• Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne

Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne

 • Autor: Michał Zaremba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-817-0
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 392/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zadaniem książki jest omówienie najważniejszych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem mediów. W tym celu poddano szczegółowej i ob­szernej analizie orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Europejskiego zapadłe w sprawach z udziałem prasy. Dzięki przejrzystemu układowi oraz ściśle praktycznemu ujęciu tematu niniejsze opracowanie stanowi cenne źródło wiedzy przydatne prawnikom, wydawcom, dziennikarzom, rzecznikom prasowym oraz wszystkim osobom zainteresowanym prawnymi aspektami działalności prasowej. W publikacji uwzględniono stan prawny na dzień 1 października 2007 roku.

Spis treści:    
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. ŹRÓDŁA PRAWA PRASOWEGO I PODSTAWOWE POJĘCIA TEGO PRAWA
 
1.1. Źródła prawa prasowego
1.1.1. Pojęcie prawa prasowego
1.1.2. Prawo prasowe a konstytucja
1.1.3. Prawo prasowe a konwencja europejska
1.2. Podstawowe pojęcia Prawa prasowego
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Prasa, dziennik, czasopismo, materiał prasowy
1.2.3. Redakcja prasowa
1.2.4. Dziennikarz
1.2.5. Redaktor naczelny
1.2.6. Wydawca
 
Rozdział 2. PRAWA PRASY
 
2.1. Prawo do zachowania tajemnicy dziennikarskiej
2.1.1. Cel instytucji tajemnicy dziennikarskiej
2.1.2. Rodzaje tajemnicy dziennikarskiej
2.1.3. Dziennikarz jako świadek w postępowaniu karnym a tajemnica dziennikarska
2.1.4. Dziennikarz jako świadek w postępowaniu cywilnym a tajemnica dziennikarska
2.1.5. Dziennikarz jako pozwany i oskarżony (podejrzany) a tajemnica dziennikarska
2.1.6. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej
2.2. Prawo do uzyskania informacji
2.2.1. Uwagi wstępne
2.2.2. Roszczenie informacyjne z art. 4 p.p.
2.2.3. Prawo do uzyskania odpowiedzi na krytykę
2.2.4. Art. 11 ust. 3 p.p.
2.3. Prawo do szczególnej ochrony ze strony organów państwa
2.4. Prawo do publikacji ogłoszeń i reklam
2.4.1. Swoboda publikacji ogłoszeń i reklam
2.4.2. Odpowiedzialność wydawców i dziennikarzy za ogłoszenia i reklamy sprzeczne z prawem
 
Rozdział 3. OBOWIĄZKI PRASY
 
3.1. Służba społeczeństwu i państwu oraz obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego
3.2. Obowiązek rejestracji dziennika i czasopisma
3.2.1. Cel i istota rejestracji dzienników i czasopism
3.2.2. Przesłanki odmowy rejestracji dziennika i czasopisma oraz zakres kontroli sądu rejestracyjnego
3.2.3. Postępowanie w sprawie rejestracji dzienników i czasopism
3.2.4. Rejestracja prasy internetowej
3.3. Obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Dochowanie wymogu staranności na etapie gromadzenia informacji
3.3.3. Dochowanie wymogu staranności na etapie opracowania i rozpowszechnienia informacji
3.3.4. Rzetelność cytatu
3.4. Obowiązek publikacji sprostowań, odpowiedzi i innych oświadczeń „pozaredakcyjnych”
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.2. Sprostowanie
3.4.3. Odpowiedź
3.4.4. Sprostowanie i odpowiedź a innego rodzaju „pozaredakcyjne” materiały prasowe
3.4.5. Przesłanki odmowy publikacji sprostowań i odpowiedzi
3.4.6. Postępowanie w sprawie publikacji sprostowań i odpowiedzi
3.4.7. Wymogi dotyczące publikacji sprostowań i odpowiedzi oraz odpowiedzialność prawna za ich naruszenie
3.5. Obowiązki wynikające z żądania autoryzacji materiału prasowego
3.5.1. Zakres przedmiotowy instytucji autoryzacji
3.5.2. Autoryzacja a prawo autorskie
3.5.3. Autoryzacja a ochrona dóbr osobistych
3.5.4. Autoryzacja a konstytucja i konwencja europejska
3.5.5. Autoryzacja a kodeksy etyki dziennikarskiej
3.6. Obowiązki związane z relacjonowaniem postępowań sądowych
3.6.1. Uwagi wstępne
3.6.2. Wstęp na posiedzenia sądowe
3.6.3. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego i sądowego
3.6.4. Dopuszczalność rozpowszechnienia w prasie danych osobowych i wizerunku uczestników postępowania przygotowawczego i sądowego
3.6.5. Dopuszczalność utrwalania przebiegu rozpraw i rozpowszechniania uzyskanych w ten sposób zapisów fonicznych i wizualnych
3.6.6. Zakaz ferowania tzw. przesądów
3.6.7. Granice krytyki organów wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Europejskiego
3.6.8. Dopuszczalność prowadzenia „dziennikarskiego śledztwa”
 
Rozdział 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRASY
 
4.1. Pojęcie i cechy dóbr osobistych
4.2. Ochrona dóbr osobistych a wolność wypowiedzi w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego
4.3. Dysponenci dóbr osobistych
4.4. Przesłanki naruszenia dóbr osobistych
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Interpretacja spornej wypowiedzi
4.4.3. Obiektywne kryterium oceny faktu wystąpienia naruszenia
4.4.4. Identyfikacja pokrzywdzonego
4.5. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych (kontratypy)
4.5.1. Uwagi wstępne
4.5.2. Kontratyp zgody dysponenta dobra
4.5.3. Upoważnienie ustawowe
4.5.4. Nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.)
4.5.5. Kontratyp działania w interesie publicznym
4.6. Ochrona dóbr osobistych w prawie karnym
4.6.1. Uwagi wstępne
4.6.2. Stan wyższej konieczności
4.6.3. Kontratyp prowokacji dziennikarskiej
4.6.4. Błąd
4.6.5. Znikoma szkodliwość społeczna
4.7. Prawna ochrona czci
4.7.1. Uwagi wstępne
4.7.2. Pojęcie i ochrona czci wewnętrznej
4.7.3. Pojęcie czci zewnętrznej
4.7.4. Podział wypowiedzi na twierdzenia o faktach i opinie a ochrona czci zewnętrznej
4.7.5. Kontratyp zgody dysponenta dobra
4.7.6. Kontratyp rzetelnej krytyki (art. 41 p.p.)
4.7.7. Kontratyp działania w interesie publicznym – kontratyp prawdy
4.7.8. Kontratyp działania w interesie publicznym – kontratyp szczególnej staranności. Sytuacja „non liquet”
4.7.9. Naruszenie wzajemne
4.7.10. Przestępstwo zniesławienia i okoliczności wyłączające jego bezprawność
4.7.11. Kontratyp satyry i karykatury
4.7.12. Naruszenie czci cytatem. Kontratyp relacji prasowej
4.7.13. Tytuł materiału prasowego a ochrona czci
4.7.14. Rekonstrukcja wydarzeń a ochrona czci
4.8. Prawna ochrona prywatności
4.8.1. Pojęcie prywatności i przesłanki jej naruszenia
4.8.2. Ochrona prywatności a wolność wypowiedzi w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego
4.8.3. Kontratyp zgody dysponenta dobra
4.8.4. Upoważnienie ustawowe – art. 14 ust. 6 p.p.
4.8.5. Kontratyp działania w interesie publicznym
4.8.6. Odpowiedzialość karna za naruszenie prywatności
4.8.7. Ochrona danych osobowych w działalności prasy
4.9. Prawna ochrona wizerunku
4.9.1. Pojęcie wizerunku
4.9.2. Przesłanki naruszenia wizerunku
4.9.3. Kontratyp zgody dysponenta dobra
4.9.4. Upoważnienie ustawowe – art. 81 ust. 2 pkt 1 p.a.
4.9.5. Upoważnienie ustawowe – art. 81 ust. 2 pkt 2 p.a.
4.9.6. Przepisy szczególne dotyczące rozpowszechniania wizerunku
4.9.7. Kontratyp działania w interesie publicznym
4.10. Prawna ochrona głosu
4.11. Prawna ochrona tajemnicy komunikowania i korespondencji
4.11.1. Uwagi wstępne
4.11.2. Ochrona tajemnicy komunikowania a wolność wypowiedzi w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego, Sądu Najwyższego USA i Federalnego Sądu Najwyższego RFN
4.11.3. Ochrona tajemnicy komunikowania w prawie cywilnym
4.11.4. Ochrona tajemnicy komunikowania w prawie karnym
4.11.5. Dopuszczalność nasłuchu łączności radiowej
4.12. Utrwalanie i rozpowszechnianie zapisów z ukrytej kamery
4.13. Prawna ochrona innych dóbr osobistych
4.13.1. Ochrona prawa do przedstawienia własnej osoby w prawdziwym świetle
4.13.2. Ochrona swobody sumienia
4.13.3. Ochrona nienaruszalności mieszkania
4.13.4. Ochrona wolności
4.13.5. Ochrona pamięci po osobie zmarłej
4.13.6. Ochrona nazwiska
4.14. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych w Internecie
4.15. Podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za materiał prasowy
4.16. Podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za czyny dziennikarza popełnione na etapie gromadzenia informacji
4.17. Roszczenia o ochronę dóbr osobistych
4.17.1. Uwagi wstępne
4.17.2. Roszczenie o zaniechanie grożącego naruszenia
4.17.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
4.17.4. Roszczenie o zadośćuczynienie
4.17.5. Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez powoda cel społeczny
4.17.6. Roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę majątkową
4.17.7. Roszczenie o zapłatę odsetek od zasądzonych kwot
4.18. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej za materiał prasowy
4.19. Odpowiedzialność prasy za podstęp, naruszenie tajemnicy i zagarnięcie dokumentów
4.19.1. Odpowiedzialność prasy za podstęp
4.19.2. Odpowiedzialność prasy za naruszenie prawnie chronionych tajemnic
4.19.3. Odpowiedzialność prasy za zagarnięcie dokumentów
 
Rozdział 5. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRASOWYCH
 
5.1. Postępowanie cywilne w sprawach prasowych
5.1.1. Budowa pozwu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
5.1.2. Oznaczenie sądu
5.1.3. Oznaczenie stron
5.1.4. Osnowa pozwu
5.1.5. Wniosek o zabezpieczenie powództwa
5.1.6. Wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia odpowiedzi na pozew
5.1.7. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda
5.1.8. Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności
5.1.9. Wniosek o upoważnienie powoda przez sąd do publikacji przeprosin lub odwołania zarzutów, w przypadku gdy pozwany nie uczyni tego w wyznaczonym terminie
5.1.10. Koszty procesu w sprawach o ochronę dóbr osobistych
5.2. Postępowanie karne w sprawach prasowych
5.2.1. Uwagi wstępne
5.2.2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
5.3. Postępowanie dowodowe w sprawach o ochronę dóbr osobistych
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu w postępowaniu karnym
5.3.3. Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu w postępowaniu cywilnym
5.3.4. Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego
 
Skorowidz rzeczowy
Bibliografia
Ustawa Prawo prasowe

Michał Zaremba

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa UW, specjalizuje się w problematyce z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz dostępu do informacji publicznej.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Etyka dziennikarska

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Etyka mediów

15.50 zł 31.00 zł Cena netto: 14.76 zł

Okoliczności wyłączające bezprawnoś...

18.75 zł 75.00 zł Cena netto: 17.86 zł

Dziennikarz i doradca public relati...

13.00 zł 52.00 zł Cena netto: 12.38 zł

Przestępstwa zniesławienia i zniewa...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Etyka dziennikarska i dziennikarstw...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Dziennikarstwo a public relations

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Dozwolony użytek utworów w mediach

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.05 zł

Media społecznościowe na rynku międ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Media publiczne w Polsce

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane