• Spadek i testament. Poradnik praktyczny. Wydanie 2

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. Wydanie 2

 • Autor: redakcja naukowa Artur Szczepaniak Agnieszka Wagemann-Smolańska Anna Zagierska Mariusz Zelek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-677-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 358/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku, dziedziczenia i zachowku w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny – bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Opracowanie ma za zadanie przedstawić prawo spadkowe w sposób praktyczny i przystępny. Poradnik został przygotowany w oparciu o analizę aktualnych poglądów wyrażanych w literaturze, ale przede wszystkim – kilkuset orzeczeń, które zostały wydane przez organy władzy sądowniczej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Książka zawiera przy tym dużą liczbę przykładów (kazusów), które ułatwiają zrozumienie i przyswojenie analizowanych zagadnień. Publikację wzbogacają istotnie zamieszczone w niej wzory pism procesowych i pozaprocesowych związanych z podjętą tematyką.

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach, które chcą, bądź zwyczajnie potrzebują posiąść wiedzę umożliwiającą im relatywnie biegłe posługiwanie się przepisami prawa spadkowego. Książka może z powodzeniem służyć także jako literatura uzupełniająca do nauki prawa spadkowego dla studentów i aplikantów aplikacji prawniczych. Autorzy wyrażają przy tym przekonanie, że informacje i poglądy w niej zamieszczone, staną się przydatne i zainteresują również prawników – praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa cywilnego.

Wydanie drugie zostało wzbogacone o analizę dorobku piśmiennictwa prawniczego i orzecznictwa, które pojawiło się od momentu ukazania się pierwszego wydania poradnika. Omówiono nadto problemy, z którymi autorzy zetknęli się osobiście w praktyce stosowania norm prawa spadkowego. Zarysowano również nadchodzące w niedalekiej przyszłości zmiany w przepisach prawa spadkowego.

Stan prawny na dzień 31.01.2015 r.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Spadek

1.1. Pojęcie spadku
1.1.1. Aktywa spadku
1.1.2. Pasywa spadku
1.1.3. Prawa wyłączone z dziedziczenia
1.2. Inne obciążenia ?nansowe powstające wraz ze śmiercią spadkodawcy
1.2.1. Sukcesja podatkowa
1.2.2. Odpowiedzialność zapisobiercy – art. 106 UOP
1.2.3. Obowiązek zapłaty składek ZUS, składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.3. Śmierć spadkodawcy a wybrane stosunki prawne
1.3.1. Umowa zlecenia
1.3.2. Umowa o dzieło
1.3.3. Pełnomocnictwo
1.3.4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
1.3.5. Najem lokalu mieszkalnego
1.3.6. Zapis bankowy (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – art. 56 UPB)
1.3.7. Zapis w SKOK-u (Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej)
1.3.8. Ubezpieczenie na życie lub NNW
1.3.9. Środki zgromadzone na rachunkach w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE)
1.3.10. Środki zgromadzone w pracowniczym funduszu emerytalnym
1.3.11. Środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
1.3.12. Prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy
1.4. Zabezpieczenie spadku
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Środki zabezpieczenia
1.4.3. Postępowanie
1.5. Podatek od spadków

Rozdział II. Dziedziczenie ustawowe

2.1. Uwagi ogólne
2.1.1. Zdolność dziedziczenia
2.1.1.1. Dziecko nienarodzone (nasciturus)
2.1.1.2. Jednoczesna śmierć osób, które mogłyby po sobie dziedziczyć
2.1.1.3. Cudzoziemiec
2.1.1.4. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej
2.1.2. Rodzaje dziedziczenia
2.1.3. Uznanie za niegodnego dziedziczenia
2.1.3.1. Uwagi ogólne
2.1.3.2. Przesłanki
2.1.3.2.1. Uwagi ogólne
2.1.3.2.2. Ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy
2.1.3.2.3. Nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia testamentu
2.1.3.2.4. Ingerencja w porządek dziedziczenia testamentowego po spadkodawcy
2.1.3.3. Postępowanie
2.1.3.4. Skutki wyroku uznającego za niegodnego
2.1.3.5. Przebaczenie
2.2. Porządek dziedziczenia ustawowego
2.2.1. Kolejność dziedziczenia od dnia 28 czerwca 2009 roku
2.2.1.1. Grupa I – małżonek i zstępni spadkodawcy
2.2.1.1.1. Dzieci i dalsi zstępni biologiczni
2.2.1.1.2. Dzieci i dalsi zstępni przysposobieni (adoptowani)
2.2.1.1.3. Małżonek spadkodawcy
2.2.1.1.3.1. Uwagi ogólne
2.2.1.1.3.2. Wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia
2.2.1.2.  Grupa II – małżonek, rodzice, rodzeństwo spadkodawcy i zstępni rodzeństwa
2.2.1.2.1. Rodzice spadkodawcy
2.2.1.2.2. Dziedziczenie przysposabiającego oraz rodziców biologicznych dziecka przysposobionego
2.2.1.2.3. Rodzeństwo spadkodawcy i ich zstępni
2.2.1.3. Grupa III – dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni
2.2.1.4. Grupa IV – pasierbowie (dzieci małżonka spadkodawcy)
2.2.1.5. Grupa V – gmina i Skarb Państwa
2.2.2. Kolejność dziedziczenia do dnia 27 czerwca 2009 roku
2.2.2.1. Grupa I – małżonek i zstępni spadkodawcy
2.2.2.2. Grupa II – małżonek, rodzice, rodzeństwo spadkodawcy i zstępni rodzeństwa
2.2.2.3. Grupa III – gmina i Skarb Państwa
2.3. Szczególne zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych
2.3.1. Gospodarstwo rolne
2.3.2. Zasady dziedziczenia
2.3.2.1. Śmierć spadkodawcy po 13 lutego 2001 roku
2.3.2.2. Śmierć spadkodawcy między 1 października 1990 roku a 13 lutego 2001 roku
2.3.2.3. Śmierć spadkodawcy między 30 września 1990 roku a 6 kwietnia 1982 roku
2.3.2.4. Śmierć spadkodawcy przed 6 kwietnia 1982 roku

Rozdział III. Testament

3.1. Zagadnienia ogólne
3.1.1. Istota testamentu
3.1.2. Pozatestamentowa dyspozycja majątkiem na wypadek śmierci  
3.1.3. Zdolność do sporządzenia i odwołania testamentu
3.1.4. Wady oświadczenia woli przy sporządzaniu i odwoływaniu testamentu
3.1.5. Język testamentu
3.1.6. Kwali?kacja dokumentu jako testament
3.1.7. Interpretacja testamentu
3.1.8. Sporządzenie testamentu wspólnie z inną osobą
3.1.9. Odwołanie albo zmiana testamentu
3.1.10. Problem istnienia kilku testamentów
3.1.11. Dziedziczenie częściowo na podstawie testamentu i częściowo na podstawie ustawy
3.1.12. Zagubienie, utrata, zniszczenie, ukrycie testamentu a dziedziczenie na jego podstawie
3.1.13. Testament negatywny
3.1.14. Otwarcie i ogłoszenie testamentu
3.1.15. Koszty sporządzenia i odwołania testamentu
3.1.16. Notarialny Rejestr Testamentów
3.1.17. Prawo właściwe czasowo w przypadku zmiany przepisów
3.1.18. Prawo właściwe miejscowo dla testamentów z elementemzagranicznym  
3.2. Forma testamentu
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Świadkowie testamentu
3.2.2.1. Bezwzględna niezdolność do bycia świadkiem
3.2.2.2. Względna niezdolność do bycia świadkiem
3.2.3. Testamenty zwykłe
3.2.3.1. Testament własnoręczny (hologra?czny)
3.2.3.1.1. Własnoręczność pisma
3.2.3.1.2. Podpis
3.2.3.1.3. Data
3.2.3.2. Testament notarialny
3.2.3.3. Testament allogra? czny
3.2.4. Testamenty szczególne
3.2.4.1. Testament ustny
3.2.4.1.1. Dopuszczalność sporządzenia testamentu ustnego
3.2.4.1.2. Procedura sporządzenia testamentu ustnego
3.2.4.1.3. Stwierdzenie treści testamentu ustnego
3.2.4.2. Testament podróżny
3.2.4.3. Testament wojskowy
3.3. Treść testamentu
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Powołanie spadkobiercy
3.3.2.1. Sposób ustanowienia spadkobiercy
3.3.2.2. Określenie udziału spadkowego
3.3.2.3. Podstawienie
3.3.2.4. Wyłączenie przyrostu
3.3.3. Wydziedziczenie
3.3.3.1. Przyczyny
3.3.3.2. Skutki  
3.3.4. Zapis
3.3.4.1. Zapis zwykły  
3.3.4.2. Zapis windykacyjny
3.3.5. Polecenie  
3.3.6. Ustanowienie wykonawcy testamentu
3.3.7. Inne możliwe rozrządzenia testamentowe

Rozdział IV. Zachowek


4.1. Istota zachowku
4.2. Podmioty uprawnione do zachowku
4.2.1. Zachowek w wypadku dziedziczenia ustawowego
4.2.2. Podmioty wyłączone od zachowku
4.2.3. Ustalenie kręgu uprawnionych do zachowku w konkretnej sprawie
4.3. Wysokość zachowku
4.3.1. Udział spadkowy
4.3.2. Ułamek
4.3.3. Substrat zachowku
4.3.3.1. Czysta wartość spadku
4.3.3.2. Doliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych
4.3.3.2.1. Przysporzenia podlegające doliczeniu
4.3.3.2.2. Przysporzenia niepodlegające doliczeniu
4.3.4. Sposoby pokrycia zachowku
4.3.5. Ustalenie wysokości roszczenia o zachowek w konkretnej sprawie
4.4. Podmioty zobowiązane z tytułu zachowku
4.4.1. Odpowiedzialność spadkobierców
4.4.2. Odpowiedzialność bene? cjentów zapisów windykacyjnych
4.4.3. Odpowiedzialność obdarowanych
4.4.4. Ustalenie kręgu zobowiązanych z tytułu zachowku w konkretnej sprawie
4.5. Wymagalność roszczeń z tytułu zachowku i ich przedawnienie
4.6. Dziedziczenie roszczenia o zachowek
4.7. Sądowe dochodzenie roszczenia o zachowek
4.8. Opodatkowanie zachowku

Rozdział V. Przyjęcie i odrzucenie spadku oraz odpowiedzialność za długi spadkowe

5.1. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
5.1.1. Ogólne warunki złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
5.1.2. Forma
5.1.2.1. Uwagi ogólne
5.1.2.2. Złożenie oświadczenia przed sądem
5.1.2.3. Oświadczenie złożone przed notariuszem
5.1.3. Terminy
5.1.4. Skutki braku złożenia oświadczenia (milczenia)
5.1.5. Szczególne kategorie podmiotowe spadkobierców
5.1.5.1. Małoletni
5.1.5.2. Ubezwłasnowolniony
5.1.5.3. Dziecko poczęte (nasciturus)
5.1.5.4. Podmioty inne niż osoby ?zyczne
5.1.5.4.1. Gmina i Skarb Państwa
5.1.5.4.2. Inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi
5.1.5.5. Podmiot w upadłości
5.1.6. Transmisja spadku
5.2. Przyjęcie spadku
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Przyjęcie spadku wprost
5.2.3. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
5.2.3.1. Uwagi ogólne
5.2.3.2. Dobrodziejstwo inwentarza
5.2.3.3. Spis inwentarza
5.2.3.3.1. Uwagi ogólne
5.2.3.3.2. Koszty
5.2.3.4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych
5.3. Odrzucenie spadku
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Częściowe odrzucenie spadku
5.3.3. Oświadczenia dotyczące różnych podstaw dziedziczenia– art. 1022 KC
5.3.4. Rozliczenia ze spadkobiercą, który odrzucił spadek
5.3.5. Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli
5.4. Uchylenie się od skutków złożenia albo niezłożenia oświadczenia w terminie
5.4.1. Uwagi ogólne
5.4.2. Błąd
5.4.3. Groźba
5.4.4. Postępowanie w przedmiocie uchylenia się od skutków oświadczenia
5.5. Odpowiedzialność za długi spadkowe
5.5.1. Zagadnienia ogólne
5.5.2. Odpowiedzialność bene?cjentów zapisu windykacyjnego, zapisu zwykłego oraz polecenia
5.5.3. Odpowiedzialność małżonka spadkobiercy
5.5.4. Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
5.5.5. Egzekucja

Rozdział VI. Stwierdzenie nabycia spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia

6.1. Uwagi ogólne
6.2. Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd
6.2.1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
6.2.2. Postępowanie
6.2.3. Uczestnicy postępowania
6.2.4. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
6.2.5. Koszty
6.3. Notarialne poświadczenie dziedziczenia
6.3.1. Uwagi ogólne
6.3.2. Etapy sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia
6.3.3. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia
6.3.4. Koszty
6.4. Znaczenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i aktu poświadczenia dziedziczenia
6.4.1. Uwagi ogólne
6.4.2. Domniemanie wynikające z udokumentowania nabycia spadku – art. 1025 KC
6.4.3. Ochrona osób trzecich na mocy art. 1028 KC
6.4.4. Roszczenia spadkobiercy wobec osób władających przedmiotami spadkowymi – art. 1029 KC
6.5. Uchylenie i zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Skutki uchylenia orzeczenia o uznaniu za zmarłego lub stwierdzającego zgon

Rozdział VII. Dział spadku

7.1. Uwagi ogólne
7.1.1. Podstawa normatywna
7.1.2. Istota działu spadku
7.1.3. Substancja majątku spadkowego, długi spadkodawcy
7.1.4. Zmiana substancji majątku spadkowego
7.1.5. Sposób podziału a wola spadkodawcy
7.1.6. Wpływ zapisu zwykłego, polecenia i zapisu naddziałowego na skład majątku spadkowego
7.1.7. Wpływ zapisu windykacyjnego na skład majątku spadkowego
7.1.8. Częściowy i całkowity dział spadku
7.1.9. Tryby działu spadku
7.2. Sposoby podziału majątku spadkowego
7.2.1. Podział ?zyczny spadku
7.2.2. Przejęcie spadku
7.2.3. Podział cywilny spadku
7.2.4. Odrębności związane z podziałem gospodarstw rolnych
7.3. Zarząd (wspólnym) majątkiem spadkowym i jego posiadanie
7.4. Zaliczenie darowizn na schedy spadkow
7.5. Umowny dział spadku
7.5.1. Umowa działowa jako czynność prawna
7.5.2. Moment zaistnienia skutków umowy działowej
7.5.3. Strony umowy działowej
7.5.4. Termin do zawarcia umowy działowej
7.5.5. Sprzeciw spadkobiercy
7.5.6. Forma umowy o dział spadku
7.5.7. Wady oświadczeń woli
7.5.8. Zawarcie umowy działowej w trakcie postępowania sądowego
7.5.9. Przedwstępna umowa działu spadku
7.5.10 Umowa działowa jako tytuł egzekucyjny
7.5.11. Koszty umowy działowej sporządzonej przez notariusza
7.6. Sądowy dział spadku
7.6.1. Wnioskodawca
7.6.2. Wniosek o dział spadku
7.6.3. Uczestnicy postępowania działowego
7.6.4. Koszty sądowe
7.6.5. Ustalanie przez sąd składu majątku spadkowego
7.6.6. Postanowienie kończące postępowanie
7.6.7. Zaskarżenie postanowienia o dziale spadku
7.7. Skutki działu spadku

Rozdział VIII. Umowy dotyczące spadku

8.1. Zagadnienia ogólne
8.2. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia  
8.2.1. Uwagi wstępne
8.2.2. Przedmiot i strony umowy
8.2.3. Skutki zrzeczenia się dziedziczenia
8.2.4. Uchylenie skutków zrzeczenia się dziedziczenia
8.3. Umowa o zbycie spadku
8.3.1. Informacje ogólne
8.3.2. Strony umowy zbycia spadku
8.3.3. Przedmiot umowy zbycia spadku
8.3.4. Skutki umowy zbycia spadku
8.3.5. Sytuacja nabywcy spadku na podstawie umowy zbycia spadku

Wzory pism

9.1. Wniosek o zabezpieczenie spadku
9.2. Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego
9.3. Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia
9.4. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
9.5. Testament własnoręczny
9.6. Testament notarialny z zapisem windykacyjnym
9.7. Protokół testamentu allogra?cznego
9.8. Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego
9.9. Pismo stwierdzające treść testamentu podróżnego
9.10. Pozew o zmniejszenie zapisu zwykłego
9.11. Pozew o zachowek
9.12. Oświadczenie o przyjęciu spadku
9.13. Wniosek do sądu opiekuńczego o zezwolenie rodzicowi na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka
9.14. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku z wnioskiem o jego zatwierdzenie
9.15. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
9.16. Pozew o wydanie spadku oraz wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy
9.17. Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
9.18. Umowa o dział spadku
9.19. Wniosek o dział spadku
9.20. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia
9.21. Umowa o zbycie spadku

Wykaz literatury

redakcja naukowa

Artur Szczepaniak
adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prawem gospodarczym, szeroko rozumianym prawem cywilnym, a także prawem administracyjnym i karnym.

Książki tego autora

Agnieszka Wagemann-Smolańska
adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie prawem cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym, w tym obsługą podmiotów anglojęzycznych.

Książki tego autora

Anna Zagierska
adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Université René Descartes w Paryżu (Master 2, specjalność: Odpowiedzialność medyczna) w ramach stypendium Rządu Francuskiego. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie prawem gospodarczym i cywilnym, w tym obsługą podmiotów francuskojęzycznych.

Książki tego autora

Mariusz Zelek
dr, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Autor lub redaktor ponad dwudziestu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu m.in. prawa Internetu, prawa własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Odbył praktykę zawodową m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Obrony Narodowej i Urzędzie Patentowym RP. W przeszłości stały współpracownik miesięcznika Edukacja Prawnicza. W swojej pracy zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i karnym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane