• Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość życia w okresie środkowej dorosłości

Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość życia w okresie środkowej dorosłości

 • Autor: Małgorzata Bratos-Stępień
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-264-4
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka łączy w sobie dwa obszary: psychologię pracy oraz psychologię jakości życia. Dotyczy powszechnego dziś problemu przeciążenia pracą, jego genezy oraz konsekwencji. W szczególności ilustruje związek subiektywnej oceny przeciążenia pracą z subiektywną oceną jakości życia, jego podmiotowe uwarunkowania, moderatory i mediatory. Czytelnik znajdzie w niej opis następujących zagadnień: stresory zawodowe i konsekwencje ich działania, przeciążenie pracą w perspektywie obiektywnej i subiektywnej (ilościowe i jakościowe), rozróżnienie między przeciążeniem pracą a pracoholizmem, uwarunkowania subiektywnej oceny jakości życia opisane jako aktywna vs. pasywna postawa wobec życia. Poza obszerną analizą teoretyczną przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w środowisku lekarzy w okresie środkowej dorosłości. Książka może stanowić lekturę zarówno dla przedstawicieli środowiska akademickiego, zainteresowanych takimi dziedzinami naukowymi jak psychologia pracy i organizacji oraz psychologia jakości życia, jak i psychologów praktyków. Ponadto może być przydatna dla specjalistów z obszaru HR w zakresie doboru pracowników i zarządzania nimi.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Poczucie przeciążenia pracą

1.1. Psychologiczne zagrożenia w pracy
1.2. Konsekwencje działania stresorów zawodowych
1.3. Dopasowanie człowiek–środowisko pracy
1.4. Obciążenie a przeciążenie pracą
1.5. Badania dotyczące przeciążenia pracą
1.6. Subiektywna ocena przeciążenia pracą
1.7. Poczucie przeciążenia pracą a poczucie zmęczenia życiem

Rozdział II. Poczucie jakości życia

2.1. Przegląd koncepcji dotyczących jakości życia
2.2. Osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z życia
2.3. Kontrowersje wokół badania i mierzenia jakości życia
2.3.1. Pomiar jakości życia
2.3.2. Poznawczy i emocjonalny aspekt oceny jakości życia
2.3.3. Jakość życia: perspektywa eudajmonistyczna i hedonistyczna

Rozdział III. Poczucie przeciążenia pracą a poczucie jakości życia

3.1. Związek poczucia przeciążenia pracą z poczuciem jakości życia
3.2. Czynniki związane ze spostrzeganym poziomem przeciążenia pracą
3.2.1. Cechy temperamentu
3.3.2. Wsparcie społeczne
3.2.3. Zaangażowanie w pracę
3.2.4. Satysfakcja z pracy
3.2.5. Motywacja
3.2.6. Czynniki demograficzne

Rozdział IV. Środkowa dorosłość. Rola zadań rozwojowych

4.1. Realizacja zadań rozwojowych
4.2. Charakterystyka okresu środkowej dorosłości
4.3. Okres środkowej dorosłości jako czas pytań egzystencjalnych
4.4. Zadania rozwojowe okresu środkowej dorosłości
4.5. Kryzysy rozwojowe a realizacja zadań rozwojowych w okresie środkowej dorosłości

Rozdział V. Problem i metoda badań własnych

5.1. Problemy i hipotezy badawcze
5.1.1. Problemy badawcze
5.1.2. Hipotezy badawcze
5.2. Zmienne i ich operacjonalizacja
5.2.1. Zmienne zależne
5.2.2. Zmienne niezależne
5.2.3. Operacjonalizacja zmiennych
5.3. Narzędzia autorskie i ich charakterystyka psychometryczna
5.3.1. Skala PPP (skala poczucia przeciążenia pracą)
5.3.2. Skala ZWP (skala zaangażowania w pracę)
5.3.3. Skala PRZR (skala poziomu realizacji zadań rozwojowych okresu środkowej dorosłości)
5.3.4. Metryka
5.4. Narzędzia badawcze innych autorów
5.4.1. Formalna charakterystyka zachowania – Kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT)
5.4.2. Berlińskie skale wsparcia społecznego (BSSS)
5.4.3. Arkusz Opisu Pracy
5.4.4. Kwestionariusz Poczucie jakości życia
5.4.5. Skala A (The Self-Determination Scale)
5.5. Procedura badawcza
5.5.1. Etap przygotowawczy
5.5.2. Etap badań właściwych

Rozdział VI. Wyniki badań i ich analiza

6.1. Kryteria doboru i opis badanej grupy
6.2. Opis zmiennych
6.2.1. Poczucie przeciążenia pracą
6.2.2. Poziom realizacji zadań rozwojowych okresu środkowej dorosłości
6.2.3. Poczucie jakości życia
6.2.4. Zaangażowanie w pracę
6.2.5. Spostrzegane dostępne wsparcie społeczne
6.2.6. Satysfakcja z pracy
6.2.7. Cechy temperamentu
6.2.8. Samostanowienie
6.2.9. Czynniki demograficzne
6.3. Weryfikacja hipotez badawczych
6.4. Wyniki analiz skupień
6.4.1. Analiza skupień metodą k-średnich
6.4.2. Analizy zależności dotyczące płci oraz liczby dzieci
6.4.3. Analizy dotyczące zmiennych wsparcie społeczne oraz zaangażowanie w pracę
6.4.4. Analiza różnic między czterema grupami osób badanych wyróżnionymi ze względu na wiek oraz płeć
6.5. Wyniki analizy regresji wielozmiennowej
6.5.1. Analiza regresji dotycząca poczucia przeciążenia pracą
6.5.2. Analiza regresji dotycząca poczucia jakości życia
6.6. Próba budowy modelu i jego weryfikacja

Rozdział VII. Podsumowanie i dyskusja wyników

7.1. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań
7.2. Dyskusja wyników
7.3. Zagadnienia dotyczące dalszych badań

Bibliografia
Wykaz tabel i rysunków
Załącznik A. Skala ppp
Załącznik B. Skala ZWP
Załącznik C. Skala PRZR

Małgorzata Bratos-Stępień
doktor w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), absolwentka psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Warszawski) oraz Państwowej Szkoły Muzycznej.W latach 2007-2009 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Oddział Szczecin). Nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji. W swoim doświadczeniu zawodowym ma również badania pilotów w Zakładzie Psychologii Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, badania w zakresie psychologii transportu oraz organizację kongresów z obszaru HR. Uczestniczka konferencji i warsztatów naukowych, autorka publikacji dotyczących stresu w pracy.

Książki tego autora

Ahmad, A. (2010). Work-Family Conflict among Junior Physicians: Its Mediating Role
in  the  Relationship  between  Role  Overload  and  Emotional  Exhaustion.  Journal  
of Social Science, 6 (2), 265–271.
Aleksińska, A. Pojęcie jakości życia. Pozyskano 31.05.2008 z sieci: http://www.psycholo-
gia.net.pl/artykuł.php? = 231
Andysz, A. (2011). Dopasowanie człowiek–środowisko pracy z perspektywy zarządzania
ryzykiem psychospołecznym w organizacji. W: D. Merecz (red.). Profilaktyka psycho -
społecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów.
Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.
Argyle, M. (2012). Przyczyny i korelaty szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozy-
tywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Aronson, E. (1999). The social animal (ósme wydanie). New York: Freeman.
Bańka, A. (1994). Jakość życia w psychologicznych koncepcjach życia i pracy. W: A. Bańka,
R. Derbis (red.). Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia (s. 19–40). Poznań:
Gemini.
Bańka, A. (2000a). Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki.
Tom III. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bańka, A. (2000b). Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.). Psychologia.  Podręcznik
akademicki. Tom III. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Scholar.
Barrera, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures, and models.
American Journal of Community Psychology, 14, s. 413–445.
Beehr, T.A., Walsh, J.X, Taber, T.D. (1976). Relationship of stress to individually and or-
ganizationally valued states: Higher order needs as a moderator. Journal of Applied
Psychology, 61, s. 41–47.
Biela, A. (1990). Stres decyzyjny w sytuacji pracy zawodowej. W: A. Biela (red.). Stres w pracy
zawodowej. Wybrane zagadnienia (s. 173–199). Lublin: Redakcja Wydawnictwa KUL.184 Bibliografia
Bliese, P.D., Castro, C. A. (2000). Role clarity, work overload and organizational support:
multilevel evidence of the importance of support. Work & stress, 14(1), s. 65–73.
Bodin, H. (2004). Książka o stresie. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
Bolino, M.C., Turnley, W.H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Rela-
tionship Between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work–Family
Conflict. Journal of Applied Psychology, 90(4), s. 740–748.
Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Brantely, P. J. (1993). Daily stress and stress related disorders. Annals of Behavioral Medicine,
15, s. 17–25.
Bratos-Stępień, M. (2014). Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana ja-
kość życia w okresie środkowej dorosłości. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Bratos-Stępień, M. (2021). Psychologiczne uwarunkowania związku poczucia przeciąże-
nia pracą z poczuciem jakości życia. W: M. Leszko, P. Próchniak (red.). Psychospołecz-
ne konteksty sytuacji stresu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Brenner, S.O., Bentall, R. (1984). The teacher stress process: A cross-cultural analysis.
Journal of Occupational Behavior, 5, s. 183–196.
Brown, J.M., Campbell, E. A. (1994). Stress and policing: Sources and strategies. New York: Wiley.
Brzezińska,  A.,  Kaczan,  R.  (2010).  Kwestionariusz  Poczucie  Punktualności  Zdarzeń  
Życiowych (PPZŻ): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie
Forum Psychologiczne, 1, s. 85–110.
Brzezińska, A., Stolarska, M., Zielińska, J. (2001). Poczucie jakości życia w okresie doro-
słości. W: K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosło-
ści (s. 103–126). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Brzezińska, A. (2002). Dorosłość – szanse i zagrożenia dla rozwoju. W: A. Brzezińska,
K. Appelt, J. Wojciechowska (red.). Szanse  i  zagrożenia  rozwoju  w  okresie  dorosłości  
(s. 11–22). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Brzezińska, A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwo-
jowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Brzezińska, A. (2007). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
Bujacz, A., Hornowska, E. (2012). Hedonizm i eudajmonizm w badaniach psychologii
pozytywnej. Psychologia Jakości Życia, 1, s. 103–121.
Burckhardt, C.S., Anderson, K.L., Archenholtz, B., Hagg, O. (2003). The Flanagan Quality
of Life Scale: Evidence of Construct Validity. Health and Quality of Life Outcomes,
http://www.hqlo.com/content/1/1/59
Caldwell, T., Weiner, M.F. (1982). Stresses and coping in ICU nursing. General Hospital
Psychiatry, 3, s. 119–127.
Caplan, R. D., Cobb, S., French, R. P., van Harrison, R. V., Pinneau, S. R. (1975). Job demands
and worker health: Main effects and occupational differences (HEW Publication No. NIOSH
75–160). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.185 Bibliografia
Caplan, R.D., Jones, K.W. (1975). Effects of workload, role ambiguity, and Type A persona-
lity on anxiety, depression, and heart rate. Journal of Applied Psychology, 60, s. 713–719.
Carayon, P., Smith, M.J. (2000): Work Organization and Ergonomics. Applied Ergonomics,
6(31), s. 641–662.
Cenin, M., Słowiński, Z. (2006). O zdrowy społeczny potencjał w organizacjach. Perspek-
tywa integralna. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.). Sukces w zarządzaniu kadrami.
Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. Prace naukowe Akademii Ekono-
micznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1130. Wrocław: Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Cieślak, R. (2000). Wsparcie społeczne a stres w pracy. Niepublikowana praca doktorska.
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Cobb, S., Rose, R.M. (1973). Hypertension, peptic ulcer, and diabetes in air traffic con -
trollers. Journal of the American Medical Association, 224, s. 489–492.
Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 5,
s. 300–314.
Cohen, S., Wills, T.A. (1985). Stress, social support, and the moderating hypothesis. Psycho-
logical Bulletin, 98, s. 310–357.
Cooke, R.A., Rousseau, D.M. (1984). Stress and Strain From Family Roles and Work-Role
Expectations. Journal of Applied Psychology, 69 (2), s. 252–260.
Cooper, C., Marshall, J. (1976). Occupational sources of stress: A review of the literature
relating to coronary heart disease and mental ill health. Journal  of  Occupational  
Psychology, 49, s. 11–28.
Cronin-Stubbs, D., Rooks C.A. (1985). The stress, social support and burnout of critical
care nurses. Heart & Lung, 14, s. 31–39.
Cutrona, C.E. (1989). Ratings of social support by adolescents and adult informants:
Degree of correspondence and prediction of depressive symptoms. Journal of Perso-
nality and Social Psychology, 57, s. 723–730.
Czapiński, J. (1992). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa:
Oficyna Wydawnicza „Akademos”.
Czapiński, J. (red.) (2012a). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach
człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czapiński, J. (2012b). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.). Psychologia
pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.
Czapiński, J. (2012c). Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu. W: J. Czapiński
(red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Davidson, M.J., Veno, A. (1980). Stress and the policeman. W: C.L. Cooper, J. Marshall
(red.), White collar and professional stress (s. 131–166). New York: John Wiley & Sons.
De  Cuyper,  N.,  De  Witte,  H.  (2006).  Autonomy  and  Workload  Among  Temporary
Workers:  Their  Effects  on  Job  Satisfaction,  Organizational  Commitment,  Life 186 Bibliografia
Satisfaction, and Self-Rated Performance. International Journal of Stress Management,
13(4), s. 441–459.
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, s. –575.
Diener, E., Suh, E., Lucas, R.E., Smith, H. (1999). Subjective well-being. Three decades  
of progress. Psychological Bulletin, 125, s. 276–302.
Diener, E., Lucas, R. E., Oishi, S. (2012). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i za-
dowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu,
zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dormann, Ch., Zapf, D. (1999). Social Support, Social Stressors at Work, and Depressive
Symptoms: Testing for Main and Moderating Effects With Structural Equations
in a Three-Wave Longitudinal Study. Journal of Applied Psychology, 84(6), s. 874–884.
Dudek, B (1991). Źródła i skutki nieprzystosowania pracowników do warunków pracy.
W: X. Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy (s. 255–287). War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D., Hanke, W. (2004). Ochrona zdrowia pracowników
przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
Eliasz, A. (1981). Temperament a system regulacji stymulacji. Warszawa: PWN.
Ellis, B.H., Miller, K.I. (1994). Supportive communication among nurses: Effects on com-
mitment, burnout and retention. Health Communication, 6, s. 77–96.
Flanagan, J. C. (1978). A research approach to improving our quality of life. American
Psychologist, 33, s. 138–147.
Flanagan, J. C. (1982). Measurement of quality of life: Current state of the art. Archives  
of Physical Medicine and Rehabilitation, 63, s. 56–59.
Folkman, Lazarus (1988). Coping as a mediator of emotion. Journal of Personality and Social
Psychology, 54, s. 466–475.
Frankenhaeuser, M., Nordheden, B., Myrsten, A., Post, B. (1971). Psychophysiological
reactions to understimulation and overstimulation. Acta Psychologica, 35, s. 298–308.
Frankenhaeuser, M., Johansson, G. (1976). Task demand as reflected in catecholamine
excretion and heart rate. Journal of Human Stress, 2, s. 15–23.
French, R. P., Caplan, R. D. (1972). Organizational stress and individual strain. W: A.J. Marrow
(red.). The failure of success (s. 30–66). New York: Amacom.
French, J. R. P., Jr., Caplan, R. D., Van Harrison, R. (1982). The mechanisms of job stress and strain.
New York: Wiley.
Friedman, M., Rosenman, R. H., Carroll, V. (1958). Changes in serum cholesterol and blood
clotting time in men subjects to cyclic variation of occupational stress. Circulation, 17,
s. 852–861.
Golińska, L. (2008). Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Graham, J., Ramirez, A.J., Fields, S., Richards, M.A. (2000). Job Stress and Satisfaction  
Among Clinical Radiologists. Clinical Radiology, 55, s. 182–185.
Greenglass, E. (2006). Różnice wynikające z ról płciowych, wsparcie społeczne i radzenie
sobie ze stresem. W: H. Sęk (red.) Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN.187 Bibliografia
Greenglass, E.R., Burke, R.J., Konarski, R. (1997). The impact of social support on the deve-
lopment of burnout in teachers: Examination of a model. Work and Stress, 11, s. 267–278.
Gryna, F.M. (2004). Work Overload. Redesigning Jobs to Minimize Stress and Burnout.  
Milwaukee: ASQ Quality Press.
Havighurst, R.J. (1983). Developmental tasks and education. New York: Longman.
Himle, D.P., Jayaratne, S., Thyness, P. (1991). Buffering effects of social support types  
of burnout among social workers. Social Work Research and Abstracts, 27, s. 22–27.
Hobfoll, S.E., Vaux, A. (1993). Social support: Social resources and social context. W: L. Gold-
berger, S. Breznitz (Red.), Handbook of stress (2. wyd., s. 685–705). New York: Free Press.
Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we Scholar.
Hornowska, E., Paluchowski, W.J. (2007). Praca – skrywana obsesja. Wyniki badań nad zja-
wiskiem pracoholizmu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
House, J.S. (1981). Work stress and social support. London: Addison-Wesley.
Huebner, E.S. (1994). Relationships among demographics, social support, job satisfaction
and burnout among school psychologists. School Psychology International, 15, s. 181–186.
Iskra-Golec I., Costa, G., Foljard, S., Marek, T., Pokorski, J., Smith, L. (red.) (1998). Stres
pracy zmianowej. Przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania. Kraków: Universitas.
Ivancevich, J.M., Matteson, M.T. (1980). Stress and work: A managerial perspective. Glenview
(Illinois): Scott Foresman.
Judge, T.A., Watanabe, S. (1993). Another look at the job satisfaction–life satisfaction rela-
tionship. Journal of Applied Psychology, 78, s. 939–948.
Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. S., Rosenthal, R. R. (1964). Organizatio-
nal stress. Studies in role conflict and ambiguity . New York: Wiley.
Kaplan, R.M. (1990). Behavior as the central outcome in health care. American Psycholo-
gist, 45, s. 1211–1220.
Karasek, R.A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications
for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, s. 285–308.
Karasek, R.A., Theorell, T. (1990). Healthy work. New York: Basic Books.
Kasl, S. (1987). Wkład epidemiologii do badań nad stresem w pracy. W: G.L. Cooper, R. Payne
(red.). Stres w pracy. Warszawa: PWN.
Kępiński, A. (1978). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Kirmeyer, S.L. (1988). Coping With Competing Demands: Interruption and the Type
A Pattern. Journal of Applied Psychology, 73(4), s. 621–629.
Kowalik, S. (1993). Psychologiczne wymiary jakości życia. W: A. Bańka, R. Derbis (red.).
Myśl psychologiczna w Polsce odrodzonej (s. 32–43). Poznań: Gemini.
Landy, F.J., Trumbo, D.A. (1976). Psychology of Work Behaviour. Homewood, Ill. Dorsey press.
Leonard, J., Tully, G.P. (1980). Occupational stress and compensation in law enforcement.
FBI Law Enforcement Bulletin, 49, s. 22–29.
Łuszczyńska, A., Kowalska, M., Schwarzer, R., Schulz, U. (2002). Berlin Social Support Scales
(BSSS) – Polish Version. Berlin: Freie Universitat.188 Bibliografia
Maslach, C. , Jackson, S.E. (1984). Patterns of burnout among a national sample of public
contact workers. Journal of Health and Human Resources Administration, 7, s. 189–212.
McGrath,  J.E.  (1976).  Stress  and  behaviour  in  organizations.  W:  M.D.  Dunette  (red.).
Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.
Nakamura, J., Csikszentmihalyi, M. (2012). Motywacyjne źródła kreatywności z perspek-
tywy psychologii pozytywnej. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna. Nauka
o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Oleś, M. (2008). Poczucie jakości życia u nastolatków a preferencja wartości. W: Żyć god-
nie. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań 24–27
września 2008 roku. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
Oleś, P.K. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Oleś, P.K. (2012). Psychologa człowieka dorosłego. Ciągłość–zmian–integracja. Warszawa: Wy-
dawnictwo naukowe PWN.
Pawełczyk, A. Kotlicka-Antczak, M., Pawełczyk, T., Rabe-Jabłońska, J. (2010). Czynniki
temperamentalne mogą być związane z preferencją specjalizacji lekarskiej – badanie
pilotażowe. Psychiatria i psychologia kliniczna, 10 (2), s. 73–85.
Perrewe, P.L., Ganster, D.C. (1989). The impact of job demands and behavioral control on
experienced job stress. Journal of organizational behavior, 10, s. s. 213–229.
Pines, A.M. (1983). On burnout and the buffering effects of social support. W: B. Farber
(red.), Stress and burnout in the human service professions (s. 155–174). New York: Pergamon.
Pines, A., Aronson, E. (1988). Career Burnout: Causes and Cures. New York: Free Press.
Pines, A.M. (2002). Burnout: demonstrated in the cases of a nurse, a teacher, and a mana-
ger. Psychotherapy: Theory/Research/Practice/Training, 39 (1), s. 103–113.
Pines, A.M., Keinan, G. (1997). Stress and Burnout in Israeli Border Police. European Psycho-
logist, 2 (1), March, s. 28–34.
Potocka, A. (2011). Psychospołeczne zagrożenia zdrowotne – zarys problemu. W: D. Merecz
(red.), Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w  miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcz-
nik dla psychologów. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera.
Richardsen, A.M., Mikkelsen, A., Burke, M.J. (1997). Work experiences and career and
job satisfaction among professional and managerial women in Norway. Scandina-
vian Journal of Management, 13 (2), s. 209–218.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation on Intrinsic
Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), s. 68–78.
Sales, S.M. (1969). Organizational role as risk factor in coronary disease. Administrative
Science Quarterly, 14, s. 325–336.
Sales, S.M. (1970). Some effects of role overload and role underload. Organizational Beha-
vior and Human Performance, 5, s. 592–608.
Schaubroeck, J., Cotton, J.L., Jennings, K.R. (1989). Antecedents and consequences of role
stress: A covariance structure analysis. Journal of Organizational Behavior, 10, s. 35–58.
Schaufeli, W.B., Maslach, Ch., Marek, T. (1993). Professional burnout: Recent developments in
theory and research. Waszyngton: Taylor&Francis.189 Bibliografia
Schaufeli W.B., Van Dierendonck, D. (1993). The construct validity of two burnout me-
asures. Journal of Organizational Behavior, 14, s. 631–647.
Seligman, M. (2012). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozy-
tywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Semmer, N.K., Zapf, D., Dunckel, H. (1999). Instrument zur Stressbezogenen Tatigkeit-
sanalyse [Instrument for stress-related job analysis]. W: H. Dunckel (red.), Handbuch
psychologischer Arbeitsanalyseverfahren (s. 179–204). Zurich: Vdf Hoch Schulverlag.
Sęk, H. (1990). Kryzys wieku średniego a funkcjonowanie w społecznych rolach rodzin-
nych. W: M. Tyszkowa (red.). Rodzina a rozwój jednostki (s. 89–112). Poznań: CPBP.
Sęk, H. (red.) (2006). Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Sęk, H., Cieślak, R. (2006). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk (red.) Wsparcie społeczne. Stres
i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Spector, P.E. (1996). Industrial and organizational psychology: Research and practice. New York:
John Wiley.
Spector, P.E. (1997). Job satisfaction. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Strack, F., Argyle M., Schwartz, N. (red.). (1991). Subjective well-being. An interdisciplinary
perspective. Oxford: Pergamon Press.
Strelau, J. (2009). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tail, M., Padgett, M.Y., Baldwin, T.T. (1989). Job and life satisfaction: A reexamination of
the strength of the relationship and gender effects as a function of the date of the
study. Journal of Applied Psychology, 74, s. 502–507.
Tatarkiewicz, W. (1979). O szczęściu. Warszawa: PWN.
Toch, H. (2002). Stress in policing. Washington, DC: American Psychological Association.
Trempała, J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo
Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
Tuller, D. (1989). Male bussinessman say lives “empty”. San Francisco Chronicle, 8 marca, s. B3.
Urbańska, J. (2010). Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowa-
nia oraz możliwość redukcji w sanatorium. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Społecznych.
Van der Ploeg, E., Dorresteijn, S.M., Kleber, R.J. (2003). Critical Incidents and Chronic
Stressors at Work: Their Impact on Forensic Doctors. Journal of Occupational Health
Psychology, 8(2), s. 157–166.
Veenhoven, R. (1991). Questions on happiness: classical topics, modern answers, blind
spots. W: F. Strack, M. Argyle, N. Schwartz. (red.). Subjective well-being. An interdisci-
plinary perspective (s. 7–26). Oxford: Pergamon Press.
Wojciechowska, J. (2002). Role rodzicielskie a zmiany wspólne. W: K. Appelt, J. Wojcie-
chowska (red.). Zadania i role społeczne w okresie dorosłości (s. 169–185). Poznań: Wydaw-
nictwo Fundacji Humaniora.190 Bibliografia
Wojdyło, K. (2010). Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Warszawa: Difin.
Woronowicz, B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Wydaw-
nictwo Media Rodzina.
Wosińska, W. (red.). (1984) Teoretyczny i praktyczny sens pojęcia „postawa”. W: Z. Rataj-
czak (red.). Postawy i zachowanie się ludzi w sytuacji pracy. Katowice: Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego.
Zakrzewska, M. (2006). Konfirmacyjna analiza czynnikowa w  ujęciu pakietu statystycz-
nego  LISREL  8.51  (2001)  Karla  G.  Jöreskoga  i  Daga  Sörboma.  W:  J.  Brzeziński,
(red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Zalewska, A. (2003). Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwa-
runkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo SWPS
Academica.
Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna charakterystyka zachowania – kwestionariusz tempera-
mentu (FCZ-KT). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego.
Zimbardo, P. (2004). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ziółkowska, B. (2005). Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?
W: A. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwo-
jowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane