• Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe. Wydanie II uzupełnione i uaktualnione

Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe. Wydanie II uzupełnione i uaktualnione

 • Autor: Jacek Kudła Piotr Kosmaty
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-542-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 334/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest kompendium wiedzy przedstawiająca trudną problematykę od genezy gromadzenia materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspektach kryminalistycznych i prawno-dowodowych aż po proces ich wykorzystania w postępowaniu karnym. Autorzy przedstawili wybrane metody pracy operacyjnej znane współczesnej kryminalistyce, zwracając szczególną uwagę na rolę pierwszych, podstawowych czynności wykonywanych przez poszczególne służby, posiadające uprawnienia do ich prowadzenia.

W opracowaniu autorzy wychodzą naprzeciw problemom, które niesie dzisiejsza rzeczywistość i podają rozwiązania systemowe tej trudnej sytuacji, oparte na ścisłych regulacjach prawnych i proceduralnych. Wskazują, że przed zastosowaniem wybranej metody pracy operacyjnej warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, jest ocena tzw. ryzyka operacyjnego. Pojęcie to nie jest nowe i występuje w każdej dziedzinie życia, również w trakcie przygotowywania działań operacyjnych.

Jednak najważniejszym przesłaniem książki jest pomoc wszystkim funkcjonariuszom, stosującym metody pracy operacyjnej, w zakresie oceny pierwszych informacji oraz zgromadzonych materiałów. Książka jest skierowana także do osób nadzorujących działania operacyjne, do środowisk prokuratorskich i sądowniczych, biorących udział w procesie decyzyjnym, które wykorzystują wyniki niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym. Może być ona niezwykle przydatna młodym adeptom sztuki policyjnej i prokuratorskiej, zdobywającym wiedzę w szkołach poszczególnych służb oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Kontrola prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

Spis treści:

Zwroty obcojęzyczne użyte w dziele
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

1.1. Istnienie potrzeby rozważań o ryzyku operacyjnym
1.2. Pojęcie ryzyka. Etymologia
1.3. Wpływ oceny ryzyka operacyjnego na legalność i efektywność działań policyjnych
1.4. Wykorzystanie analizy kryminalnej do oceny ryzyka operacyjnego

Rozdział 2. Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne

2.1. Ryzyko prawne w naukach ekonomicznych
2.2. Ryzyko operacyjne
2.2.1. Prawdopodobieństwo
2.2.2. Niepewność
2.2.3. Czyste ryzyko
2.2.4. Niebezpieczeństwo
2.2.5. Propozycja definicji ryzyka operacyjnego

Rozdział 3. Rodzaje ryzyka operacyjnego

3.1. Ryzyko doboru i stosowania metod operacyjnych
3.2. Ryzyko gromadzenia, a następnie wykorzystania materiałów z niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym – wybrane obszary oceny
3.3. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową podczas procesu karnego
3.4. Inne wybrane rodzaje ryzyka
3.4.1. Dozwolone ryzyko nowatorskie
3.4.2. Dozwolone ryzyko sportowe
3.5. Ryzyko w ustawie o ochronie informacji niejawnych i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozdział 4. Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty kryminalistyczne

4.1. Prowadzenie rozmów
4.1.1. Przygotowanie do prowadzenia rozmowy
4.1.2. Warunki skutecznego przeprowadzenia rozmowy
4.2. Przebieg rozmowy zasadniczej
4.2.1. Rozmowa zasadnicza – stosowanie technik aktywnego słuchania
4.2.2. Szacowanie ryzyka operacyjnego w projekcji, racjonalizacji i minimalizacji
4.2.3. Właściwe techniki wywierania wpływu
4.3. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego w prowadzeniu rozmów
4.3.1. Szacowanie ryzyka podczas przygotowania rozmowy – specyfikacja obszarów
4.3.2. Szacowanie ryzyka podczas rozmowy zasadniczej
4.3.3. Szacowanie ryzyka operacyjnego – zakończenie rozmowy
4.4. Prowadzenie rozmów – etyka zawodowa funkcjonariusza i prawa człowieka

Rozdział 5. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z obserwacji

5.1. Obserwacja jako metoda kryminalistyczna w zwalczaniu przestępczości
5.2. Kryminalistyczna definicja obserwacji
5.2.1. Podział i zasady prowadzenia obserwacji
5.3. Obserwacja stosowana przez służbę Celno-Skarbową
5.4. Obserwacja stosowana przez Policję
5.5. Gromadzenie i wykorzystanie wyników obserwacji – uwagi co do przyszłych zmian ustawowych
5.6. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego, podlegające ocenie w obserwacji

Rozdział 6. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

6.1. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej oraz zakup kontrolowany we współczesnym systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb
6.2. Warunki dopuszczalności stosowania metod
6.2.1. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych służb oraz prokuratora
6.2.2. Wiarygodność informacji i ich ocena przed zastosowaniem metody
6.3. Aspekty prawne oceny wiarygodności informacji
6.4. Działania pod przykryciem – aspekty kryminalistyczne
6.5. Warunki legalności wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podczas działań specjalnych – dokumenty legendujące
6.5.1. Istota oceny ryzyka operacyjnego dotycząca dokumentów legendujących
6.5.2. Dokumentowanie czynności zakupu kontrolowanego i łapówki kontrolowanej
6.6. Zjawisko asymetrii informacji stanowiących podstawę zastosowania metod
6.7. Analiza i zarządzanie ryzykiem operacyjnym przy stosowaniu przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej oraz zakupu kontrolowanego
6.8. Obszary oceny ryzyka operacyjnego w stosowanych metodach zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej
6.8.1. Tajemnica informacji o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Rozdział 7. Wybrane obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej – aspekty kryminalistyczne

7.1. Kontrola operacyjna we współczesnym systemie prawa
7.2. Pojęcie i zakres kontroli operacyjnej na tle oceny obszarów szacowania ryzyka
7.2.1. Wyjaśnienie pojęć „kontrolowanie treści” oraz „zawartość przesyłek”
7.2.2. Uprawnienia służb w zakresie dostępu do przesyłek
7.3. Ustawowe wyróżnienie środka technicznego jako nowy obszar oceny ryzyka operacyjnego dla działań legalnych
7.4. Obszary podstaw prawnych w ocenie ryzyka operacyjnego, związanego z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na podstawie art. 20c i 20da ustawy o Policji
7.5. Warunki dopuszczalności stosowania kontroli operacyjnej jako obszary szczególne oceny ryzyka
7.5.1. Warunki dopuszczalności wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej
7.6. Zgoda następcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako warunek wykorzystania niektórych materiałów z podsłuchu operacyjnego
7.6.1. Geneza pierwotnej zgody następczej
7.7. Zgoda następcza ujęcie intertemporalne oraz wyróżnienie obszarów szacowania ryzyka operacyjnego
7.7.1. Bieg terminu zgody następczej na tle zasad intertemporalnych – aspekty praktyczne

Rozdział 8. Wykorzystanie wyników diagnozy ryzyka operacyjnego w ustawodawstwie. Uwagi de lege lata

8.1. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w systemie prawa polskiego
8.2. Historyczny projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych na tle obecnych potrzeb legislacyjnych
8.3. Historyczne stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
8.4. Definicja pracy operacyjnej
8.4.1. Katalog metod pracy operacyjnej – odniesienie do współczesnych rozwiązań prawnych
8.5. Ryzyko operacyjne jako kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną funkcjonariusza
8.6. Analiza wybranych zapisów historycznego projektu ustawy na tle uwag de lege ferenda – art. 14 ust. 4, ust. 6 pkt. 4 oraz ust. 18 i 19 projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – na tle współczesnej zgody następczej
8.7. Charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych
8.8. Aktualne uwagi do współczesnego procesu ustawodawczego na tle historycznego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
8.9. Kontrola prokuratorska wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych

Rozdział 9. Ryzyko dotyczące oceny materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej

9.1. Wyjaśnienie pojęć „kontrola operacyjna” oraz „kontrola i utrwalanie rozmów” na potrzeby współpracy służb w Unii Europejskiej
9.2. Współpraca policyjna i sądowa w zakresie podsłuchu operacyjnego i procesowego
9.3. Ocena obszarów ryzyka operacyjnego wyróżniona w Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych
9.3.1. Wnioski o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych
9.3.2. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na własnym terytorium za pośrednictwem dostawców usług
9.3.3. Przechwytywanie przekazu telekomunikacyjnego bez pomocy technicznej innego państwa członkowskiego
9.3.4. Protokół ustanowiony przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej
9.4. Orzecznictwo sądów polskich dotyczące wykorzystania materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej – proponowane obszary oceny ryzyka operacyjnego
9.4.1. Orzecznictwo sądów apelacyjnych jako wyznacznik obszarów ryzyka
9.5. Wykorzystanie wyników podsłuchu elektronicznego w świetle prawa niemieckiego
9.5.1. Pojęcie wielkiego i małego podsłuchu w Niemczech
9.6. Pozaprocesowy podsłuch elektroniczny w Niemczech
9.7. Ograniczenia wykorzystania materiałów z podsłuchu elektronicznego w Niemczech

Podsumowanie
Załącznik
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
Glosy
Netografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis treści

Jacek Kudła
biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i rekomendacji Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, podinspektor Policji, z wieloletnim doświadczeniem w pionie operacyjno-rozpoznawczym i kryminalnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto autor publikacji w Systemie Informacji Prawnej LEX. Prowadzi działalność wspomagającą wymiar sprawiedliwości, prokuraturę i sądy, policję oraz pozostałe służby. (ORCID: 0000-0002-4077-3900).

Książki tego autora

Piotr Kosmaty
prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie. W 2016 roku delegowany do Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, a od 2017 roku delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ? główny specjalista w Biurze Dyrektora. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego, czynności operacyjnych i prawa prasowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Od 2017 roku doktor nauk prawnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Etyczność funkcjonariusza policji

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Działania policji w zapobieganiu i ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Czynności operacyjno-rozpoznawcze p...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Historyczne i współczesne postrzega...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane