Psychologia, pedagogika

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Współcześni ludzie wobec wyzwań i z...

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz redakcja naukowa

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w XXI wieku. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście wyzwań i zagrożeń, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki, w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. W obszarze tych dziedzin nauki wyłan..

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 61.71 zł

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od ...

Tomasz Janusz Wach

Książka stanowi kompendium wiedzy nt. specyfiki problemu wchodzenia w obszar zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały konteksty sytuacji społeczno-prawnych nieletnich sprawców czynów zabronionych. Opisy dotyczą osób młodych i ich środowisk obciążonych przestępczością, dodatkowo mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Wskazane są możliwości racjonalizacji wymienionych problemów. Warto podkreślić, że rekomendacje te dotyczą nie tylko oddziaływa..

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym

Studia nad arteterapią w ujęciu aks...

Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym

Tomasz Rudowski

Książka pokazuje arteterapię jako naukę leczenia poprzez sztukę i ukazuje możliwości jej stosowania w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, społecznie i fizycznie. Autor przedstawia wartości terapeutyczne sztuki, polegające na przetwarzaniu reakcji na sztukę w pozytywne przeżycia pacjentów. Prezentowane są trzy modele psychoterapii, będące wynikiem wieloletnich badań Autora...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Małżeństwo i miłość. Kontekst psych...

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Jan Rostowski, Teresa Rostowska

Przekazana do rąk czytelnika książka dotyczy szerokiego spektrum problemów wyjaśniających złożoność i specyfikę zachowań osób funkcjonujących w małżeństwie i innych związkach interpersonalnych opartych na miłości. W części I książki uwzględnione zostały najważniejsze teorie psychologiczne wyjaśniające dobór partnerów do małżeństwa. W części II autorzy koncentrują się głównie na psychologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowaniach miłości małżeńskiej i partnerskiej. Takie zróżnicowanie proble..

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń ...

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teo...

Anna Andrzejewska

Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także zagrożeń dla najmłodszego pokolenia. Mają one charakter dynamiczny i powszechny, a ich wymiar jest globalny. Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni. Z tego też powodu istotne znaczenie ma poznanie przyczyn rozwoju tych zagrożeń, obecnego stanu oraz skutków w aspekcie wychowawczym. ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Człowiek w obliczu szans cyberprzes...

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Józef Bednarek redakcja naukowa

Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło także na przekształcenia i ewolucję w edukacji. Analiza i ocena tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie pięciu przełomów w komunikacji, w kształceniu, w pracy zawodowej i w innych obszarach aktywności człowieka. Obecnie mamy piąty, największy i najważniejszy przełom edukacyjny, łączący się z mediami interaktywnymi, z Internetem, z telewizją cyfrową, z telef..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świat...

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Józef Bednarek, Anna Andrzejewska redakcja naukowa

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Dlatego Autor poleca tę książkę szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom szkół różnych szczebli edukacji oraz sp..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Kiedy złość rani.

Kiedy złość rani.

Kiedy złość rani.

Jak uciszyć wewnętrzne burze? Złość jest odpowiedzią na stres i frustrację. Wyrzucanie jej z siebie przejściowo pomaga pokonać poczucie bezradności, jednak niszczy relacje z innymi ludźmi i na dłuższą metę powoduje jeszcze większe napięcie i stres. To błędne koło. Złości można się oduczyć, choć wymaga to czasu. Niniejsza książka jest skierowana do osób, które chciałyby zmniejszyć ilość agresji w swoim życiu rodzinnym i zawodowym oraz nauczyć się asertywnego wyrażania emocji. Autorzy, doś..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 29.91 zł

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Skuteczna praca wychowawcza nauczyc...

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Aneta Paszkiewicz

W środkach masowego przekazu, dyskusjach autorytetów w dziedzinie wychowania i nauczania coraz częściej słyszy się głosy o kryzysie współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Odbiorca masmediów jest wręcz bombardowany informacjami na temat niewłaściwych zachowań uczniów, naruszających nie tylko reguły obowiązujące w szkole, ale również powszechnie uznawane normy społeczne. Tego typu informacje kończą się najczęściej pytaniami „co będzie dalej z polską szkołą?”, „w jakim kierunku on..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Architektura wiedzy w szkole

Architektura wiedzy w szkole

Architektura wiedzy w szkole

Stanisław Dylak

W prezentowanej książce omówione zostały fundamenty procesu uczenia i uczenia się. Autor łączy w niezwykle inspirujący sposób wiedzę naukową z praktyką szkolną – prezentuje uporządkowane wyniki badań na temat funkcjonowania mózgu oraz naukową kategoryzację wiedzy. Pokazuje możliwość wykorzystania tej najnowszej wiedzy w szkole dla kreowania szkolnego procesu uczenia i uczenia się tak, aby najefektywniej wspierał rozwój każdego ucznia. Autor omawia Strategię Kształcenia Wyprzedzającego oraz ws..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nadzieja w życiu ludzi

Nadzieja w życiu ludzi

Nadzieja w życiu ludzi

Małgorzata Kościelska

Książka poświęcona jest roli ludzkiej nadziei w sytuacjach trudnych… takich, jak urodzenie chorego dziecka, sieroctwo społeczne, podjęcie się wychowania nieswoich dzieci, opuszczenie przez bliską osobę, zapadnięcie na chorobę psychiczną, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, utrata sprawności, przeniesienie się do domu opieki... Nadzieja bywa niezłomna, ale też i chimeryczna, ulotna, zwiewna. Przychodzi i odchodzi, potrafi wyprowadzić w pole, czasem trzeba jej szukać albo ją przemieniać, pr..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

Zmiana w polskim systemie penitencj...

Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

Józef Rejman

Przedstawione w książce badania ukazują, w jaki to sposób organizacja i struktura systemu więziennego ułatwia hamowanie innowacji pedagogicznych. Przykładem takiej przerwanej innowacji był teoretycznie uzasadniony i praktycznie sprawdzony w Europie i Ameryce taki sposób oceniania więźniów, który mobilizuje ich do wszechstronnej prospołecznej aktywności a personel do aktywnych wychowawczo kontaktów ze skazanymi...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne

Style myślenia przestępczego. Podst...

Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne

Magdalena Rode

Celem pracy jest wyróżnienie stylów myślenia nieletnich dziewcząt i chłopców – wobec których toczy się postępowanie sądowe – oraz określenie psychospołecznych i osobowościowych czynników warunkujących styl myślenia przestępczego nieletnich. Postawienie takiego celu wynika ze stwierdzenia, iż problematyka demoralizacji osób nieletnich odnosiła się w głównej mierze do teorii behawiorystycznych i psychoanalitycznych. Wyróżnienie stylów myślenia przestępczego nieletnich pozwoli na ukazanie różnic ve..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze

Przygotowanie pracy dyplomowej z pe...

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? ...

Stanisław Korczyński

Książka przeznaczona jest dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wiele cennych informacji metodologicznych, ilustrowanych licznymi przykładami, odnoszących się do ustalenia tematu pracy, określenia przedmiotu i celu badań, zawartości treściowej poszczególnych rozdziałów, formułowania problemów badawczych i hipotez, doboru zmiennych i wskaźników oraz metod i technik badawczych, sporządzani..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz

Współczesna szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na przekazywanie wiedzy. Jej funkcja wychowawcza częstokroć realizowana jest niejako na marginesie, często przypadkowo. Szkoła stanowi dla dziecka bardzo ważne środowisko wychowawcze. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce istnieje usankcjonowany prawnie obowiązek szkolny, każdy przedstawiciel młodego pokolenia musi z tym środowiskiem mieć styczność. Co więcej, dużą część swojego młodego życia uczniowie spędzają właśnie w szkole. Dlatego też ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pokazuje 316 do 330 z 455 (31 Stron)