Prawo w praktyce

Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne

Ślady cyfrowe. Studium prawno-krymi...

Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne

Wojciech Andrzej Kasprzak

Publikacja porusza tematykę śladów cyfrowych wykorzystywanych przez kryminalistykę, prawo karne i proces karny. Książka przedstawia rozwój nowoczesnych technologii w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, możliwości analizy treści cyfrowych, czynności podejmowane przez pracowników organów ścigania w stosunku do urządzeń elektronicznych. Przedstawiona została kwestia pracy organu procesowego i biegłych z zakresu badań informatyczno-kryminalistycznych w sprawach zawierających materiał elektroniczny...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Prawo mieszkaniowe. Regulacje i praktyka

Prawo mieszkaniowe. Regulacje i pra...

Prawo mieszkaniowe. Regulacje i praktyka

Helena Kisilowska (red. naukowa), Rafał Godlewski, Urszula Legierska, Anna Małkowska, Dominik Sypnie

Publikacja poświęcona została problematyce prawa mieszkaniowego z perspektywy prawa administracyjnego i cywilnego. Określono w niej uwarunkowania rozwoju prawa mieszkaniowego w Polsce, uwzględniając zagadnienia związane z polityką mieszkaniową realizowaną przez państwo, w tym instrumenty wsparcia dla rozwoju mieszkalnictwa. Opracowanie przedstawia regulacje prawne dotyczące budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim i spółdzielczym, zarządzania nieruchomością lokalową, w tym w ramach..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

Elastyczne formy zatrudnienia i org...

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

Arkadiusz Bieliński, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz redakcja naukowa

Podstawowym założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie obecnych na polskim i europejskim rynku pracy rozwiązań łączących elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym pracowników (koncepcja flexicurity). Postępujące procesy globalizacji w różnych obszarach życia niosą ze sobą nowe wyzwania dla pracodawców oraz pracowników. Pracodawcy, dążąc do zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, podejmują działania mające na celu minimalizowanie kosztów pracy. Z kolei od pracownik..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Mediacja gospodarcza

Mediacja gospodarcza

Mediacja gospodarcza

Sylwester Pieckowski

Książka przeznaczona jest dla praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, doradców prawnych, ale także dla mediatorów i sędziów państwowych orzekających w sprawach gospodarczych. Zamiarem Autora było poruszenie w pracy następujących głównych kwestii: - określenie współczesnego miejsca mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych na podstawie światowych badań empirycznych; - zdefiniowanie stanu legislacji mediacyjnej w sprawach cywilnych w Polsce oraz proponowanych kierunków jej zmian; - prze..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. Wydanie 2

Spadek i testament. Poradnik prakty...

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. Wydanie 2

Mariusz Zelek (red.), Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku, dziedziczenia i zachowku w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny – bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Opracowanie ma za zadanie przedstawić prawo spadkowe w sposób praktyczny i przystępny. Poradnik został przygotowany w oparciu o analizę aktualnych poglądów wyrażanych w literaturze, ale przede wszystkim – kilkuset orzeczeń, które zostały wydane przez organy..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny

Nowa upadłość konsumencka. Poradnik...

Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny

Rafał Adamus

Publikacja odnosi się do nowych przepisów o odrębnym postępowaniu upadłościowym w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. Nowe przepisy są znacznie bardziej przyjazne dla dłużników niż poprzednia regulacja prawna, dlatego można oczekiwać większego niż dotychczas zainteresowania upadłością konsumencką. Do zasadniczych zmian należy zaliczyć m.in. zniesienie cenzusu majątkowego dl..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

Metodyka pracy mediatora w sprawach...

Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

Olga Sitarz redakcja naukowa

W związku z nowelizacją kodyfikacji karnej, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r., został przygotowany poradnik dla mediatorów i kandydatów na mediatorów wskazujący krok po kroku, jak tę mediację poprowadzić. Publikacja składa się z kilku części. Dwie pierwsze części mają charakter teoretyczny, gdyż profesjonalnie przygotowany mediator musi znać podstawowe założenia sprawiedliwości naprawczej, a także ogólne zasady prawa karnego. Trzecia część przedstawia zagadnienia psychologiczne, kt..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawne aspekty starości

Prawne aspekty starości

Prawne aspekty starości

Aleksandra Wilk, Magdalena Gołowkin-Hudała redakcja naukowa

Publikacja ukazuje różnorodność problemów, z jakimi mogą zetknąć się osoby starsze. Autorów połączyła możliwość spojrzenia na problemy starości z różnych perspektyw. Poszczególne rozdziały nie tylko odnoszą się do trudnych dla osób starszych kwestii, ale też, poprzez przedstawienie praw przysługujących osobom trzeciego wieku, wskazują sposoby ich rozwiązywania. W książce zostały omówione problemy zabezpieczenia materialnego takich osób, ich zdrowia, pieczy nad nimi, a także sposoby ochrony przed..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawo pracy. Wzory pism z komentarzem

Prawo pracy. Wzory pism z komentarz...

Prawo pracy. Wzory pism z komentarzem

Ewa Tomaszewska

Prawo pracy stanowi gałąź prawa, z którą każdy miał lub ma nadal do czynienia. Pracownicy często z braku podstawowej wiedzy nie znają swoich uprawnień wynikających z gąszcza przepisów prawa pracy. Często zdarza się tak, że pracownik nie ma wiedzy jak skonstruować poprawnie pismo lub wniosek do pracodawcy. Brak wiedzy nie leży tylko po stronie pracowniczej, również pracodawcy nie potrafią stosować prawa pracy w praktyce. Samodzielnie z braku wiedzy tworzą umowy o pracę, które nie spełniają wymogó..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

System zamówień publicznych w Polsce

System zamówień publicznych w Polsc...

System zamówień publicznych w Polsce

Agata Zdebel-Zygmunt, Jarosław Rokicki

Książka skierowana jest do osób zajmujących się bezpośrednio w swojej pracy zawodowej zamówieniami publicznymi (zamawiających i wykonawców), jak również do całego środowiska akademickiego zainteresowanego poszerzaniem wiedzy w tej materii. Systemowe ujęcie zamówień publicznych w Polsce z przeplatającymi się równolegle wątkami prawnymi i ekonomiczno-rynkowymi może stanowić uzupełnienie dotychczasowej literatury przedmiotu opartej w głównej mierze na komentowaniu przepisów prawa zamówień publiczny..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

Nabycie lokalu lub domu od dewelope...

Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ic...

Paweł Chmielnicki redakcja naukowa

Książka prezentuje sposób ujęcia problematyki relacji między nabywcą, deweloperem i bankiem różniący się zasadniczo od propozycji, z jakimi można było się spotkać dotychczas na rynku wydawniczym. Stanowi syntezę stworzoną w toku dyskusji prowadzonej przez specjalistów reprezentujących różne gałęzie nauk prawnych i ekonomicznych. Publikacja ma wszystkie walory klasycznego opracowania prawniczego, gdyż obejmuje szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów, pozwalając na ocenę sytuacji według kod..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Nanotechnologia. Regulacje prawne. Legislacja Unii Europejskiej 50% rabatu

Nanotechnologia. Regulacje prawne. ...

Nanotechnologia. Regulacje prawne. Legislacja Unii Europejskiej 50% ra...

Marcin Jurewicz

Cel poradnika stanowi charakterystyka i komentowanie prawodawstwa UE w obszarze nanotechnologii. Nowatorskie zastosowania nanotechnologii mogą wywoływać, obok korzyści, potencjalne ryzyko szkodliwego działania na zdrowie ludzi i środowisko. Legislacja UE powinna służyć wykorzystywaniu przez społeczeństwo w bezpieczny sposób innowacyjnych aplikacji nanotechnologii. Przykładami nowatorskich aplikacji nanotechnologii są: oparte na nanotechnologii powłoki polepszające bioaktywność i biokompatybil..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Nowe typy usług w działalności gospodarczej

Nowe typy usług w działalności gosp...

Nowe typy usług w działalności gospodarczej

Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz redakcja naukowa

W ostatnich latach zauważyć można bardzo istotny wzrost znaczenia różnego rodzaju usług w życiu gospodarczym krajów wysoko i średnio rozwiniętych – również Polski. Obok usług znanych od dawna (takich jak: przewóz, spedycja, pośrednictwo handlowe itp.) w obrocie pojawiają się coraz to nowe typy czy rodzaje usług. Zapotrzebowanie na te usługi zgłaszają przedsiębiorcy oraz – przede wszystkim – konsumenci (gospodarstwa domowe). Gospodarcze i społeczne znaczenie tych usług jest różne, ale niektóre z ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty proceso...

Kazimierz J. Pawelec

Opracowanie w pierwszych rozdziałach omawia zagadnienia podstawowe, karno materialne w zakresie rozpoznania ustawowych znamion wykroczenia określonego w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń oraz wypadku drogowego. Prezentuje także podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym, których naruszenie stanowi przedmiot dowodzenia w postępowaniu karnym, a ich określenie, przynajmniej wstępne, ma miejsce podczas wykonywania czynności niepowtarzalnych. Następnie omówione są czynności niepowtarz..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne

Mobbing i dyskryminacja w stosunkac...

Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne

Agnieszka Roguska-Kikoła, Magdalena Piwowarska-Reszka

Środowisko pracy jest miejscem, w którym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. Dla wielu z nich praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale wręcz swoiste centrum życiowe. Budowanie więc prawidłowej atmosfery w miejscu pracy, wolnej od strachu i upokorzeń, w poszanowaniu dóbr osobistych stron stosunku pracy, leży w interesie nie tylko pracodawców, ale również pracowników. W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z mobbingiem i dyskryminacją w stosunkach pracy. Te dwa n..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 31 do 45 z 89 (6 Stron)