• Edukacyjne konteksty rockowych narracji. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Edukacyjne konteksty rockowych narracji. Perspektywa teoretyczno-badawcza

 • Autor: Monika Adamska-Staroń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-626-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka opisuje podróż w świat rocka i jej (edukacyjne) konsekwencje, opowiada o edukacyjnych sensach i znaczeniach, jakie nadali rockowym tekstom studenci pedagogiki oraz twórcy rocka, opisuje metodologiczne podstawy tej podróży oraz implikacje dla praktyki badawczej i edukacyjnej. W książce znajdują się wywiady z Wojciechem Waglewskim, Jackiem Śliwczyńskim, Samem Davidsonem, Jarosławem Woszczyną, Mikserem – Mikołajem Mądrzykiem, Rafałem Nowakowskim oraz Kubą Cabajem, opowiadające o edukacyjnych aspektach artystycznego, w tym rockowego, świata.

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Edukacyjne aspekty rocka – realizacje studentów do interpretacji własnej Czytelnika

Spis treści:

Wstęp
   
1. Podróż w świat muzyki
   
1.1. Muzyka jako element bycia człowieka w świecie – definicyjne ujęcia
1.2. Kilka (hipo)tez o pochodzeniu muzyki
1.3. Spotkanie ze światem muzycznych narracji
1.3.1. Rockowe narracje – wyjaśnienia terminologiczne, rozwój i zmienność rocka, gatunki rocka
1.3.1.1. Podstawowe pojęcia, cechy, wymiary rocka
1.3.1.2. Źródła i gatunki rocka
1.3.1.3. Muzyka rockowa w Polsce
   
2. Edukacyjne aspekty rockowych narracji
   
2.1. Edukacja jako sokratycznie zorientowany animator
2.2. Edukowanie przez rockowe narracje
   
3. Świat rockowych narracji jako przestrzeń dla badań pedagogicznych
   
4. Edukacyjne sensy rockowych narracji. Relacja z podróży

   
4.1. Edukacyjne sensy nadane przez studentów pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie rockowym narracjom
4.1.1. Edukacyjne aspekty rocka alternatywnego, art rocka, jam rocka, post punk, heavy metalu
4.1.1.1. Realizacje studentów
4.1.2. Edukacyjne aspekty reggae
4.1.2.1. Realizacje studentów
4.1.3. Edukacyjne aspekty rapu
4.1.3.1. Realizacje studentów
4.1.4. Edukacyjne sensy nadane przez studentów pedagogiki rockowym narracjom – podsumowanie
4.2. Edukacyjne sensy nadane przez studentów pedagogiki rockowym narracjom a obszary edukacji
4.2.1. Zgłębianie świata rockowych narracji, aby wiedzieć, rozumieć, interpretować
4.2.2. Zgłębianie świata rockowych narracji, aby działać
4.2.3. Zgłębianie świata rockowych narracji, aby żyć wspólnie
4.2.4. Zgłębianie świata rockowych narracji, aby być
4.2.5. Edukacyjne sensy nadane przez studentów pedagogiki rockowym narracjom a obszary edukacji – podsumowanie
4.3. Edukacyjne sensy nadane przez artystów rockowym oraz innym artystycznym narracjom
4.3.1. Edukacja, sztuka, muzyka rockowa w perspektywie twórców rocka
4.3.1.1. Edukacja z wyobraźnią w duchu filozofii spotkania
4.3.1.2. Sztuka jako podróż w sferę „pomiędzy”
4.3.1.3. Muzyka rockowa – „sztuka bliska człowiekowi i jednocześnie blisko człowieka”
4.3.2. Edukacyjne sensy rockowych oraz innych artystycznych narracji. Perspektywa twórców rocka
4.4. Edukacyjne sensy nadane przez artystów rockowym oraz innym artystycznym tekstom a obszary edukacji
4.4.1. Zanurzać się w świat rockowych oraz innych artystycznych narracji, aby wiedzieć, rozumieć, interpretować
4.4.2. Zanurzać się w świat rockowych oraz innych artystycznych narracji, aby działać
4.4.3. Zanurzać się w świat rockowych oraz innych artystycznych narracji, aby żyć wspólnie
4.4.4. Zanurzać się w świat rockowych oraz innych artystycznych narracji, aby być
4.4.5. Edukacyjne sensy nadane przez artystów rockowym oraz innym artystycznym tekstom a obszary edukacji – podsumowanie
   
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
1. Wywiad z Wojciechem Waglewskim
2. Wywiad z Jackiem Śliwczyńskim
3. Wywiad z Samem Davidsonem
4. Wywiad z Rafałem Nowakowskim
5. Wywiad z Jarosławem Woszczyną
6. Wywiad z Kubą Cabajem
7. Wywiad z Mikołajem Mądrzykiem Mikserem

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik:

Recenzowana przeze mnie książka dr Moniki Adamskiej-Staroń wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat roli kultury popularnej w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia, a w szczególności tego jej fascynującego obszaru, jakim jest muzyka rockowa. Już na wstępie mojej recenzji pragnę postawić tezę, iż książka ta stoi na wysokim poziomie merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autorkę założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […].
[…]. Spełnia ona wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i interesujący. Jest to oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autorki w wybrane przez nią pole problemowe.[…]

Monika Adamska-Staroń

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: edukacja w dobie kultury popularnej, edukowanie przez artystyczne narracje, metafora w edukacji, samokształtowanie się człowieka w XXI wieku, twórcze myślenie. Autorka licznych publikacji.

Książki tego autora

Bibliografia
Ablewicz, K. (1994). Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedago-
gice, Kraków: Wyd. UJ.
Ablewicz, K. (1998), Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:]  
K. Ablewicz, S. Palka, (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków:
Wyd. UJ.
Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej.
Studium Sytuacji Wychowawczych, Kraków: Wyd. UJ.  
Adamska-Staroń, M. (2006). Samokształtowanie w świadomości młodzieży. Aktualny i an-
tycypowany wizerunek, Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Adamska-Staroń,  M.  (2008).  W  poszukiwaniu  wiedzy  o  wychowaniu,  [w:]  A.  Gofron,  
M. Piasecka (red.), Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Często-
chowa: Wydawnictwo AJD.
Adamska-Staroń, M. (2009). Edukacja – Inspiracja – Tworzenie, [w:] K.J. Szmidt, W. Ligęza
(red.),  Twórczość  dzieci  i  młodzieży.  Stymulowanie  –  Badanie  –  Wsparcie.  Kraków:
Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur”.
Adamska-Staroń,  M.  (2010).  Człowiek  w  świecie  kultury  popularnej,  [w:]  D.  Hejwosz,  
W. Jakubowski (red.), Kultura popularna –Tożsamość – Edukacja. Kraków: Impuls.  
Adamska-Staroń, M. (2012). O edukacyjnym potencjale X Muzy, [w:] Relatywizowanie
w edukacji. Wybrane ujęcia, L. Preuss-Kuchta, E. Murawska (red.), Toruń: Adam Mar-
szałek.
Adamska-Staroń, M. (2014). Edukowanie przez sztukę sposobem na doskonalenie jakości
życia, [w:] A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscypli-
narne. Frankfurt nad Odrą – Częstochowa – Osnabruck: Wydawnictwo AJD.
Adamska-Staroń, M. (2016). Metaforyczne ujmowanie idei pedagogicznych jako dobra
praktyka  edukacyjna.  Journal  of  Modern  Science,  Józefów:  Wyższa  Szkoła  Gospo-
darki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Adamska-Staroń, M., Łukasik, B. (2012). Hermeneutyka pedagogiczna jako orientacja me-
todologiczna, [w:] Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków: Impuls.  
Adamska-Straroń, M., Piasecka, M., Łukasik, B. (2007). Inny sposób myślenia o edukacji.
Metaforyczne narracje. Kraków: Impuls.
Adorno, T.W. (with the assistance of G. Simpson) (1990). On Popular Music, [w:] S. Frith,
A. Goodwin (red.), On Record. Rock, Pop, And The Written Word, London.  250 | Bibliografia
Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
Bangs, L. (1974). Exposed! The Brutal Energy Atrocities of Emerson Lake and Palmer,
Creem, 6.
Bańko M. (red.). Inny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
Barker, C. (2000). Cultural Studies. Theory and Practice, Sage Publications, London – Thou-
sand Oaks – New Delhi.
Barnard, A., Spencer J. (2008). (red.),  Encyklopedia  Antropologii Społeczno-Kulturowej.
Warszawa: Volumen.
Baudelaire Ch. (1989), O sztuce. Szkice krytyczne, [w:] J. Górniewicz (red.). Sztuka i wy-
obraźnia, Warszawa: WSiP.  
Bauman T. (1995). Edukacja wobec zmian w Europie, [w:] E. Rodziewicz (red.). Inspiracje,
otwarcia, krytyki w edukacji, Gdańsk.
Bauman,  T.  (2001).  Strategie  jakościowe  w  badaniach  pedagogicznych,  [w:]  T.  Pilch,  
T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa:
Żak.
Bernasiewicz, M. (2009). Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Biłos, E. (2000). Ku nauczaniu personalistycznemu. Częstochowa: WSP Częstochowa.
Bonowicz, W. (2012). Alfabet Tischnera, Kraków: Znak.
Boudon, R. (2009). Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, przekł.
K. Kowalski. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Brühlmeier, A. (1993). Edukacja humanistyczne. Kraków: Impuls.
Bruner, J. (1990). Życie jako narracja, Kwartalnik Pedagogiczny. Warszawa.
Brzezińska,  A.  (2003).  Portrety  psychologiczne  człowieka.  Jak  zmienia  się  człowiek  
w ciągu życia? Remedium, 4 (122), 1–3.  
Brzostek, D. (2012). Nasz folk, czyli co jest polo. Fragile, 2, 42.  
Brzozowicz G. (2003), Początek i koniec rocka, [w:] W.J. Burszta, M. Rychlewski (red.),
Rock: Między duszą a ciałem, Warszawa: Twój Styl.
Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Przełożył J. Doktór. Warszawa: PAX.  
Buchowski, M. (1990). Racjonalność. Translacja. Interpretacja. Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM.
Burszta, J., Rychlewski, M. (red.). (2003). A po co nam rock. Między duszą a ciałem, War-
szawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.
Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Zysk i S-ka.
Burszta, W. (2001). Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna, 2002.
Burszta, W. (2002). Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna 2002,
17.
Campbell, P.S. (1995). Of Garage Bands and Song-getting: The Musical Development of
Young Rock Musicians. Research Studies in Music Education, 4, 1, 12–20.
Campbell, P.S., Connell, C., Beegle, A. (2007). Adolescents' expressed meanings of music
in and out of school. Research Studies in Music Education, 55, 3, 220–236.  
Castaldo, G. (1997). Ziemia obiecana. Kultura rocka 1954–1994, tłum. J. Uszyński, Kra-
ków: Znak.  Bibliografia | 251
Ciechowski, G. (1984). Psy Pawłowa, album Nieustanne tango.
Clover D.E. (2006). Culture and Antiracisms in Adult Education: An Exploration of the
Contributions of Art-Based Learning, Adult Education Quarterly, 1.
Coelho, P. (1995). Alchemik. Warszawa: Drzewo Babel.
Covach, J. (1993), Progresive Rock,  „Close to the  Edge”, and Boundaries of  Style, [w:]  
J. Covach, G.M. Boone (red.), Understanding Rock. Essays in Musical Analysis, New York:
Oxford University Press.
Curtis, J. (1987). Rock Eras: Interpretations Of Music And Society, 1954-1984, Ohio: Bowl-
ing Green State University Popular Press.
Cutler, C. (1999). O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne, przeł. I Socha. Kra-
ków: Zielona Sowa.  
Cybal-Michalska, A., Wierzba., P. (red.), (2012). Dyskursy kultury popularnej w społeczeń-
stwie współczesnym, Kraków: Impuls.
Czeriedniczenko, T., (1994).  Tipołogija sowietskoj massowoj kul’tury. Mieżdu „Brieżnie-
wym” i „Pugaczowoj”, Moskwa.
Dąbkowski, G. (1991). Europejska terminologia muzyczna, Kielce.
Dąbkowski, G. (1991). Polska terminologia z zakresu teorii muzyki, Kielce.
Dąbkowski, G. (1991). Z zagadnień terminologii muzycznej, Kielce.
Dąbkowski, G. (2004). Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych: włosko-francusko-
angielsko-niemiecko-rosyjsko-czesko-polski, Warszawa.
Dąbrowski, K. (1979). Psychoterapia przez rozwój, Warszawa.
Davies, S. (2006). Młot bogów – Saga Led Zeppelin, tłum. M. Szelichowska-Kiziniewicz, Po-
znań: InRock.
Debesse, M. (1996). Etapy wychowania, Warszawa: Żak.
Delors, J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, Stowarzyszenie
Oświatowców Polskich. Warszawa: Wydawnictwo UNESCO.
Derbis, R. (1994). Odpowiedzialna wolność w kształtowaniu życia, [w:] A. Bańka, R. Der-
bis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Częstochowa: Wydaw-
nictwo AJD.  
Derbis, R. (2010). Dlaczego zajmujemy się jakością życia, [w:] Psychologiczne konteksty
jakości życia społecznego. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.  
Dewey J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław: Ossolineum.
Dilthey,  W.  (2004).  Budowa  świata  historycznego  w  naukach  humanistycznych,  przeł.  
E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Dobosz, A. (2009). Maksa Blacka a Jerzego Kmity koncepcja metafory. Filo-Sofija, 1 (8).
Dobroczyński, B. (2004). III Rzesza Popkultury i inne stany. Kraków: Znak.
Dorobek,  A.  (2001).  Rock  –  problemy,  sylwetki,  konteksty  (szkice  z  estetyki  i  socjologii
rocka), Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”.
Doroszewski W. (red.) (1958–1969). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
Drösser, Ch. (2011). Muzyka. Daj się uwieść! Warszawa: PWN.
Dudziuk, M., Szczepańska S. (2009). Filmowanie jest filozofowaniem. Mêlée. Kwartalnik
Filozoficzno-kulturalny, 5 (1).
Dunaj B. (red.). (2007). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. 252 | Bibliografia
Eggebrecht, H.H. (1992). Czy istnieje muzyka 'po prostu'? [w:] C. Dahlhaus, H.H. Egge-
brecht, Co to jest muzyka? Warszawa: PIW.
Encyklopedia Powszechna. (1975). Tom 3. Warszawa: PWN.
Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia, Poznań: Zysk i S-ka,  
Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek, Warszawa: PWN.
Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: PWN.
Folkierska, A. (1995). Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna, [w:]
J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji, Kraków: Impuls.
Frith S., Goodwin A. (red.), On Record. Rock, Pop, And The Written Word, London 1990.
Frith, S. (1983). Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock & Roll, Pantheon
Books, London.
Gadamer, H.G. (1979). Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. Warszawa: PIW.
Gadamer, H.G. (1985). Hermeneutyka a filozofia praktyczna, Studia Filozoficzne, 1.
Gadamer, H.G. (1993). Prawda i metoda. Kraków: Inter esse.
Garztecki, M. (1978). Rock. Od Presleya do Santany. Kraków: PWM.
Geertz, C. (2003). Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] M. Kempny,  
E. Nowicka (wyb.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Warszawa: PWN.  
Gnoiński, L., Skaradziński, J. (1997). Encyklopedia Polskiego Rocka. Warszawa: Świat Książki.
Gnoiński, L., Skaradziński, J. (2001). Encyklopedia Polskiego Rocka. Poznań: InRock.
Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, tele-
wizji i internetu. Warszawa – Kraków: PWN.
Gołaszewska, M. (1977). Człowiek w zwierciadle sztuki. Warszawa: PWN.
Gołaszewska, M. (1979). Kultura estetyczna, Warszawa: WSiP.
Górniewicz, J. (1989). Sztuka i wyobraźnia, Warszawa: WSiP.
Grad, J., Kaczmarek, U. (1996). Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany
modelu. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Greenfield, P. M., Bruzzone, L., Koyamatsu, K., Satuloff, W., Nixon, K., Brodie, M., Kingsdale,
D. (1987). What is Rock Music Doing to the Minds of our Youth? A First Experimental
Look at the Effects of Rock Music Lyrics and Music Videos, The Journal of Early Ado-
lescence (JEA), 7, 3, 315–329.
Gromkowska-Melosik, A. (2011). Edukacja i nierówność społeczna kobiet. Studium dyna-
miki dostępu. Kraków: Impuls.
Gromkowska-Melosik, A. (2015). Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-
kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Gromkowskiej-Melosik A. (red.) (2007). Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości.
Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szk. Humanistycznej w Lesznie.
Grotkowska, J., Chłopecki, A. (2011). Raport o stanie muzyki polskiej. Warszawa: Instytut
Muzyki i Tańca.
Grzybowska, J. (2004). Czesław Niemen. Kiedyś zatrzymam czas, Gala, 5.
Habela, J. (1991). Słowniczek muzyczny. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Habermas, J. (1983). Teoria i praktyka, tłum. M. Łukasiewicz. Z. Krasnodębski. Warszawa:
PIW. Bibliografia | 253
Hałas, E. (1991). Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego. Lu-
blin: KUL.
Haliński, L. (2003). Postczłowiek na ziemi jałowej, czyli mroczna strona rocka lat 90, [w:]
W.J. Burszta, M. Rychlewski (red.), Rock: Między duszą a ciałem. Warszawa: Twój Styl.
Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
Headlam, D. (1993). Blues Transformation in the Music of Cream, [w:] J. Covach, G.M.
Boone (red.), Understanding Rock. Essays in Musical Analysis, New York: Oxford Uni-
versity Press.
Heidegger, M. (1994). Bycie i czas, Warszawa: PWN.
Hejnicka-Bezwińka, T., Leppert, R. (red.). (1996). Przełamywanie stereotypów (pedago-
gicznych i edukacyjnych), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
Hejnicka-Bezwińska, T. (1989). W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teo-
retyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan), Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uczelniane WSP.
Hejnicka-Bezwińska, T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczno-
ści. Warszawa: Wydawnictwo 69.
Hejnicka-Bezwińska, T. (2000). O zmianach w edukacji. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.
Hejnicka-Bezwińska, T. (2006). Konsekwencje badawcze wynikające z uznania dyskur-
sów edukacyjnych przedmiotem pedagogiki, [w:] D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Me-
todologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: Impuls.
Hejwosz, D., Jakubowski W. (red.) (2010). Kultura popularna – tożsamość – edukacja. Kra-
ków: Impuls.
Hessen, S. (1997). Podstawy pedagogiki, Warszawa: Żak.  
Hessen, S. (1997). Podstawy pedagogiki. Warszawa: Żak.
Hoffmann, B. (2001). Rock a przemiany kulturowe końca XX wiek, Warszawa: Semper.
Hołówka, T. (1986). Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa:
PIW.
Hołówka, T. (1988). O pojęciach potocznych, Kultura i Społeczeństwo, 2.  
Huron, D. (2001). Is music an evolutionary adaptation? „Annals of the New York Academy
of Sciences”.
Idzikowska-Czubaj, A. (2006). Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka,
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Idzikowska-Czubaj, A. (2011). Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań: Wy-
dawnictwo Poznańskie.
Jacobs, A. (1993). Słownik muzyczny. tłum. H. Martenka, C. Nelkowski. Bydgoszcz: Agencja
Delta.  
Jakubiak, K. (2014.). Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli pedago-
gicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku, EETP 34(2014)4.
Jakubowski, W. (2006). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Impuls.  
Jakubowski, W. (2010). Wstęp, [w:] D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna
–Tożsamość – Edukacja, Kraków: Impuls.  
Jakubowski, W., (red.) (2016). Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary
badań. Kraków: Impuls. 254 | Bibliografia
Jakubowski, W., Jaskulska S. (red.), (2011). Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty
socjalizacyjne i edukacyjne, Kraków: Impuls.
Jankowska, D. (2001). Teoria wiedzy i nauki Floriana Znanieckiego – w świetle współcze-
snych dyskusji nad możliwościami naukowego poznania, [w:] A. Bogaj (red.), Rozwój
pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze. Warszawa  
– Kielce.
Jaworska, T., Leppert, R. (red.), (1996).Wprowadzenie do pedagogiki, Kraków: Impuls.
Jaworska-Witkowska, M., Witkowski, L. (2010). Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana:
inicjacyjne  dynamizmy  egzystencjalne  w  prozie  Hermanna  Hessego,  Łódź:  Wyższa
Szkoła Edukacji Zdrowotnej.
Jędrzejewski, M. (1999). Młodzież a subkultury, Warszawa: Żak.
Jick T. (1983). Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action, [w:]
J. von Maanen (red.), Qualitative Methodology (s. 135–148). London: Sage.
Jopkiewicz T. (2001). Dziwny jest ten rock, [w:] L. Gnoiński, J. Skaradziński, Encyklopedia
Polskiego Rocka. Poznań: InRock.
Karpowicz-Zbińkowska, A. (2006). Co ma muzyka do duszy? Christianitas, 29/30.
Kawecki, I. (1996). Etnografia i szkoła. Kraków: Impuls.
Kawecki, J., Sadłowski, J., Ćwikła, M., Zając, W. (1995). Encyklopedia polskiej muzyki roc-
kowej. Rock’n’Roll 1959–1973, Kraków: Rock-Serwis.
Kłosiński, M. (1995). Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką, Warszawa.
Kmita, J. (1970). Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa: PWN.
Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa: Wydawnictwo: Centralny Ośrodek
Metodyki Upowszechniania Kultury.
Konarzewski, K. (2000). Jak Uprawiać Badania Oświatowe. Metodologia Praktyczna, War-
szawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.  
Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, War-
szawa: PWN.
Konieczna E.J. (2004). Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków: Impuls,.
Kopaliński, W.  (1971).  Słownik  wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa:
Wiedza Powszechna.
Kowalik, S. (2000). Jakość życia psychicznego, [w:] R. Derbis (red.), Jakość rozwoju a ja-
kość życia. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Kowalik, S. (1994). Temporalne uwarunkowania jakości życia, [w:] A. Bańka, R. Derbis
(red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Częstochowa – Poznań
Gemini s.c.
Krasiejko I. (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na
rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk.  
Królikowski, W. (1982). Mowa wzmacniaczy. Definicja i treść utworu rockowego, Jazz, 4.
Królikowski, W. (2004). Niemen: Na pograniczu. Teraz Rock, 3 (13) (wkładka).
Krüger, H.H. (2002). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk:
GWP.
Kruk, J. (1998). Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Impuls, Kraków.
Kunowski, S. (1996). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo: Wy-
dawnictwo Salezjańskie. Bibliografia | 255
Kurowski B. (1992), Zdeptane kwiaty, Warszawa: WOW.
Kvale, S. (2004), InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Biały-
stok: Trans Humana.
Kwaśnica, R. (1993). Ku dialogowi w pedagogice, VI Forum pedagogów. Wrocław: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kwaśnica, R. (1995). Wprowadzanie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju.
Studia Pedagogiczne, t. LXI.
Kwieciński Z. (red.) (1997). Podręcznik metod jakościowych, Socjologia Wychowania XIII
– Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 317, Toruń: Wyd. UMK.
Kwieciński, Z. (1996). Dziesięciościan edukacji, [w:] T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wpro-
wadzenie do pedagogiki. Kraków: Impuls.
Kwieciński, Z., Śliwerski B. (red.), (2005). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa:
PWN.
Lakoff, G., Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW.
Lamb, A., Hamm, Ch., (1995). Popular Music, [w:] S. Sadie (red.), The New Grove Dictionary
of Music and Musicians, 15, London.
Laskowski, A. (1991). Giganci hard rocka, Warszawa: Onyx
Leppert,  R.  (1996).  Potoczne  teorie  wychowania  studentów.  Bydgoszcz:  Wydawnictwo
Uczelniane WSP.
Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej, Toruń: Wyd. UMK.
Łobodziński, F. (1999). Seks, Drugs & Rock and Roll: trzy filary kontrkultury, Max, 3.  
Łopatkowa, M. (1983). Samotność dziecka. Warszawa: WSiP.
Łopatkowa, M. (1998). Pedagogika serca, [w:] B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wy-
chowania, Impuls, 1998.
Losiak, R. (1999). Muzyka i zamieszkiwanie, Kultura i Społeczeństwo, 3.
Łukasik, B. (2015). Chaos a edukacja refleksyjna, [w:] M. Piasecka (red.), Podstawy edu-
kacji. Między porządkiem a chaosem, tom 8, Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Łukasik, B., Adamska-Staroń M. (2015). Twórczy potencjał edukacyjnych spotkań akade-
mickich. Pedagogika, z. XXIV, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie.
Łukaszewicz, R. (2000). Edukacja z wyobraźnią jako kreatywne przekraczanie od końca
wizji do wizji końca, Forum Oświatowe, 1 (22), Warszawa.
Łukaszewicz, R. (2002). Studia nad alternatywami w edukacji, Wrocław: Fundacja „Wolne
Inicjatywy Edukacyjne”.
Łukaszewicz, R. (2006). Edukacja jako metafora kreowania witraży, [w:] B. Przyborska
(red.), Natura – Edukacja – Kultura. Pedagogia źródeł, Toruń: Wyd. UMK.
Łukaszewicz, R. (2011). O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowie-
dziami. Przegląd Pedagogiczny, 1.
Lynch, D. (2007). W pogoni za wielką rybą. Medytacja, świadomość, tworzenie. Poznań:
REBIS.
Macan, E. (2001). Progresywny urock, tłum. M. Majchrzak, Toruń: C&T.
Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny nauko-
wej. Wrocław: Wydawnictwo UWr. 256 | Bibliografia
Mann, W. (2010). RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą, Kraków: Znak.
Marchlewicz, M. (2013). Reggae jako muzyka popularna, Praca licencjacka napisana pod
kierunkiem dr Grzegorza Piotrowskiego, Gdańsk.
Maslow, A. (1986). W stronę psychologii istnienia, Warszawa: PAX.
Matwijów, B. (1994). Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX
wieku, Kraków: UJ.
McNabb, D.E. (2009). Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative
Methods, Armonk–London.
Melosik  Z.,  (1995).  Postmodernistyczne  kontrowersje  wokół  edukacji.  Toruń  –  Poznań:
Edytor.
Melosik, Z. (2010). Pedagogika kultury popularnej, [w:] B. Śliwerski (red.) Pedagogika.
Podręcznik akademicki. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, tom 4. Gdańsk:
GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Melosik, Z. (2011). Kultura, akademia i edukacja – modernistyczne/postmodernistyczne
interpretacje, Przegląd Pedagogiczny, 1.
Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności.
Kraków: Impuls  
Melosik. Z. (1996). Rap, walka o znaczenia i pedagogika, Kultura Współczesna, 1–2.
Michalak, M. (2011). Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej.
Toruń: Adam Marszałek.
Michalski, D. (1990). Rock przez cały rock, Warszawa: WP.
Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.
Milerski, B. (2005). Pedagogika kultury, [w:] Z. Kwieciński, B Śliwerski (red.) Pedagogika.
Podręcznik akademicki, tom 1, Warszawa: PWN.
Milerski,  B.  (2011).  Hermeneutyka  pedagogiczna.  Perspektywy  pedagogiki  religii,  War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe Chat.
Miller, G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka.
Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Mithen, S., (2007). The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind, and
Body, Cambridge (Massachusetts).
Moor, A. (1993). Rock: The primary Text; Developing A Musicology Of Rock, Buckingham:
Open University Press.
Mounier, E. (1964). Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków: Znak.
Muszyńska M. (1999). Metafory w edukacji prymarnej. Toruń: Wyd. UMK.  
Muszyńska M. (2005). Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncep-
cji kształcenia studentów. Toruń: Wydawnictwo UMK.  
Nalaskowski, A. (2002). Widnokręgi edukacji. Kraków: Impuls.  
Nalaskowski, A. (2006). Dzikość i zdziczenie. Kraków: Impuls.  
Nalaskowski, A. (2017). Edukacja. Korzenie, źródła, narracje, Kraków: Impuls.
Nalaskowski, S. (1992). Pedagogika i dydaktyka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego, Toruń.
Nalaskowski, S. (2003). Ideał wychowania i proces kształcenia, Toruń.
Nalaskowski, S. (2004). Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Wybrane zagadnienia, Olsztyn. Bibliografia | 257
Nicpoń, M., Marzęcki R. (2010). Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicz-
nych, Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów.
Niziołek, K. (2011). Edukacja międzykulturowa poprzez sztukę, [w;] Pogranicze. Studia
społeczne, tom XVII.
Niżnik, J. (1991). Potoczność jako kategoria teoretyczna [w:] A. Jawłowska (red.), Kate-
gorie potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne, Warszawa.
North, A. C., Hargreaves, D. J., O'Neill, S. A. (2010). The importance of music to adolescents,
The British Journal of Educational Psychology, 70, 2, 255–272.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2013). Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury  
i wychowania. Forum Oświatowe, 3 (50), 35–60. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/
index.php/czasopismo/article/view/151.
Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Żak.
Pacek, S. (1987). Aspiracje samorealizacyjne uczniów dorosłych, Oświata Dorosłych, 1.  
Panek, W. (1986). Mały słownik muzyki rozrywkowej. Warszawa: Zarząd Główny Związku
Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR.
Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak.
Pinker, S. (2002). Jak działa umysł. Warszawa: Książka i Wiedza.
Piotrowski,  G.  (2003).  Zrozumieć  krzyk.  W  stronę  muzykologii  rocka,  [w:]  J.  Burszta,  
M. Rychlewski (red.) A po co nam rock. Między duszą a ciałem, Warszawa: Twój Styl.
Piquemal, M. (2011). Bajki filozoficzne, Warszawa: Muchomor.
Platon (2006). Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty: Antyk Marek Derewiecki.
Pluta, A. (1996). Pedagogika ogólna jako humanistyczna autorefleksja edukacji i jej kul-
tury:  teoretyczno-metodyczne  myśli  przewodnie  do  użytku  nauczycieli  akademickich  
i studentów pedagogiki, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Pluta, A. (2011). Wokół kulturowych podstaw edukacji: z problemów interpretacji humani-
stycznej  przysposabiania  do  uczestnictwa  w  kulturze,  Częstochowa:  Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.  
Polkinghorne,  D.  (1983).  Methodology for  the Human Sciences. System of Inquiry, New
York: NY: State University of New York Press.
Prejs, B. (2010). Subkultury młodzieżowe, Katowice: KOS.
Przecławska, A. (1967). Młodzież i przeobrażenia kultury. Warszawa: Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych.
Przyłębski, A. (2005). Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe
UAM.
Read H., 1976: Wychowanie przez sztukę. Tłum. A. Trojanowska-Kaczmarska. Wrocław:
Ossolineum.  
Reut, M. (1995). Nauka, pytanie i dialog. Wstęp do analizy hermeneutycznej koncepcji uni-
wersalności  rozumienia,  ACTA  UNIVERSITATIS  WRATISLAVIENSIS  No  1747,  Prace
pedagogiczne CVIII, Wrocław.
Ricoeur, P. (1989). Hermeneutyczna funkcja dystansu, przełożył P. Graff, [w:] Język, tekst,
interpretacja. Warszawa: PIW.
Ricoeur, P. (1989). Język, tekst, interpretacja, Warszawa: PIW. 258 | Bibliografia
Ricoeur, P. (1989). Przyswojenie, przełożył P. Graff, [w:] Język, tekst, interpretacja. War-
szawa: PIW.
Ricoeur, P. (1989). Wyjaśnianie i rozumienie, przełożyła K. Rosner, [w:] Język, tekst, inter-
pretacja, Warszawa: PIW.
Ricoeur, P. (1989). Zadanie hermeneutyki, przełożył P. Graff, [w:] Język, tekst, interpreta-
cja. Warszawa.: PIW.
Riessman, C.K., (2000). Analysis of Personal Narratives, Boston: MA: Boston University.
Rubacha, K. (2005). Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski
(red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.  
Rubacha, K. (2005). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Z. Kwie-
ciński, B Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1. Warszawa: PWN.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne.
Rutkowiak, J. (1996). Wielość języków w pedagogice, [w:] T. Jaworska, R. Leppert (red.),
Wprowadzenie do pedagogiki, Kraków: Impuls.
Rychła, J. (2005). Ucieczka, bunt, twórczość. Subkultura hiphopowa w poszukiwaniu auten-
tycznego stylu życia. Kraków: Impuls.
Rychlewski, M. (2006). Rock – stylizacja – intertekstualność, Drugie teksty, 4, 191–204,
Centrum Humanistyki Cyfrowej.
Rychlewski, M. (2011). Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk:
Oficynka.
Saarikallio, S., Erkkilä, J. (2007). The role of music in adolescents' mood regulation, Psy-
chology of Music, 35, 1, 88–109.
Sawicki,  K.  (2012).  Propozycja  aplikacji  metody  fenomenologiczno-hermeneutycznej  
w pedagogicznych badaniach rzeczywistości wychowawczej, Scripta Philosophica 1
Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL. 2012/ 1/75–91.
Sawicki, M. (1996). Hermeneutyka pedagogiczna. Warszawa: Semper.
Sikora, A. (1978). Spotkania z filozofią. Warszawa: ISKRY.
Sikora, E. (2001). Terapia inaczej – arteterapia, Arka, 2001.  
Siwak, W. (1988). Hasłowe pragnienia w tekście utworu rockowego, [w:] J. Brach-Czaina
(red.), Estetyka pragnień, Lublin.
Siwak, W. (1993). Estetyka rocka. Warszawa: Semper.
Śleszyński, D. (1995). Człowiek w działaniu. Białystok: Trans Humana.  
Śliwerski B., Milerski B. (red.) (2000), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.
Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.
Śliwerski,  B.  (2011).  Współczesna  myśl  pedagogiczna.  Znaczenia,  klasyfikacje,  badania.
Kraków: Impuls.
Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.
Sloboda, J. (2005). Dźwięki a istota muzyki: dylematy badaczy muzycznych emocji, przeł.
H.  Grzegołowska-Klarkowska,  [w:]  M.  Chmurzyńska  (red.),  Wyzwania  i  możliwości
psychologii  muzyki  w  ujęciu  Johna  A.  Slobody.  Warszawa:  Akademia  Muzyczna  im.  
F. Chopina. Bibliografia | 259
Stake, R.E. (1994). Case Studies, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Handbook Qualitative
Research, London.
Stokes, G. (1987). Roll Over, Frankie Avalon, [w:] E. Ward, G. Stokes, K. Tucker, Rock of
Ages: The „Rolling Stone” History of Rock And Roll, New York.
Storey, J. (2003). Studia kulturowe i badania kultury popularnej, tłum J. Barański. Kraków:
Wyd. UJ.
Strauss, A., Corbin, J. (1994). Grounded Theory Methodology, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln,
(red.), Handbook Qualitative Research. London.
Strinati, D. (1998). Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań: Zysk i S-ka.
Stuessy, J., Lipscomb, S.D. (2002). Rock and Roll: Its History and Stylistic Development,
Prentice Hall, New Jersey.
Stuhr, J. (2012). Tak sobie myślę…, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Such, J. (1975). Problemy weryfikacji wiedzy. Warszawa: PWN.
Such, J. (1986). Szkice o dialektyce. Warszawa: KiW.  
Such, J., Szcześniak, M. (1999). Filozofia nauki. Poznań: UAM.  
Such, J., Szcześniak, M. (1999). Filozofia nauki. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Suchodolski, B. (1975). Labirynty współczesności, Warszawa: PIW
Suchodolski, B. (1989). Wychowanie i strategia życia, Warszawa: PIW.
Suchodolski, B. (red.,) Alternatywna pedagogika humanistyczna, Komitet Prognozowania
Rozwoju Kraju, Polska 2000.
Szahaj, A. (1994). Teksty na wolności, [w:] T. Kostryko (red.), Dokąd zmierza współczesna
humanistyka. Warszawa: Instytut Kultury.
Szahaj, A. (1994). Zniewalająca moc kultury. Toruń: Wyd. UMK.
Szkudlarek, T. (2005). Pedagogika krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Peda-
gogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN, 2005.
Szkudlarek, T. Melosik, Z., (1998). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kra-
ków: Impuls.
Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.
Szołtysek, A.E. (1998). Filozofia wychowania. Toruń: Adam Marszałek.  
Szołtysek, A.E. (1998). Filozofia wychowania. Toruń: Adam Marszałek.  
Sztylka, A. (1999). Jak stawać się humanistą?, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Techno-
logii Eksploatacji.
Szuman S. (1962). O doniosłej roli sztuki w wychowaniu dorosłych, [w:] K. Wojciechow-
ski (red.), Pedagogika dorosłych, wyd. 1, Warszawa: PZWS,
Szuman S. (1962). O sztuce i wychowaniu estetycznym, wyd. 1, Warszawa: PZWS.
Szuman S. (1965). O budzeniu i pogłębianiu wrażliwości młodzieży na sztukę, [w:] I. Woj-
nar (red.), Wychowanie przez sztukę, wybór, Warszawa: PZWS.
Tarnowski, J. (1992). Pedagogika dialogu, [w:] B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna.
Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Impuls.  
Tarnowski, J. (2005). Pedagogika egzystencjalna, [w:] Z. Kwieciński, B Śliwerski (red.),
Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1, Warszawa: PWN. 260 | Bibliografia
Tischner, J. (1993), Poręcz zamiast miedzy. O nauczycielach i szkole, a także o partiach  
i wartościach z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Krystyna Strużyna, Głos Nauczy-
cielski, 23.
Tischner, J. (1978). Fenomenologia spotkania, Analecta Cracoviensia, 10.
Tischner, J. (1990). Praca słowna. Solidarność Małopolska, 43.
Tischner, J. (1992). Boski młyn. Kraków: Oficyna Podhalańska: Secesja.
Tischner, J. (1996). Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania. Znak,
498, 11.  
Tischner, J. (2004). Inny, Znak, 1 (584).  
Tischner, J. (2005). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Znak.
Tischner, J. (2005). Idąc przez puste Błonia. Kraków: Znak.
Tischner, J. (2008). Etyka a historia. Wykłady. Kraków (por. Hegel, Fenomenologia ducha).
Tischner, J. (2012). Filozofia dramatu. Kraków: Znak.
Tischner, J. (red.) (1989). Filozofia współczesna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Mi-
sjonarzy.
Turner, S. (1997). Głos niebios. Rock & Roll w poszukiwaniu zbawienia, tłum. T. Biedroń.
Kraków: Znak.
Villani, S. (2001). Impact of Media on Children and Adolescents: A 10-Year Review of the
Research, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 4,
392–401.
Weiss, W. (2000). Wielka Rock Encyklopedia. Tom 1 A–E. Warszawa: Iskry.
Wertenstein-Żuławski, J. (1990). To tylko rock’n’roll. Warszawa: Związek Główny Auto-
rów i Kompozytorów ZAKR.
Wertenstein-Żuławski, J. (1993). Między nadzieją a rozpaczą. Rock, młodzież, społeczeń-
stwo. Warszawa: Instytut Kultury.  
Wertenstein-Żuławski, J., Pęczak, M. (1991). Tekst piosenki rockowej, [w:] Pęczak M., Wer-
tenstein-Żuławski  J.  (red.),  Spontaniczna  kultura  młodzieżowa.  Wybrane  zjawiska.
Wrocław: WOK,
Wesley S. (2007), Multicultural Diversity. Learning Through the Arts, Directions for Adult
and Continuing Education, 116.
White, T. (2006). Catch a Fire: The Life of Bob Marley. London.
Wilber, K. (1991). Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cierpie-
niu, umieraniu i wyzwoleniu. Warszawa: Czarna Owca.
Wilentz, S. (1998). Dylan’s old weird America, Dissent, 45/2.
Witkowski, L. (1998). Wstęp. W: Witkowski L. (red.), Listy o edukacji. Forum Oświatowe,
Warszawa, nr 2.
Witkowski, L. (1999). O metaaksjologiczne przesłanki reformy edukacji (trójkąt orienta-
cji w kulturze), [w:] A. Pluta (red.), Szkice o edukacji i kulturze. Poznań.
Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: PWN.  
Wojnar, I. (1985). Rola sztuki w poznawaniu świata, [w:] B. Suchodolski (red.), Nauka  
w  kulturze  ogólnej,  cz.  1:  Problemy  upowszechniania  postawy  naukowej.  Wrocław:  
Ossolineum.
Wojnar, I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Żak.  Bibliografia | 261
Wojtyła, kard. K. (1960). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowego KUL.
Wolański, A. (2000). Słownik terminów muzyki rozrywkowej. Warszawa: PWN.
Woronowicz, W. (2009). Edukacja refleksyjna w świetle koncepcji inteligencji społecznej.
Tom jubileuszowy, Katowice: Chowanna.
Wygotski, L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.
Zeidler-Janiszewska, A. (1995). Szanse pedagogiki w ponowoczesnym świecie, [w:] Z. Me-
losik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń – Poznań: Edytor.
Zielińska-Kostyło, H. (2005). Pedagogika emancypacyjna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski
(red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1. Warszawa: PWN.
Zieliński, P. (2005). Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie. Warszawa:
Trio.  
Znaniecki, F. (1974). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.
Znaniecki, F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: PWN.  
Znaniecki, F. (1991). Pisma filozoficzne. Humanizm i poznanie, tom II. Warszawa: PWN.
Strony internetowe
http://www.filozofia.pl/old/zf06/prezentacje/bbaszczak.pdf
http://docplayer.pl/4542921-Cykl-artykulow-opublikowanych-w-latach-2003-2004-
w-miesieczniku-remedium.htmlhttp://www.billboard.com/artic-
les/news/7817549/bob-marley-exodus-anniversary-album  
http://muzyka.interia.pl/alternatywa/news-bob-marley-guru-ze-skretem,nId,1652029
http://www.gk24.pl/polecamy/art/4620267,bednarkomania-trwa-bo-kochamy-re-
ggae,id,t.html  
http://www.rmfclassic.pl/encyklopedia/rockowa-muzyka.html
http://www.allmusic.com/song/i-shot-the-sheriff-mt0015011941
www.how-to-play-reggae.com.  
http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/reggae.html  
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rap;3966074.html  
https://www.google.pl/search?q=dzem+i+jego+pioesnki&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=cj10VoL6FYKdUejjtLgK
www.reggaenews.co.uk.  
http://www.hip-hop.pl/teksty/projector.php?id=1152261084
http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151  
http://czerwonegitary.pl/  
https://www.infoplease.com/columbia-encyclopdia-sixth-edition.  
http://christianitas.org/news/wyjasnianie-natury-muzyki-rozmowa-antonina-karpo-
wicz-zbinkowska/
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/muzyka;3944813.html
 www.gospelreggae.com.
http://muzyczne-bla-bla.bloog.pl/id,329156269,title,Pochodzenie-i-odmiany-muzyki-
rockowej,index.html?smoybbtticaid=619ca4
http://www.allmusic.com/song/do-the-reggay-mt0035101479 262 | Bibliografia
http://www.tekstowo.pl/piosenka,iron_maiden,fear_of_the_dark.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,avenged_sevenfold,dear_god.html
http://www.polskastacja.pl/tekst,piosenki,Mesajah+-+Tylko+Raz+Dane  
http://www.tekstowo.pl/piosenka,coma,daleka_droga_do_domu.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,dzem,naiwne_pytania.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,coma,100_tysiecy_jednakowych_miast.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,t_love,tylko_milosc.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,sabaton,40_1__polska_wersja_.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,hey,misie.html
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/13615?t=Obrona-Wizny-polskie-
Termopile  
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/13615?t=Obrona-Wizny-polskie-
Termopile  
http://www.tekstowo.pl/piosenka,iron_maiden,fear_of_the_dark.html  
http://www.tekstowo.pl/piosenka,kult,je_d_cy.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,republika,zyc_nie_umierac_1.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,t_love,pracuj_albo_gloduj.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,dzieci_ulicy,pomoz_mi.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,habakuk,arka_noego.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,jamal,policeman.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,avenged_sevenfold,dear_god.htm
http://www.tekstowo.pl/piosenka,mesajah,tylko_raz_dane.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,grubson,na_szczycie.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,paluch,bez_strachu.htm
http://www.tekstowo.pl/piosenka,chada,tego_nie_da_sie_naprawic__feat__ha-
des__z_b_u_k_u.html
http://www.tekstowo.pl/szukaj,wykonawca,,tytul,63+dni+chwa%C5%82y.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,mezo,wazne.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,eldo,nie_pytaj_o_nia.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,dka_feat__kasta,dwie_strony_zycia.html

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane