• Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 5

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 5

 • Autor: Herbert Szurgacz Zdzisław Kubot Tadeusz Kuczyński Artur Tomanek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-488-8
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 440/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  49.00 zł

 • 30% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Uwaga: koniec nakładu, książka może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp.

Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględniono w nim obszerne i ważne zmiany stanu prawnego, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Dotyczy to zarówno niektórych nowych rozwiązań wprowadzonych do Kodeksu pracy w 2016 r., już po ukazaniu się 4 wydania książki, jak i zmian obowiązujących od 2017 r., które objęły m.in.: kodeksowe regulacje odnoszące się do regulaminu wynagradzania, wprowadzania regulaminu pracy, wydawania świadectw pracy, współodpowiedzialności materialnej pracowników, zasad realizacji urlopu wypoczynkowego, terminów odwoływania się do sądu pracy w związku z ustaniem umowy o pracę, nowego rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, stosowania przepisów dotyczących ograniczeń w zakresie przedłużania terminowych umów o pracę kobietom w ciąży. Ponadto wiele zmian wynika z przepisów pozakodeksowych: z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o Państwowej Inspekcji Pracy, z pragmatyk służbowych i innych. Konieczne było też uwzględnienie nowej terminologii wynikającej ze zmian innych przepisów wpływających na siatkę pojęciową prawa pracy, np. prawa oświatowego. W aktualnym wydaniu zamieszczono także nowe orzeczenia Sądu Najwyższego oraz publikacje naukowe. Niektóre wątki rozważań zostały uzupełnione i rozszerzone.

Spis treści:

Część pierwsza. Część ogólna

Rozdział 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy
Herbert Szurgacz

1. Pojęcie prawa pracy
2. Przedmiot prawa pracy

Rozdział 2. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy
Herbert Szurgacz

1. Uwagi ogólne o genezie i kierunkach rozwoju prawa pracy
2. Dynamika rozwojowa prawa pracy
3. Funkcje prawa pracy
4. Kierunki rozwoju polskiego prawa pracy
4.1. Polskie prawo pracy okresu międzywojennego 1919–1939
4.2. Prawo pracy okresu socjalizmu
4.3. Prawo pracy w okresie po 1989 r.

Rodział 3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy  
Herbert Szurgacz

1. Uwagi wstępne
2. Ustawowe prawo pracy
2.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy
2.2. Ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw
2.3. Charakter norm ustawowego prawa pracy
2.4. Normy – zasady prawa pracy
2.5. Rozstrzyganie kolizji między niezgodnymi normami
3. Autonomiczne prawo pracy
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Źródła autonomicznego prawa pracy
3.2.1. Układy zbiorowe pracy
3.2.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy u.z.p.
3.2.1.2. Zakres przedmiotowy u.z.p.
3.2.1.3. Część obligacyjna u.z.p.
3.2.1.4. „Trzecia”część u.z.p.
3.2.1.5. Tryb zawierania u.z.p.
3.2.1.6. Charakter prawny u.z.p.
3.2.2. Inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe
3.2.3. Regulamin pracy
3.2.4. Regulamin wynagradzania
3.2.4.1. Inne regulaminy oparte na ustawie
3.2.5. Statuty. Umowa spółki
3.3.  Relacje prawne między prawem ustawowym a prawem autonomicznym oraz między aktami prawa autonomicznego
4. Inne źródła praw i obowiązków
4.1. Umowa o pracę
4.2. Porozumienia socjalne
4.3. Zwyczaj zakładowy
4.4. Polecenia pracodawcy
5. Prawnomiędzynarodowe regulacje stosunków pracy

Część druga. Indywidualne prawo pracy. Stosunek pracy

Rozdział 4. Stosunek pracy  
Zdzisław Kubot

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie stosunku pracy
3. Szczególne stosunki pracy
4. Nietypowe stosunki pracy
5. Kierownictwo pracodawcy jako kryterium rozgraniczenia stosunku pracy od stosunków cywilnoprawnych
6. Inne kryteria rozgraniczenia stosunku pracy od stosunków cywilnoprawnych
7. Stosunki cywilnoprawne podobne do stosunku pracy
8. Samozatrudnienie

Rozdział 5. Podmioty stosunku pracy  
Zdzisław Kubot

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie pracodawcy
3. Zarządcza koncepcja pracodawcy
4. Agencja pracy tymczasowej jako nietypowy pracodawca
5. Osoba fizyczna jako pracodawca
6. Dokonywanie za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
7. Pracownik
8. Pracownicza zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Rozdział 6. Umowy o pracę  
Zdzisław Kubot

1. Ustawowe określenie rodzajów umów o pracę
2. Rodzaje umów o pracę
3. Umowa o pracę na okres próbny
4. Umowa o pracę na czas określony
5. Umowa o pracę na czas nieokreślony
6. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
7. Spółdzielcza umowa o pracę
8. Forma umowy o pracę
9. Treść umowy o pracę
10. Klauzule autonomiczne
11. Umowy cywilnoprawne pracodawcy z pracownikami

Rozdział 7. Ustanie stosunku pracy  
Zdzisław Kubot

1. Pojęcie ustania stosunku pracy
2. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
2.1. Porozumienie stron
2.2. Forma porozumienia stron
2.3. Sposób zawarcia porozumienia
2.4. Uchylenie się od skutków porozumienia
3. Wypowiedzenie stosunku pracy
3.1. Pojęcie wypowiedzenia
3.2. Forma wypowiedzenia
3.3. Okresy wypowiedzenia
3.4. Termin wypowiedzenia
3.5. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem
3.6. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy
3.7. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie
3.8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
3.9. Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę
4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.1. Pojęcie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.2. Forma rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.3. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika
4.3.1. Charakterystyka ogólna
4.3.2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
4.3.3. Popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie pracownika
4.3.4. Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy
4.3.5. Obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej
4.3.6. Obowiązek uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej
4.3.7. Termin rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
4.4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika
4.4.1. Pojęcie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych
4.4.2. Choroba pracownika
4.4.3. Sprawowanie opieki nad dzieckiem
4.4.4. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy z innych przyczyn
4.4.5. Obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej
4.4.6. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika
4.5. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.5.1. Roszczenie o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie
4.5.2. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
4.5.3. Odszkodowanie
4.6. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika
4.6.1. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.6.2. Forma oświadczenia pracownika i jego skutki
4.6.3. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia
5. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy i płacy
5.1. Pojęcie wypowiedzenia warunków pracy i płacy
5.2. Zasadność wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
5.3. Konsultacja z zakładową organizacją związkową
5.4. Ochrona szczególna w zakresie wypowiadania warunków pracy i płacy
5.5. Roszczenia pracownika w razie wypowiedzenia warunków pracy i płacy
6. Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Pojęcie grupowego zwolnienia
6.3. Pojęcie „zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników”
6.4. Konsultacja zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia
6.5. Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego
6.6. Regulamin zwolnień grupowych
6.7.  Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia
6.8. Ograniczenie szczególnej ochrony
6.9. Indywidualne zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
6.10. Prawo do odprawy
6.11. Ponowne zatrudnienie pracownika
7. Wygaśnięcie stosunku pracy
7.1. Pojęcie wygaśnięcia stosunku pracy
7.2. Śmierć pracownika
7.3. Śmierć pracodawcy – osoby fizycznej
7.4. Trzymiesięczna nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania
7.5. Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku pracy

Rozdział 8. Zmiany organizacyjne i własnościowe pracodawcy a stosunki pracy
Herbert Szurgacz

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie zakładu pracy
3. Przejście zakładu pracy (jego części) na innego pracodawcę
3.1. Formy prawne przejścia zakładu (jego części)
3.2. Zmiana pracodawcy
3.3. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed przejściem zakładu pracy lub jego części
3.4. Inne skutki prawne przejścia zakładu pracy (jego części)

Rozdział 9. Obowiązki pracownika  
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie obowiązków pracownika i ich podział
2. Obowiązki dotyczące jakości wykonywania pracy
2.1. Obowiązek sumienności i staranności
2.2. Obowiązek stosowania się do poleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy
3. Obowiązek przestrzegania czasu i porządku pracy
4. Obowiązki określające stosunek pracownika do zakładu pracy
4.1. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy
4.2. Obowiązek zachowania tajemnicy
4.3. Zakaz konkurencji
5. Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

Rozdział 10. Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracowniczych
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie odpowiedzialności pracowniczej
2. Odpowiedzialność porządkowa
2.1. Pojęcie i treść odpowiedzialności porządkowej
2.2. Kary porządkowe
2.3. Tryb nakładania i weryfikacji kar porządkowych
2.4. Skutki nałożenia kary porządkowej
3. Odpowiedzialność materialna
3.1. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
3.1.1. Odszkodowanie
3.1.2. Ciężar dowodu
3.1.3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej
4. Odpowiedzialność za mienie powierzone
4.1. Zasady odpowiedzialności
4.2. Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone
5. Odpowiedzialność z winy umyślnej
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza
7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
7.1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności za wykroczenia
7.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
7.3. Odpowiedzialność za przestępstwo
8. Pozbawienie lub ograniczenie świadczenia, przekształcenie lub rozwiązanie stosunku pracy

Rozdział 11. Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie obowiązków pracodawcy i ich podział
2. Obowiązki związane z fazą nawiązania stosunku pracy
3. Obowiązki związane z fazą trwania stosunku pracy
3.1. Obowiązek należytego organizowania pracy
3.2. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
3.3. Obowiązek prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia
3.4. Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3.5. Obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracowników
3.6. Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy
3.7. Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
3.8. Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika i przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu
3.9. Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
4. Obowiązki związane z fazą ustania stosunku pracy
5. Skutki prawne niewykonania obowiązków pracodawcy
5.1. Wstęp
5.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza według Kodeksu pracy
5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza według Kodeksu cywilnego
5.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
5.5. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rozdział 12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
Herbert Szurgacz

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
2. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę
3. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę
4. Struktura wynagrodzenia za pracę
5. Ustalenie wynagrodzenia za pracę
6. Zmiana uprawnień płacowych
7. Narastanie uprawnień płacowych. Metody (formy) wynagrodzenia za pracę
8. Wynagrodzenie gwarancyjne
9. Wynagrodzenia socjalne
10. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę
11. Inne świadczenia związane z pracą
11.1. Należności z tytułu podróży służbowej
11.2. Nagrody pracownicze
11.3. Odprawa rentowa lub emerytalna
11.4. Odprawa pośmiertna
11.5. Odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Rozdział 13. Czas pracy
Artur Tomanek

1. Regulacja prawna czasu pracy – uwagi wprowadzające
2. Pojęcie czasu pracy
3. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy. Konstrukcja norm czasu pracy
4. Okresy odpoczynku
5. Systemy czasu pracy
5.1. Uwagi ogólne. Podstawowy system czasu pracy
5.2. Szczególne systemy czasu pracy
5.2.1. Równoważny system czasu pracy
5.2.2. System czasu pracy w ruchu ciągłym
5.2.3. System skróconego czasu pracy
5.2.4. System przerywanego czasu pracy
5.2.5. Systemy skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej
5.2.6. System zadaniowego czasu pracy
6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
7. Rozkład czasu pracy
8. Praca w godzinach nadliczbowych
8.1. Definicja pracy nadliczbowej
8.2. Przesłanki pracy nadliczbowej i jej ograniczenia
8.3. Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej
9. Dyżur pracowniczy
10. Praca w czasie szczególnie chronionym

Rozdział 14. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy
Artur Tomanek

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
4. Wymiar urlopu wypoczynkowego
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
5. Zasady realizacji urlopu wypoczynkowego
5.1. Udzielenie urlopu wypoczynkowego
5.2. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
5.3. Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
5.4. Udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika
6. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
7. Urlopy bezpłatne
8. Zwolnienia od obowiązku wykonywania pracy

Rozdział 15. Ochrona pracy  
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie ochrony pracy
2. Podstawy normatywne powszechnej ochrony pracy
2.1. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy
2.2. Podstawowe reguły określające standard bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa i obowiązki podmiotów
2.2.1. Wstęp
2.2.2. Obowiązki pracodawcy
2.2.3. Obowiązki pracowników
2.2.4. Obowiązki innych podmiotów
3. Szczególna ochrona pracy
3.1. Wstęp
3.2. Ochrona pracy w związku z rodzicielstwem
3.2.1. Prace wzbronione kobietom
3.2.2. Ochrona pracy pracownicy w ciąży
3.2.3. Uprawnienia związane z opieką nad dzieckiem
4. Kumulacja uprawnień związanych z rodzicielstwem
5. Świadczenia rodzicielskie przysługujące na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
6. Ochrona pracy młodocianych
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Zasady szczególnej ochrony pracy młodocianych
6.3. Naruszenie przepisów o zatrudnianiu pracowników młodocianych
6.4. Inne formy przysposobienia zawodowego młodocianych
6.5. Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
7. Ochrona pracy dzieci
8. Ochrona pracy niepełnosprawnych

Rozdział 16. Nadzór i kontrola przeStrzegania prawa pracy
Tadeusz Kuczyński

1. Uwagi wprowadzające
2. Państwowa Inspekcja Pracy
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy
2.3. Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy
2.4. Formy działania Państwowej Inspekcji Pracy
2.5. Inspektorzy pracy
3. Społeczna inspekcja pracy
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Zakres i formy działania społecznej inspekcji pracy
3.3. Status społecznego inspektora pracy
4. Państwowa Inspekcja Sanitarna
5. Inne organy nadzoru

Rozdział 17. Terminy dawności w prawie pracy
Zdzisław Kubot

1. Pojęcie i istota dawności
2. Przedawnienie roszczeń
3. Terminy przedawnienia
4. Bieg przedawnienia
5. Terminy zawite
6. Szczególne terminy ograniczające w czasie możność wywołania skutków materialnoprawnych
7. Terminy procesowe

Rozdział 18. Spory pracy oraz ich rozpatrywanie
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie sporu i tryby rozpatrywania
2. Tryb pojednawczy
2.1. Powoływanie komisji pojednawczych
2.2. Zasady postępowania przed komisją pojednawczą
2.3. Zakończenie postępowania pojednawczego
3. Postępowanie sądowe
3.1. Organizacja sądownictwa pracy
3.2. Właściwość sądów pracy
3.2.1. Właściwość funkcjonalna
3.2.2. Właściwość rzeczowa
3.2.3. Właściwość miejscowa
3.3. Zdolność sądowa
3.4. Szczególne zasady postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
4. Postępowanie wewnątrzzakładowo-sądowe
5. Postępowanie administracyjno-sądowe (przed sądem administracyjnym)
6. Postępowanie administracyjno-sądowe (przed sądem pracy)

Rozdział 19. Stosunek pracy na podstawie powołania
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie powołania
2. Nawiązanie stosunku pracy z powołania
3. Treść stosunku pracy z powołania
4. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Odwołanie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę
4.3. Odwołanie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
4.4. Pozostałe zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy z powołania
5. Tryb dochodzenia roszczeń pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z powołania

Rozdział 20. Stosunek pracy na podstawie wyboru
Tadeusz Kuczyński

1. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru
2. Treść stosunku pracy z wyboru
3. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru

Rozdział 21. Stosunek pracy na podstawie mianowania
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie mianowania
2. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania
3. Treść stosunku pracy na podstawie mianowania
4. Zmiana i ustanie stosunku pracy na podstawie mianowania
4.1. Zmiana stosunku pracy
4.2. Ustanie stosunku pracy
5. Odpowiedzialność dyscyplinarna
6. Rozpatrywanie sporów
7. Niepracownicze stosunki służbowe

Część trzecia. Zbiorowe prawo pracy

Rozdział 22. Pojęcie, właściwości i źródła zbiorowego prawa pracy
Artur Tomanek

1. Pojęcie i właściwości zbiorowego prawa pracy
2. Źródła zbiorowego prawa pracy

Rozdział 23. Podmioty zbiorowego prawa pracy i przysługujące im uprawnienia
Artur Tomanek

1. Uwagi wstępne
2. Załoga zakładu pracy
3. Związki zawodowe
3.1. Funkcje związków zawodowych – historia i stan obecny
3.2. Prawne pojęcie związku zawodowego
3.3. Podstawowe wolności związkowe
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Wolność koalicji
3.3.2.1. Wolność koalicji w ujęciu pozytywnym i negatywnym
3.3.2.2. Zasięg podmiotowy wolności koalicji
3.3.2.3. Założenie i rozwiązanie związku zawodowego
3.3.3. Samorządność związku zawodowego
3.3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.3.2. Struktura organizacyjna ruchu związkowego. Zakładowa organizacja związkowa
3.3.4. Niezależność związku zawodowego i jej prawne gwarancje
3.4. Uprawnienia związków zawodowych
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Zasady reprezentowania pracowników przez związek zawodowy
3.4.3. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie praw i interesów zbiorowych
3.4.4. Uprawnienia związków zawodowych w sprawach indywidualnych
3.4.5. Publicznoprawne uprawnienia związków zawodowych
4. Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
5. Pracodawca i organizacje pracodawców

Rozdział 24. Spory zbiorowe pracy
Artur Tomanek

1. Pojęcie, przedmiot i strony sporu zbiorowego pracy
2. Przebieg sporu zbiorowego pracy
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Niekonfrontacyjna faza sporu zbiorowego
2.3. Konfrontacyjna faza sporu zbiorowego
2.3.1. Pojęcie strajku i akcji protestacyjnej
2.3.2. Warunki legalności strajku
2.3.3. Odpowiedzialność z tytułu strajku nielegalnego
3. Lokaut

Rozdział 25. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
Artur Tomanek

1. Pojęcie i rodzaje partycypacji pracowniczej
2. Uprawnienia załogi przewidziane w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
3. Szczególne formy partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie państwowym  i spółce powstałej w wyniku jego przekształcenia
4. Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym

prof. zw. dr hab. Zbigniew Hajn, Uniwersytet Łódzki:

Recenzowana książka jest piątym, poszerzonym i uaktualnionym wydaniem znanego i cenionego podręcznika, którego pierwsze wydanie ukazało się w 2005 r. Podręcznik ten został napisany przez autorów zajmujących od wielu lat niekwestionowaną pozycję w nauce prawa pracy. Podkreślenie tego faktu jest istotne, bowiem podział materii książki między Autorów w znacznym stopniu odzwierciedla ich zainteresowania naukowe i uznany dorobek, co gwarantuje wysoki poziom opracowania zagadnień, których się podjęli.

Podręcznik składa się z trzech części, podzielonych na rozdziały, obejmujące wszystkie zagadnienia niezbędne dla poznania prawa pracy na poziomie uniwersyteckich studiów prawniczych. Pominięto problematykę regulacji rynku pracy, co może być usprawiedliwione rozległością i zmiennością tych regulacji oraz ich administracyjnym charakterem. Oceniana książka stanowi przejrzyście skonstruowany i jasno napisany wykład prawa pracy. Wykład ten obejmuje przepisy prawa polskiego z uwzględnieniem przepisów prawa unijnego i międzynarodowego. Książka nie ogranicza się do przekazania studentowi koniecznych informacji, lecz konsekwentnie ukazuje także kontrowersje i wątpliwości dotyczące różnych problemów tej dziedziny prawa. Dzięki temu odchodzi ona od dominującego wzoru podręcznika - przekazu niewątpliwych informacji, ukazując złożoność i niejednoznaczność współczesnego prawa pracy. Przykładem tego podejścia, które najwyraźniej jest metodycznym założeniem całego dzieła, może być, między innymi, ukazanie problemów kwalifikacji prawnej porozumień socjalnych (rozdz. III pkt 4.2), czy też sporów o pojęcie odpowiedzialności pracowniczej (rozdz. X pkt 1). Takie założenie oraz liczne odwołania do literatury zawarte w tekście i przypisach nadają książce charakter naukowy i pozwalają ocenić, co jest oryginalnym wkładem Autorów w charakterystykę poruszanych problemów. Niezależnie od przypisów, każdy rozdział podręcznika został poprzedzony wykazem literatury, stanowiącym staranny wybór pozycji istotnych dla poruszanych zagadnień. Zwraca również uwagę wysiłek włożony przez Autorów w przybliżenie czytelnikowi celnie dobranego orzecznictwa sądowego. W tym zakresie Autorzy nie ograniczają się do ilustracji głoszonych tez wybranymi orzeczeniami, lecz niejednokrotnie dokonują analiz orzecznictwa dotyczącego określonych zagadnień (np. rozdz. III pkt 3.1 – ewolucja orzecznictwa dotyczącego pakietów socjalnych; rozdz. VII pkt 3 – orzecznictwo w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę; rozdz. XXI.2 - orzecznictwo w zakresie pracodawcy pracowników mianowanych). Recenzowany podręcznik zawiera, co jest rzadkością, syntetyczny zarys rozwoju tej dziedziny prawa w Polsce od 1919 r. (rozdz. 1 pkt 4). Synteza ta przyczynia się w znakomity sposób do zrozumienia współczesnych rozwiązań prawa pracy.

Problemowy, odchodzący od opisowego schematu, charakter ocenianego podręcznika uwidacznia się także w podjęciu kwestii wykraczających poza tradycyjny wykład prawa pracy, a jednak istotnych dla praktyki jego stosowania. Dotyczy to np. zagadnienia stosowania Konstytucji przez sądy w kontekście spraw z zakresu prawa pracy, co ze względu na znaczną konstytucjonalizację prawa pracy ma istotne znaczenie dla jego stosowania (rozdz. III pkt 2). Silne akcentowanie problemów prawa pracy, w tym zagadnień dalszego rozwoju i przyszłości tej dziedziny, znajduje także wyraz w ukazaniu problematyki zatrudnienia niepracowniczego (ogólna charakterystyka i idea w rozdz. 1 i szersze rozważania dotyczące stosunków cywilnoprawnych podobnych do stosunku pracy i samozatrudnienia, rozdz. IV, oraz rozważania dotyczące niepracowniczych stosunków służbowych - rozdz. XXI pkt 7 - z interesującą tezą, że stosunki te już obecnie mają mieszany status publicznozobowiązaniowy i de lege lata są kategorią przedmiotową prawa pracy).

Powyższe uwagi wskazują na niezaprzeczalne walory recenzowanej książki i dają podstawę do rekomendowania jej publikacji.

Herbert Szurgacz
em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego.

Zdzisław Kubot
profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, statusu prawnego menedżerów, prawa ochrony zdrowia.

Tadeusz Kuczyński
profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa stosunków służbowych.

Artur Tomanek
adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji dotyczących polskiego i europejskiego prawa pracy oraz prawa upadłościowego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane