• Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

 • Autor: Henryk Gasiul
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-734-9
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 491/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad – po pierwsze, od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech), poprzez znaczenie sytuacji w kształtowaniu osobowości (sytuacjonizm), do właściwości podmiotu kształtowanych w procesie interakcji z warunkami życia (teorie interakcyjne); druga linia uporządkowania przebiega od podmiotu podlegającego uwarunkowaniom i procesom uczenia do podmiotu spełniającego swoje potrzeby w interakcji z innymi (teorie psychoanalityczne, teorie relacji z obiektem), podmiotu działającego (teorie aktywistyczno-regulacyjne), podmiotu doświadczającego (teorie fenomenologiczne i narracyjne) i kreującego siebie samego (teorie analizujące mechanizmy rozwoju tożsamości, teorie egzystencjalne, teorie akcentujące bycie podmiotem osobowym).

Książka stanowi znakomity podręcznik dla studentów psychologii, adresowana jest także do wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi sposobami analizy mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie się i rozwój osobowości. Jej oryginalnością jest także przedstawiana personalistyczna perspektywa interpretacji osobowości.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział I. Historyczne korzenie i okresy rozwoju psychologii osobowości
 
1. U źródeł współczesnych teorii osobowości – wkład klasycznej psychologii
2. U źródeł współczesnych teorii osobowości – znaczenie analiz W. McDougalla
3. U źródeł współczesnych teorii osobowości – rola psychologii personalistycznej M. Calkins i W. Sterna
4. Ku współczesnym kształtom psychologii osobowości
4.1. Tradycje badawcze w psychologii osobowości
4.2. Okresy w nowożytnej psychologii osobowości
Podsumowanie
 
Rozdział II. Kontrowersje wokół psychologii osobowości
 
1. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości
2. Przyrodniczy i humanistyczny model interpretacji osobowości
3. Kryteria teorii osobowości
4. Teoria osobowości jako ogólna teoria zachowania
5. O metodach stosowanych w psychologii osobowości
6. Perspektywy analizy teorii osobowości
7. Zasada wyróżniania kategorii teorii osobowości – propozycja autorska
Podsumowanie
 
Rozdział III. Człowiek jako podmiot i jego właściwości – dyspozycyjne podejście do interpretacji cech osobowości
 
1. Sięgając do przeszłości
2. Podstawowe sposoby i strategie interpretacji cech we współczesnej psychologii
3. Konstytucjonalne teorie osobowości
4. Główne wątki czynnikowej teorii osobowości H.J. Eysencka
5. Neurofizjologiczne podstawy ekstrawersji i neurotyzmu – kontrowersje i propozycje
6. Psychobiologiczna teoria osobowości C.R.Cloningera
7. Humanistyczne podejście G.W. Allporta
Podsumowanie
 
Rozdział IV. Człowiek jako podmiot i jego właściwości – leksykalno-statystyczne podejście do interpretacji cech osobowości
 
1. Czynnikowa teoria cech R. Cattella
2. Wielka Piątka jako efekt analiz leksykalno-statystycznych
3. Cechy jako właściwości interpersonalne w interpretacji J.S. Wigginsa
4. Cechy interpersonalne w ujęciu T. Leary’ego
5. Cechy jako konstrukcje społeczne
Podsumowanie
 
Rozdział V. Kontrowersje wokół teorii cech – sytuacjonizm a teorie cech
 
1. Sytuacjonizm jako przeciwwaga teorii cech
2. Sposoby rozwiązania dylematu sytuacja–cecha – w obronie teorii cech
3. Behawioralne modele relacji podmiot–sytuacja – sięgając ku przeszłości
3.1. Podejście behawioralne J. Dollarda i N. Millera
3.2. B.F. Skinnera interpretacja osobowości
4. Interpretacja relacji podmiot – sytuacja w teorii pola K. Lewina
5. Motywacja jako podstawa wnioskowania o cechach – cechy intencjonalne J.C. Wakefielda
6. Interakcyjne modele cech – ogólne współczesne trendy interpretacji
7. Podejście interakcyjne o sposobie rozwiązania dylematu cecha–stan
8. Modele oparte na społecznym uczeniu i procesach regulacji
8.1. Specyfika i charakterystyka zjawiska samoregulacji
8.2. W kierunku uczenia społecznego – propozycja J.B. Rottera
8.3. Podejście interakcyjne A. Bandury – teoria społecznego uczenia się
8.4. Osobowość a społeczne uczenie w interpretacji W. Mischela
Podsumowanie
 
Rozdział VI. Podmiot kształtowany w procesie adaptacji – od natury biologicznej ku naturze kreowanej przez kulturę
 
1. Proces adaptacji jako podstawa rozwoju osobowości
1.1. Współczesne trendy interpretacyjne
1.2. Społeczno-analityczna interpretacja osobowości według R. Hogana
1.3. Ewolucja i środowisko podstawą osobowości w interpretacji T. Millona
2. Kultura i jej znaczenie – teorie kulturowe osobowości
2.1. Kultura a osobowość w interpretacji szkoły wzorców kulturowych – sięgając do historii badań i analiz
2.2. Współczesne kierunki badań nad relacją kultura–osobowość
2.2.1. Uwarunkowanie środowiskowo-kulturowe a osobowość
2.2.2. Problem akulturacji a rozwój osobowości
2.2.3. Transmisja kulturowa jako czynnik kreujący osobowość
2.2.4. Religia jako forma transmisji kultury a osobowość – na przykładzie hinduizmu
2.2.5. Uniwersalia kulturowe a osobowość
2.2.6. Uwagi ogólne i refleksje autorskie
Podsumowanie
 
Rozdział VII. Właściwości natury i jej sposób spełniania się w interakcji z otoczeniem – sięgając ku przeszłości, która wciąż ma znaczenie. Ewolucja podstawą osobowości
 
1. Podmiot i jego potrzeby naturalne w interakcji – psychoanaliza S. Freuda
2. Podmiot i kultura wpisana w naturę a indywidualna linia rozwoju – C.G. Jung
Podsumowanie
 
Rozdział VIII. Podmiot i jego potrzeby a formy adaptacji do społeczności i kultury
 
1. Kultura a potrzeby podmiotu – perspektywa psychoanalityczna E. Fromma
2. Kultura a potrzeby podmiotu – propozycja H.S. Sullivana
3. Społeczność i kultura w interakcji z podmiotem – propozycja K. Horney
4. Człowiek i jego dążenie do twórczej adaptacji – podstawy teorii A. Adlera
Podsumowanie
 
Rozdział IX. Człowiek jako podmiot w interakcji z innymi – teorie relacji z obiektem
 
1. Mechanizmy obronne ego w interpretacji A. Freud
2. Mechanizmy rozwoju i zaburzeń w interpretacji M. Klein
3. Procesy kształtowania się osobowości w ujęciu M. Mahler
4. Rozwój ego w analizach W. Fairbairna
5. O. Kernberga interpretacja zaburzeń ego
6. Rozwój struktury „mnie” – propozycja D. Winnicotta
7. Psychologia self H. Kohuta
Podsumowanie
 
Rozdział X. Człowiek jako podmiot w procesie adaptacji i rozwoju własnego potencjału – ku odkrywaniu własnej tożsamości
 
1. Psychologia ego H. Hartmanna
2. Kompetencja jako cel rozwoju i adaptacji – propozycja R. White’a
3. Teoria psychospołecznego rozwoju ego E.H. Eriksona
4. Rozwój w interpretacji kontynuatorów myśli eriksonowskiej
5. Mechanizmy i fazy rozwoju ego według J. Loevinger
6. Dążenie do spełnienia jako cel rozwoju w ujęciu Ch. Bühler
Podsumowanie
 
Rozdział XI. Człowiek jako podmiot działający i samoregulujący – aktywistyczno-regulacyjne teorie osobowości
 
1. Ogólne podstawy teorii aktywistyczno-regulacyjnych
2. Działalność jako podstawa osobowości w interpretacji S.L. Rubinsztejna
3. Aktywistyczna teoria osobowości A.N. Leontjewa
4. Osobowość w interpretacji S. Gerstmanna
5. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany – propozycja T. Mądrzyckiego
6. Regulacyjna Teoria Osobowości J. Reykowskiego
7. Osobowość jako organizacja informacji w interpretacji W. Łukaszewskiego
8. Zadania podstawą rozwoju osobowości w interpretacji K. Obuchowskiego
9. Główne współczesne problemy aktywistycznej interpretacji
10. Działanie jako proces samoregulacji
Podsumowanie
 
Rozdział XII. Od spełnienia potrzeb i doświadczania siebie ku tworzeniu własnej tożsamości w interakcji
 
1. Naturalne dążenia – od realizacji potrzeb ku wartościom
1.1. Główne idee A. Angyala
1.2. Dążenie do spójności jako podstawowy motyw – interpretacja P. Lecky
1.3. Syndromy osobowości w ujęciu A. Maslowa
1.4. Dążenie do samorealizacji a rozwój osobowości – interpretacja C.R. Rogersa
2. Człowiek jako istota rozumiejąca i doświadczająca – antycypacja podstawą osobowości
3. Od potrzeb ku narracji – personologia H.A. Murraya
4. Biograficzne i narracyjne podstawy osobowości – konsekwencje teorii H.A. Murraya
5. Podmiot doświadczający w interpretacji H.J.M. Hermansa – w stronę „dialogowego ja”
Podsumowanie
 
Rozdział XIII. Człowiek jako podmiot odkrywający sens – egzystencjalna psychologia osobowości. W stronę podmiotu osobowego
 
1. Podstawowe założenia psychologii egzystencjalnej
2. Stawanie się w interpretacji L. Binswangera
3. Rozwój w ujęciu R. Maya
4. Mechanizmy nadawania znaczeń w interpretacji E. Strausa
5. Wola sensu jako podstawa rozwoju osobowości w teorii V.E. Frankla
6. Człowiek jako podmiot osobowy w interpretacji K. Popielskiego
Podsumowanie
 
Rozdział XIV. Autorska propozycja personalistycznej interpretacji osobowości
 
1. U podstaw możliwości interpretacji osobowości – ścieżki metodologiczne
2. Podstawy empiryczne uzasadniające możliwość interpretacji rozwoju osobowości poprzez odniesienie do atrybutów osoby
3. Spełnianie się osoby jako podstawa rozwoju osobowości
4. Prawa rozwoju osobowości
4.1. Zasada „przywiązanie–dystansowanie–indywiduacja”
4.2. Relacja pomiędzy perspektywą subiektywną a perspektywą obiektywną
4.3. Zasada „od zewnątrz–ku wewnątrzoparciu”
4.4. Rozwój w kierunku bycia podmiotem
Podsumowanie – refleksje końcowe
 
Bibliografia
Spis tabel
Indeks nazwisk

Henryk Gasiul

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik w Katedrze Psychologii Osobowości. Autor ponad 80 artykułów z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii emocji i motywacji oraz kilku pozycji książkowych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane