Psychologia, pedagogika

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Psychologia osobowości. Nurty, teor...

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Książka zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad – po pierwsze, od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech),..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury

Równa szkoła. Matematyka, władza i ...

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury

Problematyka książki wpisuje się w krytykę współczesnej szkoły służącej maksymalizowaniu nierównych szans w społeczeństwie; szkoły poddanej dyktatowi neoliberalnych rozwiązań. Pytania, które przyświecały powstaniu tej pracy dotyczą tego, co matematyka robi z ludźmi (w sensie społecznym), ale i tego, co ludzie robią ze szkolną matematyką. W kontekście zaprezentowanych wyników badań empirycznych, wydaje się ważne podkreślenie konieczności odejścia od języka, którym opisujemy matematykę i uczące si..

9.24 zł 42.00 zł Cena netto: 8.80 zł

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu „eurosierota” wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola w tej analizie przypada koncepcjom determinizmu językowego oraz konstruktywizmu społecznego. Książka dostępna w wersji e-book    ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne

Książka porusza zagadnienia ważne zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Porządkuje wiedzę dotyczącą trudności w uczeniu się, ich różnicowania i charakterystyki a także systemu pomocy uczniom, którzy mają specyficzne problemy edukacyjne. Wskazuje na specyficzne trudności w uczeniu się pisania, jako ważny problem badawczy, dydaktyczny i diagnostyczny...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życi...

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Książka jest adresowana do przedstawicieli różnych, naukowych dziedzin zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem do problematyki rozwoju ludzkiego mózgu, rozpatrywanej z uwzględnieniem podejścia neuronauki, głównie jednak neuropsychologii. Treści zawarte w tej książce stanowią syntezę współczesnych badań, opartych głównie na funkcjonalnym obrazowaniu mózgu, nad rozwojowymi prawidłowościami i zróżnicowaniami ludzkiego mózgu przejawiającymi się w całym cyklu życia oraz współwystępującymi z n..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne ...

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzi...

Dorosłe dzieci alkoholików jak żadna grupa społeczna nie tylko ciągle budzą zainteresowanie terapeutów, klinicystów czy naukowców, ale powstają wokół nich liczne stereotypy, a nawet kontrowersje. Niniejsza praca wynikła zarówno z praktyki terapeutycznej, jak i przeprowadzonych badań...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Psychologia w ratownictwie

Psychologia w ratownictwie

Psychologia w ratownictwie

Książka przedstawia problemy z pogranicza psychologii, etyki i medycyny, z jakimi stykają się osoby, które z racji zawodu lub w wyniku przypadkowego zbiegu okoliczności wchodzą w kontakt z ofiarami rozmaitych nieszczęśliwych wydarzeń, wypadków i katastrof. Autorka zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla ich dalszych losów ma prawidłowy kontakt interpersonalny, umiejętne udzielenie wsparcia na miejscu zdarzenia oraz wiedza o psychospołecznych aspektach reakcji i zachowań ludzi w sytuacji zagrożen..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunk...

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Praca jest zbiorem artykułów na temat psychologicznych problemów przedsiębiorczości. Ich Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących różnych aspektów aktywności człowieka, ukierunkowanej na osiąganie ambitnych celów, przynoszących im jeśli nie wprost korzyści materialne, to przynajmniej poprawę ogólnej sytuacji życiowej. Są tu rozważania o zachowaniu się ludzi dążących do poprawy swego losu, znajdujących się w różnych sytuacjach: zarówno dobrobytu i dobrze prosperujących, jak i w sytuacjac..

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracowa...

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecz...

„Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?” został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te już się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Prezentowana publikacja ma zatem na celu wsparcie osób pracujących (lub chcących pracować) z osobami starszymi poprzez zaprezentowanie form aktywizacji seniorów z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to swoiste vademecum, do którego można sięgnąć, gdy znajdziemy się na ta..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy

Patologia analfabetyzmu emocjonalne...

Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empati...

Książka traktuje o patologiach emocjonalnych w rodzinach i w środowiskach pracy. Analfabeta emocjonalny to osoba, która nie umie poznawać, odczytywać emocji i uczuć u siebie i u innych osób, w rodzinie czy w pracy. Analfabeci emocjonalni to: dzieci, młodzież, dorośli, którym w życiu codziennym brakuje empatii, czyli ciepła, miłości, przyjaźni, chęci niesienia pomocy, wrażliwości na cierpienia innych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością

Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzie...

Mój złośnik. Czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złości...

Książka ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, nauczycieli i terapeutów, którzy potrzebują bardzo dużo wsparcia w nieustannie zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej, i do nich właśnie kierujemy ten poradnik. Przede wszystkim jednak powstanie książki uzasadnione było szczerą troską o dobro dzieci, którym w dzisiejszym świecie jest szczególnie trudno radzić sobie z własnymi emocjami. Świat, w którym przyszło im dorastać, to bardzo dorosły świat, pełen dorosłych myśli, zasad, pr..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Fenomeny kontroli ciała

Fenomeny kontroli ciała

Fenomeny kontroli ciała

Kontrola ciała jako jeden z aspektów oglądania i analizowania ludzkiej cielesności. Książka ukazuje fenomen kontroli ciała oglądany z wielu stron i na wielu poziomach. Począwszy od kwestii nieco ogólniejszych, po wyraźnie sformułowane problemy badawcze, od aspektów instytucjonalnych po szczegółowe aplikacje i przejawy kontroli, wreszcie po granice dyscyplinarne - teksty ogólne, socjoantropologiczne poprzedzone psychologicznymi, po których następują prace empiryczne dotyczące głównie ciał kobiecy..

10.75 zł 43.00 zł Cena netto: 10.24 zł

Kariera szkolna uczniów z ADHD

Kariera szkolna uczniów z ADHD

Kariera szkolna uczniów z ADHD

W publikacji Autorka szczegółowo wyjaśniła czym jest ADHD, jakie są przyczyny jego powstania, jakie zaburzenia mogą mu współtowarzyszyć oraz z jakimi mitami na temat ADHD można się spotkać. Przedstawiła, w jaki sposób przebiega proces diagnozy ADHD, którzy specjaliści są odpowiedzialni za jej postawienie, jakie trudności można napotkać w procesie diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Zobrazowała różnice w funkcjonowaniu osób z ADHD na różnych etapach ich rozwoju. W książce zos..

11.00 zł 44.00 zł Cena netto: 10.48 zł

Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej

Uzależnienie od narkotyków. Od teor...

Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej

dr hab. Urszula Dudziak, Instytut Nauk o Rodzinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Dostępność środków psychoaktywnych, częstotliwość ich zażywania i poważne, negatywne konsekwencje zarówno indywidualne, jak i społeczne, wymagają zintensyfikowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Opracowana przez grono specjalistów książka, porządkująca i zbierająca dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, a także oparty na praktyce konkretnego doświadczenia pracy z osobami uzależnionymi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 421 do 435 z 514 (35 Stron)