• Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne

Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne

 • Autor: Rafał Adamus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-261-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 170/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytego przez upadłego w toku postępowania upadłościowego celem zaspokojenia wierzycieli. Likwidacja masy upadłości stanowi jeden z podstawowych etapów postępowania upadłościowego obejmującego tzw. likwidację majątku upadłego. Książka stanowi praktyczny komentarz do regulacji art. 306–334 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest ona adresowana przede wszystkim do syndyków masy upadłości, sędziów, radców prawnych, adwokatów zajmujących się problematyką prawa upadłościowego, a także do upadłych i wierzycieli.

Publikacja omawia w szczególności:

- podmioty prowadzące likwidację masy upadłości,
- wszczęcie likwidacji masy upadłości,
- sposoby likwidacji masy upadłości,
- ograniczenie zakresu likwidacji poprzez wyłączenia z masy upadłości składników mienia stanowiących własność upadłego,
- tryb sprzedaży składników masy upadłości z uwagi na przedmiot sprzedaży,
- skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym,
- mechanizmy kontroli procesu likwidacji masy upadłości.
Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

ZAGADNIENIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCI


1. Likwidacja masy upadłości jako element postępowania upadłościowego
2. Likwidacja jako spieniężenie składników masy upadłości
3. Likwidacja masy upadłości jako jedna z faz postępowania upadłościowego
4. Likwidacja masy upadłości a cele postępowania upadłościowego
5. Syndyk jako likwidator masy upadłości
6. Szczególne przypadki likwidacji masy upadłości w toku postępowania upadłościowego
7. Likwidacja masy upadłości z uwagi na kryterium przedmiotu likwidacji
8. Zasady likwidacji masy upadłości
9. Umowa cywilnoprawna jako nośnik likwidacji masy upadłości
10. Zdarzenia niestanowiące likwidacji masy upadłości
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Likwidacja majątku nieodebranego przez upadłego
10.3. Przeniesienie przez syndyka praw do nieruchomości po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego
10.4. Ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
11. Likwidacja masy upadłości a przepisy reglamentujące obrót niektórymi towarami
12. Likwidacja masy upadłości a przepisy antymonopolowe

Rozdział I. PODMIOTY PROWADZĄCE LIKWIDACJĘ MASY UPADŁOŚCI


1.1. Pozycja prawna syndyka w procesie likwidacji masy upadłości
1.2. Rola sędziego-komisarza, rady wierzycieli, sądu upadłościowego, zgromadzenia wierzycieli w procesie likwidacji masy upadłości
1.2.1. Sędzia-komisarz
1.2.2. Rada wierzycieli
1.2.3. Sąd upadłościowy
1.2.4. Zgromadzenie wierzycieli
1.3. Zagadnienie kompetencji upadłego w zakresie likwidacji masy upadłości

Rozdział II. WSZCZĘCIE LIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCI

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Dokumenty sporządzane przez syndyka w związku z likwidacją masy upadłości
2.2.1. Zagadnienia wstępne
2.2.2. Spis inwentarza
2.2.3. Plan likwidacyjny
2.2.4. Sprawozdanie finansowe
2.2.5. Pisemne sprawozdanie ogólne

Rozdział III. SPOSOBY LIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCI

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Kolejność sprzedaży składników masy upadłości
3.3. Szczególny sposób zadysponowania przedsiębiorstwem
przez syndyka w ramach likwidacji masy upadłości

Rozdział IV. OGRANICZENIE ZAKRESU LIKWIDACJI POPRZEZ WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI SKŁADNIKÓW MIENIA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ UPADŁEGO


4.1. Uwagi wstępne
4.2. Wyłączenie rzeczy ruchomych przez sędziego-komisarza
4.3. Wyłączenie wierzytelności i praw majątkowych przez sędziego-komisarza
4.4. Wyłączenie składników mienia przez zgromadzenie wierzycieli

Rozdział V. TRYB SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z UWAGI NA PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Tryb sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego
5.3. Tryb sprzedaży ruchomości
5.4. Tryb likwidacji wierzytelności
5.5. Tryb likwidacji praw majątkowych
5.6. Przejęcie lub sprzedaż przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
5.7. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem rejestrowym
5.8. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem finansowym
5.9. Likwidacja rzeczy, wierzytelności i praw stanowiących przedmiot przewłaszczenia albo przelewu na zabezpieczenie

Rozdział VI. SKUTKI SPRZEDAŻY DOKONANEJ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM


6.1. Zasada ogólna
6.2. Skutki sprzedaży ruchomości
6.3. Skutki sprzedaży nieruchomości
6.4. Skutki sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego
do rejestru okrętowego
6.5. Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa
6.6. Skutki sprzedaży wierzytelności innych praw majątkowych

Rozdział VII. MECHANIZMY KONTROLI PROCESU LIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCI

Rozdział VIII. LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI DE LEGE FERENDA


8.1. Zagadnienia wstępne
8.2. Propozycje zmian przepisów o likwidacji masy upadłości w Projekcie założeń projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
8.3. Likwidacja masy upadłości de lege ferenda w kontekście problemu upadłości członków zgrupowania przedsiębiorców

ZAŁĄCZNIK 1 – AKTY PRAWNE

ZAŁĄCZNIK 2 – WZORY PISM

WYKAZ LITERATURYRafał Adamus
Dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Autor kompleksowych komentarzy do prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, kilkunastu monografii poświęconych prawu o niewypłacalności. Autor opracowań naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, licznych opinii prawnych z prawa handlowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane