• Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne

Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne

 • Autor: Sławomir Sojak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-986-3
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  25.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Założenie własnej firmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc w ich pokonaniu. W sposób kompleksowy zostały przedstawione najważniejsze sprawy związane z założeniem i prowadzeniem firmy, a jeśli wystąpi taka potrzeba – także z zakończeniem działalności gospodarczej.

Czytelnik – przyszły przedsiębiorca znajdzie w niej omówienie najważniejszych proble­mów związanych z wyborem formy prawnej działalności i formy opodatkowania oraz rejestracją działalności gospodarczej w Polsce i w wybranych krajach Europy, wska­zanie instrumentów rynku pracy wykorzystywanych w finansowaniu i usprawnianiu działalności przedsiębiorstw oraz procedur pozyskiwania funduszy unijnych. Znaczna część książki jest poświęcona aspektom ewidencyjnym oraz podstawowym elementom sprawozdawczości. Kolejne rozdziały traktują o tym, jak, gdzie i od czego się ubezpieczyć oraz o prawnych aspektach zakończenia działalności gospodarczej.


Na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie publikacja otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii Nauki Prawne.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej
Henryk Nowicki
 
Wprowadzenie
1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?
1.1.1. Działalność gospodarcza
1.1.2. Przedsiębiorca
1.2. Warunki prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
1.3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
1.3.1. Firma
1.3.2. Przedsiębiorstwo
1.3.3. Rodzaje przedsiębiorców
1.3.3.1. Osoby fizyczne
1.3.3.2. Osoby prawne
1.3.3.3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustaw przyznają zdolność prawną
1.4. Kryteria wyboru formy organizacyjno prawnej – podsumowanie
Akty prawne
Literatura zalecana do dalszego studiowania
 
Rozdział 2. Rejestracja działalności gospodarczej – krok po kroku
Ewa Makowska, Aleksandra Banaszkiewicz
 
Wprowadzenie
2.1. Krok 1 – Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2.2. Krok 2 – Koncesje, licencje, zezwolenia i działalność regulowana
2.3. Krok 3 – Urząd Statystyczny
2.4. Krok 4 – Pieczątka firmowa
2.5. Krok 5 – Firmowy rachunek bankowy
2.6. Krok 6 – Urząd Skarbowy
2.6.1. Rejestracja dla celów identyfikacji podatkowej (NIP)
2.6.2. Wybór formy opodatkowania
2.6.3. Rejestracja na potrzeby podatku VAT
2.7. Krok 7 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2.8. Krok 8 – Państwowa Inspekcja Pracy
2.9. Krok 9 – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
2.10. Krok 10 – Inne urzędy
2.10.1 Urząd Celny
2.10.2. Gmina – podatek od nieruchomości
2.10.3. Gmina – podatek transportowy
2.10.4. Główny Inspektor Informacji Finansowej
2.11. Krok 11 – Biuro rachunkowe
Akty prawne
Literatura wykorzystana
Literatura zalecana do dalszego studiowania
 
Rozdział 3. Wykorzystanie instrumentów polityki rynku pracy w finansowaniu
i usprawnianiu działalno
ści przedsiębiorstwa
Edward Dolny
 
Wprowadzenie
3.1. Wspieranie bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
3.2. Wspieranie bezrobotnych niepełnosprawnych
3.3. Wspieranie pracodawców tworzących i doposażających stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych
3.4. Refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
3.5. Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych w celu nauki zawodu
3.6. Refundacja kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy, wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
3.7. Dofinansowanie rozwoju pracowników
Akty prawne

Rozdział 4. Dotacje dla małych przedsiębiorstw z funduszy unijnych
Maria Kola-Bezka
 
Wprowadzenie
4.1. Fundusze unijne – co to takiego?
4.2. Trudne słowa, czyli jak się odnaleźć w terminologii dotyczącej funduszy
unijnych
4.3. Jakie przedsięwzięcia można sfinansować z dotacji?
4.3.1. Przedsięwzięcia innowacyjne o wysokim zaawansowaniu technologicznym
4.3.2. Szkolenia
4.3.3. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska
4.3.4. Pozostałe przedsięwzięcia
4.4. Jak skutecznie aplikować o dotacje?
4.5. Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu – warunek refundacji poniesionych nakładów
Literatura wykorzystana
Literatura zalecana do dalszego studiowania
 
Rozdział 5. Ryzyko działalności – jak i gdzie ubezpieczyć firmę?
Maciej Wiśniewski

Wprowadzenie
5.1. Rodzaje ryzyka i ich identyfikacja
5.2. Ocena ryzyka
5.3. Jak zorganizować ubezpieczenia w firmie
5.4. Organizacja rynku ubezpieczeniowego – gdzie i jak się ubezpieczać?
5.5. Wykonanie umowy – likwidacja szkody
5.6. Najważniejsze rodzaje ubezpieczeń – na co zwrócić uwagę?
5.6.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – w tym obowiązkowe
5.6.2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
5.6.3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
5.6.4. Ubezpieczenie utraty zysku
5.6.5. Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
5.6.6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
5.6.7. Ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyka i pakiety ubezpieczeniowe
5.6.8. Ubezpieczenia komunikacyjne
5.6.9. Ubezpieczenia pracownicze
5.6.10. Derywaty pogodowe
5.7. Koszty ubezpieczeń
Literatura wykorzystana
Literatura zalecana do dalszego studiowania

Rozdział 6. Opodatkowanie działalności gospodarczej
Aleksander Zawadzki, Maria Jankowska

Wprowadzenie
6.1. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osoby fizycznej, działalności w formie spółki cywilnej i spółek osobowych
6.1.1. Ryczałtowe formy opodatkowania
6.1.1.1. Karta podatkowa
6.1.1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
6.1.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
6.1.2.1. Przychody z działalności gospodarczej
6.1.2.2. Koszty uzyskania przychodów
6.1.2.3. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
6.2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek kapitałowych
6.3. Opodatkowanie dochodu z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
6.4. Opodatkowanie założenia spółki
6.5. Podatek od towarów i usług
6.5.1. Zakres przedmiotowy podatku
6.5.1.1. Dostawa towarów
6.5.1.2. Świadczenie usług
6.5.1.3. Import i eksport
6.5.1.4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
6.5.1.5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
6.5.2. Podatnicy i płatnicy
6.5.3. Podstawa opodatkowania
6.5.4. Stawki opodatkowania
6.5.5. Zwolnienia od podatku
6.5.5.1. Zwolnienia podmiotowe
6.5.5.2. Zwolnienia przedmiotowe
6.5.6. Podatek należny, podatek naliczony, zasady ustalania zobowiązania podatkowego w podatku VAT
6.5.7. Dokumentacja i ewidencja podatku VAT
6.5.8. Pozostałe obowiązki podatnika podatku od towarów i usług
6.5.9. Deklaracje podatkowe
6.5.10. Ewidencja podatkowa i rejestry sprzedaży
6.6. Podatek akcyzowy
6.6.1. Podatnicy podatku akcyzowego
6.6.2. Zakres przedmiotowy opodatkowania
6.6.3. Stawki akcyzy
6.6.4. Rejestracja akcyzy
6.6.5. Składanie deklaracji podatkowych
Akty prawne
Literatura wykorzystana
Literatura zalecana do dalszego studiowania

Rozdział 7. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze małej firmy
Aleksander Zawadzki, Katarzyna Goldmann, Piotr Kozak
 
Wprowadzenie
7.1. Dokumenty w ewidencji księgowej i podatkowej
7.2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ewidencja ryczałtowa
7.2.1. Karta podatkowa – obowiązki ewidencyjne
7.2.2. Ewidencja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
7.2.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
7.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość
7.3.1. Księgi rachunkowe
7.3.1.1. Podstawowe pojęcia
7.3.1.2. Konto księgowe
7.3.1.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
7.3.1.4. Poprawianie błędów księgowych
7.3.2. Bilans
7.3.2.1. Definicja bilansu
7.3.2.2. Podstawy prawne
7.3.2.3. Potencjał informacyjny bilansu
7.3.2.4. Kryteria klasyfikacyjne pozycji bilansu
7.3.2.5. Konstrukcja aktywów i pasywów
7.3.2.6. Wycena pozycji bilansu
7.3.2.7. Zasady bilansowe
7.3.3. Rachunek zysków i strat
7.3.3.1. Definicja rachunku zysków i strat
7.3.3.2. Podstawy prawne
7.3.3.3. Potencjał informacyjny rachunku zysków i strat
7.3.3.4. Rachunek zysków i strat a zasady rachunkowości
7.3.3.5. Struktura przychodów i kosztów
7.3.3.6. Powiązanie rachunku zysków i strat z bilansem
 7.3.3.7. Warianty rachunku zysków i strat
7.3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
7.3.4.1. Definicja rachunku przepływów pieniężnych
7.3.4.2. Podstawy prawne
7.3.4.3. Potencjał informacyjny rachunku przepływów pieniężnych
7.3.4.4. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7.3.4.5. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
7.3.4.6. Metody rachunku przepływów pieniężnych a zasady rachunkowości
7.3.4.7. Powiązanie rachunku przepływów pieniężnych z bilansem i rachunkiem zysków
i strat
7.3.5. Sporządzanie sprawozdania finansowego – przykład liczbowy
7.3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
7.3.6.1. Definicja zestawienia zmian w kapitale własnym
7.3.6.2. Podstawy prawne
7.3.6.3. Potencjał informacyjny zestawienia zmian w kapitale własnym
7.3.6.4. Konstrukcja zestawienia zmian w kapitale własnym
7.3.7. Informacja dodatkowa
7.3.8. Uproszczenia dla małych firm w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
7.4. Prowadzenie ksiąg i ewidencji przy użyciu komputera
7.4.1. Informatyka a rachunkowość
7.4.2. Wymogi prawne
7.4.2.1. Księgi podatkowe
7.4.2.2. Księgi rachunkowe
7.4.3. Jaki program wybrać?
7.5. Usługi biur rachunkowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji
Akty prawne
Literatura wykorzystana
Literatura zalecana do dalszego studiowania
 
Rozdział 8. Co zrobić, gdy się nie uda – jak zakończyć nierentowną działalność?
Maria Jankowska

Wprowadzenie
8.1. Postępowanie upadłościowe
8.1.1. Układ
8.1.2. Likwidacja masy upadłości
8.1.3. Ustalenie wierzytelności
8.2. Postępowanie naprawcze
8.3. Likwidacja
8.3.1. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustaw przyznają zdolność prawną
8.3.1.1. Obowiązki likwidatora
8.3.2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
8.3.2.1. Obowiązki likwidatora
8.3.3. Spółka akcyjna
8.3.3.1. Obowiązki likwidatora
Akty prawne
Literatura wykorzystana
Literatura zalecana do dalszego studiowania
 
Załącznik nr 1. Zakładanie działalności gospodarczej w krajach europejskich
Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
 
Załącznik nr 2. Kalendarium podatnika
Aleksander Zawadzki
 
Załącznik nr 3. Instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi
i programami
krajowymi
Maria Kola-Bezka

Sławomir Sojak
prof. dr hab., kierownik Katedr Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Przewodniczący Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor wielu książek i artykułów z zakresu rachunkowości w tym między innymi nagradzanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane