• Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych

 • Autor: Rafał Styczyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-227-6
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 340/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  9.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.75 zł

  85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków:

- dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych;
- od towarów i usług;
- od czynności cywilnoprawnych;
- od transportu;
- od nieruchomości.
 
Ponadto w książce omówione zostały zagadnienia dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Opracowanie zawiera również wzory pism dotyczących omówionych w nim podatków.

Atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie na zakończenie każdego z rozdziałów zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów. Zestaw pytań został wybrany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Autora, który prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Spis treści:

Wstęp
 
Część I. Podatek dochodowy od osób prawnych
 
Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
 
1.1. Podmiot opodatkowania
1.2. Przedmiot opodatkowania
1.3. Wyłączenia przedmiotowe
1.4. Podatkowa Grupa Kapitałowa
1.4.1. Odpowiedzialność za zobowiązania
1.4.2. Skutki utraty statusu PGK
1.5. Pytania podatników
 
Rozdział 2. Przychody
 
2.1. Definicja przychodu
2.2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
2.3. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych
2.4. Przychody z działalności gospodarczej
2.5. Moment powstania przychodu
2.6. Wartości niezaliczone do przychodów
2.7. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodu
 
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dzień poniesienia kosztu
3.3. Rozliczanie wynagrodzeń
3.4. Koszty bezpośrednie
3.5. Koszty pośrednie
3.6. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów
3.7. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe
 
4.1. Zwolnienie przedmiotowe
4.2. Podatnicy przekazujące dochody na cele statutowe – zastrzeżenie
4.3. Zwolnienie dochodu z tytułu prowadzenie szkół
4.4. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 5. Podstawa opodatkowania
 
5.1. Podstawa opodatkowania
5.2. Stawka podatku
5.3. Podatek u źródła
5.4. Certyfi kat rezydencji
5.5. Deklaracje IFT, CIT-10R
5.6. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 6. Amortyzacja
 
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Wartości niematerialne i prawne
6.3. Składniki majątkowe o wartości poniżej 3500 zł
6.4. Ujawnienie środków trwałych
6.5. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych
6.6. Metody amortyzacji
6.7. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 7. Leasing
 
7.1. Skutki zawarcia umowy leasingu
7.2. Pojęcia związane z leasingiem
7.3. Leasing operacyjny
7.3.1. Przedłużenie umowy
7.3.2. Sprzedaż rzeczy leasingobiorcy po zakończeniu umowy
7.3.3. Sprzedaż osobie trzeciej
7.3.4. Rozliczanie kosztów
7.4.4. Opłata wstępna
7.4. Leasing finansowy
7.4.1. Przedłużenie umowy
7.4.2. Sprzedaż rzeczy leasingobiorcy po zakończeniu umowy
7.4.3. Sprzedaż osobie trzeciej
7.4.4. Ustalenie wartości początkowej wykupionego przedmiotu leasingu finansowego
7.4.5. Leasing finansowy a jednorazowa amortyzacja
7.5. Pytania i odpowiedzi
 
Część II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
 
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Wyłączenia przedmiotowe
1.3. Zakres opodatkowania
1.4. Definicja działalności gospodarczej
1.5. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 2. Zakres opodatkowania
 
2.1. Źródła przychodów
2.2. Dochody z pracy najemnej
2.3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
2.4. Dochody z działalności wykonywanej osobiście
2.5. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
2.6. Moment powstania przychodu
2.7. Nieodpłatne świadczenia jako przychód
2.8. Koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej
2.9. Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
2.10. Dochody z najmu
2.11. Dochody z innych źródeł
2.12. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 3. Podstawa opodatkowania
 
3.1. Podstawa opodatkowania
3.2. Odliczenia od dochodu
3.3. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 4. Odliczenia od podatku
 
4.1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4.2. Ulga prorodzinna
 
Rozdział 5. Zeznania roczne
 
5.1. Skala podatkowa
5.2. Skala podatkowa
5.3. Zeznanie roczne
5.4. Rozliczenie roczne składane przez pracodawców
5.5. Rodzaje zeznań rocznych
5.6. Wspólne rozliczenie podatku
5.7. Osoby samotnie wychowujące dzieci
5.8. Pytania i odpowiedzi
 
Część III. Podatek od towarów i usług
 
Rozdział 1. Zakres opodatkowania
 
1.1. Zakres opodatkowania
1.2. Odpłatna dostawa towarów
1.3. Nieodpłatna dostawa towarów
1.4. Wyłączenie z opodatkowania
1.5. Świadczenie usług
1.6. Nieodpłatne świadczenie usług
1.7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
1.8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
1.9. Import towarów
1.10. Eksport towarów
1.11. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 2. Podstawa opodatkowania
 
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Zaliczki, raty
2.3. Należność w naturze
2.4. Zmniejszenie podstawy opodatkowania
2.5. Nieruchomości
2.6. Czynności dla których nie została określona cena
2.7. Przekazanie na inne cele
2.8. Nieodpłatne świadczenie usług
2.9. Import
2.10. Import usług
2.11. Pośrednictwo
2.12. Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów
2.13. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 3. Wysokość opodatkowania
 
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Eksport towarów
3.3. WDT
3.4. Dowody potwierdzające dokonanie dostawy
3.5. Inaczej, gdy WDT dotyczy nowych środków transportu
3.6. Dodatkowe dowody
3.7. Zwolnienie podmiotowe z VAT
3.8. Zwolnienia przedmiotowe
3.9. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 4. Obowiązek podatkowy
 
4.1. Obowiązek podatkowy
4.2. Wyjątki od zasady
4.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
4.4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.5. Obowiązek podatkowy u małych podatników
4.6. Pytania i odpowiedzi
 
Rozdział 5. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
 
5.1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
5.2. Sprzedaż Łańcuchowa
5.3. Dostawa przez importera
5.4. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
5.5. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
5.6. Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług
5.7. Usługi związane z nieruchomościami
5.7. Usługi transportowe
5.8. Usługi związane z targami i wystawami
5.9. Usługi restauracyjne
5.10. Miejsce świadczenia usług turystyki
5.11. Usługi dla podatników spoza UE
 
Rozdział 6. Odliczenie podatku VAT
 
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Termin odliczenia VAT
6.3. VAT od samochodu
6.4. Proporcja
6.5. Pytania i odpowiedzi
 
Część IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 
1. Uwagi ogólne
2. Wyłączenia
3. Obowiązek podatkowy
4. Obowiązek zapłaty podatku
5. Podstawa opodatkowania
6. Stawki podatku
7. Zapłata podatku
8. Zwolnienia podatkowe
9. Zwolnienia przedmiotowe
10. Zwrot PCC
11. Właściwy urząd skarbowy
12. Pytania i odpowiedzi
 
Część V. Podatki lokalne
 
1. Podatek od środków transportowych
1.1. Podatnicy
1.2. Obowiązek podatkowy
1.3. Deklaracje
1.4. Stawki podatku
1.5. Termin zapłaty
1.6. Zwolnienia od podatku
2. Podatek od nieruchomości
2.1. Podatnicy podatku od nieruchomości
2.2. Podstawa opodatkowania
2.3. Stawki podatku
2.4. Obowiązek podatkowy
2.5. Podatek od nieruchomości w przypadku osób fizycznych
2.6. Rozliczania innych podmiotów
2.7. Zwolnienia od podatku
2.8. Ewidencja nieruchomości
3. Opłaty lokalne
3.1. Opłata targowa
3.2. Opłata miejscowa
3.3. Opłata od posiadania psa
3.4. Uprawnienia Rady Gminy
 
Część VI. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 
1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR
2. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia PKPiR
3. Obowiązek zgłoszeniowy
4. Miejsce i termin przechowywania księgi
5. Warunki jakie musi spełniać księga
6. Prowadzenie księgi przy użyciu komputera
7. Zapisy w księdze
8. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR
9. Spis z natury
10. Składniki majątku objęte spisem
11. Wycena spisywanych składników
12. Wymogi formalne dotyczące remanentu
13. Ujęcie spisu z natury w księdze
14. Ustalenie dochodu
15. Pytania i odpowiedzi
 
Wzory pism

Rafał Styczyński
jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów podyplomowych w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2007 r. prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Kołobrzegu. Jest autorem wielu artykułów oraz książek z zakresu prawa podatkowego, które mają status bestsellerów.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane