• Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich

Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich

 • Autor: Krzysztof Eichstaedt
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-977-1
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce omówiono zasady i procedury postępowania wyjaśniającego, opiekuńczo-wychowawczego, poprawczego oraz odwoławczego w sprawach nieletnich. Publikacja jest praktycznym komentarzem do odpowiednich aktów prawnych.

Autor uwzględnia literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Nie unika problemów kontrowersyjnych w doktrynie i w orzecznictwie, prezentując jednocześnie swoje stanowisko wraz z postulatami odnośnie do przyszłych regulacji prawnych (de lege ferenda) oraz obowiązującego ustawodawstwa (de lege lata). Szczególnie cennym aspektem monografii i są elementy metodyki postępowania w sprawach nieletnich.

Spis treści:

Wstęp
 
Wykaz skrótów
 
Bibliografia
 
Rozdział 1. Model postępowania w sprawach nieletnich
 
1. Uwagi ogólne
2. Sądownictwo w sprawach nieletnich w przykładowo wybranych krajach
3. Rozwój sądownictwa w sprawach nieletnich na ziemiach polskich
w ujęciu historycznym
 
Rozdział 2. Zagadnienia ogólne
 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
2. Przejaw demoralizacji oraz pojęcie czynu karalnego
3. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich
 
Rozdział 3. Środki zapobiegania oraz zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich
 
1. Uwagi ogólne
2. Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich
3. Środek poprawczy
4. Umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym
5. Środki stosowane wobec rodziców
 
Rozdział 4. Sprawy dotyczące nieletnich rozpoznawane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania karnego
 
Rozdział 5. Postępowanie przed sądem rodzinnym
 
1. Zagadnienia ogólne
2. Właściwość rzeczowa oraz miejscowa sądu
3. Przepisy stosowane w sprawach nieletnich
4. Wszczęcie postępowania
5. Zlecenie sporządzenia wywiadu środowiskowego, uzyskanie kompleksowej diagnozy od rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego oraz uzyskanie opinii o stanie zdrowia psychicznego nieletniego
6. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz stosowanie innych środków tymczasowych
7. Strony postępowania
8. Zawieszenie postępowania w sprawie nieletniego
9. Doręczenia orzeczeń, zarządzeń, zawiadomień oraz pism
10. Postępowanie wyjaśniające
10.1. Cele postępowania wyjaśniającego oraz jego wszczęcie
10.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy postępowania wyjaśniającego
10.3. Rola policji i organu administracji państwowej oraz kuratora w postępowaniu wyjaśniającym
10.4. Zatrzymanie nieletniego
10.5. Obrońca w postępowaniu wyjaśniającym oraz uprawnienie do przeglądania akt sprawy
10.6. Pełnomocnik w postępowaniu wyjaśniającym oraz w późniejszym etapie postępowania
10.7. Zakończenie postępowania wyjaśniającego
11. Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze
12. Postępowanie poprawcze
13. Koszty postępowania w sprawie nieletniego
 
Rozdział 6. Postępowanie odwoławcze
 
1. Uwagi ogólne
2. Postępowanie odwoławcze toczące się według przepisów kodeksu postępowania karnego
2.1. Zakres zaskarżenia, granice rozpoznania środka odwoławczego oraz wyjście poza jego granice
2.2. Treść środka odwoławczego i jego forma
2.3. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego
2.4. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania
2.5. Cofnięcie środka odwoławczego i jego skutki
2.6. Podstawy odwoławcze i rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego
2.7. Zakaz pogarszania sytuacji nieletniego
2.8. Apelacja
2.8.1. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji i termin do jej wniesienia
2.8.2. Przyjęcie apelacji
2.8.3. Udział stron w rozprawie apelacyjnej
2.8.4. Przebieg postępowania apelacyjnego oraz zakres postępowania dowodowego
2.9. Zażalenie
3. Postępowanie odwoławcze toczące się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego
3.1.Dopuszczalność apelacji, wymogi formalne oraz termin do jej złożenia
3.2. Odrzucenie apelacji
3.3. Przebieg rozprawy apelacyjnej i niestawiennictwo stron
3.4. Granice rozpoznania sprawy w przypadku złożenia apelacji
3.5. Rodzaje orzeczeń sądu II instancji oraz zakaz pogarszania sytuacji nieletniego
3.6. Cofnięcie apelacji
3.7. Dopuszczalność, termin, treść i forma zażalenia
3.8. Czynności podejmowane przez sąd I instancji w związku ze złożeniem zażalenia
3.9. Rozpoznanie zażalenia przez sąd II instancji
 
Rozdział 7. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 
1. Kasacja
2. Wznowienie postępowania
 
Zakończenie
Akty prawne
 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
2. Wybrane rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  
a) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (DzU nr 56, poz. 591 ze zm.)
b) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (DzU nr 90,
poz. 1009)
c) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich (DzU nr 90, poz. 1010)
d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich (DzU nr 106, poz. 1157)
e) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu
i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia
bezpieczeństwa tych placówek (DzU nr 112, poz. 1205)
f) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (DzU nr 124, poz. 1359)
g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (DzU nr 10, poz. 104, ze zm.)
h) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (DzU nr 178, poz. 1833)
i) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (DzU nr 25, poz. 203)
j) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 79, poz. 692)

Krzysztof Eichstaedt
doktor nauk prawnych, jest sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, przewodniczącym wydziału karnego odwoławczego oraz zastępcą rzecznika dyscyplinarnego. Wcześniej pełnił funkcje wizytatora, rzecznika prasowego oraz przewodniczącego wydziału karnego Sądu Rejonowego w Sieradzu. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Jest autorem monografii na temat czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym oraz kilkunastu artykułów z zakresu prawa karnego procesowego oraz postępowania dyscyplinarnego. Orzeka m.in. w sprawach nieletnich w postępowaniu odwoławczym.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Orzekanie i wykonywanie kary pozbaw...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane