• Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach

Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach

 • Autor: Anna Brzosko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-076-3
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W Polsce żyje niemal 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, ale tylko nieliczni są aktywni zawodowo. Osoby te podejmują wysiłki, szukają pracy, jednak, gdy zostają zatrudnione, miewają trudności w jej utrzymaniu. W niniejszej książce postawiono następujące pytania: od czego zależy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach? Co zrobić, by osoby z niepełnosprawnością pozostały w zatrudnieniu przez dłuższy czas? Rozważania prowadzone są dwuetapowo. W pierwszym etapie, teoretycznym, została przeanalizowana literatura z zakresu zarządzania, różnorodności i kultury organizacyjnej. Okazuje się, iż istotny wpływ na adaptację pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach ma kultura organizacyjna. W drugim etapie, empirycznym, zostały przedstawione wyniki badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Pracownicy z niepełnosprawnością i ich bezpośredni przełożeni w odmienny sposób postrzegają kulturę organizacyjną włączającą niepełnosprawność. Przeanalizowano oba podejścia, zebrano podobieństwa i różnice, a na zakończenie zebrano wnioski, które mogą być pomocne pracodawcom w budowaniu włączającej kultury organizacyjnej i efektywnym zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Osoby z niepełnosprawnością w naukach o zarządzaniu

1.1. Definicje niepełnosprawności
1.2. Niepełnosprawni na rynku pracy
1.2.1. Wskaźniki zatrudnienia
1.2.2. Miejsce i forma zatrudnienia
1.2.3. Bariery zatrudnienia
1.2.4. Czynniki wpływające na traktowanie osób z niepełnosprawnością w organizacji
1.3. Miejsce niepełnosprawności w naukach o zarządzaniu
1.3.1. Koncepcja człowieka ekonomicznego
1.3.2. Koncepcja człowieka społecznego
1.3.3. Koncepcja człowieka zewnątrzsterownego i samorealizującego się
1.3.4. Koncepcja człowieka kompleksowego
1.3.5. Koncepcja człowieka uczącego się i dzielącego się wiedzą
1.3.6. Porównanie głównych koncepcji człowieka w zarządzaniu
1.4. Podsumowanie rozdziału 1

Rozdział 2. Zarządzanie niepełnosprawnością jako jeden z wymiarów różnorodności

2.1. Różnorodność w organizacji
2.1.1. Wyrównywanie szans
2.1.2. Równe traktowanie
2.1.3. Podejście biznesowe
2.1.4. Wpływ różnorodności na zarządzanie
2.2. Zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnością
2.2.1. Planowanie zatrudnienia
2.2.2. Rekrutacja
2.2.3. Selekcja
2.2.4. Przystosowanie do pracy
2.2.5. Ocena
2.2.6. Motywowanie
2.2.7. Rozwój
2.2.8. Funkcje HR w kontekście pracowników z niepełnosprawnością
2.3. Zachowania organizacyjne pracowników z niepełnosprawnością
2.3.1. Postawy pracowników z niepełnosprawnością
2.3.1.1. Wartości pracowników z niepełnosprawnością
2.3.1.2. Postrzeganie własnej niepełnosprawności przez pracownika
2.3.1.3. Zadowolenie z pracy
2.3.2. Pracownik z niepełnosprawnością w zespole
2.3.2.1. Różnorodne zespoły robocze
2.3.2.2. Komunikacja z pracownikami z niepełnosprawnością
2.3.2.3. Konflikty
2.4. Podsumowanie rozdziału 2

Rozdział 3. Rynek pracy osób z niepełnosprawnością w Polsce


3.1. Podaż pracy osób z niepełnosprawnością
3.1.1. Charakterystyka niepełnosprawności
3.1.1.1. Rodzaje niepełnosprawności
3.1.1.2. Stopnie niepełnosprawności
3.1.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna
3.1.3. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością
3.2. Popyt na pracę osób z niepełnosprawnością
3.3. Osoby z niepełnosprawnością – polski kontekst instytucjonalny
3.3.1. Rola instytucji w życiu zawodowym osób z niepełnosprawnością
3.3.1.1. Instytucje formalne
3.3.1.2. Instytucje nieformalne
3.3.2. Społeczna integracja osób z niepełnosprawnością
3.4. Podsumowanie rozdziału 3

Rozdział 4. Proces adaptacji pracowników z niepełnosprawnością

4.1. Definicja adaptacji
4.2. Koncepcje adaptacji
4.2.1. Teoria indywidualno-środowiskowego dopasowania (Person-Environment Fit – P-E Fit)
4.2.2. Koncepcja przystosowania zawodowego (Theory of Work Adjustment – TWA)
4.3. Proces adaptacji
4.4. Adaptacja z perspektywy pracownika
4.4.1. Adaptacja techniczna
4.4.2. Adaptacja organizacyjna
4.4.3. Adaptacja społeczna
4.5. Taktyki adaptacji
4.6. Kiedy adaptacja pracownika dobiega końca?
4.7. Znaczenie adaptacji dla organizacji
4.8. Trudności pracowników z niepełnosprawnością w procesie adaptacji
4.9. Podsumowanie rozdziału 4

Rozdział 5. Kultura organizacyjna a niepełnosprawność

5.1. Kultura organizacyjna – pojęcie i podejścia
5.1.1. Sposób postrzegania kultury organizacyjnej
5.1.2. Funkcje kultury organizacyjnej
5.1.3. Typologie kultury
5.1.4. Poziomy kultury organizacyjnej
5.1.5  Kierunki oddziaływania kultury organizacyjnej na członków organizacji
5.2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
5.2.1. Kultura wykluczenia i kultura włączania
5.2.2. Charakterystyka kultury włączania osób z niepełnosprawnością
5.3. Podsumowanie rozdziału 5

Rozdział 6. Metodyka badań własnych

6.1. Cel pracy
6.2. Pytania i hipotezy badawcze
6.3. Zmienne i ich wskaźniki
6.4. Narzędzie badawcze
6.4.1. Przegląd narzędzi do badania kultury organizacyjnej
6.4.2. Narzędzia wykorzystane w badaniu własnym
6.5. Badana populacja i dobór próby do badań
6.6. Procedura zbierania danych
6.7. Charakterystyka badanej próby
6.8. Opracowanie wyników badań, metody analizy danych i narzędzia wykorzystane do opracowanie statystycznego

Rozdział 7. Dostosowanie kultury organizacyjnej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników – wyniki badań empirycznych

7.1. Adaptacja i funkcjonowanie pracowników w organizacjach z perspektywy pracowników z niepełnosprawnością
7.2. Adaptacja i funkcjonowanie pracowników z niepełnosprawnością w organizacjach z perspektywy ich przełożonych
7.3. Adaptacja i funkcjonowanie pracowników w organizacjach – porównanie perspektyw pracowników z niepełnosprawnością i ich przełożonych
7.3.1. Motywowanie pracowników
7.3.2. Ocenianie pracowników
7.3.3. Pozycja w zespole osoby z niepełnosprawnością
7.3.4. Wymiary kultury organizacyjnej
7.3.5. Przygotowanie firm do zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Rozdział 8. Statystyczna weryfikacja hipotez

8.1. Adaptacja pracowników z niepełnosprawnością – zmienna zależna
8.2. Wpływ wymiarów kultury organizacyjnej na adaptację pracowników z niepełnosprawnością w organizacji
8.2.1. Wpływ rozwiązań w obszarze artefaktów na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.2.2. Wpływ norm i wartości organizacji na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.2.3. Wpływ założeń kulturowych organizacji dotyczących natury ludzkiej i stosunków międzyludzkich charakterystycznych dla organizacji na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.3. Wpływ oceny wymiarów kultury organizacyjnej przez przełożonych osób z niepełnosprawnością na adaptację pracowników z niepełnosprawnością
8.3.1. Wpływ oceny przełożonych osób z niepełnosprawnością dotyczącej stopnia dostosowania rozwiązań w obszarze artefaktów do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością na adaptację tych pracowników
8.3.2. Wpływ oceny przełożonych osób z niepełnosprawnością dotyczącej stopnia uwzględniania niepełnosprawności w normach i wartościach organizacji na adaptację tych pracowników w organizacji
8.3.3. Wpływ oceny przełożonych osób z niepełnosprawnością odnoszącej się do stopnia uwzględniania potrzeb pracowników z niepełnosprawnością w założeniach kulturowych organizacji dotyczących natury ludzkiej i stosunków międzyludzkich na ich adaptację w organizacji

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel

Prof. UŁ dr hab. Joanna Cewińska, Uniwersytet Łódzki:

Zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy są złożone, niełatwe, ale jednocześnie istotne z punktu widzenia problematyki zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Interesująca i wartościowa publikacja Anny Brzosko wzbogaca wiedzę na temat adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w polskich firmach, ukazując perspektywę pracownika z niepełnosprawnością i jego przełożonego.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska:

Bardzo wysoko oceniam pod względem merytorycznym zarówno część teoretyczną, jak i badawczą pracy pt. Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. Doceniam wnikliwą i szczegółową analizę dostępnej literatury dotyczącej tematu oraz zaproponowanie przez Autorkę listy dobrych praktyk w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnością zwiększających ich szanse na szybszą adaptację w organizacji.


Anna Brzosko
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.

Książki tego autora

Acquavita S.P., Pittman J., Gibbons M., Castellanos-Brown K.N. (2009). Personal and
organizational diversity factors’ impact on social workers’ job satisfaction. Results
from a national internet-based survey. „Administration in Social Work”, 33(2).
Alvesson M. (2002). Understanding organizational culture. Londyn: Sage Publications.
Alvesson M., Due Billing Y. (1997). Understanding gender and organizations. Londyn:
Sage Publications.
Anderson E. (2000). Beyond homo economicus. New development in theories of social
norms. „Philosophy and Public Affairs”, 29(2).
Aniszewska G. (2003). Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”. „Przegląd Organiza-
cji”, 10.
Aniszewska G. (2004). Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu. „Przegląd Organi-
zacji”, 1.
Antonacopoulou E.P., Guttel W.H. (2010). Staff induction practices and organiza-
tional socialization. A review and extension of the debate. „Society and Business
Review”, 5(1).
Argyris Ch. (2010). Organizational traps. Leadership, culture, organizational design.
Nowy Jork: Oxford University Press.
Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. 5. Warszawa: Wolters
Kluwer.
Ashforth B.E., Sluss D.M., Saks A.M., Ashforth B.E., Sluss D.M., Saks A.M. (2007).
Socialization tactics, proactive behavior, and newcomer learning. Integrating so-
cialization models. „Journal of Vocational Behavior”, 70(3).
Aron A., Coups E.J., Aron E.N. (2006). Statistical for psychology. Wyd. 6. Personality
Education Inc.
Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Baldridge D.C., Veiga J.F. (2001). Toward a greater understanding of to request an the
willingness can requesters’ accommodation. Beliefs disable the Americans with
disabilities act? „Academy of Management”, 26(1).Bibliografia 326
Bańka A. (1996). Psychopatologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Gemini.
Bańka A. (2016). Psychopatologia pracy. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Archi-
tektura.
Bańka A. (2003). Rola poradnictwa zawodowego w integracji osób niepełnospraw-
nych z rynkiem pracy. Materiały konferencyjne – „Poradnictwo zawodowe dla
osób niepełnosprawnych”. Warszawa: Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr, Fun-
dacja Fundusz Współpracy.
Bańka W. (2002). Zarządzanie personelem w średniej i małej firmie . Toruń: Wydaw-
nictwo Adam Marszałek.
Bartkowiak  G.  (1999).  Psychologia  zarządzania.  Poznań:  Wydawnictwo  Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
Bacchi C. (1990). Same difference. Feminism and sexual difference. Sydney: Allen
and Unwin. W: I. Bleijenbergh, P. Peters, E. Poutsma. (2010). Diversity manage-
ment beyond the business case. „Equality, Diversity and Inclusion: An Internatio-
nal Journal”, 29(5).
Barnes C., Mercer G. (2018). Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Bartkowski J. (2014). Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepeł-
nosprawnych w Polsce. W: B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.). Polscy niepełnospraw-
ni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków:  
Wydawnictwa AGH.
Bartkowski J., Gąciarz B., Giermanowska E., Kudlik A., Sobiesiak P. (2009). Pracodaw-
cy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zrobić?. Warszawa:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
Bateman T.S., Organ D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier. The rela-
tionship between affect and employee „citizenship”. „Academy of Management
Journal”, 26(4).
Bauer T.N., Wolfe Morrison E., Callister R.R. (1998). Organizational socialization.
A review and directions for future research. „Research in Personnel and Human
Resources Management”, 16.
Bauer T.N., Bodner T., Erdogan B., Truxillo D.M., Tucker J.S. (2007). Newcomer
adjustment during organizational socialization. A meta-analytic review of ante-
cedents, outcomes and methods. „Journal of Applied Psychology”, 92(3).
Baumgärtner  M.K.,  Dwertmann  D.J.G.,  Boehm  S.A.,  Bruch  H.  (2015).  Job  satis-
faction of employees with disabilities. The role of perceived structural flexibility .
„Human Resource Management”, 54(2).
Bayl-Smith P.H., Griffin B. (2015). Measuring work styles. Towards an understan-
ding  of  the  dynamic  components  of  the  theory  of  work  adjustment.  „Journal  
of Vocational Behavior”, 90.
Becker G.S. (2010). The economics of discrimination. Wyd. 2. Londyn: The Univer-
sity of Chicago Press.327 Bibliografia
Bedyńska S., Cypryańska M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne
wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Aka-
demickie SEDNO.
Belzyt J. (2001). Osoby z nabytą niepełnosprawnością wobec wyzwania rekonstru-
owania biografii. „Niepełnosprawność”, 5.
Berger C.R. (1979). Beyond initial interaction. Uncertainty, understanding, and the
development  of  interpersonal  relationships.  W:  H.  Giles,  R.N.  St.  Clair  (red.).
Language and social psychology. Oksford: Blackwell.
Block C.J., Robertson L., Neuger D.A. (1995). White racial identity theory. A frame-
work for understanding reactions toward interracial situations in organizations.
„Journal of Vocational Behavior”, 46(1).
Block C.J., Carter R.T. (1998). White racial identity. Theory, research and implica-
tions for organizational context. W: Daly A. (red.). Workplace diversity.  Washing-
ton: National Association of Social Workers Press.
Bordieri J.E., Sotolongo M., Wilson M. (1983). Physical attractiveness and attribu-
tions for disability. „Rehabilitation Psychology”, 28(4).
Borowiecki  P.  (2015).  Samoocena  osób  z  niepełnosprawnością  w  świetle  wybra-
nej  literatury  i  badań  własnych.  „Niepełnosprawność.  Zagadnienia.  Problemy.  
Rozwiązania”, 15(2).
Borowska  A.  (2008).  Zarządzanie  różnorodnością.  „Zeszyty  Naukowe  Politechniki
Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie”, 12.
Braddock D., Bachelder L. (1994). The glass ceiling and persons with disabilities.
Chicago:  University  of  Illinois  at  Chicago  Institute  on  Disability  and  Human  
Development.
Brault M.W. (2012). Americans with disabilities: 2010. Household economic studies.
Washington: United States Census Bureau.
Bratnicki  M.,  Strużyna  J.  (red.).  (2001).  Przedsiębiorczość  i  kapitał  intelektual-
ny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach.
Brecher  E.,  Bragger  J.,  Kutcher  E.  (2006).  The  structured  interview.  Reducing
biases toward job applicants with physical disabilities. „Employ Respons Rights  
Journal”, 18.
Brown J.A.C. (1962). Społeczna psychologia przemysłu. Warszawa: Książka i Wiedza.
Brunel University. (2002). Definition of disability in Europe a comparative analysis
a study. European Commission Directorate – General for Employment and Social
Affairs.
Brzezińska A.I., Piotrowski K. (2008). Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanej pra-
cy osób z ograniczoną sprawnością. Kompetencje i relacje. Warszawa: Wydawnic-
two SWPS „Academica”.Bibliografia 328
Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rycielski P. (2008). Uwarunkowania ak-
tywności  zawodowej  osób  z  ograniczeniami  sprawności.  Kompetencje  osobiste.
„Nauka”, 3.
Brzezińska A.I., Woźniak Z., Maj K. (red. nauk.). (2007). Osoby z ograniczoną spraw-
nością na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
Brzezińska A.I., Woźniak Z., Maj K. (2008). Aktywność osób z ograniczeniem spraw-
ności na rynku pracy. Czynniki wspomagające i czynniki ryzyka. Warszawa:  
Wydawnictwo SWPS „Academica”.
Brzosko A. (2017). Praca czeka na człowieka – człowiek szuka pracy. Rekrutacja i se-
lekcja pracowników z niepełnosprawnością – perspektywa podwładnego i przeło-
żonego. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 3–4 (116–117).
Buchholz R.A. (1977). The belief structure of managers relative to work concepts
measured by a factor analytic model. „Personnel Psychology”, 30(4).
Buchwald T. (2017). Możliwości podnoszenia i zarządzania kompetencjami osób nie-
pełnosprawnych w Polsce. Wnioski z badań własnych Fundacji Przedsiębiorczości
i Rynku Pracy. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy. Rozwiązania”, 1(22).
Budrowska  B.,  Duch  D.,  Titkow  A.  (2003).  Szklany  sufit.  Bariery  i  ograniczenia
karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Warszawa: Instytut Spraw
Publicznych.
Bugaj J.M. (2012). Adaptacja do pracy. W: M. Bugdol, J.M. Bugaj, I. Stańczyk. Pro-
cesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo
Continuo.
Bukowska K., Klonowska K., Przybylski P. (2017). Niepełnosprawny w Unii Europej-
skiej. Bruksela: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parla-
mencie Europejskim.
Bukowska U. (2014). Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kultu-
rowej. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 350.
Burrell G., Morgan G. (1979). Sociological paradigms and organisational analysis.
Londyn: Heinemann.
Byra S., Parachomiuk M. (2011). Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych. „Praca Socjalna”, marzec-kwiecień.
Cable D.M., Parsons C.K. (2001). Socialization tactics and person-organization fit.
„Personnel Psychology”, 54(1).
Calhoun J.F., Acocella J.R. (1990). Psychology of adjustment and human relation-
ships. Wyd. 3. Nowy Jork: McGraw-Hill.
Cameron K.S., Quinn R.E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana.  
Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Campbell I. (1996). Cases in disability. „Management Development Review”, 9(5).
Campion M.A., Mitchell M.M. (1986). Management turnover. Experiential differen-
ces between former and current managers. „Personnel Psychology”, 39(1). 329 Bibliografia
Caplan  R.D.  (1987).  Person-environment  fit  theory  and  organizations.  Commen -
surate  dimensions,  time  perspectives  and  mechanisms.  „Journal  of  Vocational  
Behavior”, 31(1).
Cesare S.J., Tannenbaum R.J., Dalessio A. (1990).Interviewers’ decisions related to
applicant handicap type and rater empathy. „Human Performance”, 3.
Cewińska  J.  (2018).  Odejścia  z  pracy  w  kontekście  zróżnicowania  pracowników.
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 511.
Chatman J.A., Flynn F.J. (2001). The influence of demographic heterogenity on the
emergence and consequences of cooperative norms in work terms. „Academy of Ma-
nagement Journal”, 44(5).
Chao G.T., O’Leary-Kelly A.M., Wolf S., Klein H.J., Gardner P.D. (1994). Organiza-
tional socialization. Its content and consequences. „Journal of Applied Psycholo-
gy”, 79(5).
Chuang Y.-T., Church R., Zikic J. (2004). Organizational culture, group diversity and
intra-group conflict. „Team Performance Management”, 10(1/2).
Chodynicka  A.M.,  Rycielski  P.  (2008).  Inni  czy  podobni?  Charakterystyka  osób
z ograniczeniem sprawności. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
Chou  S.Y.,  Chang  T.  (2016).  The  costs  of  being  rejected.  A  theoretical  analysis  
of rejections to newcomers’ interpersonal helping behaviours in teams. „Team Per-
formance Management”, 22(3/4).
Christman L.A., Slaten B.L. (1991). Attitudes toward people with disabilities and
judgments of employment potential. „Perceptual and Motor Skills”, 72.
Christman L.A., Branson D.H. (1990). Influence of physical disability and dress of
female job applicants on interviewers. „Clothing and Textiles Research Journal”, 8.
Ciekanowski  Z.  (2010).  Metody  wdrażania  i  proces  adaptacyjny  pracowników.
Płońsk: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.
Ciekanowski Z. (2012). Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika.
„Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  w  Siedlcach.
Seria: Administracja i Zarządzanie”, 21(94).
Colella A. (2001). Coworker distributive fairness judgments of the workplace accom-
modation of employees with disabilities. „Academy of Management Review”, 26(1).
Colella A. (1994). Organizational socialization of employees with disabilities. Criti-
cal issues and implications for workplace interventions. „Journal of Occupational
Rehabilitation”, 4(2).
Colella A., DeNisi A.S., Varma A. (1997). Appraising the performance of employees with
disabilities. A review and model. „Human Resource Management Review”, 7(1).
Cunningham I., James P., Dibben P. (2004). Bridging the gap between rhetoric and
reality. Line managers and the protection of job security for ill workers in the
modern workplace. „British Journal of Management”,15(3).Bibliografia 330
Czarnota-Bojarska J. (2010). Dopasowanie człowiek‒organizacja i tożsamość organi-
zacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Czerw A., Czarnota-Bojarska J. (2016). Dopasowanie człowiek–środowisko i postawa
wobec pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych. „Psychologia Społecz-
na”, 11(36).
Daniłowska  S.,  Gawska  A.,  Kocejko  M.  (2018).  Badanie  sytuacji  zawodowej  osób
z niepełnosprawnościami objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fun-
dację Aktywizacja. Warszawa: Fundacja Aktywacja.
Dawis R.V., Lofquist L.H. (1984). A psychological theory of work adjustment. Minne-
apolis: University of Minnesota Press.
Dawis R.V., Lofquist L.H., England G.W. (1964). A theory of work adjustment. „Min-
nesota Studies In Vocational Rehabilitation”, 38.
Denison  D.,  Nieminen  L.,  Kotrba  L.  (2014).  Diagnosing  organizational  cultures.
A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys. „European
Journal of Work and Organizational Psychology”, 23.
van Dijk H., van Engen M.L., van Knippenberg D. –(2012). Defying conventional
wisdom. A meta-analytical examination of the differences between demographic
and job-related diversity relationships with performance. „Organizational Beha-
vior and Human Decision Processes”, 119.
Dobrzyński M. (1973). Organizacyjne zachowania pracownika. Warszawa: Państwo-
we Wydawnictwo Ekonomiczne.
Driver M. (2000). Diversity and learning in groups. „Organization”.
Drozd  E.(1999).  Samoocena  i  aspiracje  młodzieży  niepełnosprawnej.  „Edukacja
i Dialog”, 2.
Duchon D., Green S.G., T.D. Taber T.D. (1986). Vertical dyad linkage. A longitudinal
assessment of antecedents, measures and consequences. „Journal of Applied Psy-
chology”, 71(1).
Duff  A.,  Ferguson  J.  (2012).  Disability  and  the  professional  accountant.  Insights
from oral. „Histories, Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 25(1).
Dykcik W. (2009). Interkulturowe i makrospołeczne konteksty stereotypów w dzia-
łalności praktycznej z osobami niepełnosprawnymi. „Niepełnosprawność”, 1.
Economist  Intelligence  Unit.  (2014).  Values-based  diversity.  The  challenges  and
strengths of many. Londyn: The Economist Group.
Edgeworth F.Y. (1922). Equal pay to men and women for equal work. „Economic
Journal”, 32.
Edwards J., Cable D., Williamson I., Lambert L., Shipp A. (2006). The phenomeno-
logy of fit. Linking the person and environment to the subjective experience of
person-environment fit. „Journal of Applied Psychology”, 91(4).
Feldman D.C. (1981). The multiple socialization of organization members. „Acade-
my of Management Review”, 6.331 Bibliografia
Fernanda G.M., Paetzold R.L., Colella A. (2005). The relationship between personali-
ty and peers ’judgments of the appropriateness of accommodations for individuals
with disabilities’. „Journal of Applied Social Psychology”, 35(7).
Ferris G.R., Judge T.A. (1991). Personnel/human resources management. A political
influence perspective . „Journal of Management”, 17.
Fisher C.D. (1986). Organizational socialization. An integrative review. W: K.M. Row-
land, G.R. Ferris (red.). „Research in Personnel and Human Resource Manage-
ment”, 4.
Frączek P. (2016). Rola kapitału ludzkiego w procesie aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych  w  Polsce.  „Roczniki  Ekonomiczne  Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej Bydgoszczy”, 9.
French J., Rodgers W., Cobb S. (1974). Adjustment as person-environment fit. W:
G.V. Coelho, D.A. Hamburg, J.E. Adams (red.). Coping and adaptation. Nowy
Jork: Basic Books.
Gabler D., Hadław A., Garczyński M. (2010). Przystosowanie stanowiska pracy oso-
by niepełnosprawnej. Warszawa: POPON.
Gadomska-Lila K. (2013). Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury or-
ganizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
Gagnon S., Cornelius N. (2002). From equal opportunities to managing diversity to
capabilities. A new theory of workplace equality? W: N. Cornelius N., Equality,
diversity and inclusion in work organizations. Londyn: Thomson International
Business Press.
Gałkowski T., Kiwerski J. (red.). (1986). Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. War-
szawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Garbat M. (2011). Młodzież z niepełnosprawnością w kształceniu akademickim. W:
H. Ochoczeko, M. Czerwińska, M. Garbat (red.). Osoby z niepełnosprawnością
w szkole wyższej – wybrane zagadnienia. Zielona Góra.
Garbat M. (2013). Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca
XIX wieku. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy. Rozwiązania”, 4(9).
Garbat M. (2014). Zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami – wybrane
przykłady funkcjonujące w krajach Europy. „Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy”, 3(39).
Garbat M. (2015). Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepeł-
nosprawnościami w Polsce – geneza, rozwój i stan obecny. „Niepełnosprawność.
Zagadnienia. Problemy. Rozwiązania”, 1(14).
Gąciarz  B.  (2014).  Przemyśleć  niepełnosprawność  na  nowo.  Od  instytucji  państwa
opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej. „Studia Socjologiczne”, 2(213).
Gąciarz B., Giermanowska E. (red.). (2009). Zatrudniając niepełnosprawnych. Wie-
dza, opinie i doświadczenia pracodawców. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.Bibliografia 332
Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W. (2009). Integracja społeczna i aktywizacja za-
wodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na tere-
nach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań. War-
szawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Gąciarz B., Rudnicki S. (2013). Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwa-
runkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport z badań i rekomen-
dacje. Moduł I. Kraków: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej.
Gembalska-Kwiecień  A.  (2013).  Prawidłowe  kształtowanie  środowiska  pracy  jako
jeden z elementów podnoszenia bezpieczeństwa pracy. W: W. Biały, A. Kuboszek
(red.). Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Środowisko i bezpieczeń-
stwo w inżynierii produkcji. Gliwice: Wydawnictwo PA NOVA.
Giermanowska E. (2016). Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy.
„Prakseologia”, 158(1).
Giermanowska E. (red.). (2014). Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki
pracodawców w Polsce i innych krajach Europy. Kraków: Akademia Górniczo-
-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Gilbert J.A., Ivancevich J.M. (2000). Valuing diversity. A tale of two organizations.
„Academy of Management Executive”, 14(1).
Giscombe K., Agin M., Deva V. (2011). Building trust between managers and diverse
women direct reports. Recommendations for human resources departments, ma-
nagers and individuals. Nowy Jork: Catalyst.
Gleeson B.J. (1999). Geographies of Disability. Londyn: Routledge.
Gliszczyńska X. (1991). Poczucie własnej skuteczności w procesie pracy. W: X. Glisz-
czyńska (red.). Psychologiczny model efektywności pracy. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
Goffman E. (2007). Piętno. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Góra M., Sztanderska U. (2006). Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy.
Przewodnik.  Warszawa:  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Departament
Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
Górska  E.,  Lewandowski  J.  (2000).  Uwarunkowania  środowiskowe  organizowania
pracy dla osób niepełnosprawnych. W: J. Lewandowski (red.). Ergonomia niepeł-
nosprawnym. Środowisko pracy. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Górska E., Lacewicz-Bartoszewska J., Lewandowski J. (2004). Problemy współczesnych
technologii informacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych. W: J. Lewandow-
ski, J. Lacewicz-Bartoszewska (red.). Ergonomia niepełnosprawnym w wieku infor-
macji. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Graen G.B., Uhl-Bien M. (1995). Relationship-based approach to leadership. Deve-
lopment of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years.  
Applying a multi-level multi-domain perspective. „The Leadership Quarterly”, 6(2).333 Bibliografia
Gross-Gołacka E. (2018). Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych
zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Difin.
Grammenos S. CESEP ASBL. (2017). European comparative data on Europe 2020
&  People  with  disabilities.  Academic  Network  of  European  Disability  experts
(ANED), VC/2015/0255.
Grammenos S. CESEP ASBL. (2011). Idee indicators of disability equality in Eu-
rope. Academic Network of European Disability experts (ANED), VT/2007/005.
Granosik B., Nadolna E. (2009). Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych.  W:  T.  Bernat  (red.).  Teoretyczne  i  praktyczne  aspekty  funkcjonowania
gospodarki.  Szczecin:  Uniwersytet  Szczeciński,  Wydawnictwo  PRINT  GROUP
Daniel Krzanowski.
Granovetter M. (2005). The impact of social structure on economic outcomes. „Jour-
nal of Economic Perspectives”, 19(1).
Green T. (2005). Work culture and discrimination. „California Law Review”, 93(3).
Grönvik L. (2009). Defining disability. Effects of disability concepts on research out-
comes. „International Journal of Social Research Methodology”, 12(1).
Gruszewska E. (2017). Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antynomii. „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 493.
Grygierczyk M. (1979). Spróbujmy to zrobić dobrze. W: W. Jacher (red.). Człowiek
i praca. Alfabet wiedzy o pracy ludzkiej. Opole: Instytut Śląski.
Hampden-Turner Ch., Trompenaars F. (1998). Siedem kultur kapitalizmu: USA, Ja-
ponia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia. Warszawa: ABC.
Hartnell C.A., Walumbwa F.O. (2011). Transformational leadership and organiza-
tional culture. Toward integrating a multilevel framework. W: N.M. Ashkanasy,
C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson (red.). The handbook of organizational culture
and climat. Wyd. 2. Thousand Oaks (Kalifornia): Sage Publications.
Hastorf A.H., Northcraft G.B., Picciotto S.R. (1979). Helping the handicapped. How
realistic  is  the  performance  feedback  received  by  the  physically  handicapped.
„Personality and Social Psychology Bulletin”, 5(3).
Heinrich J., Boyd R., Bowles S., Camerer C., Fehr E., Gintis H., Mcelreath E. (2001).
In search of homo economicus. Behavioral experiments in 15 small – scale socie-
ties. „American Economic Review”, 91(2).
Hernandez B., Keys C. (1994). Employer attitudes toward workers with disabilities
and their ADA employment rights. A literature review. „Journal of Rehabilita-
tion”, 66(4).
Hernandez B., McDonald K., Divilbiss M., Horin E., Velcoff J., Donoso O. (2008).
Reflections from employers on the disabled workforce. Focus groups with healthca -
re, hospitality and retail administrators. „Employee Responsibilities and Rights
Journal ”, 20.Bibliografia 334
Herring C. (2009). Does diversity pay? Race, gender, and the business case for diver-
sity. „American Sociological Review”, 74(2).
Hofstede G. (2001). Culture’s consequences. Comparing values, behaviors, institu-
tions and organizations across nations. Londyn: Sage Publications.
Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramo-
wanie umysłu. Wyd. 3 zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Hofstede G., Neuijen B., Daval Ohayv D., Sanders G. (1990). Measuring organiza-
tional cultures. A qualitative and quantitative study across twenty cases. „Admi-
nistrative Science Quarterly”, 35.
Holzer J. (1984). Demografia . Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Horodecka A. (2014). „Homo oeconomicus” jako podstawa ekonomii – krytyka i alter-
natywy. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Ekonomia”, 347.
Horodecka A. (2012). Rola obrazów człowieka w koncepcjach zarządzania z uwzględ-
nieniem aspektów metodologicznych. „Studia Ekonomiczne”, 118.
Houtenville A., Kalargyrou V. (2011). People with disabilities. Employers’ perspecti-
ves on recruitment practices, strategies and challenges in leisure and hospitality.
„Cornell Hospitality Quarterly”, 53(1).
Hulek A. (1997). Integracyjny system kształcenia i wychowania. W: A. Hulek (red.).
Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Hulek A., Larkowa H. (red.). (1974). Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwa-
lidów. T. 3. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Ingram T. (2013). Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów za-
rządzania talentami. „Nauki o zarządzaniu”, 3(16).
Jamka B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy ka-
pitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warsza-
wa: Oficyna Wolters Kluwer business.
Jammaers E., Zanoni P., Hardonk S. (2016). Constructing positive identities in able-
ist workplaces. Disabled employees’ discursive practices engaging with discourse
of lower productivity. „Human Relations”, 69(6).
Jan  Paweł  II.  Encyklika  Laborem  exercens.  (1981).  W:  Jan  Paweł  II,  Musicie  być
mocni!  Drogowskazy  Jana  Pawła  II  dla  niepełnosprawnych.  (2008).  I.  Pawlos
(wybór). Wałbrzych: Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu.
Jankowska M. (2012). Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach
prawnych. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy. Rozwiązania”, 1(2).
Jewson N., Mason D. (1986). The theory and practice of equality policies. Liberal
and radical approaches. „Sociological Review”, 34(2).
Jędrzejczak-Sprycha A. (2016). Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. War-
szawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Jones E., Farina A., Hastorf A., Markus H., Miller D., Scott R., de Sales-French R.
(1984). Social stigma. The psychology of marked relationships. San Francisco: 335 Bibliografia
W.H.  Freeman.  Za:  A.  Colella,  A.  Varma.  (2001).  The  impact  of  subordinate  
disability on leader-member exchange relationships. „Academy of Management
Journal”, 44(2).
Jones G.R. (1986). Socialization tactics, self-efficacy, and newcomers’ adjustments to
organizations. „Academy of Management Journal”, 29(2).
Kalinowska-Sufinowicz B. (2017). Teorie dyskryminacji ekonomicznej na rynku pra-
cy a osoby z niepełnosprawnościami. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Proble-
my. Rozwiązania”, 3(24).
Kammeyer-Mueller  J.,  Wanberg  C.  (2003).  Unwrapping  the  organizational  entry
process. Disentangling multiple antecedents and their pathways to adjustment.
„Journal of Applied Psychology”, 88(5).
Kandola R.S., Fullerton J. (2003). Diversity in action. Managing the mosaic. Wyd. 2.
Londyn: CIPD House.
Kaszyński H., Cechnicki A. (2011). Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób cho-
rujących psychicznie. „Psychiatria Polska”, 45(1).
Kelly G., Lam P., Thomas A., Turley C. (2005). Disability in the workplace. Small
employers’ awareness and response to the Disability Discrimination Act (1995)
and the October 2004 duties. Research summary. Leeds: HMSO.
Kieżun W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. War-
szawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Kirenko J. (2017). Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Kirenko J., Korczyński M. (2008). Wobec niepełnosprawności. Lublin: Wydawnictwo
Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola.
Kirton G., Greene A.M. (2010). The dynamics of managing diversity. Wyd. 3. Oxford:
Elsevier.
Klimasiński K. (1976). Cechy osobowości a postawy wobec inwalidów. „Przegląd Psy-
chologiczny”, 19(1).
ten Klooster P.M., Dannenberg J.-W., Taal E., Burger G., Rasker J.J. (2009). Attitudes
towards people with physical or intellectual disabilities. Nursing students and
non-nursing peers. „Journal of Advanced Nursing”, 65(12).
Kobus-Ostrowska  D.  (2018).  Aktywizacja  zawodowa  osób  z  niepełnosprawnością.
Aspekty ekonomiczne i społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kochan T., Bezrukova K., Ely R., Jackson S., Joshi A., Jehn K., Leonard J., Levine D.,
Thomas D. (2003). The effects of diversity on business performance. Report of the
Diversity Research Network. „Human Resources Management”, 42(1).
Kołaczek B. (2004). Dostęp młodzieży do edukacji. Uwarunkowania. Zróżnicowanie.
Wyrównywanie szans. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.Bibliografia 336
Korczyński M. (2009). Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych. Lublin:
Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie
im. Wincentego Pola.
Korkozowicz B. (2000). Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie. Radom: Wydaw-
nictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
Kossewska J. (2003). Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich
determinanty. „Studia Psychologica”, 1(14).
Kostera M., Śliwa M. (2010). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura.
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Kowalczyk E. (2014). Podejście humanistyczne i behawiorystyczne jako przejaw róż-
norodności w zarządzaniu ludźmi. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu”, 350.
Kozielecki J. (1996). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. 6. Warszawa: Wy-
dawnictwo Akademickie Żak.
Koźmiński A.K. (1998). Odrabianie zaległości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.). (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd.
5 zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kramar R. (1998). Managing diversity. Beyond affirmative action in Australia . „Wo-
men in Management Review”, 13(4).
Krupski R. (2003). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody. Wrocław: Akade-
mia Ekonomiczna.
Krzyworzeka  P.  (2012).  Kultura  organizacyjna  –  ślepa  uliczka  teorii  organizacji.
„Management and Business Administration. Central Europe”, 1.
Król H., Ludwiczyński A. (red.). (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie
kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Król H., Ludwiczyński A. (red.). (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcz-
nik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kryńska E. (red.). Wyniki dotychczasowych badań dotyczących aktywności zawodo-
wej osób niepełnosprawnych. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Kubica I. (2015). Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością. „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 349.
Kuczyńska-Kwapisz J., Rybińska J. (2017). Wartości młodzieży niewidomej w aspek-
cie społecznym i lingwistycznym. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy.
Rozwiązania”, 1(22).
Kulkarni M., Lengnick-Hall M.L. (2011). Socialization of people with disabilities in
the workplace. „Human Resource Management”, 50(4). 337 Bibliografia
Kwitok  A.  (2016).  Człowiek  niepełnosprawny  –  wybrane  aspekty  funkcjonowania
w  przestrzeni  społecznej.  W:  B.  Grzyb,  G.  Kowalska  (red.).  Specjalne  potrzeby
edukacyjne. Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów. Gliwice:
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Latusek-Jurczak D., Koźmiński A.K. (2014). Zasady zarządzania. Warszawa: Wol-
ters Kluwer SA.
Larkowa H. (1985). Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. (1985). W:
A. Hulek (red.). Stosunek społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych. Częstocho-
wa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Lauer E.A., Houtenville A.J. (2017). Annual disability statistics compendium: 2016.
Durham: University of New Hampshire, Institute on Disability.
Lengnick-Hall M.L., Gaunt P.M., Kulkarni M. (2008). Overlooked and underutilized.
People with disabilities are an untapped human resource. „Human Resource Ma-
nagement”, 47(2).
Lisak A. (2016). Adam Smith – pięć razy o racjonalności w ekonomii. „Studia Eko-
nomiczne”, 3(XC).
López-Fernández M., Sánchez-Gardey G. (2010). Managing the effects of diversity on
social capital. „Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal”, 29(5).
Lorbiecki A., Jack G. (2000). Critical turns in the evolution of diversity management.
„British Journal of Management”, 11(1).
Louis M.R. (1980). Surprise and sense making. What newcomers experience in ente-
ring unfamiliar organizational settings. „Administrative Science Quarterly”, 25(2).
Louis  M.R.  (1980).  Career  transitions.  Varieties  and  commonalities.  „Academy  
of Management Review”, 5(3).
Louis  M.R.,  Posner  B.Z.,  Powell  G.N.  (1983).  The  availability  and  helpfulness  
of socialization practices. „Personnel Psychology”, 36(4).
Ludera-Ruszel A. (2014). Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w zakre-
sie dostępu do zatrudnienia. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 8.
Lundy O., Cowling A. (2000). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków:
Oficyna Ekonomiczna.
van Maanen J., Schein E.H. (1978). Toward a theory of organizational socialization.
Manuscript. Massachusetts: Sloan School of Industrial Administration, Institute
of Technology.
Maciarz A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych.
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Madsen K.B. (1980). Współczesne teorie motywacji. Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN.
Magala  J.M.  (2005).  Kompetencje międzykulturowe.  Warszawa:  Oficyna  a  Wolters
Kluwer business. Bibliografia 338
Magill-Evans J., Galambos N., Darrah J., Nickerson Ch. (2008). Predictors of em-
ployment for young adults with developmental motor disabilities. „Work: Journal  
of Prevention, Assessment & Rehabilitation”, 31.
Majewski T. (2007). Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawo-
dowej. W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej.
Materiały konferencyjne. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
Majewski T., Miżejewski C., Sobczak W. (2007). Gmina a niepełnosprawność. War-
szawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
Major D.A., Kozlowski S.W.J., Chao G.T., Gardner P.D. (1995). A longitudinal inve-
stigation of newcomer expectations, early socialization outcomes and the mode-
rating effects of role development factors. „Journal of Applied Psychology”, 80(3).
Mamman A., Kamoche K., Bakuwa R. (2012). Diversity, organizational commitment
and organizational citizenship behavior. An organizing framework. „Human Re-
source Management Review”, 22(4).
Martyniak Z. (1993). Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Wyd. 2 rozszerzo-
ne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Marzec E. (2002). Osoby z dysfunkcją wzroku na rynku pracy. W: J. Sikorska (red.).
Społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN.
Maslow A.H. (1943). A theory of human motivation. „Psychological Review”, 50(4).
McCuiston V.E., Wooldridge B.R., Pierce Ch.K. (2004). Leading the diverse work-
force. Profit, prospects and progress. „The Leadership & Organizational Develop-
ment Journal”, 25(1).
Miceli N.S., Harvey M., Buckley M.R. (2001). Potential discrimination in structured
employment interviews. „Employee Responsibilities and Rights Journal”, 13(1).
Miles R.E. (1965). Human relations or human resources?. „Harvard Business Review”,
4(43).
Miller D. (1996). Equality management. Towards a materialist approach. „Gender,
Work and Organization”, 3(4).
Miller F.A., Katz J.H. (2002). The inclusion breakthrough. Unleashing the real power
of diversity. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
Miroński J. (2013). Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Molek-Winiarska D., Zięba A. (2017). Badania przystosowania pracowników do śro-
dowiska pracy za pomocą wskaźnika konsolidującego cech ukrytych. „Zarządza-
nie Zasobami Ludzkimi”, 2(115).
Mont D. (2007). Measuring disability prevalence. SP discussion paper no. 0706 (1976).
Genewa: The World Bank. Za: UNAIDS, WHO and OHCHR. (2009). Disability
and HIV policy brief.339 Bibliografia
Moore S. (1999). Understanding and managing diversity among groups at work.
Key issues for organizational training and development. „Journal of European
Industrial Training”, 23(4)5.
Mor Barak M.E. (2013). Managing diversity. Toward a globally inclusive workplace.
Wyd. 3. Thousand Oaks (California): Sage Publications.
Morawski W. (2011). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Morgan R.L., Melina A. (2005). The employer’s perception. Employment of individu-
als with developmental disabilities. „Journal of Vocational Rehabilitation”, 23(1).
Mowday R.T., Steers R.M., Porter L.W. (1979). The measurement of organizational
commitment. „Journal of Vocational Behavior”, 14(2).
Muchinsky P.M., Monahan C.J. (1987). What is person-environment congruence?
Supplementary versus complementary models of fit. „Journal of Vocational Be-
havior”, 31(3).
Nelson T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne.
Newton  R.,  Ormerod  M.,  Thomas  P.  (2007).  Disabled  people’s  experiences  in  the
workplace environment in England. „Equal Opportunities International”, 26(6).
Niedbalski J. (2017). Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie
uprawiających sport. „Acta Universitatis Lodziendsis Folia Sociologica”, 60.
Niedzielski  E.  (2014).  Wybrane  problemy  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych.
„Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2(68).
Nishii L. (2013). The benefits of climate for inclusion for gender diverse groups. „Aca-
demy of Management Journal”, 56(6).
Nogalski B., Szpitter A. (2012). Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją
wielokulturową. W: B. Mikuła. Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księ-
ga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie.
Nordstrom C.R., Huffaker B.J., Williams K.B. (1998). When physical disabilities are
not liabilities. The role of applicant and interviewer characteristics on employ-
ment interview outcomes. „Journal of Applied Social Psychology”, 28.
North  D.C.  (1990).  Institutions,  institutional  change  and  economic  performance.
Cambridge: Cambridge University Press.
Nosal P. (2015). Instytucje i relacje międzyludzkie. O zaspokojeniu potrzeb społecz-
nych osób niepełnosprawnych. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 1.
Nosek M.A., Hughes R.B., Swedlund N., Taylor H.B., Swank P.(2003). Self-esteem
and women with disabilities. „Social Science & Medicine”, 56(8).
Nowacka W.Ł. (2010). Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy.
Warszawa: Politechnika Warszawska.Bibliografia 340
Nowak A. (2012). Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademic-
kie Żak.
Oleksyn T. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Oficy -
na a Wolters Kluwer Business.
Oleszak A. (2015). Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników.
„Problemy Profesjologii”, 2.
Oliver M. (1990). The politics of disablement. Londyn: Macmillan.
Olivier M. (1998). Social policy and disabled people. From exclusion to inclusion.
Londyn: Longman.
Olszewski J. (1997). Podstawy ergonomii i fizjologii pracy . Poznań: Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003). Corporate social and financial perfor-
mance. A meta-analysis. „Organization Studies”, 24(3).
Ossowski  R.  (1999).  Teoretyczne  i  praktyczne  podstawy  rehabilitacji.  Bydgoszcz:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Ostroff C., Kozlowski S.W. (1992). Organizational socialization as a learning pro-
cess. The role of information acquisition. „Personnel Psychology”, 45.
Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B. (2001). Osoby niepełnosprawne w Polsce w la-
tach dziewięćdziesiątych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Pachowicz M. (2006). Możliwości zmiany stereotypu osoby niepełnosprawnej inte-
lektualnie. W: W. Dykcik, A. Twardowski (red.), Poznańska pedagogika specjalna.
Tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Pancewicz M., Kotzian J. (2014). Zarządzanie niepełnosprawnością w Polsce i pań-
stwach Unii Europejskiej. Jak duże i małe przedsiębiorstwa zarządzają niepeł-
nosprawnością i jakie odnoszą z tego tytułu korzyści?. „Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi”, 6(101).
Paszkowicz M.A., Garbat M. (2005). Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepeł-
nosprawnych. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 7.
Pawłowska K. (2010). Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywa-
nia pracy zawodowej. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, 7–8.
Perry E., Hendricks W., Broadbent E. (2000). An exploration of access and treatment
discrimination and job satisfaction among college graduates with and without
physical disabilities. „Human Relations”, 53(7).
Pezdek K., Doliński W. (2010). Teoretyczne i metodologiczne aspekty systemów war-
tości osób z niepełnosprawnością. „Fizjoterapia”, 18(4).341 Bibliografia
Pierzchawka S. (2002). Rola menedżera w kształtowaniu i zmianie kultury organi-
zacyjnej. „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-
biorczości”, 3.
Pless N.M., Maak T. (2011). Building an inclusive diversity culture. Principles, pro-
cesses and practice. „Journal of Business Ethics”, 54(2).
Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody.
Wyd. 2 zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Paine J.B., Bachrach D.G. (2000). Organizational
citizenship behavior. A critical review of the theoretical and empirical literature
and suggestions for future research. „Journal of Management”, 26(3).
Poliwczak I. (2007). Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pra-
cy. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych.
Premeaux S.F. (2001). Impact of applicant disability on selection. The role of disa-
bility type, physical attractiveness and proximity. „Journal of Business”, 16(2).
Radecki P. (2007). Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodo-
wej w świetle wyników badań. W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
aktywizacji zawodowej. Materiały konferencyjne. Warszawa: Krajowa Izba Gospo-
darczo-Rehabilitacyjna.
Radzka B. (2009). Nowy i stary instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii.
„Master of Business Administration”, 2(97).
Reich M., Gordon D.M., Edwards R.C. (1973). A theory of labor market segmenta-
tion. „The American Economic Review”, 63(2).
Rhoades  L.A.,  Eisenberger  R.  (2002).  Perceived  organizational  support.  A  review  
of the literature. „Journal of Applied Psychology”, 87.
Ren L.R., Paetzold R.L., Colella A. (2008). A meta-analysis of experimental studies
on the effects of disability on human resource judgments. „Human Resource Ma-
nagement Review”, 18.
Rijamampianina  R.,  Carmichael  T.  (2005).  A  pragmatic  and  holistic  approach  to
managing diversity. „Problems & Perspectives in Management”, 1.
Robbins S.P. (2004). Zachowania w organizacji. Wyd. 2 zmienione. Warszawa: Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Robert C., Wasti S.A. (2002). Organizational individualism and collectivism. Theore-
tical development and an empirical test of a measure. „Journal of Management”,
28(4).
Roberts S., Heaver C., Hill K., Rennison J., Stafford B., Howat N., Kelly G., Shuba
Krishnan S., Tapp P., Thomas A. (2004). Disability in the workplace. Employers’
and service providers’ response to the DDA in 2003 and preparation for the 2004
changes. Leeds: HMSO.Bibliografia 342
Rokeach M., Ball-Rokeach S. (1989). Stability and change in American value priori-
ties 1968–1981. „American Psychologist”, 44(5).
Rorat M. (2006). Wartości i poczucie sensu życia młodzieży z dysfunkcją narządu
ruchu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Rozmus P., Jedlikowska D., Łuczaj K. (2014). Polityka społeczna wobec niepełnospraw-
ności. Teoria badań i praktyka działań na podstawie konkretnych przedsięwzięć
realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. „Studia Socjologiczne”, 2(213).
Rusch F.R., Wilson P.G., Hughes C., Heal L.W. (1995). Interaction of persons with
severe mental retardation and their nondisabled co-workers in integrated work
settings. „Behavior Modification”, 19.
Saks A.M., Ashforth B.E. (1997). Organizational socialization. Making sense of the past
and present as a prologue for the future, „Journal of Vocational Behavior”, 51(2).
Sarros J.C., Gray J., Densten I.L., Cooper B. (2005). The organizational culture pro-
file revisited and revised. An Australian perspective. „Australian Journal of Ma-
nagement”, 30(1).
Schein E.H. (2010). Organizational culture and leadership. Nowy Jork: Jossey-Bass
Business&Managemat, Hoboken.
Schulz T.W. (1981). Investing in people. The economics of population quality. Ber-
kley: University of California.
Schur L., Kruse D., Blasi J., Blanck P. (2009). Is disability disabling in all workpla-
ces? Workplace disparities and corporate culture. „Industrial Relations. A Journal
of Economy and Society”, 48(3).
Schur L., Nishii L., Adya M., Kruse D., Bruyère S.M., Blanck P. (2014). Accommoda-
ting employees with and without disabilities. „Human Resource Management”,
53(4).
Scott R.W. (2011). Institutions and organizations. Wyd. 2. Londyn: Sage Publications.
Selko A. (2008). The business case for diversity. „Industry Week”, 257(9).
Serafin K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strate-
gii przedsiębiorstwa. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach”, 222.
Sidor-Rządkowska M. (2011). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygoto-
wanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Warszawa: Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer Polska SA.
Slany K. (2014). Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty. „Niepełnosprawność. Zagad-
nienia. Problemy. Rozwiązania”, 2(11).
Słownik języka polskiego PWN. (2004). Wersja elektroniczna.
Smircich L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. „Administrati-
ve Science Quarterly”, 28.343 Bibliografia
Smith A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sikorski  C.  (2002).  Zachowania  w  organizacji.  Warszawa:  Polskie  Wydawnictwo
Ekonomiczne.
Sikorski C. (2006). Kultura organizacyjna. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: Wydaw-
nictwo C.H. Beck.
Sobczak W. (2007). Postawy pracodawców wobec potrzeb osób niepełnosprawnych.
W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. Mate-
riały konferencyjne. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
Spataro S.E. (2005). Diversity in context. How organizational culture shapes reac-
tions to workers with disabilities and others who are demographically different.
„Behavioral Science and the Law”, 23.
Srite M., Karahanna E. (2006). The role of espoused national cultural values in tech-
nology acceptance. „MIS Quarterly”, 30(3).
Starosta A. (2014). Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie jej identyfika -
cji i zmiany jako warunek osiągnięcia doskonałości organizacji. „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 359.
Stec M. (2019). Przemiany podaży pracy osób niepełnosprawnych w Polsce w okresie
transformacji. „Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne”, 5(1).
Stępień B. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw mię-
dzynarodowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Stoermer S., Haslberger A., Froese F.J., Kraeh A.L. (2018). Person-environment fit and
expatriate job satisfaction. „Thunderbird International Business Review”, 60(6).
Stone D., Colella A. (1996). A model of factors affecting the treatment of disabled
individuals in organizations. „Academy of Management Review”, 21(2).
Strauss J., Barrick M., Connerley M. (2001). An investigation of personality similarity
effects (relational and perceived) on peer and supervisor ratings and the role of fa-
miliarity and liking. „Journal of Occupational & Organizational Psychology”, 74(5).
Sudoł-Pusz J. (2011). Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji opartej na wie-
dzy.  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Ekonomiczne  Problemy
Usług”, 74(662).
Sułkowski Ł. (2008). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?. „Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi”, 6.
Sułkowski Ł. (2013). Paradygmaty nauk o zarządzaniu. „Współczesne Zarządzanie”, 2.
Sułkowski Ł. (2002). Procesy kulturowe w organizacjach. Toruń: Dom Organizatora.
Szaban J.M. (2007). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek.
Szewczak K.H. (2013). Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacji. „Ze-
szyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, 1145(50).Bibliografia 344
Szluz B. (2016). Pracownicy niepełnosprawni i pełnosprawni – relacje. Na przykła-
dzie zakładów pracy chronionej. W: B. Szczupał, K. Kutek-Sładek (red.). Wielo-
wymiarowość integracji społeczno- zawodowej studentów z niepełnosprawnością.
Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.
Szmidt C. (2012). Przesłanki i metody badania problematyki aktywizacji osób star-
szych. 50+. W: C. Szmidt (red.). Kompleksowy program aktywizacji osób star-
szych 50+. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
Szubert T. (2013). Czynniki różnicujące poziom zadowolenia z życia oraz wartości
życiowe osób sprawnych i niepełnosprawnych w świetle badań „diagnozy spo-
łecznej”. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 279.
Śleboda R. (2012). Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób
z niepełnosprawnością. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy. Rozwiąza-
nia”, 2(3).
Śleboda R. (2011). Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy – analiza wybra-
nych  aspektów  z  badań  PFRON.  „Niepełnosprawność.  Zagadnienia.  Problemy.
Rozwiązania”, 1.
Taormina R.J. (1997). Organizational socialization. A multidomain, continuous pro-
cess model. „International Journal of Selection and Assessment”, 5(1).
Taormina R.J. (2009). Organizational socialization. The missing link between employ-
ee needs and organizational culture. „Journal of Managerial Psychology”, 24(7).
Tavakoli M. (2015). Creating a culture of inclusion to attain organizational success.
„Employment Relations Today”, 42(2).
Terelak J.F., Jankowska P. (2009). Dopasowanie jednostka–organizacja a zadowole-
nie z pracy. „Miscellanea Oeconomicae”, 13(1).
Tett R., Meyer J. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover in-
tention, and turnover. Path analyses based on meta-analytic findings. „Personnel
Psychology”, 46(2).
Thanem T. (2008). Embodying disability in diversity management research. „Equal
Opportunities International”, 27(7).
Thomas  C.  (2004).  How is disability understood? An examination of sociological
approaches. „Disability & Society”, 19(6).
Thomas D.A. (2004). Diversity as strategy. „Harvard Business Review”, 9.
Tinsley H.E.A. (2000). The congruence myth. An analysis of the efficacy of the per-
son-environment fit model. „Journal of Vocational Behavior”, 56(2).
Turek D. (2016). „Koncepcje człowieka” a nieetyczne zachowania pracowników w or-
ganizacji. Mediacyjna rola kompetencji moralnych. „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu”, 430.
Turek  D.,  Wojtczuk-Turek  A.  (2011).  „Koncepcje  natury  ludzkiej”  a  kompetencja
moralna – analiza zależności. „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy.
Innowacje. Projekty”, 21(3).345 Bibliografia
Turnbull H., Greenwood R., Tworoger L., Golden Ch. (2009). Diversity and inclusion
in organizations. Developing an instrument for identification of skill deficiencies .
„Proceedings  of  the  Academy  of  Organizational  Culture,  Communication  and
Conflict”, 14(1).
Turnbull H., Greenwood R., Tworoger L., Golden Ch. (2010). Skill deficiencies in di-
versity and inclusion in organizations. Developing an inclusion skills. „Academy
of Strategic Management Journal”, 9(1).
Turnbull H., Greenwood R., Tworoger L., Golden Ch. (2011). The inclusion skills me-
asurement profile. Validating an assessment for identification of skill deficiencies
in. „Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict”, 15(1).
Unger D., Kregel J. (2003). Employers’ knowledge and utilization of accommoda-
tions. „Work”, 21.
Uppal S. (2005). Disability, workplace characteristics and job satisfaction. „Interna-
tional Journal of Manpower”, 26(4).
Urbaniak B. (2014). Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji.
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 3–4(98).
Vargas S., Szarota M., Mazur-Rafał M. (2019). O osobach z niepełnosprawnościami.
Warszawa: Fundacja Humanity in Action Polska.
Vitell S.J., Paolillo J.G.P., Thomas J.L. (2003). The perceived role of ethics and
social responsibility. A study of marketing professionals. „Business Ethics Qu-
arterly”, 13(1).
Vroom V.H. (1995). Work and motivation. San Francisco: Jossey-Boss Publishers.
Waldeck J.H., Seibold D.R., Flanagin A.J. (2004). Organizational assimilation and
communication technology use. „Communication Monographs”, 71(2).
Wallach E. (1983). Individuals and organization. The cultural match. „Training and
Development Journal”,  February.
Wanous J.P., Poland T.D., Premack S.L., Davis K.S. (1992). The effects of met expec-
tations on newcomer attitudes and behaviors. A review and meta-analysis. „Jour-
nal of Applied Psychology”, 77(3).
Wapiennik  E.,  Piotrowicz  R.  (2002).  Niepełnosprawny  –  pełnosprawny  obywatel
 Europy. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Waszczak S. (2000). Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. „Problemy
Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 2.
Webber R.A. (1990). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Państwowe Wy-
dawnictwo Ekonomiczne.
Wehman  P.  (2003).  Workplace  inclusion.  Persons  with  disabilities  and  coworkers
working together. „Journal of Vocational Rehabilitation”, 18.
Wilson  E.  (2000).  Inclusion,  exclusion  and  ambiguity.  The  role  of  organisational
culture. „Personnel Review”, 29(3). Bibliografia 346
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia. (2012). Światowy raport o niepełnospraw-
ności – podsumowanie. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy. Rozwiąza-
nia”, 4(5).
Wiszejko-Wierzbicka D. (2008). Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec
własnej  niepełnosprawności  a  aktywność  zawodowa.  Warszawa:  Wydawnictwo
SWPS „Academica”.
Wolińska J. (2015). Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspekty-
wa aktora i obserwatora. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin
– Polonia”, 28(1).
Wong A., Lohfeld L. (2008). Recertifying as a doctor in Canada. International medical
graduates and the journey from entry to adaptation. „Medical Education”, 42(1).
Woolley  A.,  Malone  T.  (2012).  Jak podnieść inteligencję zespołu? Dołącz  do  niego
więcej kobiet. „Harvard Business Review Polska”, 4.
Zabłocki K.J. (1995). Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodo-
wej inwalidów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zawadzki  M.  (2013).  Konsekwencje  założeń  funkcjonalistycznych  w  epistemologii
kultury organizacyjnej. Perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządza-
niu. „Problemy Zarządzania”, 11(44).
Zbiegień-Maciąg L. (2008). Kultura w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN.
Zoer I., de Graaf L., Paul P., Kuijer F.M., Prinzie P., Hoozemans M.J.M., Frings-Dre -
sen M.H.W. (2012). Matching work capacities and demands at job placement in
employees with disabilities. „Work”, 42.
Związek Banków Polskich. (2017). Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawno-
ściami przez banki. III edycja. Warszawa: Związek Banków Polskich.
Żarczyńska-Dobiesz A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsię-
biorstwie. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Żołnierczyk-Zreda D., Pawłowska-Cyprysiak K., Bugajska J. (2016). Optymalizacja
psychospołecznych warunków w miejscu pracy w aspekcie potrzeb pracowników
wynikających z różnego rodzaju niepełnosprawności. „Niepełnosprawność. Za-
gadnienia. Problemy. Rozwiązania”, 1(18).
Raporty
Arendt Ł. (2013). Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy pracodaw-
ców  na  otwartym  rynku  pracy,  zatrudniających  i  niezatrudniających  osoby
niepełnosprawne – wyniki badań jakościowych. Raport w ramach projektu „Za-
trudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”. Łódź: Instytut Pracy
i Praw Socjalnych. 347 Bibliografia
Biuro  Pełnomocnika  Rządu  ds.  Osób  Niepełnosprawnych.  Niepełnosprawność
w  liczbach.  Dane  pochodzące  z  Systemu  Obsługi  Dofinansowań  i  Refundacji
(SODiR) PFRON. Pozyskano z: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/nie-
pelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/sodir-pfron/2019/dane%20SODiR%20
PFRON% 20do%20grudnia2019.xls (dostęp 12.03.2020).
Czapiński J., Panek T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna. Pozyskano z: http://www.
diagnoza.com (dostęp 15.05.2019).
GUS. (2018). Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2017-ro -
ku,2,14.html (dostęp 22.05.2019).
GUS.  (2019).  Kwartalne  i  roczne  dane  z  BAEL  GUS  1993–III  kw.  Aktualizacja
16.12.2019.  Pozyskano  z:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelno-
sprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/bael/2019/Kopia%20Dane%20z%20BAEL%20
GUS%201993-III%20kw%202019-NA%20STRONE-1.xlsx (dostęp 02.03.2020).
GUS. (2013). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Ludność i go-
spodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność.
Pozyskano z: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktual-
nosci/5670/11/1/2/ludnosc_i_gospodarstwa_domowe_stan_i_struktura_spolecz-
no-ekonomiczna_NSP-2011.zip (dostęp 10.10.2015).
GUS. (2013). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Ludność i go-
spodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność.
Warszawa: GUS.
GUS. (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyni-
ków. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
GUS. (2003). Narodowy Spis Powszechny 2002. Osoby niepełnosprawne oraz ich go-
spodarstwa domowe 2002. Część I. Osoby niepełnosprawne. Pozyskano z: https://
stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-po-
wszechny-2002/osoby-niepelnosprawne-oraz-ich-gospodarstwa-domowe-2002-
czesc-i-osoby-niepelnosprawne,6,1.html (dostęp 21.09.2010).
GUS. (2012). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. Warszawa: GUS.
GUS.  (2019).  Osoby  niepełnosprawne  w  2018  r.  Informacja  sygnalna.  Pozyskano
z: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/
24/1/1/osoby_niepelnosprawne_w_2018.pdf (dostęp 10.12.2019).
GUS. (2016). Popyt na pracę w 2015 roku. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-
-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2015-roku,1,11.html
(dostęp 15.07.2016).
GUS. (2018). Popyt na pracę w 2017 r. Warszawa: GUS.
GUS.  (2019).  Popyt  na  pracę  w  2018  roku.  Pozyskano  z:  https://stat.gov.pl/down-
load/gfx/  portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5820/1/14/1/popyt_na_prace-
_w_2018.pdf (dostęp 10.12.2019).Bibliografia 348
GUS.  (2011).  Wstępne  wyniki  z  Narodowego  Spisu  Powszechnego  2011  w  zakre-
sie  populacji  osób  niepełnosprawnych.  Pozyskano  z:  http://niepelnosprawni.
gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/dane-demograficzne/wstepne-
wyniki-z-narodowego-spisu-powszechnego-2011-w-zakresie-populacji-osob-
niepelnosprawnych.pdf (dostęp 10.10.2015).
GUS. (2016). Wyznania religijne w Polsce 2012–2014 . Warszawa: Zakład Wydaw-
nictw Statystycznych.
Jajor A., Zadrożna A. (2010). Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy. Raport.
Warszawa: TNS OBOP.
PFRON. Wykorzystanie środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego Po-
zyskano z: https://bip.pfron.org.pl/pfron/wykorzystanie-srodkow/ (dostęp 10.07.2017)
PFRON. Dane pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
PFRON. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron, (dostęp 10.02.2016).
Sochańska-Kawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Zielińska D., Makowska-Belta
E., Ziewiec P. (2017). Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy.
Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
TNS OBOP. (2010). Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy. Raport. Warsza-
wa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. (2004). W trosce o pracę.
Raport UNDP. Warszawa.
Walby S., Armstrong J., Humphreys L. (2008). Review of equality statistics. Manche-
ster: Equality and Human Rights Commission.
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia. (2013). Światowy raport o niepełnosprawności
– podsumowanie. „Niepełnosprawność. Zagadnienia. Problemy. Rozwiązania”, 1(6).
Akty prawne i regulacje
Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie za-
sadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.
Pozyskano  z:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELE-
X:32000L0043&from=PL (dostęp 05.01.2018).
Dyrektywa  Rady  2000/78/WE  z  27  listopada  2000  roku  ustanawiająca  ogólne  wa-
runki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Pozyskano
z:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10823
(dostęp 05.01.2018).
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Odnowione zobo-
wiązanie do budowania Europy bez barier. Bruksela. KOM(2010) 636.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Dz.U. C 326 z 26 października 2012
roku.  Pozyskano  z:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-
=CELEX:12012P/TXT&from=PL (dostęp 02.06.2019).349 Bibliografia
Kodeks pracy. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
Konwencja  Nr  159  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  dotycząca  rehabilitacji  za-
wodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjęta w Genewie 20 czerwca
1983 r.; Dz.U. 2005 nr 43 poz. 412
ONZ. (2012). Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Dz.U. poz. 1169.
ONZ. (1966). Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych. Pozyskano z:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/O/D19770167.
pdf (dostęp 20.05.2019).
ONZ. (1966). Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380169/O/
D19770169.pdf (dostęp 20.05.2019).
ONZ. (1948). Powszechna deklaracja praw człowieka. Pozyskano z: http://libr.sejm.
gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (dostęp 20.05.2019).
ONZ. (1993). Standardowe zasady wyrównania szans osób niepełnosprawnych. Pozy-
skano z: https://www.tus.org.pl/uploads/dokumenty/standardowe_zasady_wyrow-
nywania_ szans_osob_niepelnosprawnych.pdf (dostęp 20.05.2019).
Prawo oświatowe. Dz.U. 2019 poz. 1148.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające nie-
które  rodzaje  pomocy  za  zgodne  z  rynkiem  wewnętrznym  w  zastosowaniu  art.
107 i 108 Traktatu (tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.U. UE 2014/L, 187/1.
Pozyskano  z:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELE-
X:32014R0651&from=PL (dostęp 02.06.2019).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dz.U. 2015 poz. 1110.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. Karta praw osób niepeł-
nosprawnych. Monitor Polski 1997 Nr 50 poz. 475.
Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143.
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Dz.U. 2019 poz. 1172 z 25 czerwca 2019 r.
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. UE C 83
z 30 marca 2010 roku. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/HTML/?uri=OJ:C: 2010:083:FULL&from=PL (dostęp 10.01.2020).
Netografia
Arredondo  P.  (1996).  Successful  diversity  management  initiatives.  A  blueprint
for  planning  and  implementation.  London:  Sage  Publications.  Za:  Walczak
W.  (2011).  Zarządzanie  różnorodnością  jako  podstawa  budowania  potencja-
łu kapitału ludzkiego organizacji. „E-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Bibliografia 350
Handlowej w Warszawie”, 3(40). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/arty-
kul/ index/numer/40/id/840 (dostęp 16.03.2018).
Barnes C. (1992). Disabling imagery and the media: an exploration of the principles
for media representations of disabled people. Krumlin: The British Council of Or-
ganisations of Disabled People. Pozyskano z: https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-
-content/uploads/sites/40/library/Barnes-disabling-imagery.pdf (dostęp 12.06.2019).
Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (2005). Poznań: Pal-
lottinum.  Pozyskano  z:  http://kosciol.wiara.pl/doc/490040.Umilowac-Chrystusa-
we-wspolnocie-z-niepelnosprawnymi (dostęp 05.07.2010).
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawność w licz-
bach. Dane pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
PFRON.  Pozyskano  z:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelno-
sprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/sodir-pfron/2018/Dane%20na%20dzien%20
3% 20kwietnia%202018r..xls (dostęp 10.04.2018).
Carrefour Polska. Pozyskano z: https://serwiskorporacyjny.carrefour.pl/zrownowazo-
ny-rozwoj/nasi-pracownicy (dostęp 21.03.2020).
Cohen J., Silver Y. Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.
Pozyskano  z:  http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf  (dostęp
20.05.2015).
Cooke R.A., Szumal J. (1993). Measuring normative beliefs and shared behavioral
expectations in organizations. The reliability and validity of the organizational
culture  inventory.  „Psychological  Reports”,  72.  Pozyskano  z:  https://www.hu-
mansynergistics.com/change-solutions/change-solutions-for-organizations/asses-
sments-for-organizations/organization-culture-inventory (dostęp 05.07.2014).
Jan Paweł II. (1981). Laborem exercens. Encyklika. Pozyskano z: http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html (dostęp 05.07.2010).
Job Accommodation Network. Workplace accommodations: low cost, high impact.
Pozyskano z: https://askjan.org/topics/costs.cfm (dostęp 20.03.2019).
Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M. (2012). Istota kultury organizacyjnej w za-
rządzaniu  przedsiębiorstwem  produkcyjnym,  Konferencja  Innowacje  w  Zarzą-
dzaniu  i  Inżynierii  Produkcji.  Zakopane.  Pozyskano  z:  http://www.ptzp.org.pl/
files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf (dostęp 11.06.2016 ).
Międzynarodowe  Biuro  Pracy  ILO.  (2002).  Managing  disability  in  the  workpla-
ce. An ILO code of practice. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
(tłum.).  (2003).  Zarządzanie  niepełnosprawnością  w  miejscu  pracy.  Pozyskano
z:  https://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/miedzy-
narodowa-organizacja-pracy/Zarzadzanie%20niepelnosprawnoscia%20w%20miej-
scu%20pracy.pdf (dostęp 20.05.2016).
Ośrodek  Informacji  ONZ  w  Warszawie.  (2018).  Źródła  prawa  i  instrumen-
ty  prawne  dotyczące  praw  człowieka.  Pozyskano  z:  http://www.unic.un.org.Bibliografia
pl/prawa-czlowieka/zrodla-prawa-i-instrumenty-prawne-dotyczace-praw-
czlowieka/3208# (dostęp 20.05.2019).
Szluz B. (2007). Integracja czy stygmatyzacja osób niepełnosprawnych. Pozyskano
z:  https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2294/Szluz_Integracja.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 20.03.2019).
Słownik  języka  polskiego  PWN.  Pozyskano  z:  http://sjp.pwn.pl/szukaj/kultura%20.
html (dostęp 15.10.2014).
Słomczyński  T.,  Rybak  M.  (2013).  Niepełnosprawny  źródłem  zysku?  Co  się  dzieje
z milionami z dotacji PFRON?. „Dziennik Bałtycki” z 28.11.2013. Pozyskano z:
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/1053574,niepelnosprawny-zrodlem-zysku
-co-sie-dzieje-z-milionami-z-dotacji-pfron,id,t.html (dostęp 02.05.2017).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Jakość życia osób dorosłych z niepe...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Osoby niepełnosprawne w systemie ed...

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych...

31.00 zł 62.00 zł Cena netto: 29.52 zł

Osoby niepełnosprawne w sytuacji za...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Konteksty aktywności artystycznej o...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Czas wolny i niepełnosprawność

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Seksualność osób z niepełnosprawnoś...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Niepełnosprawność w Polsce w wymiar...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rehabilitacja zawodowa osób z niepe...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

(Nie)dostrzeganie dorosłości z niep...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Metody i techniki pracy z osobami b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane