• Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

 • Autor: Jan Rostowski Teresa Rostowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-129-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 67.00 zł

  60.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przekazana do rąk czytelnika książka dotyczy szerokiego spektrum problemów wyjaśniających złożoność i specyfikę zachowań osób funkcjonujących w małżeństwie i innych związkach interpersonalnych opartych na miłości. W części I książki uwzględnione zostały najważniejsze teorie psychologiczne wyjaśniające dobór partnerów do małżeństwa. W części II autorzy koncentrują się głównie na psychologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowaniach miłości małżeńskiej i partnerskiej. Takie zróżnicowanie problemów życia małżeńskiego i rodzinnego jest niewątpliwie nowatorskie i mało spotykane w opracowaniach z tego zakresu. Atutem książki jest komunikatywny język oraz rzetelne udokumentowanie omawianych problemów, o czym świadczy bogata literatura przedmiotu, głównie anglojęzyczna, załączona po każdej części.

Książka kierowana jest do szerokiego grona czytelników profesjonalnie zajmujących się problemami życia małżeńskiego i rodzinnego oraz do osób zainteresowanych psychologicznymi uwarunkowaniami szczęścia małżeńskiego i rodzinnego.

Spis treści:

Słowo wstępne

Część I. DOBÓR PARTNERÓW DO MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE TEORII PSYCHOLOGICZNYCH
Jan Rostowski
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Główne założenia wybranych teorii doboru partnerów związku małżeńskiego
 
1. Teoria społecznej wymiany
2. Teoria sprawiedliwości (Equity Theory)
3. Teoria bodźca - wartości - roli wg B. Mursteina
4. Teoria diadycznego układu wg R. Lewisa (Lewis. Dyadic Formation Theory)
5. Teoria komplementarności potrzeb wg R. Winch.a
6. Teoria uzupełniania/dopełniania potrzeb i cech R.B. Cattella
7. Teoria instrumentalna R. Centersa
8. Teoria podobieństwa
8.1. Ogólne założenia
8.2. Funkcje podobieństwa partnerów
8.2.1. Funkcja wzmocnienia
8.2.2. Funkcja motywacyjna
8.2.3. Funkcja rozumienia
8.2.4. Funkcja walidacyjna
8.2.5. Funkcja uznania
8.2.6. Funkcja efektywności
8.3. Podobieństwo cech osobowości partnerów związku małżeńskiego
 
Rozdział 2. Podobieństwo w zakresie sześciowymiarowego modelu dobranego związku małżeńskiego w ujęciu J. Rostowskiego (KDM-1)
 
1. Wymiar miłości małżeńskiej
1.1. Postawa wobec miłości małżeńskiej
1.2. Rangowanie znaczenia miłości małżeńskiej
1.3. Zależność między partnerami w zakresie miłości
1.4. Współzależność wymiaru miłości z kategoriami dobranego związku małżeńskiego
1.5. Interpretacja wyników
2. Wymiar więzi emocjonalnej
2.1. Postawa wobec więzi emocjonalnej
2.2. Rangowanie znaczenia wymiaru więzi emocjonalnej
2.3. Zgodność między partnerami w zakresie wymiaru więzi emocjonalnej
2.4. Współzależność wymiaru więzi emocjonalnej z kategoriami dobranego związku małżeńskiego
2.5. Interpretacja wyników
3. Wymiar intymności
3.1. Postawa wobec wymiaru intymności
3.2. Rangowanie znaczenia wymiaru intymności
3.3. Zgodność między partnerami w zakresie wymiaru intymności
3.4. Współzależność wymiaru intymności z kategoriami dobranego związku małżeńskiego
3.5. Interpretacja wyników
3.5.1. Intymność a ujawnianie siebie
3.5.2. Intymność a komunikacja interpersonalna
3.5.3. Intymność a zrozumienie wzajemne
4. Wymiar podobieństwa zachowania się partnerów
4.1. Postawa wobec wymiaru podobieństwa behawioralnego
4.2. Rangowanie znaczenia wymiaru podobieństwa behawioralnego
4.3. Zgodność między partnerami w zakresie wymiaru podobieństwa behawioralnego
4.4. Współzależność wymiaru podobieństwa behawioralnego z kategoriami dobranego związku małżeńskiego
4.5. Interpretacja wyników
4.5.1. Zachowanie małżonków a podział ról
4.5.2. Zachowanie małżonków a self-concept
4.5.3. Zachowanie małżonków a zmienne społeczno-demograficzne
4.5.4. Zachowanie małżonków a ich status osobisty
5. Wymiar pożycia seksualnego
5.1. Postawa wobec wymiaru pożycia seksualnego
5.2. Rangowanie znaczenia wymiaru pożycia seksualnego
5.3. Zgodność między partnerami w zakresie wymiaru pożycia seksualnego
5.4. Współzależność wymiaru pożycia seksualnego z kategoriami dobranego związku małżeńskiego
5.5. Interpretacja wyników
5.5.1. Pożycie seksualne a wiek i staż małżonków
5.5.2. Pożycie seksualne a poziom jakości funkcjonowania małżeństwa
5.5.3. Pożycie seksualne a rodzicielstwo
5.5.4. Pożycie seksualne a praca zawodowa
5.5.5. Pożycie seksualne a standard seksualny
6. Wymiar stosunku do dziecka
6.1. Postawa wobec wymiaru stosunku do dziecka
6.2. Rangowanie znaczenia wymiaru stosunek do dziecka
6.3. Zgodność między partnerami w zakresie wymiaru stosunku do dziecka
6.4. Współzależność wymiaru stosunku do dziecka z kategoriami dobranego związku małżeńskiego
6.5. Interpretacja wyników
6.5.1. Teorie rodzicielstwa
6.5.2. Rodzicielstwo a zmienne osobiste/indywidualne
6.5.3. Rodzicielstwo a postawa wobec dziecka (dzieci)
 
Rozdział 3. Podobieństwo małżonków w zakresie osobowości w świetle koncepcji H.J. Eysencka i H.G. Gougha
 
1. Aktualność badań nad osobowością małżonków
2. Teoria osobowości wg H.J. Eysencka (MPI)
2.1. Wymiar ekstrawersji-introwersji w świetle przeprowadzonych badań
2.2. Wymiar osobowości neurotyzm - zrównoważenie emocjonalne w świetle przeprowadzonych badań
2.3. Interpretacja otrzymanych wyników w wymiarach ekstrawersji i neurotyzmu
2.3.1. Wymiar introwersji-ekstrawersji
2.3.1.1. Introwersja
2.3.1.2. Ekstrawersja
2.3.2. Neurotyzm: niezrównoważenie . zrównoważenie emocjonalne
2.4. Typy osobowości wg H.J. Eysencka partnerów związków małżeńskich
2.4.1. Typ sangwinika par partnerów związków małżeńskich
2.4.2. Typ choleryka par partnerów związków małżeńskich
2.4.3. Typ melancholika par partnerów związków małżeńskich
2.4.2. Typ flegmatyka par partnerów związków małżeńskich
3. Podobieństwo wymiarów osobowości partnerów związków małżeńskich według koncepcji H.G. Gougha
3.1. Kategoria I - zrównoważenia i pewności siebie
3.1.1. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru dominacji
3.1.2. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru ambicji
3.1.3. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru towarzyskości
3.1.4. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru swobody towarzyskiej
3.1.5. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru poczucia własnej wartości
3.1.6. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru dobrego samopoczucia
3.2. Kategoria II - uspołecznienia i odpowiedzialności
3.2.1. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru odpowiedzialności
3.2.2. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru uspołecznienia
3.2.3. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru opanowania
3.2.4. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru tolerancji
3.2.5. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru pragnienie podobania się
3.2.6. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru typowości
3.3. Kategoria III - powodzenia i wydajności umysłowej
3.3.1. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru powodzenia przez konformizm
3.3.2. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru powodzenia przez niezależność
3.3.3. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru wydajności umysłowej
3.4. Kategoria IV typu orientacji poznawczej i zainteresowań
3.4.1. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru wnikliwości psychologicznej
3.4.2. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru rzutkości
3.4.3. Zróżnicowanie i podobieństwo poziomów wymiaru kobiecości
3.5. Kategoria V - przystosowanie

Zakończenie

Bibliografia

Część II. BIONEUROPSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA MIŁOŚCI PARTNERÓW ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH
Jan Rostowski, Teresa Rostowska
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Miłość małżeńska w bioneurologicznej perspektywie
 
1. Genetyczne uwarunkowania miłości
2. Ewolucyjne ujmowanie miłości
3. Neuronalne uwarunkowania miłości
3.1. System lustrzanych neuronów a miłość
3.1.1. Rola systemu lustrzanych neuronów w procesie bezsłownej komunikacji interpersonalnej
3.1.2. Początki rozwoju systemu lustrzanych neuronów a rozwój języka
3.1.3. System lustrzanych neuronów a procesy naśladowania – symulacji-imitacji
3.1.4. Procesy imitacji
3.1.5. Procesy empatii
3.1.6. Procesy intuicji
3.1.7. Mentalizacja - czytanie w myślach
3.1.8. Procesy teorii umysłu (ToM)
3.1.9. Intersubiektywność
4. Uwarunkowania neurohormonalne miłości
 
Rozdział 2. Miłość małżeńska w perspektywie psychologicznej
 
1. Problemy definicyjne miłości
2. Typologia miłości małżeńskiej
2.1. Miłość romantyczna
2.2. Miłość a zazdrość
2.3. Utrata miłości romantycznej
2.4. Miłość romantyczno-namiętna
2.5. Miłość namiętna typu uzależnienia
2.6. Miłość towarzyska czy przyjacielska - lubienie (companionate love-liking)
2.7. Dojrzała miłość małżeńska i jej cechy
3. Podstawowe atrybuty miłości małżeńskiej
3.1. Miłość a intymność
3.2. Miłość a współodpowiedzialność
3.3. Miłość a przywiązanie
3.4. Style przywiązania a proces atrybucji
3.5. Miłość a wsparcie społeczne
3.6. Miłość a przebaczenie
3.6.1. Rola atrybucji w procesie przebaczania
3.6.2. Rola postaw w procesie przebaczania
3.6.3. Rola motywacji w procesie przebaczania
3.7. Miłość a zaangażowanie
3.8. Wyrozumiałość a przebaczanie
3.9. Zaufanie a miłość małżeńska
3.10.Rola indywidualnych właściwości a miłość małżeńska
3.11.Rola orientacji optymizmu lub pesymizmu a miłość małżeńska
3.12.Doświadczanie sensu w życiu a miłość małżeńska
3.13.Poczucie dobrostanu-szczęścia a miłość małżeńska

Zakończenie

Bibliografia
 

» Recenzja wydawnicza prof. dr hab. Mieczysława Plopy, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie »

Jan Rostowski
prof. dr hab., wieloletni pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu bardzo cenionych prac naukowych z zakresu psychologii, w tym przede wszystkim: Neuropsychologiczne uwarunkowania wolnej woli wg P. Chaucharda (1975); Poziom podobieństwa cech osobowości partnerów jako uwarunkowanie dobranego związku małżeńskiego (1986); Zarys psychologii małżeństwa (1987); Rozwój mózgu człowieka w ciągu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne (2012). Jest także współredaktorem naukowym wielu opracowań zwartych tj. Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka (1997); Rodzina-rozwój-praca. Wybrane zagadnienia (2002); Zagrożenia życia rodzinnego (2003); Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka (2006), a także autorem ponad stu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych. Główne obszary jego zainteresowań to: neuropsychologia, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia społeczna, psychologia organizacji i zarządzania, psychologia rozwojowa, psychologia twórczości. Podczas swojej aktywności zawodowej Jan Rostowski współpracował z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, w tym przede wszystkim w: Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji.

Teresa Rostowska
prof. dr hab., kieruje Zakładem Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej koncentruje się głównie na psychologicznych wyznacznikach jakości życia, komunikacji w rodzinie, strategiach rozwiązywania konfliktów rodzinnych, uwarunkowaniach dojrzałości do małżeństwa i rodzicielstwa, transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, rozwojowych i wychowawczych aspektach życia rodzinnego. Do najważniejszych jej publikacji książkowych należy zaliczyć: Transmisja międzypokoleniowa w zakresie wybranych wymiarów osobowości (1995); Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna (2001); Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia (2008). Jest także redaktorem naukowym 11 monografii naukowych z zakresu psychologii rodziny oraz około 100 artykułów naukowych. Przewodniczyła wielu konferencjom i sympozjom naukowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym poświęconym różnym problemom życia małżeńskiego i rodzinnego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane