• Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne

Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne

 • Autor: Danuta Rode
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-839-1
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem pracy jest wyróżnienie stylów myślenia nieletnich dziewcząt i chłopców – wobec których toczy się postępowanie sądowe – oraz określenie psychospołecznych i osobowościowych czynników warunkujących styl myślenia przestępczego nieletnich. Postawienie takiego celu wynika ze stwierdzenia, iż problematyka demoralizacji osób nieletnich odnosiła się w głównej mierze do teorii behawiorystycznych i psychoanalitycznych. Wyróżnienie stylów myślenia przestępczego nieletnich pozwoli na ukazanie różnic versus podobieństw w sposobie myślenia tych osób, w zakresie postrzegania świata, innych i siebie. W książce została ustalona wielopłaszczyznowa zależność między wyróżnionymi stylami myślenia o charakterze przestępczym a przejawami negatywnego funkcjonowania środowiska rodzinnego – przede wszystkim psychospołecznego funkcjonowania opiekunów (rodziców) nieletnich, jak również między wybranymi cechami osobowościowymi nieletnich.

Jako biegły sądowy, pracownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, autorka przeprowadziła badania psychologiczne w sprawach karnych osób nieletnich, dostrzegając, iż proces diagnozy osób nieletnich jest zawężony do wybranych zmiennych psychologicznych, co nie stanowi kompleksowej diagnozy psychologicznej. W dość ograniczonym stopniu weryfikuje się system poznawczy w kontekście sposobu przetwarzania informacji społecznych. Dodać należy, iż określenie procesu przetwarzania informacji stanowi znaczący czynnik determinujący zachowanie jednostki. W Polsce niestety, na gruncie psychologii nie występuje narzędzie badawcze/diagnostyczne weryfikujące procesy myślenia osób skłonnych do działań antyspołecznych.

W publikacji autorka przedstawiała Inwentarz Stylów Myślenia G. Waltersa w adaptacji Magdaleny Rode. Celem jego skonstruowania było dostarczenie psychologom odpowiedniego narzędzia psychometrycznego umożliwiającego oszacowanie profilu stylów myślenia osób nieletnich na potrzeby przede wszystkim ekspertalno-sądowe.

Spis treści:

Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Pojęcie procesu i mechanizmu myślenia w psychologii
 
1.1. Definicje procesu myślenia
1.2. Klaryfikacje różnych rodzajów myślenia
1.3. Struktura i mechanizm myślenia
1.4. Myślenie a proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 
ROZDZIAŁ 2. Rola myślenia w wyjaśnianiu zachowań przestępczych
 
2.1. Pojęcie stylu myślenia w kontekście różnych teorii poznawczych
2.1.1. Struktura systemu poznawczego człowieka
2.1.2 Rola stylów myślenia w zachowaniu człowieka
2.2. Rola systemu poznawczego w etiologii zachowań przestępczych na gruncie teorii społecznego przetwarzania informacji N.R. Crick i K.A. Dodge’a
2.3. Kształtowanie się systemu poznawczego
 
ROZDZIAŁ 3. Przestępczy styl myślenia w ujęciu Glenna Waltersa
 
3.1. Związek między stylem myślenia a stylem życia
3.2. Wzory stylów myślenia jako element strukturalny systemu poznawczego jednostki
 
ROZDZIAŁ 4. Uwarunkowania przestępczego stylu myślenia
 
4.1. Wpływ środowiska rodzinnego na późniejsze przestępcze preferencje poznawcze
4.1.1. Rola międzypokoleniowej transmisji postaw i zachowań antyspołecznych
4.1.2. Proces uczenia się społecznego w mechanizmie oddziaływań środowiska rodzinnego
4.2. Osobowościowe korelaty przestępczego stylu myślenia
4.2.1. Samoocena w etiologii kształtowania się przestępczych stylów myślenia
4.2.2. Poczucie kontroli a przestępcze style myślenia
4.2.3. Znaczenie empatii w poznawczym przetwarzaniu informacji społecznych
4.2.4. System wartości rodziców
 
ROZDZIAŁ 5. Problematyka badań własnych
 
5.1. Problem pracy i cel badań
5.1.1. Problem pracy
5.1.2. Cel badań
5.2. Założenia teoretyczno-metodologiczne
5.3. Zadania i pytania badawcze
5.4. Model badawczy. Dobór zmiennych i ich operacjonalizacja
5.5. Kierunki analizy materiału badawczego. Sposoby statystycznego opracowania wyników badań
 
ROZDZIAŁ 6. Dobór osób, metody i organizacja badań
 
6.1. Dobór i charakterystyka badanych osób
6.2. Zastosowane metody i techniki badawcze
6.2.1. Wybrane metody i techniki badawcze do pomiaru zmiennych psychospołecznych i osobowościowych
6.2.2. Adaptacja Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (Inwentarz Stylów Myślenia) do pomiaru zmiennych wyjaśnianych
6.3. Przebieg i organizacja badań
 
ROZDZIAŁ 7. Charakterystyka nieletnich w kontekście funkcjonowania poznawczego
 
7.1. Profile stylów myślenia przestępczego nieletnich dziewcząt i chłopców
7.2. Myślenie a rodzaje przestępstw popełnionych przez nieletnich
7.2.1. Aktywność przestępcza nieletnich
7.2.2. Analiza porównawcza funkcjonowania behawioralnego i poznawczego nieletnich
7.3. Struktura myślenia przestępczego
 
ROZDZIAŁ 8. Modele czynników ryzyka stylów myślenia przestępczego nieletnich
 
8.1. Teoretyczny model czynników ryzyka stylów myślenia przestępczego nieletnich
8.2. Typologia systemu wartości matek jako czynników ryzyka
8.3. Modele czynników ryzyka myślenia przestępczego
8.3.1. Czynniki ryzyka roszczeniowo-defensywnych stylów myślenia
8.3.2. Czynniki ryzyka myślenia o charakterze bierno-zależnym
 
ROZDZIAŁ 9. Uwarunkowania mechanizmu kształtowania się przestępczych stylów myślenia
 
9.1. Teoretyczny model analizy ścieżek
9.2. Empiryczny model stylów myślenia przestępczego nieletnich
9.2.1. Ogólny empiryczny model uwarunkowań stylów myślenia przestępczego
9.2.2. Uwarunkowania powstawania wzorców myślenia przestępczego nieletnich
 
Podsumowanie wyników badań własnych
Bibliografia
Aneks

prof. dr hab. Stanisława Steuden:

(…) monografia jest obszernym i wartościowym teoretyczno-empirycznym studium dotyczącym stylów myślenia przestępczego u nieletniej młodzieży. Już na wstępie chcę podkreślić, że książka w pełni zasługuje na opublikowanie w wydawnictwie naukowym z kilku powodów: podejmuje zagadnienie ważne a jednocześnie nowatorskie w obszarze literatury polskiej i światowej, tym samym uzupełnia lukę w badaniach nad stylami myślenia przestępczego i czynnikami ryzyka ich kształtowania się, dostarcza wiedzy na temat stylów myślenia przestępczego – struktury, mechanizmów ich kształtowania, uwarunkowań, możliwości pomiaru i konstruowania właściwej psychoprofilaktyki zaburzeń.

prof. dr hab. Józef K. Gierowski:

(…) praca stanowi bardzo ciekawe opracowanie tematu, jest nowatorskim i wartościowym opracowaniem pozwalającym lepiej zrozumieć złożoność uwarunkowań przestępczych stylów myślenia. Wiele wskazuje na to, iż mamy do czynienia z nadzwyczaj złożonym i skomplikowanym zjawiskiem, w genezie którego ważne są zarówno zmienne i dyspozycje psychiczne, czynniki rozwojowe oraz okoliczności zewnętrzne. Uzyskane przez Autorkę wyniki sugerują także kierunki dalszych badań nad poznawczymi wyznacznikami przestępczości nieletnich. (…) recenzowana praca Pani Magdaleny Rode pt. Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne stanowi istotny wkład w rozwój psychologii sądowej, w tym przede wszystkim w proces konceptualizacji poznawczego modelu kryminogenezy nieletnich.

Danuta Rode
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej. Psycholog, wieloletnia biegła sądowa. Ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy z wieloletnim stażem. Prowadzi badania dotyczące modeli psychologicznych opiniodawstwa sądowego w sprawach przestępstw z użyciem przemocy. W pracy naukowej koncentruje się także na uwarunkowaniach przemocy w rodzinie, analizując to zagadnienie z perspektywy agresorów i odwołując się do ich funkcjonowania psychospołecznego oraz psychopatologicznych mechanizmów osobowości.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami dysfunkcyjnymi. Współpracuje z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą w obszarze zadań ekspertalno-opiniodawczych i uwarunkowań zapobiegania przemocy. Prowadzi szkolenia dla kadry sędziowskiej, kuratorskiej i nauczycielskiej. Jest pracownikiem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów i mediatorem w sprawach karnych. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny psychologii sądowej i klinicznej, w szczególności przemocy w rodzinie, kryminogenezy przestępczości nieletnich, opiniodawstwa sądowego, zaburzeń zachowania, w tym kilku poczytnych książek. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób nieletnich i dorosłych, zaburzeń rodziny oraz relacji rodzinnych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane