• Ustrojowe prawo administracyjne

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Autor: Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-525-3
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 376/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  16.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania.

W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków pokrewnych, a także absolwentów przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów oraz przedstawicieli nauki.

Spis treści:

Wprowadzenie
Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
 
Rozdział 1. Zasady ustrojowego prawa administracyjnego
Piotr Adam Tusiński
 
1.1. Pojęcie zasad ustrojowego prawa administracyjnego
1.2. Typologia zasad prawa administracyjnego
1.3. Typologia zasad ogólnych ustrojowego prawa administracyjnego
1.3.1. Zasady samoistne ustrojowego prawa administracyjnego
1.3.2. Zasady-warianty ustrojowego prawa administracyjnego
Bibliografia
 
Rozdział 2. Podział terytorialny państwa
Piotr Ruczkowski
 
2.1. Pojęcie i podstawowe cechy podziału terytorialnego
2.2. Podział terytorialny – rys historyczny
2.3. Czynniki kształtujące podział terytorialny
2.4. Klasyfikacja podziału terytorialnego
2.4.1. Zasadniczy podział terytorialny – stan obecny
2.4.2. Pomocniczy podział terytorialny
2.4.3. Specjalny podział terytorialny – podziały terytorialne dla celów specjalnych
Bibliografia
 
Rozdział 3. Naczelne i inne centralne organy administracji państwowej (rządowej)
Piotr Ruczkowski
 
3.1. Słowo wstępne
3.2. Prezydent RP
3.3. Rada Ministrów
3.3.1. Pojęcie, skład i powoływanie Rady Ministrów
3.3.2. Tryb pracy Rady Ministrów
3.3.3. Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
3.3.4. Pełnomocnicy rządu oraz reprezentowanie Rady Ministrów
3.3.5. Zadania i kompetencje Rady Ministrów
3.3.6. Członkowie Rady Ministrów
3.4. Organy centralne
3.4.1. Urząd Patentowy RP (Prezes Urzędu Patentowego RP)
3.4.2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
3.4.3. Polski Komitet Normalizacyjny (Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego)
3.4.4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3.4.5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
3.4.6. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
3.4.7. Inne organy centralne nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów
3.4.8. Organy centralne nadzorowane lub podległe poszczególnym ministrom
Bibliografia
 
Rozdział 4. Terenowe organy administracji rządowej
Leszek Bielecki
 
4.1. Wojewoda i inne organy terenowej administracji rządowej
4.1.1. Funkcje i zadania wojewody
4.1.2. Struktura urzędu wojewódzkiego
4.2. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
4.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę
4.4. Administracja zespolona
4.4.1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
4.4.2. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
4.4.3. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.4.4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
4.4.5. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
4.4.6. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
4.4.7. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
4.4.8. Komendant Wojewódzki Policji
4.4.9. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.4.10. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
4.4.11. Kurator oświaty
4.4.12. Wojewódzki konserwator zabytków
4.5. Administracja niezespolona
4.5.1. Dowódca okręgu wojskowego, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojskowy komendant uzupełnień
4.5.2. Dyrektor izby celnej, naczelnik urzędu celnego
4.5.3. Dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor urzędu kontroli skarbowej
4.5.4. Dyrektor urzędu górniczego i dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego
4.5.5. Dyrektor okręgowego urzędu miar i naczelnik obwodowego urzędu miar
4.5.6. Dyrektor okręgowego urzędu probierczego i naczelnik obwodowego urzędu probierczego
4.5.7. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
4.5.8. Dyrektor urzędu morskiego
4.5.9. Dyrektor urzędu statystycznego
4.5.10. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej
4.5.11. Graniczny i powiatowy lekarz weterynarii
4.5.12. Komendant Oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Dywizjonu Straży Granicznej
4.5.13. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego
4.5.14. Państwowy graniczny inspektor sanitarny
4.5.15. Regionalny dyrektor ochrony środowiska
Bibliografia
 
Rozdział 5. Samorząd terytorialny
Leszek Bielecki, Mariusz Paździor
 
5.1. Słowo wstępne
5.2. Samorząd na szczeblu gminy
5.2.1. Zakres działania i zadania gminy
5.2.2. Władze gminy
5.2.3. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
5.2.4. Mienie komunalne
5.2.5. Gminna gospodarka finansowa
5.2.6. Związki i porozumienia międzygminne
5.2.7. Stowarzyszenia gmin
5.2.8. Nadzór nad działalnością gminną
5.2.9. Ustrój miasta stołecznego Warszawy
5.3. Samorząd na szczeblu powiatu
5.3.1. Zakres działania i zadania powiatu
5.3.2. Władze powiatu
5.3.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat
5.3.4. Mienie powiatu
5.3.5. Finanse powiatu
5.3.6. Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
5.3.7. Nadzór nad działalnością powiatu
5.3.8. Miasta na prawach powiatu
5.4. Samorząd na szczeblu województwa
5.4.1. Zakres działania i zadania województwa
5.4.2. Władze samorządu województwa
5.4.3. Mienie samorządu województwa
5.4.4. Finanse samorządu województwa
5.4.5. Współpraca zagraniczna samorządu województwa
5.4.6. Nadzór nad działalnością samorządu województwa
5.4.7. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa
Bibliografia
 
Rozdział 6. Samorząd specjalny
Robert Frey
 
6.1. Samorząd zawodowy
6.1.1. Miejsce samorządu zawodowego w Konstytucji RP
6.2. Samorząd gospodarczy
6.2.1. Zagadnienia ogólne
6.2.2. Izby gospodarcze
6.2.3. Polska Izba Ubezpieczeń
6.2.4. Izby rzemieślnicze
6.3. Samorząd wyznaniowy
6.3.1. Konstytucyjne usytuowanie związków wyznaniowych
6.3.2. Kościół katolicki
6.3.3. Autokefaliczny Kościół Prawosławny
6.3.4. Muzułmański Związek Religijny
6.3.5. Gminy żydowskie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Zakłady publiczne (administracyjne) i inne wybrane podmioty administrujące
Piotr Ruczkowski, Bogdan Rutkowski
 
7.1. Zakład publiczny (administracyjny)
7.2. Inne wybrane podmioty administrujące (administracji)
Bibliografia

Leszek Bielecki
doktor habilitowany nauk prawych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Naukowego Prawa Finansowego i Gospodarczego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach; dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, urzędnik służby cywilnej II stopnia; członek założyciel Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes z siedzibą w Rzeszowie, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, piastujący liczne stanowiska w administracji podatkowej; autor i współautor wielu publikacji z dziedziny prawa publicznego, w tym administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i urzędniczego.

Piotr Ruczkowski

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane