• Prawo pracy dla menedżerów

Prawo pracy dla menedżerów

 • Autor: Ewa Tomaszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-825-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  29.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest przewodnikiem po gąszczu przepisów prawa pracy kierowanym głównie do osób zarządzających przedsiębiorstwem, które muszą na co dzień postępować wedle obowiązujących norm prawnych. Innymi słowy poradnik pokazuje jak stosować prawo pracy w praktyce od samego początku, tj. od nawiązania stosunku pracy aż do jego zakończenia. W książce można znaleźć charakterystykę i niezbędne wskazówki dotyczące postępowań sądowych, które mogą mieć miejsce w przedsiębiorstwie. Wszystkie zagadnienia są zaopatrzone w orzeczenia sądowe oraz szereg przykładów dla lepszego zrozumienia. Dzięki takiej formie przekazu menedżer będzie mógł bez problemów stosować prawo w toku pracy bez narażenia się na niezbędne spory z pracownikami. Co za tym idzie zakład pracy będzie mógł funkcjonować zgodnie z najwyższymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowanie m.in. omawia:

- Procedurę rekrutacji pracownika do pracy;
- Nawiązanie i przebieg zatrudnienia pracowniczego;
- Warunki współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
- Kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w przedsiębiorstwie;
- Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy;
- Kontrakt menedżerski jako cywilnoprawną formę świadczenia pracy;
- Wzory pism i niezbędnych przepisów prawa.

Jak wskazuje sam tytuł głównymi odbiorcami książki są menedżerowie przedsiębiorstw, którzy muszą stosować prawo pracy na co dzień. Opracowanie może także znaleźć adresatów w kręgu sędziów, adwokatów, jak również radców prawnych.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział II. Procedura rekrutacji pracownika do pracy


2.1. Zasady prawa pracy w procesie rekrutacji pracownika do pracy
2.2. Jak stworzyć ofertę pracy z poszanowaniem dla przepisów prawa
2.3. Przebieg rozmowy kwali?kacyjnej – o co można zapytać?

Rozdział III. Nawiązanie zatrudnienia

3.1. Charakterystyka umów o pracę  
3.1.1. Umowa o pracę na okres próby  
3.1.2. Umowa o pracę na czas określony  
3.1.3. Umowa o pracę na zastępstwo pracownika   
3.1.4. Umowa o pracę zawarta na czas wykonywania określonej pracy
3.1.5. Umowa o pracę na czas nieokreślony
3.2. Charakterystyka cywilnoprawnych umów na mocy których świadczona jest praca
3.2.1. Umowa zlecenia
3.2.2. Umowa o dzieło
3.2.3. Pozostałe cywilnoprawne formy świadczenia pracy
3.3. Wybór podstawy świadczenia pracy – zatrudnienie pracownicze a umowy cywilnoprawne
3.4. Zatrudnianie młodocianych

Rozdział IV. Przebieg zatrudnienia pracowniczego

4.1. Znaczenie przepisów BHP w zakładzie pracy
4.2. Mobbing w zakładzie pracy
4.2.1. Rodzaje mobbingu
4.2.2. Konsekwencje dla przedsiębiorstwa w sytuacji zaistnienia mobbingu
4.2.3. Przeciwdziałanie mobbingowi
4.3. Kontrola pracownika w czasie trwania zatrudnienia
4.3.1. Dobra osobiste pracownika
4.3.2. Kamery monitoringu w zakładzie pracy
4.3.3. Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
4.3.4. Inne dozwolone prawnie sposoby kontroli pracy pracownika
4.4. Czas pracy – czyli jak prawidłowo zorganizować proces pracy
4.4.1. Systemy i rozkłady czasu pracy
4.4.2. Praca w godzinach nadliczbowych
4.4.3. Praca w porze nocnej
4.4.4. Praca w niedzielę i święta
4.4.5. Gra?k pracy
4.5. Wynagrodzenie za pracę
4.6. Premiowanie i nagradzanie pracy pracownika
4.7. Urlopy wypoczynkowe
4.7.1. Urlop na żądanie
4.7.2. Plan urlopów
4.7.3. Odwołanie pracownika z urlopu
4.7.4. Usprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy
4.8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem a obowiązki po stronie pracodawcy
4.9. Obowiązki pracownika
4.9.1. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
4.9.2. Odpowiedzialność materialna pracownika
4.10. Zakaz konkurencji
4.11. Zmiana umówionej pracy na podstawie jednostronnej czynności pracodawcy
4.11.1. Powierzenie pracownikowi innej pracy na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
4.11.2. Nałożenie dodatkowych obowiązków pracownikowi w czasie trwania stosunku pracy
4.12. Zakończenie istniejącego stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
4.13. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
4.13.1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
4.13.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
4.14. Zmiana warunków zatrudnienia – wypowiedzenie warunków pracy i płacy
4.15. Ochrona stosunku pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Rozdział V. Zakładowe organizacje związkowe - jak współpracować?

5.1. Tworzenie i rozwiązywanie związku zawodowego przez pracowników
5.2. Przedmiot działalności związku zawodowego
5.3. Uprawnienia związku zawodowego

Rozdział VI. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w przedsiębiorstwie

6.1.  Państwowa Inspekcja Pracy
6.2.  Społeczna Inspekcja Pracy

Rozdział VII. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

7.1. Procedura cywilna w sprawach z zakresu prawa pracy
7.2. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
7.3. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika
7.4. Odpowiedzialność pracodawcy wobec osób trzecich

Rozdział VIII. Kontrakt menedżerski - cywilnoprawna podstawa świadczenia pracy

Rozdział IX. Wzory pism


9.1. Ogłoszenie o pracę
9.2. Umowa o pracę
9.3. Umowa zlecenia
9.4. Umowa o dzieło  
9.5. Umowa o współpracy
9.6. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem / Kontrakt menedżerski
9.7. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przystosowania do zawodu
9.8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP
9.9. Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu w zakładzie pracy
9.10. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
9.11. Udzielenie pracownikowi kary porządkowej na piśmie
9.12. Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu trwania umowy o pracę
9.13. Regulamin premiowania
9.14. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
9.15. Zapytanie kierowane do zakładowej organizacji związkowej o objęciu reprezentacją związkową pracownika, który jest objęty możliwością zwolnienia
9.16. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu utraty zaufania wraz z oświadczeniem zwalniającym pracownika z świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia
9.17. Rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym
9.18. Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę
9.19. Pozew pracownika o mobbing
9.20. Odpowiedź na pracowniczy pozew o mobbing
9.21. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
9.22. Protokół kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
9.23. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracownika

Rozdział X. Wyciąg z podstawowych aktów prawnych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu każdego menedżera

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 121 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1632 ze zm.)

Bibliografia


Ewa Tomaszewska
prawnik, doradca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Od początku studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Determinanty zachowań menedżerów w ...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Menedżerowie i właściciele na rynku...

8.70 zł 58.00 zł Cena netto: 8.29 zł

Przekonaj pracowników do dbania o j...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Humanistyczne wartości zarządzania ...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Kapitał ludzki w strukturach wirtua...

9.80 zł 49.00 zł Cena netto: 9.33 zł

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zarządzanie dla racjonalnego menedż...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Prawo pracy. Wzory pism z komentarz...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Właściwy kurs. Od białego kołnierzy...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń spo...

42.50 zł 85.00 zł Cena netto: 40.48 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia ...

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 38.10 zł

Marka osobista w kształtowaniu kari...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane