Prawo podręczniki

Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa

Cyberkultura prawa. Współczesne pro...

Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa

Jacek Janowski

Książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte w publikacji Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów (Difin 2009), o społeczne i kulturowe problemy posługiwania się nią. Masowe i wyrafinowane stosowanie jej w obrocie prawnym i działaniu administracji skutkuje kształtowaniem się nowego typu kultury. Zapoznanie się z szansami i zagrożeniami, jakie ona niesie ze sobą dla jednostek i społeczeństw stanowi dziś konieczny element przygotowania prawniczego, administracyjnego, politolo..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Administracja rządowa w Polsce

Administracja rządowa w Polsce

Administracja rządowa w Polsce

Marek Chmaj redakcja naukowa

W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana, obejmuje administrację niezespoloną oraz wojewodów i administrację zespoloną. Praca oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu oraz aktualnym stanie prawnym. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studen..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Status prawny rady gminy

Status prawny rady gminy

Status prawny rady gminy

Marek Chmaj redakcja naukowa

W publikacji Autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Duży nacisk położono na przejrzystość i jasność rozważań oraz klarowną strukturę wewnętrzną. Dodatkową zaletą jest wykorzystanie obszernej literatury przedmiotu, wielu aktów prawnych i orzeczeń sądowych. Dzięki bibliografii czytelnik będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę o inne aspekty...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku 50% rabatu

Własność prywatna w doktrynie społe...

Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wiek...

Zbigniew Władek

Książka w sposób kompleksowy poddaje analizie problematykę własności prywatnej XX wieku tj. począwszy od papieża Piusa XI, poprzez Sobór Watykański II, aż do Jana Pawła II i Benedykta XVI. Publikacja analizuje zagadnienie własności prywatnej z punku widzenia doktryny społecznej Kościoła katolickiego XX wieku. Doktryna społeczna Kościoła katolickiego w pełni ukształtowana w XX wieku podejmuje rozważania odnoszące się do strony społecznej, gospodarczej, politycznej i prawnej naszego życia. Nato..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Ustrojowe prawo administracyjne 50% rabatu

Ustrojowe prawo administracyjne 50%...

Ustrojowe prawo administracyjne 50% rabatu

Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski redakcja naukowa

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania. W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Książka adresowana jest przede wszystkim d..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Postępowanie administracyjne 50% rabatu

Postępowanie administracyjne 50% ra...

Postępowanie administracyjne 50% rabatu

Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski redakcja naukowa

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi tradycyjne podejście do problematyki postępowania administracyjnego. Uwzględnia ostatnią większą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego z 3 grudnia 2010 r. Opracowanie przedstawia klasyczne postępowanie administracyjne. Autorzy świadomie rezygnują z omawiania w tym zakresie innych postępowań, tj. postępowania egzekucyjnego, podatkowego i sądowoadministracyjnego, gdyż stanowią one inne procedury, inne dziedziny prawa procesowego albo odr..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium 50% rabatu

Prawo podatkowe. Część ogólna. Repe...

Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium 50% rabatu

Dominika Żurawska

W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia, wykresy oraz tabele ułatwiają przyswojenie i uporządkowanie wiedzy. Wiele zagadnień wyjaśniono na praktycznych przykładach. Po każdym rozdziale umieszczono pytania kontrolne umożliwiające sprawdzenie stanu wiedzy. Książka adresowana jest głównie do studentów studiów prawniczych i ekonomicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego,..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Polskie prawo podatkowe 50% rabatu

Polskie prawo podatkowe 50% rabatu

Polskie prawo podatkowe 50% rabatu

Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, M

Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został uzupełniony i zaktualizowany. Autorzy uwzględnili stan prawny obowiązujący w dniu 30 czerwca 2011 r. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwok..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Prawo administracyjne. Część ogólna 50% rabatu

Prawo administracyjne. Część ogólna...

Prawo administracyjne. Część ogólna 50% rabatu

Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski redakcja naukowa

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi nowe podejście do problematyki tej gałęzi prawa. Dotychczas wydawane prace, zawierające w swoim tytule informację, że Czytelnik ma do czynienia z częścią ogólną prawa administracyjnego, obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i analizę norm prawa ustrojowego, procesowego, a nawet norm regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi i ustrój tychże sądów. Autorzy niniejszego opracowania zerwali z tą praktyką, zdając sobie jednak ..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Europejskie prawo podatkowe 50% rabatu

Europejskie prawo podatkowe 50% rab...

Europejskie prawo podatkowe 50% rabatu

Rafał Lipniewicz

Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich – poprzez prezentację aktów prawa unijnego przyjętych w celu harmonizacji przepisów prawa podatkowego państw UE - jak również mechanizmów wpływających na proces stosowania przepisów krajowego prawa podatkowego w państwach członkowskich, warunkowanego coraz częściej oceną zgodności tych regulacji z traktatowymi swobodami rynku wewnętrznego - rów..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola

Małgorzata Żołna

Publikacja stanowi próbę zdefiniowania czynności, jaką jest eksperyment procesowo-kryminalistyczny oraz jego analizę procesowo-dowodową. Zostaną w niej przedstawione problemy natury teoretycznej i praktycznej stojące przed organami procesowymi, które chcą prawidłowo zaplanować, przeprowadzić eksperyment, a następnie dowodowo ocenić jego wyniki. Głównym celem pracy jest możliwie pełne, obiektywne przedstawienie problematyki eksperymentu. Praca ma charakter interdyscyplinarny, bowiem odnosi s..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka

Podstawy prawa w pytaniach i odpowi...

Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach. Ściąga akademicka

Ewa Kowalewska-Borys, Ewelina Leja

W celu umożliwienia czytelnikom zrozumienia podstawowych instrumentów i instytucji prawnych niniejsza publikacja w sposób skondensowany i przystępny przedstawia najważniejsze zagadnienia z następujących dziedzin prawnych: prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo pracy oraz prawo podatkowe. Takie zaś podejście wpłynęło na kształt tej książki w formie pytań, najczęściej zadawanych przez uczestników szkoleń i wykładów, oraz odpowiedzi na nie. Dotyczy to również..

9.00 zł 36.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane 50% rabatu

Teoria i filozofia prawa międzynaro...

Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane 50% rabatu

Roman Kwiecień

Publikacja analizuje kluczowe problemy prawa międzynarodowego w perspektywie teoretyczno – i filozoficznoprawnej. W polskim piśmiennictwie naukowym jest to pierwsze opracowanie tego typu. Jego uzasadnienie wynika z potrzeby objęcia prawa międzynarodowego pogłębioną, systemową refleksją z powodu zachodzących w nim zauważalnych przewartościowań. Na książkę składają się analizy zagadnień, które w ostatnim czasie przykuwają szczególną uwagę nauki prawa międzynarodowego i mogą uchodzić za zasadnic..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Aneta Kaźmierczyk

Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały wszystkie najważniejsze elementy konstrukcji tego podatku. Publikacja nie stanowi zatem dokładnego odzwierciedlenia układu rozdziałów ustawy o podatku VAT. Natomiast w odpowiedniej kolejności omówiono zagadnienia, umożliwiające odpowiedź na pytanie, jakie cechy szczególne wyróżniają podatek VAT od innych podatków, kto i w związku z jakiego ro..

13.00 zł 52.00 zł Cena netto: 12.38 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane 75% rabatu

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane 75%...

Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz

Podręcznik zawiera całość wykładu prawa pracy obejmującego część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględnia aktualny stan prawny, piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo pracy zostało ukazane w szerszym kontekście dotychczasowego rozwoju oraz czynników określających ten rozwój – regulacji ponadkrajowych, a zwłaszcza prawa europejskiego. Instytucje prawa pracy przedstawiono w łączności z praktyką stosowania prawa, co znalazło wyraz w szerokim uwzględnie..

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Pokazuje 31 do 45 z 53 (4 Stron)