• Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Policja

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Policja

 • Autor: Andrzej Szymonik Łukasz Zwoliński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-230-9
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka, stanowiąca kolejną publikację z serii Logistyka w wybranych służbach mundurowych, w sposób systemowy ujmuje problematykę organizacji i funkcjonowania szeroko pojętego systemu logistycznego Policji z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego. Uwzględniono w niej istotę zabezpieczenia logistycznego warunkującego skuteczne i efektywne realizowanie bieżących potrzeb Policji związanych między innymi z zaopatrzeniem i transportem, a także podejmowanie działań operacyjnych w sytuacjach kryzysowych zakłócających stan bezpieczeństwa osób i mienia. Wartość dodaną opracowania określa jego wymiar analityczno-praktyczny. Odniesiono się bowiem zarówno do kosztów procesów logistycznych zabezpieczających działania Policji, jak i nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających procesy logistyczne bieżące oraz przyszłe wynikające z coraz bardziej złożonych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto w książce zaprezentowano liczne opracowania graficzne w ujęciu logistycznym, w tym autorski model zabezpieczenia logistycznego Policji podczas zgromadzeń publicznych o charakterze masowym.

W serii Logistyka w wybranych służbach mundurowych:

     

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

1. Policja w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa

1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
1.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne w aspekcie zarządzania kryzysowego
1.3. Podstawowe zadania Policji
1.4. Organizacja Policji
1.5. Korpusy i stopnie policyjne

2. Wybrane systemy zarządzania Policji

2.1. Wprowadzenie do zarządzania
2.2. System wspomagania dowodzenia Policji
2.3. System zarządzania jakością – aspekt ogólny
2.4. Realizacja wybranych procesów w obszarze organizacyjnym, logistycznym i technicznym

3. Logistyka Policji

3.1. Istota logistyki Policji
3.2. System logistyczny polskiej Policji
3.3. Zabezpieczenie logistyczne Policji w wybranych obszarach
3.4. Zagrożenia systemu logistycznego Policji
3.5. Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki Policji
3.6. Koszty procesów logistycznych zabezpieczających działania Policji
3.7. Charakterystyka eksploatacji transportu w Policji

4. Logistyka w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji

4.1. Logistyka w Komendzie Głównej Policji
4.2. Logistyka komendy wojewódzkiej Policji
4.3. Logistyka komendy powiatowej Policji
4.4. Logistyka komendy miejskiej Policji

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel
Załączniki
Załącznik 1. Objaśnienie wybranych pojęć
Załącznik 2. Umundurowanie – czapki gabardynowe funkcjonariuszy policji
Załącznik 3. Znak rodzaju służby Policji

Prof. dr hab. inż. Jan Figurski, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej:

Monografia jest wartościowym zbiorem specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania logistyki w podstawowej uzbrojonej formacji mundurowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, jaką jest Policja. Treści zawarte w czterech rozdziałach umożliwiają Czytelnikowi zapoznanie się z istotą systemów logistycznych Policji warunkujących jej skuteczność w codziennym, całodobowym funkcjonowaniu na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Wartość pozycji stanowi kompleksowe, empiryczne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw Policji uwzględniające aspekty prawne, autorskie propozycje zabezpieczenia logistycznego czy nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające te procesy.

Andrzej Szymonik
profesor w dziedzinie nauk społecznych, stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie praktyczne (ponad 25-letnie) w kierowaniu logistyką w wymiarze krajowym i zagranicznym. Jest autorem i współautorem kilkunastu monografii. Obecnie pracuje na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, gdzie jest jej kierownikiem.

Książki tego autora


Łukasz Zwoliński
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, socjolog. Zajmuje się problematyką logistyki w bezpieczeństwie i zarządzaniem kryzysowym. Jest autorem monografii i artykułów z badanego obszaru. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz współpracuje z Instytutem Zarządzania, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Książki tego autora

Literatura
Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, przykłady i ćwiczenia, ILiM, Poznań 2011.
Bartczak K., Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia systemów
telematycznych w transporcie, [w:] Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Brzeziński M., Logistyka wojskowa, Bellona, Warszawa 2005.
Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Praktyka logistyki biznesu, Placet, Warszawa
1996.
Czechowska A., Zabezpieczenie imprezy masowej o podwyższonym ryzyku przez policję pod
kątem o charakterze logistycznym, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpie-
czeństwa” 2014, nr 1,
Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, ILiM,
Poznań 2003.
Deming W.E., Quality, Productivity and Competition Position, MIT Press, Cambridge, Massa-
chusetts, 1982.
Drewek W., Monitorowanie ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym, „Logistyka”
2001, nr 5.
Drucker P.F., Management and the World’s Work, „Harvard Business Review” 1988, nr 5.
Ficoń K., Przyczynek do teorii potencjału, SLW, z. 20, WAT, Warszawa 1995.
Figurski J., Ekonomika logistyki, cz. I., WAT, Warszawa 2009.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin,
Warszawa 2013.
Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin, Warszawa 2013.
Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa–Poznań 2001.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004.
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa‒Poznań 1999.Bibliografia 205
Jungowski K., Nowoczesne rozwiązania IT w logistyce, [w:] Logistyk(a) jutra, J. Figurski (red.),
J.M. Niepsuj, T. Ząbkowski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.
Juran J.M., Quality Control Handbook, New York, McGraw-Hill, 1988.
Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, AON, Wydział Strategiczno-Obronny, Warszawa 2008.
Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management, McGraw-Hill, New York 1979.
Kisielnicki J., Gałązka-Sobotka M., Wojciechowska-Filipek S. (red.), Systemy zarządzania po-
licją. Analiza systemu i jego doskonalenie, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Securus,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
Kitler W., Istota  zarządzania  kryzysowego, [w:]  System  reagowania  kryzysowego, J. Gryz,  
W. Kitler (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Kolenda P. (red.), Internet rzeczy, IAB Polska, Warszawa 2016.
Kosowski B., Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie, Difin, Warszawa 2008.
Kulczycki R., Obliczanie potencjałów wojskowych, „Myśl Wojskowa” 1989, nr 7.
Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne
o mądrości przed szkodą, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
2011.
LaLonde B.J., Pohlen T.L., Issues in Supply Chain Costing, „The International Journal of Logis-
tics” 1996, vol. 7, no. 1.
Lee C.K.M., Lv Y., Ng K.K.H., Ho W., Choy K.L., Design and application of Internet of thingsbased
warehouse management system for smart Logistics, „International Journal of Production
Research” 2018.
Lewandowski J., Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środo-
wiska, Wydawnictwo Marcus, Łódź 1998.
Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie nowożytnym – ewolucja przedmiotowa i pod-
miotowa, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju, L.
Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Szczytno 2011.
Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa
2000.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojo-
we, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
Neumann T., The Importance of Telematics in the Transport System , „TransNav the International
Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” 2018, vol. 12, no. 3.
Nowak E. (red.), Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, ,,Zeszyt Problemowy’’
1(45)/2006, wyd. TWO, Warszawa 2006.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem,
Difin, Warszawa 2011.
Oakland J., Total Quality Management, Butterworth Heinemann, London 2000.
Paszkowski S., Podstawy teorii systemów i analizy systemowej, Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa 1999.
Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspi-
racji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.206 Bibliografia
Piotrkowski K., Organizacja i zarządzanie, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
2006.
Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
Rogozińska-Mitrut J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, War-
szawa 2010.
Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa 2006.
Rutkowski K., (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2001.
Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, praktyka logistyki biznesu, Placet Agen-
cja Wydawnicza, Warszawa 1998.
Sienkiewicz P., (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa 2015.
Sienkiewicz P., Geneza i rozwój koncepcji holistycznych i systemowych we współczesnej nauce,
„Zeszyty Naukowe AON” 2003, nr 1(50).
Sienkiewicz P., Świeboda H., Ryzyko w inżynierii systemów bezpieczeństwa, [w:] Inżynieria
systemów bezpieczeństwa, P. Sienkiewicz (red.), PWE, Warszawa 2015.
Sienkiewicz P., Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów, „Zeszyty Naukowe AON” 2007,
nr 1(66).
Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.
Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2010.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
Smyk S., Zasoby logistyczne jako determinanta potencjału logistycznego sił zbrojnych, „Zeszyty
Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” 2017, nr 1(106).
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert jr. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 2, Difin, Warszawa 2011.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
Szymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Difin, Warszawa 2018.
Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeń-
stwem, Difin, Warszawa 2011.
Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, ILiM, Poznań 2003.
Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, ILiM, Poznań 2005.
Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Dom Wydaw-
niczy Elipsa, Warszawa 2013.
Zaskórski P., Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji, [w:]
Niebezpieczny świat. Systemy, informacja bezpieczeństwo, AON, Warszawa 2015.
Akty prawne
Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji. Bibliografia 207
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (tekst ujednolicony), https://
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070890590/U/D20070590Lj.pdf (dostęp:
27.11.2022).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179), https://isap.sejm.gov.
pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900300179/U/D19900179Lj.pdf (dostęp: 25.12.2022).
Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod
i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnym
a także wyrobów, karami oraz czynnikami losowymi – sytuacjami kryzysowymi.
Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań
realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych, https://www.infor.pl/aktprawny/
U27.2017.028.0000073,metryka,zarzadzenie-nr-36-komendanta-glownego-policji-w-
-sprawie-zadan-realizowanych-przez-policje-w-sytuacjach-kryzysowych.html (dostęp:
24.12.2022).
Zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie orga-
nizacji obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego w Policji.
Źródła internetowe
Amsler S., RFID (radio frequency identification), https://www.techtarget.com/contributor/Sar-
ah-Amsler (dostęp: 6.10.2022).
Bilińska O., Nie każdy bot to chatbot – poznaj różnice, https://koda-bots.com/blog/nie-kazdy-
-bot-to-chatbot-poznaj-roznice/ (dostęp: 20.03.2022).
Biuro logistyki, https://policja.pl/pol/kgp/blp (dostęp: 21.10.2022).
Charakterystyka podsystemów logistycznych, https://docplayer.pl/7909682-Czesc-ii-charakte-
rystyka-podsystemow-logistycznych.html (dostęp: 8.11.2022).
Co to jest Chatbot?, https://greenparrot.pl/nasza-oferta/chatbot/ (dostęp: 16.03.2022).
Co to jest RFID i jak działa?, https://www.rfidpolska.pl/technologia-rfid-co-to-jest/  (dostęp:
15.10.2022).
Cockerham J., The Biggest Benefits of EAM Software , https://managerplus.iofficecorp.com/ blog/
benefits-eam-software (dostęp: 1.03.2022).
Czym jest telematyka i jakie ma znaczenie w transporcie?, https://www.efl.pl/pl/biznes-i-ty/
artykuly/telematyka-w-transporcie (dostęp: 12.03.2022).
Elektroniczny korek, https://m2mgroup.pl/elektroniczny-korek/ (dostęp: 29.08.2022).
Encyklopedia PWE, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobra-materialne;3893235.html (do-
stęp: 11.11.2022).
Encyklopedia PWE, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobra-niematerialne;3893237.html
(dostęp: 11.11.2022).
Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/ (dostęp: 3.08.2022).
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Cykl_Deminga (dostęp: 6.01.2023).
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Systemy_wspomagania_decyzji (do -
stęp: 3.01.2023). 208 Bibliografia
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9B -
ci%C4%85 (dostęp: 6.01.2023).
Hardware, Software, and Integration Expertise to Fully Utilize RFID , https://www.compu-
type.com/blog/rfid-solutions-hardware-software-and-integration-expertise/  (dostęp:
18.10.2022).
Importance Of Chatbots For Logistics And Supply-Chain, https://locobuzz.com/blogs/impor-
tance-of-chatbots-for-logistics-and-supply-chain/ (dostęp: 20.03.2022).
Lahoti N., The Role of Chatbots in Logistics and Supply Chain Industry , https://mytruck-
pulse-com.translate.goog/blog/role-of-chatbots-in-logistics-and-supply-chain-industry.
html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (dostęp: 22.03.2022).
Lahoti N., The Role of Chatbots in Logistics and Supply Chain Industry , https://mytruck-
pulse-com.translate.goog/blog/role-of-chatbots- in-logistics-and-supply-chain-industry.
html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (dostęp: 27.03.2022).
Numer kontenera jak go czytać?, https://www.transplanner.pl/poradnik-transplanner/numer-
-kontenera-jak-go-czytac/ (dostęp: 10.07.2022).
Patel U., AI Chatbot Development for Supply Chain & Logistics Industry, https://www-tristatetech-
nology-com.translate.goog/blog/ai-chatbot-development-for-supply-chain-logistics-indus-
try/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (dostęp: 20.03.2022).
Rajkiewicz M., Mikulski R., Tendencje zmian w systemach zarządzania. Problemy integracji oraz
wdrożenia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, http://repozytorium.p.lodz.
pl/bitstream/handle/11652/1464/Tendencje_zmian_w_systemach_Rajkiewicz_Mikul-
ski_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 5.01.2023).
Rathod A., Chatbots: How Can they Transform Logistics and Supply Chain Management?, https://
knowledgehubmedia-com.translate.goog/chatbots-transform-logistics-supply-chain-man-
agement/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (dostęp: 20.03.2022).
Regulamin KMP w Łodzi z dn. 26.10. 2021, http://www.lodz.policja.gov.pl/ (dostęp: 1.11.2022).
Rodzaje chatbotów – wirtualnych asystentów, https://www.polski-chatbot.pl/rodzaje-chatbotow
(dostęp: 20.03.2022).
Shah P., AI Chatbot in Supply Chain and Logistics Industry, https://yourstory-com.translate.
goog/mystory/ai-chatbot-supply-chain-logistics-industry/amp?_x_tr_sl=en&_x_tr_
tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=op,sc (dostęp: 22.03.2022)
Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/potencja%C5%82 (dostęp: 12.11.2022).
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, https://www.
bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf (dostęp:
17.10.2022).
Szulc W., Elektroniczne metody monitorowania ruchomych środków transportowych (cz. 3), Sate-
litarne systemy monitorowania pojazdów przeznaczone dla baz transportowych, http://www.
zabezpieczenia.com.pl/ (dostęp: 17.10.2022).
TMS Falcon – system do zarządzania transportem, http://www.optidata.pl/ (dostęp: 9.01.2022).
Uczenie  maszynowe,  https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/learn/machine-learning  (dostęp:
21.03.2022). Bibliografia 209
WMS – zarządzanie magazynem, http://www.programyerp.com/wms (dostęp: 19.01.2022).
Zarządzanie zapasami, https:// zbc.uz.zgora.pl/ (dostęp:2.08.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/ (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/39039,Struktura-organizacyjna-Ko-
mendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38476,Biuro-Kryminalne-Komendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38479,Biuro-Wywiadu-i-Informacji-Kryminalnych-Komendy-Glownej-Policji.html
(dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38706,Biuro-Midzynarodowej-Wspolpracy-Policji-Komendy-Glownej-Policji.html
(dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38709,Biuro-Ruchu-Drogowego-Komendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38711,Glowny-Sztab-Policji-Komendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38712,Gabinet-Komendanta-Glownego-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glow-
nej-p/38794,Biuro-Komunikacji-Spolecznej-Komendy-Glownej-Policji.html  (dostęp:
26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38796,Biuro-Edukacji-Historycznej-MUZEUM-POLICJI-Komendy-Glownej-Policji.
html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38798,Biuro-Kadr-Szkolenia-i-Obslugi-Prawnej-Komendy-Glownej-Policji.html (do-
stęp: 27.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38840,Biuro-Finansow-Komendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/38926,Biuro-Logistyki-Policji-Komendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glow-
nej-p/39040,Biuro-Lacznosci-i-Informatyki-Komendy-Glownej-Policji.html  (dostęp:
26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/39043,Biuro-Kontroli-Komendy-Glownej-Policji.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/39010,Biuro-Bezpieczenstwa-Informacji-Komendy-Glownej-Policji.html  (dostęp:
26.12.2022). 210 Bibliografia
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/39011,Wydzial-Ochrony-Pracy.html (dostęp: 26.12.2022).
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/struktura-organizacyjn/zadania-biur-komendy-glownej-
-p/39012,Zespol-Audytu-Wewnetrznego.html (dostęp: 26.12.2022).
http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Bezpiecze%C5%84stwo_wewn%C4%99trzne (do-
stęp: 29.09.2022).
http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Porz%C4%85dek_publiczny (dostęp: 27.12.2022).
http://nomad.com.pl/cctv/ (dostęp: 17.03.2022).
http://www.artr.eu/ (dostęp: 17.03.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3380,Wydzial-Kry-
minalny.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3381,Wydzial-Do-
chodzeniowo-Sledczy.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3382,Wydzial-do-
-Walki-z-Przestepczoscia-Gospodarcza-i-Korupcja.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3383,Wydzial-Pre-
wencji.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3384,Wydzial-Ru-
chu-Drogowego.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3385,Stanowisko-do-
-spraw-Prasowo-Informacyjnych.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3386,Zespol-do-
-spraw-Kadr-Szkolenia-i-Obslugi-Kancelaryjnej.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3420,Zespol-do-
-spraw-Lacznosci-i-Informatyki.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/struktura-kpp-w-kutnie/3421,Zespol-do-
-spraw-Ewidencji-Rozliczen-i-Zaopatrzenia.html (dostęp: 31.12.2022).
http://www.wiedzabiznesu.com.pl/artykul/zarzadzanie_kryzysowe (dostęp: 2.02.2011).
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bez -
pieczenstwa/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2014-t-n1/
Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2014-t-n1-s93-110/
Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2014-t-n1-s93-110.
pdf (dostęp: 2.08.2022).
https://belchatow.policja.gov.pl/ebe/informacje/wydzialy-kpp/zespol-ewidencji-roz-
lic/2981,Zespol-Ewidencji-Rozliczen-i-Zaopatrzenia.html (dostęp: 24.10.2022).
https://greenparrot.pl/blog/co-to-sa-chatboty-i-jak-je-wykorzystasz-w-swojej-firmie/ (dostęp:
16.03.2022).
https://info.policja.pl/inf/sprzet/radiowozy/48644,Policyjne-radiowozy-i-inne-pojazdy.html
(dostęp: 3.10.2022). https://info.policja.pl/inf/komenda-glowna-policji/zakres-dzialania/97916,Informacja-o-za-
kresie-dzialalnosci-Komendanta-Glownego-Policji-i-Komendy-Glownej.html (dostęp:
29.12.2022).
https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/jednostki-podlegle/552,Jednostki-Podlegle.html
(dostęp: 31.12.2022).
https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/kierownictwo/2,Komendanci.html#kwp (dostęp:
30.12.2022).
https://lubelska.policja.gov.pl/lub/lubelska-policja-1/wydzialy/54702,Struktura-Organizacyj-
na-KWP-w-Lublinie.html (dostęp: 31.12.2022).
https://sieradz.policja.gov.pl/esi/informacje/jednostki-podlegle/3147,Komisariat-Policji-w-
-Warcie.html (dostęp: 31.12.2022).
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/system-wspomagania-dowodzenia-poli-
cji-35769471 (dostęp: 3.01.2023).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczn (dostęp: 20.03.2022).
https://podlaska.policja.gov.pl/pod/policja-podlas/struktura-organizacyjna/wydzial-transpor-
tu/26416,Podstawowe-informacje-Wydzial-Transportu.html (dostęp: 24.10.2022).
https://podlaska.policja.gov.pl/pod/policja-podlas/struktura-organizacyjna/wydzial-zaopatrze-
nia-i/26415,Pozdstawowe-informacje-WZIiR.html (dostęp: 24.10.2022).
https://podlaska.policja.gov.pl/pod/policja-podlas/struktura-organizacyjna/zespol-zamowien-
-public/26421,Zespol-Zamowien-Publicznych.html (dostęp: 24.10.2022).
https://policja.pl/pol/kgp/blp/struktura/68487,Struktura-organizacyjna-Biura-Logistyki-Po-
licji-KGP.html (dostęp: 23.10.2022).
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/radiowozy-w-polsce-ministerstwo-poli-
czylo-policyjna-flote/emnzq70 (dostęp: 4.10.2022).
https://www.czk.pl/zk/index01.php (dostęp: 14.12.2022).
https://www.gov.pl/web/rcb/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego (dostęp: 17.12.2022).
https://www.gov.pl/web/rcb/obieg-informacji-i-rola-rcb-w-systemie-zarzadzania-kryzysowego
(dostęp: 14.12.2022).
https://www.gov.pl/web/rcb/o-rcb2 (dostęp: 15.12.2022).
https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1555,wskaznik_logistyczny (do-
stęp: 4.10.2022).
https://www.pkn.pl/strefa-klienta/produkty-i-uslugi/certyfikacja (dostęp: 6.01.2023).
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/171424,Policyjni-ratownicy-medyczni.html (dostęp:
31.10.2022).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane