Psychologia, pedagogika

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie. Perspektywa noo-teoretyczna

Poczucie odpowiedzialności w zdrowi...

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie. Perspektywa noo-teo...

Książka mieści się w paradygmacie psychologii zdrowia. Podejmuje problematykę poczucia odpowiedzialności za zdrowie osób zdrowych oraz za proces zdrowienia osób chorych przewlekle (pacjentów reumatycznych i kardiologicznych)...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Włączanie społeczne w placówce specjalnej

Włączanie społeczne w placówce spec...

Włączanie społeczne w placówce specjalnej

Głównym celem publikacji jest przedstawienie i opisanie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej. Przybliżono zjawiska, procesy, prawidłowości i wskazania strategii włączającej w aspekcie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych, jak też trudnej i skomplikowanej pracy pedagogiczno-integracyjnej. Tym samym prezentowane opracowanie może więc być..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych

Skrypty miłości, nienawiści i lęku ...

Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych

Książka opisuje sposoby rozumienia trzech podstawowych uczuć przez osoby z zaburzeniami osobowości (dokładniej z osobowością psychopatyczną). Uczuciami tymi są miłość, nienawiść i lęk. Od niedawna trwają badania nad sferą emocjonalną takich osób; pozostaje ona jeszcze nieopisana. Choć w literaturze światowej pojawiają się pewne dane na temat przeżywania uczuć przez takie osoby, nie ma jednak opracowanego modelu sfery emocjonalnej takich osób. Książka proponuje model uczuć osób psychopatycznych. ..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

Psychologiczny obraz ojca w biegu ż...

Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

Pytanie o to, kim jest ojciec, stało się obecnie niezwykle aktualne. Przemiany w większości społeczeństw uprzemysłowionych spowodowały głębokie przeobrażenia w tradycyjnym modelu ojcostwa i rodziny. Z tego względu wielu badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodzinną postuluje konieczność prowadzenia badań nad istotą roli ojca we współczesnych realiach. Prezentowana książka jest próbą podjęcia wspomnianego wyżej zagadnienia na gruncie poznawczej psychologii rozwojowej. Praca s..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu

Przywództwo edukacyjne w szkole i j...

Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu

Kategoria przywództwa jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych. W sposób naturalny ma więc charakter interdyscyplinarny. Łączy podejścia charakterystyczne dla filozofii, psychologii, socjologii, teorii zarządzania i pedagogiki. W przypadku pedagogiki uwagę skupia szkoła i jej lokalne otoczenie. Szkoła rozumiana jako instytucja w strukturze systemu edukacji jest miejscem interakcji zachodzących między grupami wewnątrzszkolnymi – dyrekcją, nauczycielami, pracownikami administracy..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości

Proaktywna starość. Strategie radze...

Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późn...

Książka wpisuje się w nowy nurt dyskusji o starzeniu się i starości, który akcentuje możliwości optymalnego przystosowania się i rozwoju seniorów, wskazuje różnorodne zasoby ułatwiające poradzenie sobie z charakterystycznymi dla tego okresu sytuacjami trudnymi oraz podkreśla odpowiedzialność człowieka za kształt tego ostatniego etapu życia. W nowym świetle ukazano zagadnienie strategii pomyślnego starzenia się poprzez wzmacnianie posiadanych zasobów i budowanie nowych, inicjatywę i kreatywność, ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwa...

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

W publikacji Autorki koncentrują się na uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych podejmowanych przez młodzież. Jej oryginalność wiąże się przede wszystkim z równoczesnym ujęciem podmiotowych, jak i rodzinnych wyznaczników tych zachowań. W monografii, opartej na najnowszej literaturze, dokonano przeglądu kluczowych koncepcji wyjaśniających zachowania związane ze zdrowiem, przedstawiono uwarunkowania zachowań zdrowotnych z uwzględnieniem rodzinnych i podmiotowych czynników wpływających na podejmowa..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 1

Leksykon psychologii rozwoju człowi...

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 1

Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera etymologię oraz tłumaczenie terminów na język angielski. Zamieszczone w opracowaniu ryciny stanowią uzupełnienie wyjaśnianych pojęć. Tom 1 leksykonu zawiera hasła od A do M. Tom 2 leksykonu zawiera ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 2

Leksykon psychologii rozwoju człowi...

Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 2

Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera etymologię oraz tłumaczenie terminów na język angielski. Zamieszczone w opracowaniu ryciny stanowią uzupełnienie wyjaśnianych pojęć. Tom 1 leksykonu zawiera hasła od A do M. Tom 2 leksykonu zawiera ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Jakość życia osób dorosłych z niepe...

Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową monografią dotyczącą jakości życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentuje teoretyczny dorobek na ten temat oraz przegląd dotychczasowych dociekań naukowych. Ukazano wyniki badań własnych, które rozszerzają wiedzę o subiektywnych odczuciach, co do własnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwracają uwagę na konieczność ich uwzględniania w pracy terapeutycznej. Odpowiedzią na tę potrzebę jest zawarta w książce autor..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Arteterapia. Narodziny idei, ewoluc...

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

Poczucie tożsamości płciowej w teor...

Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach

W książce zostały opisane wszystkie najważniejsze koncepcje psychologiczne w wymiarze rozumienia przez nie tożsamości płciowej, zarówno podejście psychodynamiczne, społeczne jak i humanistyczne. Praca jest osadzona w realiach polskich, a w przypadku tożsamości płciowej historia i kultura narodu mają niebagatelne znaczenie...

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 17.62 zł

Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

Trening pamięci. Projektowanie, rea...

Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić – jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakimi metodami się posłużyć, jakie techniki i ćwiczenia wykorzystać (metodyka). Oryginalność książki wyraża się w możliwości wykorzystania zawartych w niej treści w pracy zarówno z dziećmi, młodzie..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Relacje dziecka z wadą słuchu w szk...

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników. Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom z wadą słuchu dobrych warunków edukacji. Polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnian..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna p...

Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt

Proponowana praca wpisuje się bardzo wyraźnie w nurt socjologii ciała oraz w nurt pedagogicznych analiz kultury szkoły. Podstawowym przedmiotem zainteresowania są relacje (wspomnienia) absolwentek różnych typów szkół dotyczące represyjnego wymiaru pedagogicznej pracy szkoły – represjonowania wyglądu fizycznego (strój, fryzura, makijaż). Badania empiryczne w których brało udział ok. 200 kobiet (absolwentek) wskazują na powszechność tego typu przemocy (zazwyczaj za przemoc nieuważnej), podobną str..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Pokazuje 376 do 390 z 434 (29 Stron)