• Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

 • Autor: Tomasz Jałowiec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-31-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Ładunkoznawstwo jako wyspecjalizowana dziedzina towaroznawstwa stanowi jeden z priorytetowych obszarów w procesie właściwego przygotowania kadr logistycznych do wymogów współczesnego rynku pracy. Różnorodność ładunków przepływających każdego dnia przez kolejne ogniwa łańcuchów lub sieci logistycznych, determinuje konieczność posiadania przez menedżerów logistyki kompleksowej wiedzy o właściwościach i wrażliwościach ładunków, metodach i technikach ich właściwego zabezpieczenia.

Prezentowana publikacja przygotowana przez zespół autorów reprezentujących zarówno świat nauki, jak i praktyki umożliwia Czytelnikowi przegląd najważniejszych informacji z zakresu niezbędnej wiedzy ładunkoznawczej w procesie nieustannego doskonalenia łańcuchów i sieci logistycznych. Rozwijająca się niezwykle dynamicznie w ostatnim czasie logistyka wykorzystuje dorobek innych nauk, wśród których wiedza o ładunkach zajmuje jedno z czołowych miejsc. Rozważania zawarte w książce są wynikiem interdyscyplinarnych prac zespołu autorskiego, w skład którego weszli pracownicy i współpracownicy Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Autorzy poszczególnych rozdziałów na podstawie wieloletniego doświadczenia w funkcjonowaniu współczesnych łańcuchów i sieci dostaw dokonali selektywnego wyboru najaktualniejszych zagadnień. Przyjęta metodyka opracowania podręcznika dostarcza Czytelnikowi niezbędnych informacji z zakresu wykorzystania wiedzy ładunkoznawczej w działalności logistycznej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów I i II stopnia kierunków logistyka i transport. Może stanowić także materiał inspirujący w procesie rozwijania wiedzy dla najlepszych uczniów szkół średnich, prowadzących kształcenie profilowe w obszarze logistyki i transportu. Ponadto książka powinna również zainteresować personel średniego i wyższego szczebla firm prowadzących działalności na polskim, europejskim i światowym rynku usług logistycznych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota i zakres ładunkoznawstwa w logistyce

1.1. Rola i znaczenie transportu w łańcuchach logistycznych
1.2. Ładunkoznawstwo jako specjalistyczna dziedzina wiedzy
1.3. Ładunkoznawstwo a efektywność procesów transportowych

Rozdział 2. Ładunki w procesie transportowym


2.1. Klasyfikacje ładunków
2.2. Podatność transportowa ładunków
2.3. Bezpieczeństwo transportu ładunków

Rozdział 3. Właściwości i wrażliwości ładunków

3.1. Podstawowe właściwości wybranych ładunków
3.2. Wrażliwości ładunków jako determinanty zarządzania procesami logistycznymi
3.3. Ładunki specjalistyczne

Rozdział 4. Metody zabezpieczenia ładunków w łańcuchach logistycznych

4.1. Istota opakowań transportowych
4.2. Identyfikacja jednostek ładunkowych
4.3. Techniki i narzędzia zabezpieczenia ładunków

Rozdział 5. Współczesne technologie przewozowe i przeładunkowe


5.1. Środki transportu i technologie przewozu poszczególnych gałęzi transportu
5.2. Wybrane technologie transportu intermodalnego

Rozdział 6. Wybrane uregulowania prawne w międzynarodowym i krajowym transporcie ładunków

6.1. Międzynarodowe regulacje prawne w transporcie ładunków
6.2. Krajowe uregulowania prawne w przewozie ładunków

Rozdział 7. Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym


7.1. Specyfika procesu transportowego w obrocie międzynarodowym
7.2. Dokumentacja celna w obrocie towarowym z zagranicą
7.3. Ograniczenia w obrocie towarowym z zagranicą

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza:

Publikacja ma nowatorski charakter i jest cennym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się problematyką transportu i jego wpływu na efektywność realizowanych procesów logistycznych. Przedstawiona problematyka ujęta jest w sposób kompleksowy, obejmując swym zakresem najistotniejsze zagadnienia determinujące realizację procesów transportowych zarówno w ujęciu technicznym, jak i prawno-organizacyjnym.

Tomasz Jałowiec
płk dr hab. inż., prof. ASzWoj, specjalizuje się w logistycznej współpracy sił zbrojnych z gospodarką narodową, nowoczesnych metodach i koncepcjach zarządzania w obszarze logistyki oraz problematyce efektywności procesów logistycznych. Autor wielu publikacji i ekspertyz z zakresu współczesnej logistyki. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Książki tego autora

WYDAWNICTWA ZWARTE
Bariery rozwoju transportu intermodalnego, NIK, Warszawa 2020.
Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Bieniok H. (red.), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem,
AE, Katowice 1997.
Blaik P., Efektywność logistyki, Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.
Bogdanowicz  S.,  Podatność.  Teoria  i  zastosowanie  w  transporcie,  Oficyna  Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
Burnewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce,
UKIE, Warszawa 2003.
Chackiewicz M., Mrówka M., Wąsiński J., Zarządzanie eksportem i importem. Ograni-
czenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą – wybrane zagadnienia, WSZ
„Edukacja”, Wrocław 2017.
Chruzik K., Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie, PŚ, Gliwice 2016.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002.
Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
Dłużewski  M.,  Dłużewska  A.,  Technologia  żywności:  podręcznik  dla  technikum,  cz.  2,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
Encyklopedia PWN, t. 18, Wydawnictwo Naukowe PWN i Agora, Warszawa 2005.
Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2016.
Ficoń K., Logistyka techniczna, Bel Studio, Warszawa 2009.
Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Foltynowicz Z., Jasiczek J., Szyszko G. (red.), Towaroznawstwo-opakowania-logistyka,
AE, Poznań 2008.
Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
Gomółka Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.198 Bibliografia
Grudzewski W.M., Hejduk I., Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach inte-
gracji europejskiej, IOiZ w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1998.
J. Kulawik, Nagrodkiewicz A. (red.), Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu między-
narodowym – poradnik przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2011.
Jakowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2017.
Jakubowski L., Technologia prac ładunkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009.
Jałowiec T. (red.), Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2011.
Jonak  J.,  Nieoczym  A.,  Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania,  Politechnika
Lubelska, Lublin 2014.
Kachniarz M., Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, UE, Wrocław 2012.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, War-
szawa 2008.
Kautsch A., Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Część 1, Wydaw-
nictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2018.
Kawałko  B.,  Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno- ekonomicz-
nego regionów przygranicznych synteza, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
wschodniej do roku 2020, Warszawa 2006.
Kłysz S., Podstawy wytrzymałości materiałów, ITWL, Warszawa 2015.
Kokociński M., Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych,
SPH Credo, Piła 2009.
Kołdys K., Magazynowanie chemikaliów, ODDK, Gdańsk 2016.
Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Oficyna Wolters Kluwer,
Warszawa 2010.
Kosińska  A.,  Witkowski  P.  (red.),  Bezpieczeństwo  wschodniej  granicy  Unii  Europejskiej
w transgranicznym przepływie osób i towarów, WSZiA, Zamość 2016.
Kowal-Kwiatkowska A. (red.), Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924–2000, AE, Kra-
ków 1999.
Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, UG, Gdańsk 2008.
Krasowska K., Popek M., Ładunkoznawstwo, Akademia Morska, Gdynia 2015.
Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
Krettek  O.,  Grajnert  J.  (red.),  Technika  kolejowa  w  systemach  logistycznych,  Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiego, UG, Gdańsk 2018.
Lautenschläger K.-H., Schröter W., Wanning A., Nowoczesne kompendium chemii, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Lichtarski J., Jagoda H. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania
przedsiębiorstwem, UE, Wrocław 2010.199 Bibliografia
Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A., Przechowywanie i transport towarów. Wybrane zagad-
nienia, AE, Kraków 2006.
Lissowska  E.  (red.),  Technologia  procesów  przewozowych  w  transporcie  samochodowym,
WKiŁ, Warszawa 1975.
Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce
globalnej, ITE-PIB, WSG, Bydgoszcz–Radom 2009.
Madeyski M., Lissowska E., Marzec J., Wstęp do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa 1971.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), Podręcznik spedytora, PISiL, Gdynia 2020.
Marszałek S., Prawo przewozowe i spedycyjne, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Kato-
wice 2007.
Matematyka, fizyka i astronomia. Tablice, WSiP, Warszawa 2004.
Mendyk E., Ekonomika transportu, WSL, Poznań 2009.
Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., ITE-PIB, Warszawa–Radom 2008.
Mindur L., Współczesne technologie transportowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,
Radom 2004.
Mokrzyszczak H., Ładunkoznawstwo, WKiŁ, Warszawa 1977.
Myson M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, PWE, Warszawa 1970.
Nawrot A., Karolczak D., Jaworska J., Encyklopedia – fizyka z astronomią , GREG, Kra-
ków 2013.
Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
Paluch S., Czas pracy kierowców. Vademecum kierowcy i pracodawcy, SPH Credo, Piła 2013.
Prochowski L., Żuchowski A., Technika transportu ładunków, Wydawnictwa Komunika-
cji i Łączności, Warszawa 2016.
Reichhart A., Holweg M., Creating the Customer-Responsive Supply Chain, Judge Busi-
ness School, Cambridge 2006.
Robertson G.F., Food Packaging. Principles and Practice, CRC, Press 2013.
Ruciński A., Planowanie i lokalizacja sieci regionalnych portów lotniczych, UG, Gdańsk 1986.
Rydzkowski W., Transport, PWE, Warszawa 2008.
Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016.
Salamon S., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, UG, Gdańsk 2003.
Sikorski  A.,  Transport  i  spedycja  międzynarodowa  w  handlu  zagranicznym.  Instruktaż
i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk 2013.
Sikorski P.M., Spedycja w praktyce – wiek XXI, PWT, Warszawa 2008.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
Skrzypek M., Zadworny W., Towaroznawstwo ogólne, WSIiZ, Przemyśl 2005.
Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, AE, Katowice 2003.
Stokłosa J., Transport intermodalny. Technologia i organizacja, WSEI, Lublin 2011.
Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2005.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1992.200 Bibliografia
Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarzą-
dzaniu, Difin, Warszawa 2015.
Szymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Difin, Warszawa 2018.
Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1993.
Teichmann  E.  (red.),  Wschodnie  pogranicze  rozszerzonej  Unii  Europejskiej,  Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Terminology on combined transport, United Nations, New York and Geneva 2001.
Tomaszewska Ł. (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, AE, Wrocław
2007.
Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego, Ofi-
cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
Transport i logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki, Raport 2019, PITD.
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
Tymińska I., Jednolity Dokument Administracyjny – krok po kroku, WSCiL, Warszawa 2008.
Tymińska I., Kurowski J. (red.), Obsługa celna w transporcie międzynarodowym – uwarun-
kowania i wyzwania XXI w., ASzWoj, Warszawa 2018.
Tymińska  I.,  System  dokumentowania  wymiany  towarowej  z  zagranicą,  WSCiL,  War-
szawa 2009.
Wasylko M., Logistyka w gospodarce narodowej, część I, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły
Kupieckiej, Łódź 2000.
Wielgórka D., Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych,
WZPCz, Częstochowa 2013.
Wojewódzka-Król K., Rolbecki R., Rydzkowski W., Transport wodny śródlądowy, WUG,
Gdańsk 2007.
Wojewódzka-Król K., Załoga E. (red.), Transport. Nowe wyzwania, PWN, Warszawa
2016.
Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego, WKŁ, War-
szawa 2013.
Zboin J. (red.), Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, CNBOP-
-PIB, Józefów 2014.
Żakowska H., Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowa-
nie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
ARTYKUŁY
Biniasz D., Rola i funkcje transportu wewnętrznego małych przedsiębiorstw produkcyjnych
– studium przypadku, „Logistyka” 2014, nr 3.
Borowiak J., Jędra I., Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych, „Logi-
styka” 2014, nr 3.201 Bibliografia
Bril J., Łukasik Z., Jednostki ładunkowe oraz ich znaczenie w obsłudze logistycznej, „Tech-
nika Transportu Szynowego” 2012, nr 9.
Choroszy K., Tereszkiewicz K., Transport artykułów mięsnych w świetle przepisów prawa,
„Logistyka” 2014, nr 6.
Christowa-Dobrowolska M., Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych
drogą wodną, „Logistyka” 2011, nr 5.
Cyganik J., Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód, „Logistyka” 2014, nr 3.
Dąbrowski D., Reguły rotterdamskie a unimodalne konwencje przewozowe, „Studia Iuridica
Toruniensia” 2013, Vol. 12.
Deflorio F., Chiara D., Gonzalez Feliu J., Autostrada ferroviaria e trasporto stradale lungo
la direttrice del Frejus: analisi di scenari mediante un modello di rete, „Ingegneria Ferro-
viaria” 2005, No. 10.
Dembińska I., Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe – roz-
ważania  teoretyczne,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego  –  Problemy
Transportu i Logistyki” 2011, nr 14.
Dorobek S., Kowalewska A., BHP przy przewozach materiałów niebezpiecznych, „Auto-
busy” 2016, nr 6.
Drzewiecka K., Czynniki naturalne wpływające na przechowywanie towarów, „Logistyka”
2010, nr 4.
Dyczkowska J., Śródlądowy transport wodny a zintegrowany system logistyczny, „Logistyka”
2011, nr 2.
Ehrmann R., Zakupy psów służbowych, „Wiadomości Celne” 2016, nr 5–6.
Franke E., Rodzaje wiedzy i źródła jej pozyskiwania we 6 współczesnym przedsiębiorstwie
w  aspekcie  organizacji  uczącej  się,  „Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Śląskiej  –  seria:
Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 87.
Frąś J., Koliński A., Świekatowski R., Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efek-
tywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116.
Gębczyńska A., Pomiar efektywności procesów logistycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 32.
Gołdynek B., Fellmann M., Urządzenia rentgenowskie w Służbie Celnej, „Wiadomości
Celne” 2011, nr 2.
Gozdek A., Wewnętrzne determinanty funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 885 – Problemy  Trans-
portu  i  Logistyki”  2015, nr 31.
Grycuk A., Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności
operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean , „Przegląd Organizacji” 2010, nr 2.
Huczek M., Bezpieczeństwo łańcucha dostaw, „ZN WSH Zarządzanie” 2015, nr 4.
Izdebski M., Jacyna-Gołda I., Siedlecka-Wójcikowska T., Efektywność przydziału środ-
ków transportu w łańcuchach dostaw, „Autobusy” 2019, nr 3.202 Bibliografia
Jeleń I., Foltyński M., Guszczak B., Podatność towarów na przewozy kolejowe i kontenery-
zację a organizacja procesów transportu intermodalnego, „Logistyka” 2011, nr 3.
Kator C., Pallet basics. Modern Materials Handling, „Warehousing Management Edition”
2008, No. 63(5).
Klepacki B., Sabak B., Krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w transpor-
cie drogowym, „Logistyka” 2012, nr 6.
Korzeb J., Kostrzewski A., Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobież-
nych zestawów drogowych w transporcie intermodalnym, „Logistyka” 2012, nr 4.
Kwaśniowski  S.,  Nowakowski  T.,  Zając  M.,  Uwarunkowania funkcjonalne i techniczne
rozwoju transport intermodalnego, „Logistyka” 2004, nr 2.
Leleń  P.,  Wasiak  M.,  Wielokryterialny  dobór  multimodalnych  technologii  transportu  pro-
duktów szybko psujących się z uwzględnieniem współczynników podatności transportowej,
„Autobusy” 2017, nr 12.
Leleń P., Wasiak M., Współczynniki podatności transportowej ładunków szybko psujących się,
„Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2017, nr 117.
Lewandowski K., System ACTS w transporcie szynowym, „TTS – Technika Transportu
Szynowego. Koleje. Tramwaje. Metro” 2005, nr 10.
Łukasik Z., Bril J., Bril D., Zagrożenia związane z transportem drogowym, „Autobusy”
2013, nr 3.
Majewski  P.,  Transport  towarów  niebezpiecznych  w  świetle  nowelizacji  umowy  ADR  
2007–2009, „Zeszyty Naukowe WSO WL” 2007, nr 3.
Mańkowski C., Logistyczne uwarunkowania działalności transportowej, „Zeszyty Naukowe
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądo-
wego” 2011, nr 41.
Michałowska M., Tomanek R., Integracja systemów transportowych jako przedmiot badań
naukowych, „Logistyka” 2006, nr 2.
Mikołajczak Ł., Czy będziemy w przyszłości świadkami odrodzenia się żeglugi śródlądowej
w Polsce, „Logistyka a Jakość” 2004, nr 5.
Mindur L., Gąsior M., Przewozy intermodalne, „TTS – Technika Transportu Szyno-
wego. Koleje. Tramwaje. Metro” 2003, nr 6.
Mindur M., Stajniak M., Integracyjna rola transportu w systemach logistycznych przedsię-
biorstw, „Logistyka i Transport” 2009, nr 1.
Nowacki G., Chmieliński M., Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach
członkowskich unii europejskiej, „Autobusy” 2017, nr 9.
Poliński J., Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, „Rynek Kolejowy” 2005, nr 2.
Poliński J., Podsystemy transportu intermodalnego. Część I, „Prace Instytutu Kolejnictwa”
2017, z. 154.
Przybylska  E.,  Analiza  usługi  transportowej  w  wybranym  przedsiębiorstwie  sektora  TSL,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie” 2011, z. 56.
Pyza D., Efektywność systemów przewozowych wybrane problemy, „Logistyka” 2014, nr 6.203 Bibliografia
Romanow P., Stajniak M., Konecka S., Wybrane aspekty zagrożeń i ryzyka w transporcie,
„Autobusy” 2017, nr 12.
Rucińska D., Strategiczne problemy rozwoju i funkcjonowania transportu w Unii Europej-
skiej w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Trans-
portu i Logistyka” 2012, nr 44.
Rychter M., Sawicka P., Puchała A., Bezpieczeństwo w transporcie drogowym ładunków
ponadgabarytowych w Polsce, „Autobusy” 2016, nr 12.
Sadowski J., Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych, „Logistyka”
2011, nr 3.
Smogór M., Dlaczego transport kombinowany nie ma powodzenia?, „Logistyka a Jakość”
2004, nr 5.
Stajniak M., Koliński A., Analiza efektywności procesów transportowych w łańcuchu dostaw,
„Logistyka” 2014, nr 3.
Stajniak  M.,  Konecka  S.,  Szopik-Depczyńska  K.,  Transport  produktów  spożywczych
w temperaturze kontrolowanej, „Autobusy” 2016, nr 11.
Trojanowski  P.,  Identyfikacja  ładunków  wrażliwych  oraz  uwarunkowania  ich  przewozu.
Studium na przykładzie obsługi eksportu produktów mięsnych, „Autobusy” 2018, nr 6.
Twaróg J., Logistyczne wskaźniki oceny transportu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Logi-
styka” 2004, nr 2.
Walczak  M.,  Czy  możliwa  jest  wiedza  interdyscyplinarna?,  „Zagadnienia  Naukoznaw-
stwa” 2016, nr 1(207).
White M.S., Hammer P., Pallets move the world: The Case for Developing System-Based
Designs for Unit Loads, „Forest Products Journal” 2005, No. 55.
Witzem M., A short history of efficiency , „Business Strategy Review” 2002, No. 4.
Wojciechowski A., Modelowanie zjawisk i zdarzeń w logistycznym łańcuchu dostaw, „Logi-
styka” 2011, nr 6.
Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce,
„Infrastruktura Transportu” 2008, nr 3.
Wronka  J.,  Podatność  transportowa  ładunków  –  zapomniana  kategoria  ekonomiczna?,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 604 – Ekonomiczne Problemy
Usług” 2010, nr 60.
Żabiński G., Zasady i przepisy bezpieczeństwa przewozu ładunków niebezpiecznych /ADR/,
„Zeszyty Naukowe WSP” 2018, nr 2.
DOKUMENTY DOKTRYNALNE, PRAWNE, NORMATYWNE
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r.,
Dz.U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158, tekst jednolity z dnia 3 czerwca 1999 r., Dz.U.
z 2007 r. Nr 100, poz. 674.204 Bibliografia
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Dz.U.
z 1962 r. Nr 49, poz. 238.
Konwencja  o  uproszczeniu  formalności  w  obrocie  towarowym  (SAD),  sporządzona
w Interlaken dnia 20 maja 1987 r., Dz.U. nr 46/1998, poz. 288.
Konwencja  rotterdamska  z  dnia  10  września  1998  r.  w  sprawie  procedury  zgody  po
uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami
chemicznymi i pestycydami, Dz.U. z 2008 nr 158 poz. 990.
Konwencja  w  sprawie  ujednolicenia  niektórych  prawideł  dotyczących  międzynarodo-
wego przewozu lotniczego, Dz.U. z 1933 r. Nr. 8, poz. 49.
Konwencja międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamen-
tów, Dz.U. z dnia 30 kwietnia 1937.
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022. Program wielo-
letni, Załącznik do uchwały nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24.12.2007 r., Dz.U. 251, poz. 1885.
Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2007 r. Nr 136, poz. 958.
Protokół  do  Konwencji  o  umowie  międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów
(CMR), Dz.U. z 2011 r. Nr 72, poz. 382.
Rozporządzenie  Komisji  (UE)  2017/1981z  dnia  31  października  2017  r.  zmieniające
załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do warunków dotyczących temperatury podczas transportu mięsa.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych
właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO, Dz.U.04.82.750 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, Dz.U. z 2014 r., poz. 1504.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U.
z 2018 r., poz. 1818.
Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1334/2000  z  dnia  22  czerwca  2000  r.  ustanawiające
wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastoso-
wania ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1504/2004 z dnia 19 lipca
2004 r. Dz. Urz. WE L 281.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające
w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surow -
cem diamentowym Dz. Urz. L 358 z 31.12.2002 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające
w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surow -
cem diamentowym.
Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) 952/13 ustanawiający Unijny
Kodeks Celny.205 Bibliografia
Umowa  europejska  dotycząca  pracy  załóg  pojazdów  wykonujących  międzynarodowe
przewozy drogowe.
Ustawa Prawo o działalności gospodarczej, Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272
z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz.U. z 2011 r.
Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, Dz.U. z 2018 r., poz. 1137.
Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny,  Dz.U.  z  1964  r.  Nr  16,  poz.  93
z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. z 2020 r., poz. 1043.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. z 2019 r., poz. 1580 z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508.
Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. z 2013 r., poz. 1414
z późn. zm.
Zintegrowana  Taryfa  Wspólnoty  Europejskiej,  elektroniczna  wersja  Rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
ŹRÓDŁA INTERNETOWE
http://animaltransportguides.eu/wp-content/uploads/2017/03/Poland-DriverFI-
NAL2-2.pdf
http://animaltransportguides.eu/wp-content/uploads/2017/03/Poland-DriverFI-
NAL2-2.pdf
http://coch.pl/transport-owocow-i-warzyw/
http://czadro1.webnode.sk/news/prepravne-systemy-kombinovanej-dopravy/
http://fizyka.edu.pl/gestosc-substancji
http://home.agh.edu.pl/~jlaska/wyklady/chemorg/LABO%20INSTRUKCJE.
http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/10/pdf/110.pdf
http://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/19/chwytaj-w-lot-prawa-pasazera-cz-ii-
odwolany-lot-zniszczony-bagaz/
http://sjp.pwn.pl/sjp/import;2465933
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wodny-
-srodladowy-w-polsce-w-2014-r-,4,5.html206 Bibliografia
http://www.cargobeamer.pl/To-takie-proste-800047.html
http://www.fizykon.org/termodynamika
http://www.fizykon.org/termodynamika/trmdn_2_stany_skupienia_cial.htm
http://www.fwmt.put.poznan.pl
http://www.handeleu.pl
http://www.imo.org/About/Membership/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/Publications/Documents/IMDG%20Code/IMDG%20Code%20
%28inc%20Amdt%2037-14%29/IJ200E.pdf
http://www.m.ciop.pl
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_pol-
ski_wschodniej_do_2020/zespol_ds_strategii/Documents/Granica_Wschodnia_
Kawalko.pdf
http://www.portalmorski.pl/zegluga/rynek-i-firmy/13826-przewoznik-morski-
odpowiada-za-towar-takze-na-ladzie
https://archiwum.rp.pl/artykul/1032870-Przewoz-drogowy:-dziwne-losy-protokolu-
do-konwencji-CMR.html
https://blogtransportowy.pl/nowe-przepisy-dotyczace-mocowania-ladunkow-od-28-
lutego-2018/
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/COM-2019-56-F1-PL-
MAIN-PART-1.PDF
https://edu.trans.eu/kursy/zarzadzanie-ludzmi/jakosc-i-bezpieczenstwo-w-transporcie-
drogowym/1#content
https://edu.trans.eu/slownik/paleta-ladunkowa-skrzyniowa
https://flyingswissmade.wordpress.com/2012/02/17/notoci-loadsheety-i-inne/
https://janusznawrat.wordpress.com/2013/07/16/modelowanie-zagrozen-i-analiza-
ryzyka-podejscie-praktyka/
https://mfiles.pl/pl/index.php/%C5%81a%C5%84cuch_logistyczny
https://mfiles.pl/pl/index.php/%C5%81adunkoznawstwo
https://mfiles.pl/pl/index.php/Klasyfikacja
https://poradnikprzewoznika.pl/2016/techniki-mocowania-ladunku/
https://raportkolejowy.pl/cel-rozwoj-miedzynarodowych-przewozow-kolejowych/
https://sjp.pwn.pl/slowniki/%C5%82adunek.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-
publicznej/834,pojecie.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/
https://woz-trans.com/blog/zagrozenia-i-szkody-w-transporcie-drogowym
https://www.akademiaparp.gov.pl/pigulka-wiedzy/57/kiedy-warto-zachowac-gestie-
-transportowa
https://www.e-clo.gov.pl/documents/766655/1185294/Instrukcja+kolej+-+wersja+12207 Bibliografia
https://www.gov.pl/  gospodarkamorska/ustawa-o-ratyfikacji-konwencji-agn-weszla-w-
zycie
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kolej-plus-z-podpisem-prezydenta
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.016.0000130,rozporzadzenie-ministra-
rozwoju-i-finansow-w-sprawie-urzedow-celnoskarbowych-oraz-podleglych-im-
oddzialow-celnych-w-ktorych-sa-dokonywane-czynnosci-przewidziane-przepisami-
prawa-celnego-w-zaleznosci-o.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.016.0000130,rozporzadzenie-ministra-
rozwoju-i-finansow-w-sprawie-urzedow-celnoskarbowych-oraz-podleglych-im-
oddzialow-celnych-w-ktorych-sa-dokonywane-czynnosci-przewidziane-przepisami-
prawa-celnego-w-zaleznosci-o.html
https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/pl-safe-load-securing-8th.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/pl-safe-load-securing-8th.pdf
https://www.kursy-aston.pl/procesy-techniczne.html
https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/4710-kryteria-oceny-stanu-
uzytkowanych-palet-ladunkowych-plaskich-typu-eur
https://www.shiphub.pl/przewoz-zywych-zwierzat/
https://www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/%C5%82adunek
https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/przewoz-towarowniebez/118
49,Przewoz-koleja-towarow-niebezpiecznych.html
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/transport-zwierzat
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/transport-zwierzat
www.kolejpedia.pl/infrastruktura/zmiana-szerokosci-torow.html
INNE
Intermodality and intermodal freight transport in the European Union a systems approach to
freight  transport  strategies  and  actions  to  enhance  efficiency,  services  and  sustainability ,
Commission of the European Communities, COM(97) 243 final, Brussels 1997.
Służba celna w służnie biznesu 2013+, materiały z konferencji, Warszawa 04.06.2012 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane