• Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście

Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście

 • Autor: Ewa Kulińska Dariusz Masłowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-443-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka obejmuje głównie aspekty związane z funkcjonowaniem miast. Zawiera zarówno teoretyczne rozeznanie tematu, jak również przedstawia praktyczne możliwości poprawy funkcjonowania miast za pośrednictwem różnych narzędzi logistycznych. Autorzy za pośrednictwem szeregu ankiet skierowanych do użytkowników systemu miejskiego przedstawili wachlarz badań weryfikujących znaczenie wykorzystania logistyki w miastach. W książce zostały przedstawione praktyczne rozwiązania oddziałujące na systemy miejskie, w skład których można zaliczyć, m.in.: system rowerów miejskich, zastosowanie metody PERT do optymalizacji objazdu na terenie miast, dynamiczna synchronizacja sygnalizacji świetlnej, system inteligentnego sterowania ruchem w miastach, system dynamicznej informacji kierowców/ pasażerów, system zarządzania ryzykiem w miastach oraz wiele innych rozwiązań. Książka jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno do pracowników naukowych, jak i menedżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzających systemem miejskim.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Miasto jako podmiot badań


1.1. Miasto jako kategoria logistyczna
1.2. Istota i charakter logistyki miejskiej
1.3. Przegląd infrastruktury miejskiej
1.4. Przejazd osób i ładunków na terenie miast

Rozdział 2. Problemy logistyczne miast


2.1. Mobilność mieszkańców a funkcjonowanie miast
2.2. Kongestia transportowa
2.3. Bezpieczeństwo
2.4. Jakość usług a popyt
2.5. Świadczenie usług transportowych dla obszarów podmiejskich

Rozdział 3. Jakość i bezpieczeństwo komunikacji w miastach

3.1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w miastach
3.2. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo drogowe w miastach
3.3. Systemy zarządzania ryzykiem w transporcie
3.4. Jakość komunikacji w aspekcie optymalizacji przepływów

Rozdział 4. Kierunki poprawy problemów miast z wykorzystaniem narzędzi logistycznych


4.1. Zastosowanie inteligentnych systemów transportowych w miastach
4.1.1. Dynamiczna synchronizacja sygnalizacji świetlnej
4.1.2. System inteligentnego sterowania ruchem w miastach
4.1.3. Zmiany systemu taryfowego dla komunikacji publicznej
4.1.4. System dynamicznej informacji kierowców/pasażerów
4.2. Harmonogramowanie tras w miastach
4.3. Zastosowanie logistyki w celu rozwiązywania problemu kongestii

Rozdział 5. Integracja działań w ramach szerszych obszarów

5.1. Optymalizacja tras obszarów podmiejskich
5.2. Wykorzystanie transportu rzecznego w mieście
5.3. Wsparcie komunikacji miejskiej komunikacją kolejową

Załącznik
Bibliografia

Ewa Kulińska
Prof. PO dr hab. inż. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej ds. zarządzania ryzykiem. Główne zainteresowania naukowo-badawcze: praktyczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, strategie rozwoju organizacji, podejście procesowe w zarządzaniu, nowoczesne techniki informacyjne, kontrola zarządcza.

Książki tego autora

Dariusz Masłowski
dr, w latach 2010-2019 studiował logistykę oraz zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Opolskiej. Od 2016 roku zatrudniony jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym. Oprócz współpracy ze środowiskiem akademickim pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych w placówkach z województwa opolskiego. W swoim dorobku posiada ok. 40 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego zakres badawczy obejmuje przede wszystkim: logistykę miasta, Smart City, telematykę, optymalizację działań transportowych oraz zarządzanie.

Książki tego autora

§  124  Pętla  autobusowa,  https://www.arslege.pl/petla-autobusowa/k360/a37817/  [do-
stęp: 03.01.2019].
10 tez sprawnego transportu, http://rowery.eko.org.pl [dostęp: 15.12.2019].
Akcelik R., Besley M., Roper R., Fundamental relationships for traffic floks at  signalized intere-
sections, ARRB Transport Research Ltd, Research Report ARR 340, 1999.
Ampelos M.A., Blasco Gonzales M.E., System biletowy. Ewolucja i perspektywy, „Biuletyn
Komunikacji Miejskiej”, 2005, nr 22, s. 38–39.
Balcerowicz B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON,
Warszawa 2009.
Bąk J., Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Instytut Technologii Eksploatacji
Radom, ITS, Warszawa 2003, s. 79.
Bąk R. Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygna-
lizacją świetlną, „Logistyka”, 2012, nr 3.
Bielawa A., Postrzeganie i rozumienie jakości – Przegląd definicji jakości, „Studia i Prace Wy-
działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2011, nr 21, s. 144.
Biesok G. (red.), Logistyka usług, wydanie 1, CeDeWu, Warszawa 2013.
Bochen A., Bojarski H., Kolejnictwo w Polsce, Quixi Media, Bydgoszcz 2016.
Brózda J., Problem bezpieczeństwa w polskim transporcie drogowym – analiza wielkości, struktu-
ry, dynamiki zmian oraz przyczyn i skutków wypadków drogowych w Polsce, „Logistyka”,
2012, nr 5, s. 304.
Ciesielski M., Koszty kongestii transportowej w mieście, Poznań 1986, s. 56.
Drogi krajowe i wojewódzkie, https://www.mzd.opole.pl/drogi-krajowe-i-wojewodzkie/
[dostęp: 29.12.2019].
Drogi publiczne, http://drogipubliczne.eu [dostęp: 29.12.2019].
Dysten, Tablice informacji parkingowej, https://www.dysten.pl/tablice-informacji-par-
kingowej/ [dostęp: 18.11.2019].
Elektroniczna tablica zmiennej treści, https://d-pt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/52/f8/5854
0a9b6e9dd_o.jpg?1487126708 [dostęp: 09.01.2020].
Elementy  ITS  wprowadzone  na  drogach  krajowych  województwa  lubelskiego,  http://
kongresdrogowy.pl/files/upload/LUB2017_16_MZmijan.pdf286 Bibliografia
Encyklopedia  PWN,  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urbanizacja;3991629.html
[dostęp: 11.11.2020].
Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, WN
US, Szczecin 2006, s. 13–14.
Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, WKŁ,
Warszawa 2014.
Gaca S., Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego, praca zbiorowa, Wydawnictwo In-
stytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2010, s. 228–229.
Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D., Logistyka miejska XXI wieku, „EuroLogistics”,
2001, nr 3, s. 65–71.
Gorzelec K., Formy płatności za bilety komunikacyjne, http://www.komunalne.info/reposi-
tory/files/Krzysztof_Grzelec.pdf [dostęp: 12.03.2019].
Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Innowacyjne rozwiązania w miejskim trans-
porcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia, „Transport Miejski i Regionalny”,
2013, nr 3, s. 13–18.
Gradowski K., Parkingi w aglomeracjach miejskich, „Transport Miejski i Regionalny”, 2009,
nr 10, s. 13–15.
Grzelec K., Wybrane aspekty integracji transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej jako
instrumentu polityki transportowej zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych,
„Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 7–8.
http://drogipubliczne.eu/ten-t/2-uncategorised [dostęp: 08.01.2020].
http://www.wpk.katowice.pl/photo/inne/blednekolo.gif [dostęp: 10.12.2019].
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 13.09.2020].
Hyła M., Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, http://www.miastadlaro-
werow.pl/ [dostęp: 27.12.2019].
Jackiewicz J., Czech P., Barcik J., Polityka transportowa na przykładzie aglomeracji śląskiej,
http://www.polsl.pl [dostęp: 13.12.2019].
Jamroz K., Oskarbski J., Krukowski P., System informacji parkingowej w zintegrowanym sys-
temie  zarządzania  ruchem  TRISTAR,  [w:]  „Zeszyty  Naukowo-Techniczne  Oddziału
SITK”, Kraków 2013, nr 1(100), s. 137–139.
Janecki R., Krawiec S., Cele zrównoważonego rozwoju w projekcie polityki transportowej Kato-
wic, „Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 7–8.
Karczewski J., Rączkowski B., Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy, Wydaw-
nictwo ODDK, Gdańsk 2000.
Kauf S., Logistyka jako narzędzie redukcji transportowej w miastach, LogForum 2010, Vol. 6,
Issue 1 No 4, s. 37–46.
Kauf S., Logistyka miasta i regionu, Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, War-
szawa 2014.
Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Kiba-Janiak M., Cheba K., Wpływ  wybranych  aspektów  logistyki  miejskiej  na  jakość  życia
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, „Logistyka”, 2010, nr 2.
Kiba-Janiak M., Witkowski J., Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa 2014.287 Bibliografia
Kisperska- Moroń D., Logistyka, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-
madzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) – art. 30.
Kornaszewski M., Gwiazda A., Inteligentne systemy transportowe jako narzędzia w rozwiązy-
waniu problemów kongestii transportowej, „Autobusy”, 2017, nr 6, s. 1429.
Kowalewski A.: Wykład wprowadzający, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej
się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020), Kancelaria
Senatu, Warszawa 2013, s. 107–120.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Bezpieczeństwo na drogach, https://
www.gov.pl/web/infrastruktura/bezpieczenstwo-na-drogach [dostęp: 12.09.2020].
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie;
MRR, 13 lipca 2010 r.
Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu miastem, [w:] Materiały z konferencji „Logistyka
a infrastruktura miejska”, Wrocław 2004.
Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom I, Wyd. Komunikacji
i Łączności, Gdańsk 2009.
Krystek R.(red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom II, Wyd. Politechnika
Gdańska, Gdańsk 2009.
Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Synteza, Wyd. Politechnika
Gdańska, Gdańsk 2010.
Kulczyk J., Winter J., Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro -
cławskiej, Wrocław 2003.
Kulińska E., Masłowski D., Improving the Organization of Urban Transport by Using of
Electronic Passenger’s Cards – Case Study, [w:] Manufacturing Processes. Actual Problems
– 2016, Volume I: Basic science applications in manufacturing processes, red. M. Gajek,
O. Hachkevych, A. Stanik-Besler, T. Wołczański, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Opolskiej; Opole 2016, s. 95–110.
Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Analiza PEST/PESTEL jako narzędzie
wspomagające rozwój miast. Studium przypadku na podstawie miasta Opola, Studia i Ma-
teriały „Miscellanea Oeconomicae”, 2017, nr 4, tom I, s. 155–169.
Kulińska E., Rut J., Partyka P., Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych
pasów ruchu, „Logistyka”, 2014, nr 2, s. 26–34.
Lijewski T., Geografia transportu Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 1986.
Mach B., Skrzypek M., Możliwości oraz perspektywy wdrożenia autonomicznej komunikacji
miejskiej w Polsce, „Journal of TransLogistics”, 2019, Vol. 5, nr 1, s. 11–23.
Markusik S. (red.), Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom III, część 1, Gliwice 2013,
s. 218–219.
Masłowski D., Analiza czynników wyboru przez osoby podróżujące miejską komunikacją w Opolu,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika”, 2016, nr 358, X Środowiskowe 288 Bibliografia
Warsztaty  Doktorantów  Politechniki  Opolskiej  Opole-Pokrzywna  15–17.06.2016,
s. 129–132.
Masłowski D., Inteligentne miasta remedium na kongestię, [w:] „Zeszyty Naukowe Politech-
niki Opolskiej – Inżynieria Środowiska”, 2017, z. 10, nr 364, 1429–6055, s. 65–68.
Masłowski D., Telematics Solutions for Traffic Management of Public Transport Vehicles, [w:]
Mikulski J. (eds), Research and the Future of Telematics, TST 2020, „Communications in
Computer and Information Science”, vol 1289, Springer, Cham. 2020, https://doi.
org/10.1007/978-3-030-59270-7_11.
Masłowski D., Kulińska E., Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem roz-
wiązań telematycznych w aglomeracjach miejskich, Studia i Materiały „Miscellanea Oeco-
nomicae”, 2017, nr 4, tom I, s. 187–201.
Masłowski D., Miłaszewicz B., Problematyka układu komunikacyjnego w kontekście logistyki
miejskiej. Case study na podstawie wyspy Bolko, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”,
2016, nr 11, s. 181–191.
Masłowski D., Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Kłak A., Wpływ infrastruktury drogowej
na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom II,
red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2018, s. 41–53.
Masłowski D., Kulińska E., Wojtynek L., Dendera-Gruszka M., Analiza rozwiązań infor-
matycznych wykorzystywanych w procesie planowania przejazdów komunikacji miejskiej,
„Autobusy”, 2017, nr 6, t. 18, s. 1467–1473.
Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Komponenty,
działania, przykłady, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
Milenkiewicz B., Halicka K., Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Bia-
łostockiej  Komunikacji  Miejskiej,  http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/180/
pl/2.4_milenkiewicz_halicka.pdf [dostęp: 30.12.2019].
Nowacki G. (red.) Telematyka transportu drogowego, Warszawa 2008.
Nowość  na  elektronicznych  tablicach  KZK  GOP.  Ostrzegają  o  smogu, https://katowice.wy
borcza.pl/katowice/1,72739,21079160,nowosc-na-elektronicznych-tablicach-
kzk-gop-ostrzegaja-o.html [dostęp: 19.11.2019].
O  bydgoskim  Systemie  ITS,  http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/inwestycje-i-projek-
ty/2305-o-systemie-its [dostęp: 18.11.2019].
Obszarowy  System  Sterowania  Ruchem,  http://kmkrakow.pl/informacje-o-systemie-
-kmk/infrastruktura/138-system-sterowania-ruchem.html [dostęp: 18.11.2019].
Olejnik T., Wieczorek R., Kontrola i sterowanie jakością, PWN, Warszawa–Poznań 1982.
Oznaczenia przystanków, http://www.kmk.krakow.pl/artykul_oznaczenia_przystanki.
html [dostęp: 03.11.2020].
Palmowski T., Pacuk M., Michalski T., Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na
przykładach Gdańska i Gdyni, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001.
Pawelec K.J., Czynniki mające wpływ na powodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym,
„Paragraf na Drodze”, 2017, nr 1.
Pawelec K.J., Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, LexisNexis, Warszawa
2011.289 Bibliografia
Pawelec K.J., Sprowadzanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia,
Difin, Warszawa 2017.
Pawelec K.J., Zapobieganie niebezpieczeństwu w ruchu drogowym, zagadnienia wybrane, „Para-
graf na Drodze”, 2017, nr 5.
Pawłowska  B.,  Koszty  zewnętrzne  transportu  w  Polsce,  „Przegląd  Naukowy  –  Inżynieria
i Kształtowanie Środowiska”, 2018, 27 (1), 28–41, s. 28.
Pecyna A., Pawlak H., Pecyna M., Zagrożenia w transporcie drogowym, „Autobusy: techni-
ka, eksploatacja, systemy transportowe”, 2012, r. 13, nr 10, s. 128–132.
Plakat informujący pasażera o systemie wsiadania przednimi drzwiami, http://www.ke-
dzierzynkozle.pl [dostęp: 17.06.2018].
Postanowienie SN z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. akt V KK 34/09 (OSNKW 2009 nr 9,
poz. 81).
Postanowienie SN z dnia 3 grudnia 1962 r., sygn. akt Rw 1237/62 (OSNKW 1963, nr 7–8,
poz. 139).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ONZ, Paryż 10.12.1948 r., art. 3.
Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu – zarządzanie
ruchliwością (mobility management) – streszczenie, www.opole.pl [dostęp: 5.01.2015].
Raport  metodologiczny.  Ewolucja  ex  post,  http://www.ewaluacja.gov.pl/Ewaluacja_ex_
post_NPR/Documents/raport_metodologiczny.pdf [dostęp: 12.05.2020].
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wyso-
kości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wy-
kroczeń (Dz.U. poz. 1624).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądo -
wych dróg wodnych (Dz.U. nr 77, poz. 695).
Rożek T., Koniec męczących korków? „Gazeta Wyborcza”, czwartek 31 sierpnia 2006, s. 11.
http://www.wyborcza.pl/1,0,4706474,20060831RP-DGW,Koniec_meczacych_kor-
kow,.html [dostęp: 12.05.2019].
Ruchoma  bariera  drogowa,  https://www.rynekinfrastruktury.pl/img/160223upout.
jpg_590-400.jpg [dostęp: 08.01.2020].
Rudnicki  A.:  Jakość  komunikacji  miejskiej,  „Zeszyty  Naukowo-Techniczne  Oddziału
SITK”, Kraków 1999.
Rzeczyński B., Handel elektroniczny a logistyka miejska, „Logistyka”, 2004, nr 1, s. 30.
Rzeczyński B., Technologia i logistyka transportu a dynamika przestrzeni ekonomicznej miasta,
„Logistyka”, 2004, nr 2, s. 15.
Saniuk S., Witkowski K.: Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej,
„Logistyka”, 2011, nr 2, s. 496.
Słownik  Języka  Polskiego,  https://sjp.pwn.pl/slowniki/park%20and%20ride.html  [do-
stęp: 29.12.2019].
Soboń S., Kodeks drogowy, komentarz z orzecznictwem NSA, SN, TK, część I, Grupa Image,
Warszawa 2016.290 Bibliografia
Sosik, K., Iwan, S., Znaczenie sygnalizacji świetlnej do poprawy bezpieczeństwa transportu dro-
gowego, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, 2018, r. 19, nr 6,
s. 249–256.
Stajniak M., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, 2008.
Starowicz W., Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach, http://rzecznik.dlalo-
dzi.info [dostęp: 13.12.2019].
Stasik D., Londyn miastem pełnym innowacji, „Przegląd Komunalny”, 2019, nr 4, s. 65.
Stęplewski B., Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, War-
szawa 2016, s. 113, 116, 118.
Stępnicka N., Rozwiązania logistyczne i ich zastosowanie w przepływie osób i ładunków, „Lo-
gistyka”, 2014, nr 6, s. 12772–13773.
Strategia  rozwoju  transportu  do  2020  roku,  Ministerstwo  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r., s. 10–11.
Strategie przesiadek i intermodalność, http://www.fgm.at/ [dostęp: 20.12.2019].
System dynamicznej informacji pasażerskiej, http://transportnews.eu/publicystyka/ar-
tykuly/technisystemka/-dynamicznej-informacji-pasazerskiej [dostęp: 10.11.2020].
System pomiaru wysokości pojazdów w czasie jazdy, https://www.555.pl/index.php?ac-
t=2421&sn_asc [dostęp: 18.11.2019].
System wsiadania przednimi drzwiami, http://www.mzkkk.pl [dostęp: 14.06.2019].
Szmigiel P., Szmigiel A., Stawowy M., Wybrane metody identyfikacji pojazdów w  systemie
telematyki transportu, „Logistyka”, 2010, nr 4, s. 4.
Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
Szołtysek J., Zarządzanie przepływami ładunków w miastach, „Transport Miejski i Regio-
nalny”, 2006, nr 6, http:// sbc.org.pl/ [dostęp: 9.12.2018].
Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wyd.
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
Szymczak M., Logistyka  miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2008, s. 25.
Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) – teoria i praktyka, Difin, War-
szawa 2013.
Szymonik A. (red.), Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu,
Difin, Warszawa 2015.
Tablice VMS pokierują kierowców w Łodzi, https://edroga.pl/inzynieria-ruchu/tablice-
-vms-pokieruja-kierowcow-w-lodzi-150112338 [dostęp: 20.11.2019].
Technologie ITS jako narzędzia w analizie przewozów Białostockiej Komunikacji Miej-
skiej,  https://docplayer.pl/3348052-Technologie-its-jako-narzedzia-w-analizie-prze
wozow-bialostockiej-komunikacji-miejskiej.html [dostęp: 21.11.2019].
Tołkacz L., Infrastruktura transportu wodnego, tom I, Wydział Techniki Morskiej Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2010.
Tołkacz L., Szanse  rozwoju  żeglugi  śródlądowej, Wydział Techniki Morskiej Politechniki
Szczecińskiej, Szczecin 2007.291 Bibliografia
Topulos A., Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo NT, Warszawa 1989.
Transport  –  wyniki  działalności  w  2005  r.,  Główny  Urząd  Statystyczny,  Warszawa–
Szczecin 2006.
Transport – wyniki działalności w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Szcze-
cin 2018.
Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
Tundys B., Logistyka miejska. Teoria i praktyka, wydanie 2, Difin, Warszawa 2013.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260).
Wojewódzka-Król  K.,  Rolbiecki  R.,  Infrastruktura  transportu,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 2018.
Wojewódzka-Król  K.,  Załoga  E.,  Transport  –  nowe  wyzwania,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 2016.
Wojtynek L., Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Bus Rapid Transit – nowo-
czesne rozwiązanie transportowe, „Autobusy”, 2017, t. 18, nr 6, s. 1625–1628.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1961 r., sygn. akt IK559/60, Lex Polonica
nr 316941.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1976 r., sygn. akt VI KRN 135/76 (OSNKW
1976, nr 10–11, poz. 130).
Wyszomirski  O.  (red.),  Gospodarowanie  w  komunikacji  miejskiej,  Uniwersytet  Gdański,
Gdańsk 2002, s. 40.
Wyszomirski O. (red), Transport miejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2008.
Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Wytyczne Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r, w sprawie postępowania
policjantów na miejscu zdarzenia drogowego.
Zalewski A., Polityka transportowa w wielkich miastach polskich, „Transport Miejski i Regio-
nalny”, 2005, nr 1.
Zatłoczenie miast na przykładzie Madrytu, http://www.eu-portal.net [dostęp: 28.09.2020].
Zintegrowany transport miejski i wysokiej jakości, http://www.opole.pl/biznes/artyku-
ly/31662-1130-Article-Zintegrowany_transport_miejski_o_wyso  kiej_jakosci#para-
graph3990 [dostęp: 12.03.2019].
Zych M., Baran J., Porównanie organizacji komunikacji miejskiej w wybranych miastach świata
i Polski, „Logistyka”, 2012, nr 6, CD 2, s. 637.
Żakowska L., Ocena wybranych charakterystyk bezpieczeństwa transportu drogowego za pomocą
symulatora jazdy, Monografia 476 , Politechnika Krakowska, Kraków 2015, s. 9–11.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane