., Personal Brand Creation in the Digital Age: Theory, Research and Practice, Pal-
grave McMillan, 2018.
Grzesiak M., E-Branding vs. Traditional Branding, „Modern Management Review” 2015,
vol. 22 (4/2015).
Guzek D., Celebryci i ich medialna moralność, „Studia Socialia Cracoviensia” 2012, nr 4 (2).
Hall D.T., Careers Organizations, Goodyear, Santa Monica 1976.
Hibbert C., Golden Celebration For ‘Oldest Brand’, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/
hi/uk_news/england/london/7180268.stm (dostęp: 14.12.2015).
Hill N., Myśl i bogać się, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.
Hirsh W., Jackson C., Strategies for Career Development: Promise, Practice and Pretence, The
Institute for Employment Studies, Brighton 1996.
Hofstede G., Hofstede J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2007.
Howe N., Strauss W., 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail?, Vintage Books 1993.
http://edition.cnn.com/2015/08/21/sport/world-championships-jamaican-sprinting
(dostęp: 14.12.2019).
http://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/387365,polskie-gwiazdy-w-kampanii-pro
mujacej-czytelnictwo-z-okazji-swiatowego-dnia-ksiazki.html (dostęp: 14.12.2019).
http://leonardodicaprio.org (dostęp: 11.04.2019).144 Bibliografia
http://moto.pl/MotoPL/1,88389,19008875,jurgen-klopp-i-opel-insignia-stara-
-milosc-nie-rdzewieje.html (dostęp: 14.12.2019).
http://portugalisparadise.com/2014/09/09/7-reasons-to-retire-in-portugal-by-john-
malkovich (dostęp: 14.12.2019).
http://prnews.pl/marketing-i-pr/jak-projektowac-reklamy-w-e-biznesie-66846.html
(dostęp: 11.04.2019).
http://sport.se.pl/pilka-nozna/pilka-nozna/pilkarze-jedza-banany-akcja-przeciwko-
rasizmowi-zdjecia_395025.html (dostęp: 14.12.2019).
http://ulicaekologiczna.pl/inspiracje/joanna-krupa-przeciwko-hodowli-zwierzat-na-
futra-w-polsce (dostęp: 11.04.2019).
http://us.fashionmag.com/news/Calzedonia-chooses-Julia-Roberts-as-brand-
ambassador-once-more,583750.html (dostęp: 11.04.2019).
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16856499,Wizyta_u_barbarzynskiego_go-
librody__Nergal__Dbanie.html (dostęp: 11.04.2019).
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11471198,Wojewodzki_i_Figurski_
ponownie_ukarani_za_rasizm_.html (dostęp: 11.04.2019).
http://www.antichefornaci.it/storia (dostęp: 14.12.2019).
http://www.coca-colacompany.com/stories/2008/03/bite-the-wax-ta (dostęp: 14.12.2019).
http://www.coca-colacompany.com/stories/coke-lore-santa-claus (dostęp: 14.12.2019).
http://www.eska.pl/hotplota/news/madonna-dziewczyna-ktora-gwiazda-rozebrala-na-
koncercie-przyszla-na-kolejne-show-zobacz-video/n/92639 (dostęp: 11.04.2019).
http://www.exchangemagazine.com/morningpost/2009/week51/Wednesday/121611.
htm (dostęp: 14.12.2019).
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-strategie/licencja-gessler---jak-ona-to---ro-
bi,1911,3 (dostęp: 14.12.2019).
http://www.hip-hop.pl/news/projector.php?id=1239050906 (dostęp: 14.12.2019).
http://www.ibtimes.com/top-10-most-popular-celeb-brand-ambassadors-world-
photos-554575 (dostęp: 11.04.2019).
http://www.mediafun.pl/adam-malysz-ponownie-w-reklamie-teekanne-jest-lepiej  (do-
stęp: 14.12.2019).
http://www.newcreative.pl/blog/e-biznes/gwiazdy-i-celebryci-w-reklamach-czyli-
produkt-nie-zawsze-najwazniejszy (dostęp: 14.12.2019).
http://www.olympic.org/sponsors/coca-cola (dostęp: 14.12.2019).
http://www.opel.pl/poznaj-opla/o-oplu/opel-aktualnosci/2015/grudzien/adam-yourself.html
(dostęp: 11.04.2019).
http://www.peta.org/features/joanna-krupa-anti-fur-ads (dostęp: 14.12.2019).
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1570431,1,nergal-podarl-biblie-ale-nie-
obrazil-uczuc-religijnych-jest-prawomocny-wyrok.read (dostęp: 11.04.2019).
http://www.se.pl/rozrywka/gwiazdy/madonna-zabawia-sie-krzyzem_138365.html (do-
stęp: 11.04.2019).
http://www.statista.com/statistics/269304/international-brands-on-facebook-by-
number-of-fans (dostęp: 11.04.2016).145 Bibliografia
http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html (dostęp: 14.12.2019).
http://www.telegraph.co.uk/technology/2015/12/14/the-ten-most-popular-instagram-
accounts-in-pictures (dostęp: 11.04.2019).
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/szczepan-twardoch-zostal-ambasadorem-marki-
mercedes-benz,557072.html (dostęp: 11.04.2019).
http://www.tvs.pl/informacje/wybory-2014-z-poparciem-piotra-uszoka-marcin-krupa-
kandydatem-na-prezydenta-katowic (dostęp: 14.12.2019).
http://www.unicef.org/people/people_ambassadors_international.html  (dostęp:  11.04.
2019).
http://www.viva-tv.pl/newsy/83220-kolejna-prowokacja-miley-cyrus-media-az-hucza
(dostęp: 11.04.2019).
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/matthew-mcconaughey-w-reklamie-
samochodu-lincoln-mkx (dostęp: 14.12.2019).
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiecej-reklam-napojow-w-magazynach-i-
kinach-coca-cola-z-dwa-razy-wiekszym-budzetem-od-pepsi (dostęp: 14.12.2019).
https://mobirank.pl/2015/11/07/kim-sa-uzytkownicy-facebooka-i-twittera-w-polsce
(dostęp: 11.04.2019).
https://przegladmarketingowy.wordpress.com/2012/07/17/swiadomosci-markiwplyw-
-reklamy-na-marke (dostęp: 14.12.2019).
https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/kim-sa-uzytkownicy-serwisu-linkedin.html
(dostęp: 11.04.2019).
Internauci  2014,  komunikat  z  badań  CBOS,  http://www.cbos.pl/SPISKOM.PO-
L/2014/K_082_14.PDF (dostęp: 14.10.2019).
Isaak B., Brand Protection Matters, Sweet & Maxwell, London 2000.
Januszkiewicz K., Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Johnson K., Review: ‘Ennion,’ at the Met, Profiles an Ancient Glassmaker, „New York Times”,
5.03.2015,  http://www.nytimes.com/2015/03/06/arts/design/review-ennion-at-the-
met-profiles-an-ancient-glassmaker.html (dostęp: 14.12.2019).
Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy, narzędzia, aplikacje, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Kall J., Branding  na  smartfonie.  Komunikacja  mobilna  marki, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw, Helion, Gliwice 2006.
Kasperek K., Książki celebrytów, czyli pisarze, gwiazdy i literatura, „Śląskie Studia Poloni-
styczne” 2014, nr 5.
Khedher M., A. Brand for Everyone: Guidelines for Personal Brand Managing, „Journal of
Global Business Issues” 2015, vol. 9 (1).
Kiefaber D., IBM’s Outdoor Ads Actually Try to Be Useful and Make Cities Better, http://
www.adweek.com/adfreak/ibms-outdoor-ads-actually-try-be-useful-and-make-
cities-better-150091 (dostęp: 14.10.2019).146 Bibliografia
Kieżel M., Wiechoczek J., Behawioralne zaangażowanie klientów w przestrzeni wirtualnej,
„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zarządzanie” 2016,
t. 3, nr 43/3.
Kisiel A., Louis Vuitton i Chanel warte jeszcze więcej! NIKE największą marką odzieżową, vu-
mag.pl,  http://vumag.pl/newsy/louis-vuitton-i-chanel-warte-jeszcze-wiecej-nike-
najwieksza-marka-odziezowa/6z1nmv (dostęp: 14.12.2019).
Kiszluk G., Nowacki M., Twardoch dumą Mercedesa, brief.pl, http://www.brief.pl/artyku-
l,3052,twardoch_duma_mercedesa.html (dostęp: 14.12.2019).
Klein N., No logo, Świat Literacki, Warszawa 2004.
Kłosiewicz U., Słomińska B., Marki producenta i marki handlowe jako narzędzie konkurencji,
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000.
Koniewski  M.,  Świadomość  marki  a  lojalność  konsumentów,  PMR  Research,  luty  2012,
http://www.research-pmr.com/pl/userfiles/file/wp/swiadomosc-marki-a-lojal-
nosc-konsumentow.pdf (dostęp: 14.12.2019).
Kopertyńska M.W., Zarządzanie kadrami, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Legnicy, Legnica 2002.
Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1998.
Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
Kożusznik B. (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Krause E., Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warsza-
wa 2006.
Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Kubiak K., Kapitał marki w sieci wymiany wartości, „Polityki Europejskie. Finanse i Mar-
keting” 2013, nr 10 (59).
Kucharski S., Znani polscy aktorzy walczą z homofobią. Nakręcili film o  tym, jak obsesja może
zniszczyć życie, wyborcza.pl, 21.08.2013, http://wyborcza.pl/1,76842,14471316,Zna-
ni_polscy_aktorzy_walcza_z_homofobia__Nakrecili.html (dostęp: 14.12.2019).
Lembrych-Furtak R., Strategiczne aspekty zarządzania marką, „Annales H – Oeconomia”
2015, http://oeconomia.annales.umcs.pl (dostęp: 14.12.2019).
Liczmańska K., Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, Wy-
dawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008.
Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Łukasik P., Schivinski B., Pomiar kapitału marek własnych detalistów, „Annales H – Oeco-
nomia”, http://oeconomia.annales.umcs.pl (dostęp: 14.12.2019).
Lutek P., Maik R., Szczepański A., Czy wiemy czym jest jakość?, „Magazyn Komunikacji
Marketingowej Impact” 2002, nr 6.
Malinowska-Parzydło J., Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Wydawnictwo One
Press, Gliwice 2015.147 Bibliografia
Marshall P.D., Celebrity And Power: Fame In Contemporary Culture, University of Minne-
sota Press, Minneapolis Minn 1997.
Matysiak K., Środowisko wspierające rozwój talentów, „Personel Plus" 2016, nr 1(98).
Maurya U.K., Mishra P., What is a brand? A perspective of brand meaning, „European Journal
of Business and Management” 2012, vol. 4, no. 3.
Maverick L.A., The Term „Maverick” Applied to Unbranded Cattle, „California Folklore Qu-
arterly” 1942, t. 1, nr 1.
Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa
2012.
Mazurkiewicz A., Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziaływujących atrybutów – rozważa -
nia teoretyczne, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2016,
vol. 14, no. 2/2.
Mazurkiewicz B., Rola liderów opinii w komunikacji nieformalnej, „Marketing i Rynek”
2014, nr 11.
McCrindle M., Hooper D., Generation Y. Attracting, Engaging And Leading A New Gene-
ration  At  Work,  http://avpma.ava.com.au/sites/default/files/AVPMA_website/re -
sources/5.2%20Generation%20Y%20-%20Attracting,%20Engaging%20%26%20
Leading%20a%20New%20Generation%20at%20Work.pdf (dostęp: 14.10.2019).
Meggs P.B., A History of Graphic Design, John Wiley & Sons, Inc.
Miś A., Kształtowanie karier w organizacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocz-
towski, PWN, Warszawa 2016.
Młynarczyk K., Linkedin – podsumowanie kierunków rozwoju serwisu w 2015, http://socjo-
mania.pl/linkedin-podsumowanie-roku-2015
Molitor S.U., Strategia planowania kariery. Jak świadomie kształtować własną drogę zawodo-
wą, BC Edukacja, Warszawa 2009.
Motyka A., Facebookowi niestraszne konta widma. Zuckerberg ma już miliard!, 4.10.2012,
http://media2.pl/internet/96698-Facebookowi-nie-straszne-konta-widma.-
Zuckerberg-ma-juz-miliard.html (dostęp: 11.04.2019).
Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.
Mróz-Gorgoń B., Nazwisko jako marka na przykładzie rynku mody, „Marketing i Zarządza-
nie” 2013, nr 32.
Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 2012.
Müller U.R., Zmiana warty w zarządzaniu, dramat i szansa, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 2000.
Neary S., Dodd V., Hooley T., Understanding Career Management Skills, International Cen-
tre for Guidance Studies, Derby 2015.
Niedźwiedziński M., Klepacz H., Szymańska K., Budowanie marki osobistej w mediach spo-
łecznościowych, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 4 (45).
Olczak A., Sobczyk R., Marka w sieci: jak Internet może zniszczyć reputację marki, „Marke-
ting i Rynek” 2010, nr 12.148 Bibliografia
Olczyk T., Teoria i praktyka celebrytyzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych ser-
wisach plotkarskich, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1.
Oleksyn T., Systemy ocen, rozwoju zawodowego i awansów, Międzynarodowa Szkoła Mene-
dżerów, Warszawa 1998.
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Online branding – potrzeba nowych strategii, http://www.migomedia.pl/online-branding-
-potrzeba-nowych-strategii (dostęp: 14.10.2019).
Orlic M., The 7 Key Elements Of En Effective Personal Brand, https://www.entrepreneur.
com/article/280268 (dostęp: 14.12.2019).
Panfil M., Czynniki kształtujące wartość marki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-
stwa” 1999, nr 4.
Parris J.A., Is your self-service Millennial friendly?, „Speech Technology”, styczeń–luty 2010,
http://www.speechtechmag.com/Articles/Column/Inside-Outsourcing/Is-Your-
-Self-Service-Millennial-Friendly-60407.aspx (dostęp: 14.10.2019).
Patkowski P., Potencjał konkurencyjny marki, Poltext, Warszawa 2010.
Patton W., MacMahon M., Career Development and Systems Theory, Sense Publishers, Rot-
terdam 2014.
Paul P., Getting Inside Gen Y, „American Demographics”, nr 23(9).
Pavar A., The Power Of Personal Branding, „International Journal of Engineering and Ma-
nagement Research” 2016, vol. 6, issue 2.
Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, War-
szawa 2011.
Peters T., Movers & Shakers: The 100 Most Influential Figures In Modern Business, Basic Bo-
oks, Londyn 2003.
Peters T., The Brand Called You, „Fast Company” 1997, no. 10.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2018.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie Procesy Metody, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Polasik M., Piotrowska A., Kunkowski J., Wykorzystanie serwisów społecznościowych w pol-
skim handlu elektronicznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia
Informatica” 2012, nr 29.
Poradnik dla osób poszukujących pracy. Planowanie kariery zawodowej, Centrum Informacji
i Planowania Kariery, Łódź 2015.
Raport IGRZ o wynikach reklamy OOH w Polsce w roku 2014, http://igrz.home.pl/Rapor-
ty/2014%20RAPORT%20ROCZNY%20IGRZ.pdf (dostęp: 14.10.2019).
Reber A.S., Reber E.S., Słownik  psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2008.
Ritson M., Mark Ritson On Branding: Norse Fire Smokes Out Bland Brands, „Marketing
Magazine”,  11.01.2006,  http://www.marketingmagazine.co.uk/article/534969/
mark-ritson-branding-norse-fire-smokes-bland-brands (dostęp: 14.12.2019).
Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa,
Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.149 Bibliografia
Rudnicki, J., Koncepcja  przyszłościowego  modelu  kariery  zawodowej, „Edukacja Ekonomi-
stów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2014, nr 1 (31).
Schawbel D., Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, OnePress,
Gliwice 2012.
Shepherd L.D.H., From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing
and Personal Branding, „Journal of Marketing Management” 2005, no. 21.
Sidor–Rządkowska M., Personal branding – wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkim we
współczesnych organizacjach, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2016, nr 2 (40).
Simpson D., Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym,
„Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagraniczne-
go Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 31.
Skrzypek E., Pinzaru F., Marka jako ważny element marketingu, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  w  Siedlcach”,  seria:  „Administracja
i Zarządzanie” 2017, nr 114 (41).
Śmid  W.,  Leksykon  menedżera,  Wydawnictwo  Profesjonalnej  Szkoły  Biznesu,  Kraków
2000.
Smith C., Here’s Why Instagram’s Demographics Are So Attractive To Brands, http://www.
businessinsider.com/instagram-demographics-2013–12 (dostęp: 11.04.2019).
Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
2003.
Suchar M., Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Szewczyk P., Najpopularniejsza „łyżwa” świata – historia marki Nike, biznesflow.pl, http://
biznesflow.pl/historia-marki-nike (dostęp: 14.12.2019).
Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2002.
Szwajca D., Analiza motywów lojalności klienta w kontekście budowania relacji partnerskich,
„Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 41.
Theurer C.P., Tumasjan A., Welpe I.M., Lievens F., Employer Branding: A Brand Equity-
-based Literature Review and Research Agenda, „International Journal of Management
Reviews” 2018, vol. 20.
Thomas G.M., Building The Buzz In The Hive Mind, „Journal of Consumer Behaviour”
2004, t. 4.
Trzeciak S., Coching marki osobistej czyli kariera lidera, GWP, Gdańsk 2015.
Trzeciak S., Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci?, Helion, Gliwice 2015.
Urbanek G., Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych, „Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 1 (79).
Urbaniak M., Wyjątkowa wartość marki, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 2.
Urzędowska M., Aktorzy, raperzy, gwiazda porno: kto z Obamą, kto z Romneyem? I komu to
pomoże?,  wyborcza.pl,  http://wyborcza.pl/1,76842,12804614,Aktorzy__raperzy__
gwiazda_porno__kto_z_Obama__kto.html (dostęp: 14.12.2019).
Wandzik A., Jak zarządzanie marką może przyczynić się do zwiększenia wartości marki (kapi-
tału marki), Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 2010.150 Bibliografia
Waśniewski P., Zarządzanie wartością firmy jako narzędzie sterowania jego działalnością , „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania” 2011, nr 21.
We  Are  Social.  Digital  Report  2020,  https://wearesocial.com/digital-2020  (dostęp:
15.02.2020).
Webber  R.A.,  Zasady  zarządzania  organizacjami,  Polskie  Wydawnictwo  Ekonomiczne,
Warszawa 1996.
Wiekiera D., Mantra marki – zastosowanie i kryteria, „Marketing i Rynek” 2000, nr 12.
Wiernek B., Zarządzanie  zasobami  ludzkimi, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie, Kraków 2001.
Williams K.C., Page R.A., Marketing to the Generations, „Journal of Behavioral Studies in
Business”, kwiecień 2011, http://www.aabri.com/manuscripts/10575.pdf (dostęp:
14.10.2019).
Wiśniewska S., Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty, „Edukacja Ekonomistów  
i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2015, 1 (35).
Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie  silną  marką, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa
2019.
Witkowski J., Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy, VII
Kongres Ekonomistów Polskich. Materiały konferencyjne, Warszawa 2001, z. 18.
Wojciechowska E., Elementy marki osobistej, https://emiliawojciechowska.com/elem enty-
-marki-osobistej (dostęp: 14.12.2019).
Wojtasik  B.,  Podstawy  poradnictwa  kariery.  Poradnik  dla  nauczycieli,  Krajowy  Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2011.
Wojtaszczyk K., Maszewski F., Różnorodność metod zarządzania marką osobistą, „Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 349.
Wróbel M., Dacko-Pikiewicz Z., Uwarunkowania kariery zawodowej kobiet z województwa
śląskiego, „Marketing i Rynek”, 2017, nr 4.
Wróblewski Ł., Bilińska-Reformat K., Grzesiak M., Sustainable Activity of Cultural Service
Consumers of Social Media Users Influence on the Brand Capital of Cultural Institutions,
„Sustainability” 2018, nr 10(11).
Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Po-
znań 2017.
Zboralski M., Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Determinanty zachowań menedżerów w ...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Menedżerowie i właściciele na rynku...

8.70 zł 58.00 zł Cena netto: 8.29 zł

Przekonaj pracowników do dbania o j...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Humanistyczne wartości zarządzania ...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Kapitał ludzki w strukturach wirtua...

9.80 zł 49.00 zł Cena netto: 9.33 zł

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zarządzanie dla racjonalnego menedż...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Właściwy kurs. Od białego kołnierzy...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane