• Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

 • Autor: Paweł Bała redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-303-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 78.00 zł

  19.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Uwaga: książka ze zwrotów, może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp.- koniec nakładu


Obrona niepodległości i nienaruszalności terytorium państwa to konstytucyjne zadanie Rzeczypospolitej Polskiej. Struktury państwa powołane dla zapewnienia obronności Państwa Polskiego znajdują swe oparcie w normach prawa powszechnie obowiązującego, które niekiedy bywa zbiorczo określane mianem odrębnej gałęzi prawa – prawa obronnego. Zagadnienia objęte tymi normami prawnymi stanowią o skuteczności aparatu państwa, którego jednym z podstawowych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom.

Wydarzenia na Ukrainie na początku 2014 r. i aneksja Krymu przez Federację Rosyjską spowodowały, że pytania o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państw Europy Środkowej i Wschodniej nabrały na nowo aktualności – stąd też konieczność pewnego uporządkowania materii i jej pogłębionej analizy. Z drugiej strony obserwujemy w Polsce wyraźny popyt na usługi edukacyjne jakie świadczą szkoły wyższe a dotyczą kierunków studiów bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i prawa publicznego: wojskowych, teoretyków obronności, konstytucjonalistów, administratywistów, prawników posiadających doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek wojskowych. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy dotyczącej norm prawnych regulujących bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka książki może zainteresować – poza studentami kierunków bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego – funkcjonariuszy administracji i wszystkich, którym bliskie są zagadnienia bezpieczeństwa i obronności państwa.

Spis treści:

Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Ustrojowe regulacje obronności Rzeczypospolitej Polskiej

1.1. Władza ustawodawcza
1.1.1. Sejm i Senat a kwestia obronności państwa
1.1.2. Rola Sejmu w decydowaniu o stanie wojny i o zawarciu pokoju
1.2. Władza wykonawcza
1.2.1. Prezydent RP a obronność państwa
1.2.2. Prezydent RP a Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
1.2.3. Kompetencje Prezydenta RP dotyczące użycia jednostek Sił Zbrojnych
1.2.4. Rada Ministrów i jej kompetencje w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
1.2.5. Minister Obrony Narodowej i jego kompetencje w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
1.3. Ustrojowe podstawy funkcjonowania Sił Zbrojnych RP

Rozdział 2. Ustrój i organizacja sądownictwa wojskowego

2.1. Kompetencje sądów wojskowych
2.2. Struktura sądów wojskowych
2.3. Samorząd sędziowski i organy sądów
2.4. Sędziowie sądów wojskowych
2.4.1. Aspekt formalny zasady niezawisłości sędziowskiej
2.4.1.1. Szczególny tryb powoływania
2.4.1.2. Immunitet sędziowski i odpowiedzialność dyscyplinarna
2.4.1.3. Status materialny
2.4.1.4. Apolityczność
2.4.1.5. Zakaz incompatibilitas
2.4.1.6. Sposób opróżniania stanowiska
2.4.1.7. Nieprzenoszalność
2.4.1.8. Przejście w stan spoczynku
2.4.2.2. Aspekt merytoryczny zasady niezawisłości sędziowskiej
2.5. Prawa i obowiązki sędziów sądów wojskowych
2.6. Sąd Najwyższy
2.6.1. Organy Sądu Najwyższego
2.6.1.1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
2.6.1.2. Prezesi Sądu Najwyższego
2.6.1.3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego
2.6.1.4. Zgromadzenie Sędziów Izby Sądu Najwyższego
2.6.1.5. Kolegium Sądu Najwyższego
2.6.1.6. Sędziowie Sądu Najwyższego

Rozdział 3. Obrona cywilna

3.1. Pojęcie i cel obrony cywilnej
3.2. Formacje obrony cywilnej
3.3. Organizacja obrony cywilnej
3.4. Służba w obronie cywilnej w czasie pokoju
3.4.1. Obowiązki związane ze służbą w obronie cywilnej
3.4.2. Zakres podmiotowy służby cywilnej
3.4.3. Wyłączenia podmiotowe ze służby w obronie cywilnej
3.4.4. Powołanie i przeznaczenia do obrony cywilnej
3.4.5. Poborowi
3.4.5.1. Obowiązki poborowych
3.4.5.2. Czas trwania służby w obronie cywilnej. Ratownicy w służbie cywilnej
3.4.6. Szkolenie w obronie cywilnej – charakterystyka
3.4.6.1. Czas szkolenia
3.4.6.2. Ćwiczenia w trakcie szkolenia
3.5. Obrona cywilna w czasie wojny
3.6. Wyróżnienia w obronie cywilnej
3.7. Kary w obronie cywilnej
3.7.1. Kary dyscyplinarne
3.7.2. Uchylenie kary
3.8. Świadczenia w obronie cywilnej
3.8.1. Świadczenia dodatkowe
3.8.2. Wynagrodzenie
3.8.3. Opieka zdrowotna
3.8.4. Odszkodowanie
3.9. Odpowiedzialność materialna
3.10. Podsumowanie

Rozdział 4. Regulacje stanów nadzwyczajnych

4.1. Stan wojenny
4.1.1. Przesłanki zastosowania
4.1.2. Tryb wprowadzenia stanu wojennego
4.1.3. Kontrola decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego
4.1.4. Zasięg terytorialny i czas trwania stanu wojennego
4.1.5. Zakończenie stanu wojennego
4.1.6. Zasady działania organów władzy publicznej
4.1.7. Zakres ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela
4.1.8. Rozporządzenie z mocą ustawy w czasie stanu wojennego
4.2. Stan wyjątkowy
4.2.1. Przesłanki zastosowania
4.2.2. Tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego
4.2.3. Kontrola decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
4.2.4. Zasięg terytorialny i czas trwania stanu wyjątkowego
4.2.5. Zakończenie stanu wyjątkowego
4.2.6. Zasady działania organów władzy publicznej
4.2.7. Zakres ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela
4.3. Stan klęski żywiołowej
4.3.1. Tryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
4.3.2. Kontrola decyzji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej
4.3.3. Zasięg terytorialny i czas trwania stanu klęski żywiołowej
4.3.4. Zakończenie stanu klęski żywiołowej
4.3.5. Zasady działania organów władzy publicznej
4.3.5.1. Kompetencje wójta
4.3.5.2. Kompetencje starosty
4.3.5.3. Kompetencje wojewody
4.3.5.4. Kompetencje ministra kierującego działaniami nadzwyczajnymi
4.3.5.5. Kompetencje Ministra Obrony Narodowej
4.3.6. Inne siły i środki zobowiązane uczestniczyć w działaniach na rzecz zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia
4.3.7. Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela

Rozdział 5. Organizacja i funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych, z uwzględnieniem aspektów prawnych związanych z zarządzaniem

5.1. Zagadnienie wstępne
5.2. Wojskowy oddział gospodarczy jako jednostka budżetowa
5.2.1. Aspekty prawne gospodarki finansowej WOG
5.2.2. Prowadzenie rachunkowości WOG
5.2.3. Planowanie i wykonywanie budżetu WOG
5.2.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa WOG
5.2.5. Audyt wewnętrzny WOG
5.2.6. Kontrola zarządcza w WOG
5.2.7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5.3. Wojskowy oddział gospodarczy jako podmiot zamawiający dostawy i usługi dla jednostek wojskowych
5.4. Wojskowy oddział gospodarczy jako jednostka wojskowa i organ administracji publicznej
5.5. Wojskowy oddział gospodarczy jako pracodawca
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Duszpasterstwo wojskowe w siłach zbrojnych RP

6.1. Rozwój duszpasterstwa wojskowego w polskich siłach zbrojnych
6.2. Gwarancje prawne sprawowania opieki duszpasterskiej nad żołnierzami przez Kościół Rzymskokatolicki w polskich siłach zbrojnych
6.3. Gwarancje prawne sprawowania opieki duszpasterskiej nad żołnierzami przez inne kościoły i związki wyznaniowe w polskich siłach zbrojnych
6.4. Instytucjonalnie zorganizowane duszpasterstwa w polskich siłach zbrojnych

Rozdział 7. Obywatelski obowiązek obrony i inne obowiązki związane z obronnością , a administracja rezerwami osobowymi

7.1. Administracja rezerw osobowych
7.2. Służba wojskowa
7.3. Służba w jednostkach zmilitaryzowanych
7.4. Świadczenia na rzecz obrony

Rozdział 8. Stosunek służbowy żołnierzy

8.1. Istota stosunku służbowego w Siłach Zbrojnych RP
8.2. Warunki formalne nabycia statusu żołnierza zawodowego
8.3. Obowiązek poświęcenia służbie i wyrzeczenia żołnierza
8.4. Żołnierze zawodowi jako kadra zawodowa Sił Zbrojnych
8.5. Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej
8.6. Predyspozycje psychologiczne stawiane w służbie wojskowej
8.7. Przydział służbowy żołnierza

Rozdział 9. Zabezpieczenie społeczne żołnierzy i ich rodzin, świadczenia socjalne , ubezpieczenie zdrowotne

9.1. Zabezpieczenie społeczne żołnierzy i ich rodzin
9.2. Emerytura wojskowa
9.3. Wojskowa renta inwalidzka
9.4. Ustalenie prawa do zaopatrzenia społecznego
9.5. Świadczenia socjalne
9.6. Prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego
9.7. Wojskowa renta rodzinna
9.8. Zasiłek pogrzebowy
9.9. Dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sierot zupełnych
9.10. Ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 10. Dopuszczalność użycia siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych w świetle prawa międzynarodowego publicznego

10.1. Delegalizacja użycia siły zbrojnej – rys historyczny
10.2. Użycie siły zbrojnej w obowiązującym stanie prawnym
10.2.1. Zakaz użycia siły militarnej
10.3. Wyjątki od zakazu użycia siły zbrojnej
10.3.1. Prawo do samoobrony
10.3.2. Użycie siły zbrojnej na podstawie upoważnienia Rady Bezpieczeństwa
10.4. Dopuszczalność użycia siły militarnej w przypadkach niewymienionych w Karcie Narodów Zjednoczonych
10.4.1. Problem legalności interwencji humanitarnej
10.4.2. Kwestia legalności użycia siły militarnej w kontekście prawa samostanowienia

Rozdział 11. Dyscyplina wojskowa i odpowiedzialność karna żołnierzy

11.1. Dyscyplina wojskowa w świetle nowej regulacji ustawowej
11.1.1. Istota dyscypliny wojskowej
11.1.2. Przełożony i żołnierz starszy stopniem – ich ustawowe obowiązki oraz rola w umacnianiu dyscypliny wojskowej oraz reagowanie na zachowania naruszające tę dyscyplinę
11.1.3. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zasady i tryb ponoszenia przez żołnierzy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sankcje za naruszenie  przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej
11.2. Odpowiedzialność karna żołnierzy
11.2.1. Uregulowania prawne
11.2.2. Zasady ogólne
11.2.3. Kary i środki karne stosowane wobec żołnierzy
11.2.4. Czyny zabronione stanowiące podstawowe typy przestępstw
11.2.4.1. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
11.2.4.2. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
11.2.4.3. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
11.2.4.4. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym
11.2.4.5. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
11.2.4.6. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu
 

Paweł Bała
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką w Rzeszowie i w Szczawnicy. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, administracyjnym, wyznaniowym, również w prawie cywilnym i zamówieniach publicznych. Autor dwóch, współautor trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa publicznego.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane