• Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia

Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia

 • Autor: Maria Czerwińska-Jasiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-713-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 230/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia rozwój w okresie dorastania w różnych sferach w odniesieniu do rozwoju człowieka w ciągu życia, a także autorski rozszerzony model koncepcji własnego życia młodzieży oraz wybrane problemy okresu dorastania. Książka może być przydatna dla studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, psychologów i pedagogów praktyków, socjologów, a także dla nauczycieli, rodziców oraz w wielu zakresach dla dorastającej młodzieży.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
1. Rozwój młodzieży a rozwój człowieka w ciągu całego życia
    

1.1. Wprowadzenie
1.2. Współczesne podejście do rozwoju człowieka – teoria rozwoju w ciągu życia life-span developmental psychology
1.3. Przykładowe teorie (zagraniczne i polskie) uwzględniające rozwój człowieka w ciągu całego życia
1.4. Rozwój w okresie dorastania a rozwój w ciągu całego życia
1.5. Co dalej po okresie dorastania? Specyfika rozwoju człowieka w dorosłości
    
2. „Wyłaniająca się dorosłość” – specyficzna faza rozwoju na przełomie okresu dorastania i wczesnej dorosłości
    
2.1. Wprowadzenie
2.2. Teoria J. Arnetta dotycząca „wyłaniającej się dorosłości”
2.3. Kulturowy wymiar fazy „wyłaniającej się dorosłości”
2.4. Kontrowersje wokół teorii J. Arnetta
2.5. Podsumowanie

3. Okres dorastania – granice czasowe oraz cechy specyficzne
    
3.1. Wyjaśnienia terminologiczne
3.2. Granice czasowe okresu
3.3. Cechy specyficzne dorastania
3.3.1. Zmiany ilościowe i jakościowe w rozwoju fizycznym i psychicznym
3.3.2. Kryzys okresu dorastania (kryzys tożsamości)
3.3.3. Konflikt w dorastaniu
    
4. Rozwój młodzieży w ujęciu społeczno-kulturowym

    
4.1. Dorastanie w świetle wybranych koncepcji
4.2. Czynniki kulturowo-społeczne a proces dorastania
4.3. Przykładowe badania dotyczące społeczno-kulturowego podejścia do dorastania
    
5. Rozwój fizyczny w okresie dorastania jako podstawa rozwoju psychicznego
    
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rozwój mózgu
5.3. Zmiany hormonalne
5.4. Pokwitanie (skok pokwitaniowy)
5.5. Rozwój cech płciowych
5.6. Związek między rozwojem fizycznym a rozwojem psychicznym młodzieży
    
6. Rozwój myślenia – istotny warunek rozwoju w innych sferach
    
6.1. Wprowadzenie
6.2. Proces przejścia od operacji konkretnych do operacji formalnych
6.3. Operacje formalne – nowa jakość myślenia w okresie dorastania
6.4. Metamyślenie jako refleksja nad własnym myśleniem
6.5. „Elitarność” myślenia formalnego
6.6. Egocentryzm i decentracja w myśleniu
6.7. Korzyści z myślenia formalnego dla młodzieży
6.8. Perspektywa dalszego rozwoju myślenia w okresie dorosłości
    
7. Kształtowanie się osobowości młodzieży a rozwój samowiedzy, pojęcia JA i tożsamości (relacje między procesami)
    
7.1. Wprowadzenie
7.2. Relacje między pojęciami: samowiedza, pojęcie JA i tożsamość
7.3. Znaczenie rozwoju samowiedzy, pojęcia JA i tożsamości dla kształtowania się osobowości
7.4. Główne prawidłowości rozwoju samowiedzy, pojęcia JA i tożsamości w okresie dorastania
7.4.1. Rozwój samowiedzy młodzieży
7.4.2. Rozwój pojęcia JA w okresie dorastania
7.4.3. Kształtowanie się tożsamości w okresie dorastania
7.5. Wnioski dotyczące poziomu rozwoju osobowości w okresie dorastania
7.6. Rozwój osobowości w okresie dorosłości
    
8. Tworzenie się indywidualnego systemu wartości oraz światopoglądu młodzieży (relacje między procesami)
    
8.1. Wprowadzenie
8.2. Kształtowanie się systemu wartości i światopoglądu w okresie dorastania – relacje między procesami
8.3. Rozwój systemu wartości młodzieży w okresie dorastania
8.3.1.Pojęcie wartości i ich funkcje w życiu młodzieży
8.3.2.Kształtowanie się systemu wartości młodzieży
8.4. Rozwój światopoglądu młodzieży w okresie dorastania
8.4.1. Pojęcie światopoglądu i jego funkcje w życiu młodzieży
8.4.2. Kształtowanie się światopoglądu młodzieży
8.5. Rozwój systemu wartości i światopoglądu w okresie wczesnej dorosłości
    
9. Kształtowanie się autonomii moralnej u dorastającej młodzieży
    
9.1. Wprowadzenie
9.2. Rozwój moralny dzieci i młodzieży według J. Piageta
9.3. Rozwój moralny człowieka w ciągu życia według L. Kohlberga
9.4. Inne współczesne teorie dotyczące rozwoju moralnego
9.4.1. Teoria rozwoju rozumowania moralnego J. Resta jako kontynuacja teorii L. Kohlberga
9.4.2. Rozwój moralny rozumiany jako zjawisko wielowątkowe
9.5. Metody badania rozwoju moralnego człowieka
9.6. Co dalej po okresie dorastania? Rozwój moralny w dorosłości
    
10. Rozwój religijności młodzieży
    
10.1. Wprowadzenie
10.2. Stadialna koncepcja rozwoju religijnego J. Fowlera a rozwój religijności w okresie dorastania
10.3. Poznawczo-rozwojowa koncepcja integralnego rozwoju religijności C. Walesy a rozwój religijny młodzieży
10.4. Rozwój religijności człowieka w okresie dorosłości
    
11. Rozwój społeczny w okresie dorastania – „wrastanie” młodzieży w społeczeństwo oraz zmiany w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami
    
11.1. Wprowadzenie
11.2. „Wrastanie” w społeczeństwo dorosłych i poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie
11.3. Status społeczny młodzieży
11.4. Zmiany w relacjach z dorosłymi
11.5. Zmiany w relacjach z rówieśnikami (przyjaźń, grupy rówieśnicze, miłość)
11.6. Rozwój społeczny w okresie wczesnej dorosłości

12. Perspektywa czasowa i orientacja przyszłościowa młodzieży
    
12.1. Definicje i koncepcje teoretyczne
12.1.1. Koncepcja J.E. Nurmiego
12.1.2. Model kształtowania się orientacji przyszłościowej J. Trempały i L. Malmberga
12.1.3. Model perspektywy czasu Z. Zaleskiego
12.1.4. Koncepcja perspektywy czasu P.G. Zimbardo
12.2. Przykładowe badania dotyczące orientacji przyszłościowej
    
13. Zadania rozwojowe okresu dorastania
    
13.1. Pojęcie zadania rozwojowego
13.2. Zadania rozwojowe okresu dorastania
    
14. Tworzenie koncepcji własnego życia przez młodzież a zadania rozwojowe okresu dorastania

    
14.1. Poglądy J. Piageta dotyczące tworzenia przez młodzież „programu” własnego życia
14.2. Poglądy A. Niemczyńskiego dotyczące tworzenia przez człowieka koncepcji dotyczącej własnego życia
14.3. Omówienie autorskiego modelu koncepcji własnego życia młodzieży
14.3.1.  Uwagi wstępne
14.3.2.  Zagadnienia definicyjne
14.3.3.  Wstępny model oraz elementy koncepcji młodzieży dotyczącej własnego życia
14.3.4.  Czynniki istotne w procesie tworzenia koncepcji własnego życia przez młodzież
14.3.5.  Rozszerzony model koncepcji własnego życia młodzieży
14.4. Podstawowe wnioski
14.5. Badania własne dotyczące tworzenia przez młodzież koncepcji własnego życia
14.6. Tworzenie koncepcji dotyczącej własnego życia w okresie dorosłości
    
15. Planowanie własnej przyszłości i podejmowanie decyzji życiowych przez młodzież a zadania rozwojowe okresu dorastania

    
15.1. Wprowadzenie
15.2. Planowanie własnej przyszłości przez młodzież a rozwój orientacji przyszłościowej
15.3. Planowanie przyszłości przez młodzież a tworzenie przez nią koncepcji własnego życia
15.4. Podejmowanie przez młodzież decyzji dotyczących własnej przyszłości
15.4.1. Pojęcie decyzji
15.4.2. Rodzaje sytuacji decyzyjnych
15.4.3. Przebieg procesu podejmowania decyzji przez młodzież
15.4.4. Planowanie własnej przyszłości i podejmowanie decyzji w okresie dorosłości
    
16. Wybrane problemy okresu dorastania w kontekście rozwoju ogólnego
    
16.1. Wprowadzenie
16.2. Kryzys w okresie dorastania
16.3. Konflikt w dorastaniu
16.4. Bunt młodzieńczy w okresie dorastania
16.4.1. Próba zdefiniowania buntu młodzieńczego
16.4.2. Przyczyny buntu młodzieńczego
16.4.3. Przedmiot i rodzaje buntu
16.4.4. Formy i przejawy buntu
16.4.5. Funkcje buntu
16.4.6. Podsumowanie
16.5. Bunt młodzieńczy a początek wczesnej dorosłości (faza „wyłaniającej się dorosłości”)
16.6. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży w okresie dorastania
16.6.1. Pojęcie i rodzaje zachowań autodestrukcyjnych
16.6.2. Czynniki sprzyjające zachowaniom autodestrukcyjnym
16.6.3. Stosowanie używek
16.6.4. Zażywanie narkotyków
16.6.5. Motywy stosowania używek i zażywania narkotyków
16.6.6. Skutki stosowania używek i zażywania narkotyków
16.6.7. Przyjmowanie anabolików (przyczyny i skutki)
16.6.8. Zachowania ryzykanckie
16.6.9. Próby samobójcze
16.7.Podsumowanie
    
Zakończenie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

prof. dr hab. Czesław Walesa:

Książka stanowi swoisty wkład do wiedzy o człowieku na temat rozwoju młodzieży. W całości jest ona bogato informująca oraz interesująca. Zapewne będą z niej korzystać studenci psychologii, pedagogiki oraz innych kierunków, psychologowie praktycy, nauczyciele, wychowawcy oraz osoby zainteresowane wyższym poziomem humanizacji tych dziedzin życia, w których uczestniczą ludzie młodzi.

prof. dr hab. Janusz Trempała:

Należy Ona (Maria Czerwińska-Jasiewicz) do badaczy rozwoju psychicznego młodzieży o znaczącym dorobku publikacyjnym, którzy równocześnie wykształcili następców, zajmujących obecnie wysoką pozycję naukową, także międzynarodową. (...) Odnoszę wrażenie, że ukrytym celem jest próba podsumowania przez Autorkę swoich dotychczasowych przemyśleń teoretycznych i ustaleń empirycznych (w tym swoich uczniów) na temat rozwoju młodzieży.

Maria Czerwińska-Jasiewicz
profesor nadzwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2013 także profesor nadzwyczajny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest specjalistą z zakresu psychologii rozwojowej. Przez wiele lat (2002?2013) pełniła funkcję kierownika Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka na Wydziale Psychologii UW. Od 30 lat zajmuje się problematyką rozwoju młodzieży oraz specyficznych trudności okresu dorastania. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na ten temat.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane