Psychologia, pedagogika

Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

Psychologiczny obraz ojca w biegu ż...

Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

Adrian Kurcbart

Pytanie o to, kim jest ojciec, stało się obecnie niezwykle aktualne. Przemiany w większości społeczeństw uprzemysłowionych spowodowały głębokie przeobrażenia w tradycyjnym modelu ojcostwa i rodziny. Z tego względu wielu badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodzinną postuluje konieczność prowadzenia badań nad istotą roli ojca we współczesnych realiach. Prezentowana książka jest próbą podjęcia wspomnianego wyżej zagadnienia na gruncie poznawczej psychologii rozwojowej. Praca s..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu

Przywództwo edukacyjne w szkole i j...

Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu

Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad redakcja naukowa

Kategoria przywództwa jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych. W sposób naturalny ma więc charakter interdyscyplinarny. Łączy podejścia charakterystyczne dla filozofii, psychologii, socjologii, teorii zarządzania i pedagogiki. W przypadku pedagogiki uwagę skupia szkoła i jej lokalne otoczenie. Szkoła rozumiana jako instytucja w strukturze systemu edukacji jest miejscem interakcji zachodzących między grupami wewnątrzszkolnymi – dyrekcją, nauczycielami, pracownikami administracy..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości

Proaktywna starość. Strategie radze...

Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późn...

Małgorzata Brzezińska

Książka wpisuje się w nowy nurt dyskusji o starzeniu się i starości, który akcentuje możliwości optymalnego przystosowania się i rozwoju seniorów, wskazuje różnorodne zasoby ułatwiające poradzenie sobie z charakterystycznymi dla tego okresu sytuacjami trudnymi oraz podkreśla odpowiedzialność człowieka za kształt tego ostatniego etapu życia. W nowym świetle ukazano zagadnienie strategii pomyślnego starzenia się poprzez wzmacnianie posiadanych zasobów i budowanie nowych, inicjatywę i kreatywność, ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwa...

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik

W publikacji Autorki koncentrują się na uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych podejmowanych przez młodzież. Jej oryginalność wiąże się przede wszystkim z równoczesnym ujęciem podmiotowych, jak i rodzinnych wyznaczników tych zachowań. W monografii, opartej na najnowszej literaturze, dokonano przeglądu kluczowych koncepcji wyjaśniających zachowania związane ze zdrowiem, przedstawiono uwarunkowania zachowań zdrowotnych z uwzględnieniem rodzinnych i podmiotowych czynników wpływających na podejmowa..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 2

Leksykon psychologii rozwoju człowi...

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 2

Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter

Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera etymologię oraz tłumaczenie terminów na język angielski. Zamieszczone w opracowaniu ryciny stanowią uzupełnienie wyjaśnianych pojęć. Tom 1 leksykonu zawiera hasła od A do M. Tom 2 leksykonu zawiera ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 1

Leksykon psychologii rozwoju człowi...

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 1

Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter

Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera etymologię oraz tłumaczenie terminów na język angielski. Zamieszczone w opracowaniu ryciny stanowią uzupełnienie wyjaśnianych pojęć. Tom 1 leksykonu zawiera hasła od A do M. Tom 2 leksykonu zawiera ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Jakość życia osób dorosłych z niepe...

Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Aleksandra Zawiślak

Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową monografią dotyczącą jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentuje teoretyczny dorobek na ten temat oraz przegląd dotychczasowych dociekań naukowych. Ukazano wyniki badań własnych, które rozszerzają wiedzę o subiektywnych odczuciach, co do własnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwracają uwagę na konieczność ich uwzględniania w pracy terapeutycznej. Odpowiedzią na tę potrzebę jest zawarta w książce autor..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Arteterapia. Narodziny idei, ewoluc...

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Wita Szulc

Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

Poczucie tożsamości płciowej w teor...

Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

Anita Rawa-Kochanowska

W książce zostały opisane wszystkie najważniejsze koncepcje psychologiczne w wymiarze rozumienia przez nie tożsamości płciowej, zarówno podejście psychodynamiczne, społeczne jak i humanistyczne. Praca jest osadzona w realiach polskich, a w przypadku tożsamości płciowej historia i kultura narodu mają niebagatelne znaczenie...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

Trening pamięci. Projektowanie, rea...

Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran

Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić – jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakimi metodami się posłużyć, jakie techniki i ćwiczenia wykorzystać (metodyka). Oryginalność książki wyraża się w możliwości wykorzystania zawartych w niej treści w pracy zarówno z dziećmi, młodzie..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt 50% rabatu

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna p...

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt 50% rabatu

Lucyna Kopciewicz

Proponowana praca wpisuje się bardzo wyraźnie w nurt socjologii ciała oraz w nurt pedagogicznych analiz kultury szkoły. Podstawowym przedmiotem zainteresowania są relacje (wspomnienia) absolwentek różnych typów szkół dotyczące represyjnego wymiaru pedagogicznej pracy szkoły – represjonowania wyglądu fizycznego (strój, fryzura, makijaż). Badania empiryczne w których brało udział ok. 200 kobiet (absolwentek) wskazują na powszechność tego typu przemocy (zazwyczaj za przemoc nieuważnej), podobną str..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Relacje dziecka z wadą słuchu w szk...

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Aneta Jegier, Magdalena Kosowska

Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników. Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom z wadą słuchu dobrych warunków edukacji. Polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnian..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży

Patologie komunikowania w Interneci...

Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i...

Stanisław Kozak

Celem książki jest zaprezentowanie zagrożeń ze strony komputera i Internetu dla dzieci i młodzieży. Ten wspaniały wynalazek techniczny to bezsprzecznie pozytywne źródło informacji i pożytecznej rozrywki. Daje ogromne możliwości użytkowania i rozwoju dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, w pracy, ale niesie również zagrożenia (stresy, choroby i przeżycia traumatyczne)...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Anoreksja w rodzinie

Anoreksja w rodzinie

Anoreksja w rodzinie

Beata Szurowska

Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej książki. Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy zawiera rozważania teoretyczne dotyczące wybranych zagadnień procesu wychowania w rodzinie. ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna 50% rabatu

Astma oskrzelowa. Perspektywa psych...

Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna 50% rabatu

Jacek Gierus, Kazimierz Popielski

Celem pracy jest analiza czynników psychologicznych, które różnicują osoby z astmą od populacji osób zdrowych. Jest nim także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki noetyczne (jak: cel, poczucie sensu życia, jakości noetyczne obecne w życiu, temporalność i aktywność noetyczna i postawy noetyczne) wiążą się z radzeniem sobie ze stresem, przebiegiem choroby i ilością objawów psychologicznych mających związek z astmą. Wszystko to czyni pracę skrótowym kompendium wiedzy na temat czynnik..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Pokazuje 391 do 405 z 446 (30 Stron)