• Trudności doświadczane przez studentów. Metoda pomiaru i możliwości pomocy

Trudności doświadczane przez studentów. Metoda pomiaru i możliwości pomocy

 • Autor: Justyna Iskra Waldemar Klinkosz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-201-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 166/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi prezentację zarówno zagadnień dotyczących analizy trudności studenckich z perspektywy ich emocjonalnych przeżyć i problemów, jak również opracowaną autorską metodę badania trudności studenckich (Kwestionariusz Trudności Studenckich). Kwestionariusz ten jest jedyną metodą służącą do badania rodzaju i nasilenia trudności doświadczanych przez studentów. Stanowi narzędzie spełniające wszystkie wymagania psychometryczne oraz posiadające opracowane normy na grupie prawie 1400 studentów z różnych uczelni w Polsce. Niewątpliwym atutem proponowanej monografii jest prezentacja typologii studentów w różnym nasileniu doświadczających trudności oraz zamieszczone w niej jakościowe analizy doświadczeń trudności opisywanych przez samych studentów. Dodatkowym walorem pracy jest autorska propozycja sposobów wsparcia/pomocy studentom, którzy mimo posiadania intelektualnych zdolności doświadczają trudności na nowej ścieżce edukacyjnej realizowanej w uczelni/szkole wyższej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Bycie studentem z perspektywy nowych doświadczeń

1. Studia jako nowy etap w życiu człowieka
2. Trudności jako element codziennego życia
3. Trudności studenckiego życia
4. Nowe sytuacje i nowi ludzie, czyli student w relacjach z innymi

Rozdział II. Skąd się biorą trudności i co z nimi zrobić


1. Bagaż studenta – czy musi być ciężarem
2. Bagaż nauczyciela akademickiego – jakie daje efekty
3. Kilka słów o współpracy i wzajemnym zrozumieniu

Rozdział III. Trudności doświadczane przez studentów

1. Jakościowa Analiza Personalistyczna jako metoda analizy doświadczeń człowieka
2. Uczestnicy badań
3. Doświadczenia trudności charakterystyczne dla studentów
4. Uogólniona struktura doświadczenia trudności studenckich

Rozdział IV. Kwestionariusz Trudności Studenckich (KTS) – metoda badania

1. Procedura konstruowania Kwestionariusza Trudności Studenckich
2. Interkorelacje skal KTS - rzetelność i stałość pomiaru
3. Związek KTS z wybranymi zmiennymi psychologicznymi
3.1. Trudności studenckie a osobowość
3.2. Trudności studenckie a style radzenia sobie ze stresem
3.3. Trudności studenckie a samoocena
3.4. Trudności studenckie a poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa
3.5. Trudności studenckie a style aktualizacji siebie
3.6. Trudności studenckie a satysfakcja z życia
3.7. Trudności studenckie a uogólnione poczucie własnej skuteczności
4. Normalizacja KTS
4.1. Próba normalizacyjna
4.2. Wyniki kobiet i mężczyzn
4.3. Normy tenowe
5. Zastosowanie Kwestionariusza Trudności Studenckich w diagnostyce
5.1. Sposób przeprowadzania badania i obliczania wyników
5.2. Charakterystyka skal
5.3. Interpretacja wyników w skalach
5.4. Interpretacja typologiczna
5.5. Zastosowanie metody

Aneks
Kwestionariusz Trudności Studenckich (KTS)
Bibliografia 

dr hab. Zenon Uchnast, prof. Ignatianum :

Opracowanie i zaprezentowanie w niniejszej publikacji oryginalnego narzędzia do diagnozy doświadczanych przez studentów trudności sprawia, że może ona być bardzo interesującą lekturą zarówno dla profesjonalistów (teoretyków i  praktyków), jak i  samych studentów. Dla tych ostatnich pomyślny przebieg studiów i efektywne radzenie sobie z trudnościami są priorytetowe.

Justyna Iskra
dr, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej KUL. Zainteresowania naukowe autorki obejmują problematykę trudności doświadczanych przez studentów, osobowościowych uwarunkowań tych trudności oraz sposobów udzielania pomocy oraz wsparcia studiującej młodzieży. Realizuje również badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa, obrazu siebie, jakości życia, aktualizacji siebie, prężności, radzenia sobie ze stresem. Szczególnie ważny obszar jej badań stanowią te prowadzone z zastosowaniem metod jakościowych wykorzystywanych do analizowania doświadczeń człowieka.

Waldemar Klinkosz
Ks. dr hab., prof. UKSW. Kierownik w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych UKSW.

Abouserie, R. (1994). Sources and levels of stress in relation to locus of control and
self-esteem university students. Educational Psychology, 14(3), 323–331.
Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces po-
rozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Argyle, M. (1991). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
Argyle, M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moscovici (red.), Psychologia społecz-
na w relacji ja – inni (s. 77–104). Warszawa: WSiP.
Argyle, M. (2002). Umiejętności społeczne. W: N.J. Mackintosh, A.M. Colman (red.),
Zdolności a proces uczenia się (s. 107–142). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Aronson, E. (1995). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
Artymiak,  M.  (2013).  Psychologia  pomiędzy  podejściem  ilościowym  i  jakościowym
– u początków nurtu narracyjnego i psychobiograficznego. W: J. Iskra, M. Artymiak
(red.), Doświadczenia człowieka (s. 27–41). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman.
Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji. Warsza-
wa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Bednarski,  H.  (2011).  Kilka  uwag  o  relacji:  nauczyciel  akademicki  –  student.  W:
J.  Saran,  M.  Żmigrodzki  (red.),  Student  jako  podmiot  edukacji  we  współcze-
snej uczelni wyższej (s. 33–40). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
WSEI.
Berndt, Ch. (2015). Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres,
depresję i wypalenie zawodowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.
Bloch, U. (2013). Doświadczenie szczęścia u studentów. W: J. Iskra, M. Artymiak
(red.), Doświadczenia człowieka (s. 178–199). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Bobrowska-Jabłońska, K. (2003). Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji
społecznych w kształceniu w SGH – raport z badań. E-Mentor, 2, 22–27.
Bolger, M.A. (1997). An exploration of college student stress. Dissertation Abstracts
International, 58( 5-A), 1597.158 Bibliografia
Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytu-
acjach społecznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Borecka-Biernat, D. (2008). Obronne strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych
sytuacjach społecznych a poziom samooceny oraz ich uzależnienie od postaw
rodzicielskich. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy
wyzwań i zagrożeń (s. 225–242). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Borecka-Biernat,  D.  (2011).  Osobowościowe  dyskryminanty  strategii  radzenia  so-
bie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych. W: D. Borec-
ka-Biernat (red.), Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście
trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych (s. 79–98). Kraków: Oficyna Wy-
dawnicza Impuls.
Borecka-Biernat, D., Kurtek, P., Woźniak-Krakowian, A. (2018). Radzenie sobie mło-
dzieży w sytuacjach trudnych. Warszawa: Difin.
Borowiec, A., Sanicka, B. (1996). Czynniki determinujące uzyskiwane oceny przez
młodzież na studiach wyższych. W: B. Grochmal-Bach (red.), Wpływ lęku i de-
presji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów (s. 73–85). Kraków: Wy-
dawnictwo Naukowe WSP.
Bray, S.R., Born, H.A. (2004). Transition to university and vigorous physical activity:
implications for health and psychological well-being. Journal of American Colle-
ge Health, 52(4), 181–188.
Brycka, E., Grochmal-Bal, B. (1996). Problemy dezadaptacji studentów i próby od-
działywań pedagogiczno-terapeutycznych. W: B. Grochmal-Bach (red.), Wpływ
lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów (s. 7–14). Kra-
ków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Brzezińska, A. (1973). Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie.
Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 87–97.
Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka.
W:  J.  Strelau,  D.  Doliński  (red.),  Psychologia.  Podręcznik  akademicki  (t.  2,
s. 95–292). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Buber, M. (1992). Ja i Ty. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Byra, S., Parchomiuk, M. (2009). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania ra-
dzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Lublin: Wydawnictwo
UMCS.
Caunt, B.S., Franklin, J., Brodaty, N.E, Brodaty, H. (2013). Exploring the Causes of
Subjective Well-Being: A Content Analysis of Peoples’ Recipes for Long-Term
Happiness. Journal of Happiness Studies, 14(2), 475–499.
Christensen, C.R. (2005). Każdy student uczy i każdy wykładowca zdobywa wiedzę:
wzajemne obdarowywanie się w uczeniu przez dyskusję. W: J. Stewart (red.),
Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 555–577).
Warszawa: PWN.159 Bibliografia
Dusselier, L., Dunn, B., Wang, Y., Shelley, M., Whalen, D. (2005). Personal, health,
academic, and environmental predictors of stress for residence hall students.
Journal of American College Health, 54(1), 15–25.
Dyk, W. (2002). Etyczny wymiar człowieka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego.
Dymek, M. (1998). Na rozdrożu. Psychologiczny poradnik dla młodzieży. Kraków:
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Edwards, K.J., Hershberger, P.J., Russell, R.K., Markert, R.J. (2001). Stress, negative
social exchange, and health symptoms in university students. Journal of Ameri-
can College Health, 50, 76–86.
Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.
Fredrickson, B.L. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomaga
zmienić jakość życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Gałdowa,  A.  (2000).  Wprowadzenie.  W:  A.  Galdowa  (red.),  Tożsamość  człowieka
(s. 9–16). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Goldsmith, R.E., Flynn, L.R., Kim, W.M. (2001). Age and gender differences in self-
-image: a cross-cultural study. Journal of Social Behavior and Personality, 1,
35–52.
Greenberg, M. (2017). Mózg odporny na stres. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Griffin, E.A. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.
Hardison, J. (2005). Polepszanie związków interpersonalnych przez dotyk. W: J. Ste-
wart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s.
141–150). Warszawa: PWN.
Henton, J., Lamke, L., Murphy, C., Haynez, L. (1980). Crisis reactions of college
freshmen as a function of family support systems. The Personnel and Guidance
Journal, 58(8), 508–511.
Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
Heszen-Niejodek, I. (2000). Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje. W: I. He-
szen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu (s. 12–43). Kato-
wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Hogan, R. (1982). A socioanalytic theory of personality. W: M. Page (red.), Nebraska
symposium on motivation (s. 55–89). Lincoln: John Wiley and Sons.
Holmes,  T.H.,  Rahe,  R.H.  (1967).  The  social  readjustment  rating  scale.  Journal
of Psychosomatic Research, 11(2), 213–218.
Horney, K. (1993). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Dom Wydaw-
niczy Rebis.
Horney, K. (1994). Nowe drogi w psychoanalizie. Warszawa: PWN.160 Bibliografia
Hreciński, P. (2013). Doświadczenie samoaktualizacji u osób uprawiających pieszą
turystykę  górską.  W:  J.  Iskra,  M.  Artymiak  (red.),  Doświadczenia  człowieka
(s. 109–124). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Iskra,  J.  (2006).  Psychological  Qualitative  Analysis  of  Students`  Self-Reports  on
Lived Events of Time Experience. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time
(s. 163–175). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Iskra, J. (2008). Obraz rodziny pochodzenia u studentów psychologii o różnym pozio-
mie poczucia bezpieczeństwa. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca
z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 215–224). Łódź: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego.
Iskra, J. (2010). Psychologiczna struktura doświadczenia aktualizacji siebie. Empi-
ryczne badania studentów. W: H. Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska
(red.),  W  kręgu  aksjologii  i  psychologii  (s.  123–133).  Kraków:  Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Iskra, J. (2011a). Prężność osobowa a obraz siebie. Badania studentów. W: L. Goliń-
ska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s.
525–539). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Iskra, J. (2011b). Prężność osobowa jako wskaźnik dobrego funkcjonowania studenta
w procesie kształcenia. W: J. Saran, M. Żmigrodzki (red.), Student jako podmiot
edukacji we współczesnej uczelni wyższej (s. 101–112). Lublin: Innovatio Press
Wydawnictwo Naukowe WSEI.
Iskra, J. (2013a). Doświadczenie trudności w relacjach interpersonalnych. Badania
kobiet.  W:  J.  Iskra,  M.  Artymiak  (red.),  Doświadczenia  człowieka  (s.  45–69).
Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Iskra, J. (2013b). Doświadczenie dojrzewania do przyjaźni. Analiza Małego Księcia
Antoine`a de Saint-Exupery’ego. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświadczenia
człowieka (s. 200–218). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Iskra, J. (2014). Trudności w dialogu pomiędzy studentem a wykładowcą / Ťažko-
sti  s  dialógom  medzi  študentom  a  prednášajúcim.  W:  A.  Lisnik,  K.  Greňová, 
M. Ambrozy, J. Janičková, I. Franzenová, A. Čarnogurskỳ (red.), Sociálne posol-
stvo Jána Pavla II. pre dnešný svet: Univerzita ako miesto dialόgu (s. 402–411).
Pobrane z: http://uv.ku.sk
Iskra, J. (2015). Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów. Warszawa:
Difin.
Iskra, J., Stojek, M. (2007). Doświadczenia strachu u policjantów będących w sytu-
acji zagrożenia. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL 
(t. 14, s. 173–185). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Jaroń,  J.  (2011).  Próba  typologii  nauczycieli  akademickich  w  Polsce  w  kontekście
podnoszenia jakości studiów. W: J. Saran, M. Żmigrodzki (red.), Student jako 161 Bibliografia
podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej (s. 41–49). Lublin: Innovatio
Press Wydawnictwo Naukowe WSEI.
Jarymowicz, M. (1999). Poznawać siebie – zrozumieć innych. W: J. Kozielecki (red.),
Humanistyka przełomu wieków (s. 181–197). Warszawa: Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”.
Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa:
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Karaś, D., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu (Psy-
chological Well-being Scales) Caroll Ryff. Roczniki Psychologiczne, XX, 815–835.
Kasser, T. (2002). Sketches for a self-determination theory of values. W: E.L. Deci,
R.M. Ryan (red.), Handbook of self-determination research (s. 123–140). Roche-
ster, NY: University of Rochester Press.
Katra, G. (1995). „Co przeżyłem?” – Kwestionariusz do badania doświadczeń. Psy-
chologia Wychowawcza, 38, 440–448.
Kernis, M.H. (2005). Measuring Self-Esteem in Context: The Importance of Stabi-
lity of Self-Esteem in Psychological Functioning. Journal of Personality, 73(6),
1569–1605.
Kirenko, J. (2002). Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki: WSUPiZ.
Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Inter-
personalnych  ICQ-R  D.  Buhrmester,  W.  Furman,  M.T.  Wittenberg  i  H.T.  Reis.
Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: Wy-
dawnictwo KUL.
Klinkosz, W. (2004). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS-R). Polskie tłuma-
czenie  kwestionariusza  Jerrego  S.  Wigginsa.  Przegląd  Psychologiczny,  47(4),
379–393.
Kohn, J.P., Frazer, G.H. (1986). An academic stress scale: identification and rated
importance of academic stressors, Psychological Reports, 59(3), 415–426.
Korczyński, S. (2015). Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa: Difin.
Kostera, M., Rosiak, A. (2008). Nauczyciel akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.
Kowalik, S. (2002). Rozwój społeczny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.),
Psychologia rozwoju człowieka (t. 3, s. 71–105). Warszawa: PWN.
Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
Kubacka-Jasiecka, D. (1996). Adaptacyjno-obronne mechanizmy i funkcje młodzie-
żowych zachowań agresywnych. W: A. Frączek, I. Pufal-Struzik (red.), Agresja
wśród dzieci i młodzieży (s. 19–36). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Kulczycki, M. (1991). Psychologia rozwiązywania problemów życiowych. Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne, t. XXV, 1195, 19–35.162 Bibliografia
Kulik, M.M. (2013). Jakościowa analiza czasu u kobiet ze stwardnieniem rozsianym
o różnym nasileniu objawów depresyjnych. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Do-
świadczenia człowieka (s. 81–108). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Leary, M.R., Kowalski, R.M. (2001). Lęk społeczny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Ledzińska, M. (2002). Dialog w nauczaniu a perspektywy rozwoju. W: M. Ledzińska,
G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Osoba, edukacja, dialog (t. 1, s. 88–98). Kra-
ków: Akademia Pedagogiczna.
Ledzińska,  M.  (2012).  Młodzi  dorośli  w  dobie  globalizacji.  Szkice  psychologiczne.
Warszawa: Difin.
Linley, P.A., Wood, A.M., Harrington, S., Seligman, M.E.P. (2007). Character streng-
ths in the United Kingdom: The VIA inventory of strengths. Personality and
Individual Differences, 43(2), 341–351.
Locke, E.A., Latham, G.P. (1990). A theory of goal setting and task performance.
Upper Saddle-River, NJ: Prentice-Hall.
Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej po-
miar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Łukaszewski, W. (2015). Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód, czy krok wstecz?
Czasopismo Psychologiczne, 21,(1), 33–28.
Łupicka-Szczęśnik, D. (2013). Struktura doświadczenia sensu życia u osób zajmują-
cych się działalnością wysokogórską. W: J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświad-
czenia człowieka (s. 125–177). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Malewska, E., Najmowicz, W. (1990). Wybrane problemy wychowania w szkole wyż-
szej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Miles, M.B. Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans
Humana.
Morin, A. (2018). 13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie ludzie. Łódź: Galaktyka.
Newcomb, T.M., Turner, R.H., Converse, P.E. (1970). Psychologia społeczna. Stu-
dium interakcji ludzkich. Warszawa: PWN.
Oatley, K., Jenkins, J.M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.
Ogińska-Bulik,  N.  (2011).  Rola  prężności  w  zapobieganiu  negatywnym  skutkom
stresu zawodowego. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina
i praca w warunkach kryzysu (s. 485–498). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: PWN.163 Bibliografia
Postman, N. (2005). Magiczne lekarstwo komunikacji. W: J. Stewart (red.), Mosty
zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 267–270). War-
szawa: PWN.
Pritchard, M.E., Wilson, G.S., Yamnitz, B. (2007). What predicts adjustment among
college students? A longitudinal panel study. Journal of American Heath, 56(1),
15–21.
Ratajczak, Z. (1991). Elementy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego.
Rathus, S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.
Renaud, J. (1993). Przewodnik antystresowy. Warszawa: Interpress.
Reykowski, J. (1966). Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicz-
nego. Warszawa: PWN.
Riessman, C.K., Whalen, M.H., Frost, R.O., Morgenthau, J.E. (1991). Romance and
help-seeking among women: “It hurts so much to care”. Women and Health,
17, 21–47.
Rogers, C.G. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships,
as development in the client-centered framework. W: S. Koch (red.), Psycholo-
gy: A study of science (s. 184–256). New York: McGraw-Hill.
Rola, J., Pisula, E. (1993). Style radzenia sobie ze stresem rodziców dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym i z zespołem Downa. Zdrowie Psychiczne, 3–4, 94–101.
Rostowska, T. (2001). Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologicz -
na. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Rosenblith, J.F. (1992). In the beginning: Development from conception to age two.
Newbury Park: Sage.
Ross, S., Niebling, B., Heckert, T. (1999). Sources of stress among college students.
College Students Journal, 33(2), 312–217.
Rozmus, A. (red.). (2013). Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akade-
mickiego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Rudnicka, M. (2004). Więzi społeczne. W: J. Rybakiewicz (red.), Człowiek i psycho-
logia (s. 307–324). Bielsko-Biała: PPU „PARK”.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2002). An overview of self-determination theory. W: E.L. Deci,
R.M. Ryan (red.), Handbook of self-determination research (s. 3–33). Rochester,
NY: University of Rochester Press.
Rybakiewicz, J. (red.). (2004). Człowiek i psychologia. Bielsko-Biała: PPU „PARK”.
Santus,  J.  (2013).  Doświadczenie  cierpienia  duchowego  u  sióstr  zakonnych.  W:
J. Iskra, M. Artymiak (red.), Doświadczenia człowieka (s. 60–80). Kraków: Wy-
dawnictwo PETRUS.
Schuler, H., Prochaska, M., Frintrup, A. (2001). LMI. Leistungsmotivationsinventar.
Dimensionen berufsbezogener Leistungsorientierung. Manual. Göttingen, Bern,
Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag für Psychologie.164 Bibliografia
Seligman, M.E.P., Ernst, R.M., Gillham, J.E., Revich, K., Lindkins, M. (2009). Posi-
tive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review
of Education, 35(3), 293–311.
Sęk, H., Pasikowski, T. (red.). (2001). Zdrowie, stres, zasoby. Poznań: Wydawnictwo
Fundacji Humaniora.
Sharif, R., Armitage, P. (2004). The effect of psychological and educational counse-
ling in reducing anxiety in nursing students. Journal of Psychiatric and Mental
Health Nursing, 11(3), 386–392.
Siek, S. (1999). Autopsychoterapia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
Smoleń, J. (2008). Homo Communicans. Vox Patrum, 52(2), 965–973.
Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejęt-
ności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Southwick, S.M., Charney, D.S. (2012). Resilience. The science of mastering life`s
greatest challenges. New York: Cambridge University Press.
Sprangler, G., Pekrun, R., Kramer, K., Hofmann, H. (2002). Students` emotions,
physiological reactions, and coping in academic exams. Anxiety, Stress and Co-
ping, 15(4), 413–432.
Stochmiałek, J. (2011). Proces kształcenia uniwersyteckiego – założenia teoretyczne
i ewaluacja. W: J. Saran, M. Żmigrodzki (red.), Student jako podmiot edukacji
we współczesnej uczelni wyższej (s. 21–32). Lublin: Innovatio Press Wydawnic-
two Naukowe WSEI.
Strelau,  J.,  Jaworowska,  A.,  Wrześniewski,  K.,  Szczepaniak,  P.  (2005).  Kwestiona-
riusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. CISS. Warszawa: Pracownia Te-
stów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terelak, J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Terry, D.J. (1994). Determinants of coping: the role of stable and situational factors.
Journal of Personality and Social Psychology, 66(5), 895–910.
Timoszyk-Tomczak, C. (2010). Rodzina i praca jako cele na przyszłość. W: L. Go-
lińska,  B.  Dudek  (red.),  Rodzina  i  praca  z  perspektywy  wyzwań  i  zagrożeń
(s. 379–390). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Tomaszewski, T. (1963). Wstęp do psychologii. Warszawa: PWN.
Tomaszewski, T. (1982). Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia
(s. 17–36). Warszawa: PWN.
Tomaszewski, T. (1984). Ślady i wzorce. Warszawa: WSiP.
Tyszkowa, M. (1972). Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży. Warsza-
wa: Nasza Księgarnia.
Tyszkowa, M. (1977). Zachowanie się dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych. Teo-
retyczno-metodologiczne podstawy badań. W: M. Tyszkowa (red.), Zachowanie
się  młodzieży  w  sytuacjach  trudnych  i  rozwój  osobowości  (s.  7–17).  Poznań:
Wydawnictwo Naukowe UAM. 165 Bibliografia
Tyszkowa,  M.  (1978).  Sytuacyjno-poznawcza  koncepcja  odporności  psychicznej,
Przegląd Psychologiczny, 1, 3–15.
Uchnast, Z. (1991). Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. W: A. Januszewski,
Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim (s. 95–108). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Uchnast,  Z.  (1997).  Prężność  osobowa.  Empiryczna  typologia  i  metoda  pomiaru.
Roczniki Filozoficzne , 4, 27–50.
Uchnast,  Z.  (1998).  Prężność  osobowa  a  egzystencjalne  wymiary  wartościowania.
Roczniki Psychologiczne, 1, 7–26.
Uchnast, Z. (2000). Kwestionariusz Stylów Aktualizacji Siebie. Lublin: Zakład Psy-
chologii Ogólnej KUL.
Uchnast, Z. (2002). Doświadczenie osobowe: przedmiot Jakościowej Analizy Perso-
nalistycznej. Roczniki Psychologiczne, 5, 5–25.
Uchnast, Z. (2010). Samoaktualizacja czy aktualizacja siebie: spór o paradygmat eks-
presji czy synergii. W: H. Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska (red.),
W kręgu aksjologii i psychologii (s. 113–122). Kraków: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego.
Uchnast, Z. (2013). Psychologiczna jakościowa analiz zdarzeń życiowych osoby ludz-
kiej: podstawowe założenia podejścia personalistycznego. W: J. Iskra, M. Artymiak
(red.), Doświadczenia człowieka (s. 11–26). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
Uchnast, Z., Iskra J. (2004). Psychologiczna struktura doświadczenia cierpienia osobo-
wego. W: R. Jaworowski, A. Rusak, W. Simon (red.), Wobec cierpienia (s. 39–48).
Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
Wang, M., Erdheim, J. (2007). Does the Five-Factor Model of Personality relate to
goal orientation? Personality and Individual Differences, 43, 1493–1505.
Wiechnik,  R.,  Drwal,  R.Ł.,  (1989).  Inwentarz  samowiedzy.  W:  R.Ł.  Drwal  (red.),
Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej (s. 163–188). Lu-
blin: UMCS.
Wojciszke, B. (2000). Relacje interpersonalne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Pod-
ręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowa-
nej (t. 3, s. 147–186). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Wojciszke, B. (2008). Relacje interpersonalne. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psy-
chologia. Podręcznik akademicki (s. 356–374). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Young, K.S., Klausing, P. (2009). Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu. Ka-
towice: Księgarnia św. Jacka.
Zaborowski,  Z.  (1972).  Stosunki  międzyludzkie  a  wychowanie.  Warszawa:  Nasza
Księgarnia.166 Bibliografia
Zaborowski,  Z.  (1976).  Stosunki  międzyludzkie.  Wrocław:  Zakład  Narodowy  im.
Ossolińskich.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowo-
ści NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracow-
nia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje
(t. 5). Warszawa: PWN.
Zimbardo, P.G., Ruch, F.L. (1988). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane