• Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce

Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce

 • Autor: Agnieszka Żywicka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-891-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 260/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  28.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług. Autorka porusza problem prawnych uwarunkowań kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorców turystycznych i legalności usług turystycznych. W publikacji wielowymiarowo przybliżone zostały kompetencje organów administracji publicznej w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością turystyczną ze szczególnym akcentem na ochronę finansowych interesów konsumentów usług turystycznych. Zaprezentowane zostały ponadto wymogi prawne konieczne do podjęcia i prowadzenia działalności w dziedzinie turystyki z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów usług turystycznych. Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w sferze turystyki, studentów kierunków: turystyka, prawo, administracja oraz do innych osób zainteresowanych problematyką prawnych rygorów prowadzenia usług turystycznych.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
 
1. Źródła prawa
2. Czasopisma
3. Inne skróty
 
WSTĘP
 
Rozdział 1. PRAWNE UWARUNKOWANIA REGLAMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
1. Uwagi wstępne
2. Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2.1. Pojęcie działalności gospodarczej
2.2. Zasada wolności gospodarczej jako podstawowa zasada podejmowania działalności gospodarczej
2.3. Zasada legalności działalności gospodarczej jako podstawowa zasada prowadzenia działalności gospodarczej
3. Status prawny przedsiębiorcy turystycznego .
3.1. Legalne określenie przedsiębiorcy
3.2. Pojęcie przedsiębiorcy turystycznego .
3.3. Formy prawne przedsiębiorców turystycznych
3.4. Pojęcie usług turystycznych
4. Wnioski
 
Rozdział 2. PROCEDURY REGLAMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
 
1. Uwagi wstępne
2. Ewidencjonowanie działalności turystycznej
2.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
2.2. Krajowy Rejestr Sądowy
3. Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako forma reglamentowania działalności turystycznej
3.1. Charakter prawny wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
3.2. Warunki wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
3.3. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
4. Ewidencje działalności hotelarskiej i agroturystycznej
4.1. Ewidencja obiektów hotelarskich i Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich
4.2. Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie
5. Wnioski
 
Rozdział 3. ADMINISTRACYJNOPRAWNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH
 
1. Uwagi wstępne
2. Podstawy prawne działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
2.1. Obowiązki organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych związane z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych
2.2. Zabezpieczenia finansowe stosowane przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
2.3. Obowiązki administracyjnoprawne organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych związane ze świadczeniem szczególnych rodzajów usług turystycznych
3. Podstawy prawne wykonywania usług hotelarskich
3.1. Obowiązki administracyjnoprawne w działalności hotelarskiej
3.2. Obowiązki administracyjnoprawne podmiotów świadczących usługi hotelarskie w obiektach innych niż hotelarskie
4. Podstawy prawne działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
4.1. Kwalifikacje przewodników turystycznych
4.2. Kwalifikacje pilotów wycieczek .
4.3. Warunki świadczenia usług pilotażu i przewodnictwa w Polsce przez obcokrajowców
5. Obowiązki administracyjnoprawne przedsiębiorców w zakresie przewozu osób
5.1. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie drogowym
5.2. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie kolejowym
5.3. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie lotniczym
5.4. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie wodnym
6. Wnioski
 
Rozdział 4. KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ TURYSTYCZNĄ SPRAWOWANE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZCZEBLA CENTRALNEGO I TERENOWEGO
 
1. Uwagi wstępne
2. Rada Ministrów i jej organy w procesie kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorców turystycznych
2.1. Minister właściwy do spraw turystyki
2.2. Kompetencje innych ministrów w sprawach związanych z turystyką
3. Kompetencje centralnych organów administracji rządowe w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością turystyczną
3.1. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów związane z turystyką
3.2. Kompetencje innych centralnych organów administracji rządowej w zakresie działalności turystycznej
4. Kompetencje terenowych organów administracji rządowej w sprawach związanych z działalnością turystyczną
4.1. Kompetencje rządowej administracji zespolonej w dziedzinie turystyki
4.2. Kompetencje rządowej administracji niezespolonej w dziedzinie turystyki
5. Wnioski
 
Rozdział 5. KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ TURYSTYCZNĄ SPRAWOWANE PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
1. Uwagi wstępne
2. Kompetencje organów samorządu województwa w zakresie nadzoru nad działalnością turystyczną
2.1. Kompetencje sejmiku województwa i zarządu województwa w sferze działalności turystycznej
2.2. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez marszałka województwa w dziedzinie turystyki
3. Kompetencje organów samorządu powiatowego w zakresie nadzoru nad działalnością turystyczną
3.1. Kompetencje rady powiatu i zarządu w zakresie działalności turystycznej
3.2. Zadania powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w sferze usług turystycznych
4. Kompetencje organów samorządu gminy (miasta) w zakresie nadzoru nad działalnością turystyczną
5. Wnioski
 
Rozdział 6. ROLA ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH, KONSUMENCKICH ORAZ SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W SFERZE KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH
 
1. Uwagi wstępne
2. Organizacje turystyczne i inne podmioty wspierające rozwój turystyki w Polsce
2.1. Polska Organizacja Turystyczna
2.2. Regionalne Organizacje Turystyczne i Lokalne Organizacje Turystyczne
2.3. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
3. Organizacje konsumenckie
3.1. Prawne uwarunkowania oddziaływania organizacji konsumenckich na działalność przedsiębiorców turystycznych w Polsce
3.2. Zadania Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców turystycznych praw konsumentów usług turystycznych
3.3. Zadania Federacji Konsumentów w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców turystycznych praw konsumentów usług turystycznych
4. Samorząd gospodarczy jako podstawa wewnętrznej kontroli przedsiębiorców turystycznych
4.1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gospodarczego przedsiębiorców turystycznych
4.2. Polska Izba Turystyki i regionalne izby turystyczne
4.3. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego .
4.4. Polska Izba Hotelarstwa
4.5. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
5. Wnioski
 
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ ŹRÓDEŁ PRAWA I CYTOWANEJ LITERATURY
 
1. Akty normatywne
1.1. Ustawy
1.2. Rozporządzenia
1.3. Zarządzenia
1.4. Obwieszczenia i decyzje
2. Prawo wspólnotowe
3. Dokumenty, sprawozdania, raporty
3.1. Dokumenty rządowe
3.2. Raporty
4. Orzecznictwo
4.1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego .
4.2. Orzeczenia Sądu Najwyższego
4.3. Uchwały Sądu Najwyższego
4.4. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
4.5. Orzeczenia Sądów Apelacyjnych
4.6. Orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5. Literatura

Agnieszka Żywicka
doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UJK, zatrudniona w Zakładzie Prawa Gospodarczego i finansowego Instytutu Nauk Prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, współpracuje z kancelarią radcy prawnego prowadząc sprawy podmiotów gospodarczych z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. W pracy naukowej koncertuje się na zagadnieniach z zakresu prawa publicznego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uwarunkowań metrologii, w tym kompetencji administracji miar w gospodarce, problematyce bezpieczeństwa i jakości wyrobów, mechanizmach nadzoru rynku w systemie oceny zgodności oraz prawnych ograniczeniach działalności gospodarczej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane