• Legislacja administracyjna

Legislacja administracyjna

 • Autor: Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Mariusz Paździor, Katarzyna Popik-Chorąży, Kamil Sikora
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-871-1
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 251/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Jest to pierwsza na rynku wydawniczym książka, która całościowo traktuje o najważniejszych zagadnieniach legislacji administracyjnej, zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i nauki administracji oraz prawa administracyjnego czy konstytucyjnego.

Spis treści:
 
Wykaz najważniejszych skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział I. PODSTAWY TEORII PRAWA W LEGISLACJI ADMINISTRACYJNEJ
(Jarosław Kostrubiec)
 
1.1. Język prawny i prawniczy
1.2. Przepis prawny a norma prawna
1.2.1. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych
1.2.2. Pojęcie i koncepcje budowy normy prawnej
1.3. System prawa
1.3.1. Cechy i podziały systemu prawa
1.3.2. Luki i sprzeczności w systemie prawa
1.4. Tworzenie prawa
1.4.1. Formy tworzenia prawa
1.4.2. Polityka prawa
1.4.3. Racjonalne tworzenie prawa
1.5. System źródeł prawa
1.6. Budowa aktu normatywnego
1.7. Obowiązywanie prawa
1.8. Wykładnia prawa
1.8.1. Rodzaje wykładni prawa ze względu na podmiot i moc wiążącą
1.8.2. Rodzaje wykładni prawa ze względu na metodę
1.8.3. Rodzaje wykładni ze względu na rezultat
 
Rozdział II. ZASADY PRZYGOTOWANIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY
(Jarosław Kostrubiec)
 
2.1. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów
2.2. Model rządowego postępowania prelegislacyjnego
2.3. Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna
 
Rozdział III. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE I ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY
(Mariusz Paździor)
 
3.1. Miejsce rozporządzenia w systemie źródeł prawa
3.2. Rozporządzenie wykonawcze (klasyczne)
3.2.1. Upoważnienie ustawowe
3.2.2. Derogacja rozporządzenia
3.2.3. Sądowa kontrola rozporządzeń
3.3. Rozporządzenia inne niż klasyczne
3.3.1. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego
3.3.2. Rozporządzenie z mocą ustawy w czasie stanu wojennego
 
Rozdział IV. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Mirosław Karpiuk)
 
4.1. Akty prawa miejscowego jako kategoria konstytucyjna
4.2. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu gminnego
4.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu powiatowego
4.4. Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa
4.5. Projekty aktów prawa miejscowego
 
Rozdział V. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(Kamil Sikora)
 
5.1. Istota aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej
5.2. Cechy aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej
5.3. Rodzaje i formy aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej
5.4. Standardy poprawności prawodawczej aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej
5.5. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę
5.6. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji niezespolonej
 
Rozdział VI. ŹRÓDŁA PRAWA WEWNĘTRZNEGO
(Katarzyna Popik-Chorąży)
 
6.1. Źródła prawa wewnętrznego – zagadnienia ogólne
6.2. Akty planowania
6.3. Statuty i regulaminy
6.4. Normy techniczne
6.5. Zwyczaj
6.6. Prawo sędziowskie
 
Rozdział VII. NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PRAWODAWCZĄ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(Kamil Sikora)
 
7.1. Istota nadzoru i kontroli
7.2. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji rządowej
7.2.1. Nadzór i kontrola nad stanowieniem aktów prawa miejscowego
7.2.2. Nadzór i kontrola nad stanowieniem innych aktów normatywnych organów administracji rządowej
7.3. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego
7.3.1. Uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów
7.3.2. Uprawnienia nadzorcze wojewody
7.3.3. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnej izby obrachunkowej
 
Rozdział VIII. KONTROLA PRAWOTWÓRCZEJ DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYKONYWANA PRZEZ WŁADZĘ SĄDOWNICZĄ
(Mirosław Karpiuk, Kamil Sikora)
 
8.1. Sądowo-administracyjna kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej (Mirosław Karpiuk)
8.1.1. Kontrola aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych dokonywana przez sądy administracyjne
8.1.2. Skarga podmiotu, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ samorządu terytorialnego bądź aktem prawa miejscowego wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej w sprawie z zakresu administracji publicznej
8.2. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego (Kamil Sikora)
8.2.1. Orzekanie o zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami
8.2.2. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych
 
Bibliografia

prof. zw. dr hab. Lech Dubel:

Podjęta przez Autorów problematyka dotyczy zagadnienia niezwykle ważnego praktycznie, zarazem interesującego i aktualnego, dlatego wybór tematu należy uznać za trafny. Teza jest jasna. W doktrynie prawa administracyjnego wyraźnie podkreśla się, że jedną z podstawowych tj. pierwotnych przyczyn patologii w administracji publicznej są błędy czy bezprawie legislacyjne oraz inflacja przepisów prawnych, co ma szczególne znaczenie w czasach postępującego procesu «administratywizacji prawa»”. (…) „Nie tylko przedmiot przedstawionej do recenzji książki, ale również kompozycja opracowania wydają się być jej zaletami. Należy podkreślić, iż mimo istnienia na rynku wydawniczym kilku pozycji na temat legislacji administracyjnej nie ma jednak opracowania, które jednocześnie odnosiłoby się do zagadnienia legislacji w ujęciu teoretycznym, jak i praktyki stanowienia prawa przez ustawowo umocowane organy administracji publicznej, z uwzględnieniem problematyki kontroli jej działalności prawotwórczej”. (…) „Warto podkreślić, że jest to pierwsza na rynku wydawniczym książka, która całościowo traktuje o najważniejszych zagadnieniach legislacji administracyjnej, zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i nauki administracji oraz prawa administracyjnego czy konstytucyjnego. Łączy przy tym walor klarownego i syntetycznego opisu z rozważaniami o charakterze naukowym, nierzadko polemicznym i oryginalnym. Stąd recenzowana pozycja może z jednej strony z powodzeniem służyć jako podręcznik dla studentów administracji i prawa, z drugiej natomiast jest opracowaniem, które spełnia kryteria monografii.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane