• Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wydanie 4 zaktualizowane i rozszerzone

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wydanie 4 zaktualizowane i rozszerzone

 • Autor: Zofia Duniewska Barbara Jaworska-Dębska Ryszarda Michalska-Badziak Ewa Olejniczak-Szałowska Małgorzata Stahl
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7642-067-8
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 528/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  16.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Dynamika prawa administracyjnego, jego związki z polityką, a przede wszystkim członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusiły znaczące zmiany w obszarze prawa administracyjnego - w sferze jego stanowienia i stosowania. Zmianie uległy też niektóre instytucje ustrojowe i wiele rozwiązań prawnych, m.in. weszła w życie nowa ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Pewne pojęcia nabrały nowego szczególnego znaczenia, ukształtowały się nowe zasady mające wpływ na działanie administracji publicznej.

Uwzględniono je w zaktualizowanym wydaniu podręcznika, rozszerzając ponadto jego treści o problematykę dobra wspólnego, zasady solidarności społecznej, ochrony godności człowieka, dobrej administracji. Poprzednie wydanie tego opracowania zostało nagrodzone w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.

Spis treści:
 
Wstęp   
 
Rozdział 1. Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje
 
1. Pojęcie administracji
2. Cechy administracji
3. Funkcje administracji i jej podziały
4. Sprawa administracyjna, sprawa z zakresu administracji publicznej
 
Rozdział 2. Geneza, charakterystyka i określenie prawa administracyjnego
 
1. Geneza prawa administracyjnego
2. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa
3. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego
4. Określenie prawa administracyjnego
4.1. Zagadnienia wprowadzające
4.2. Przegląd określeń prawa administracyjnego w doktrynie wybranych państw
4.3. Wybrane definicje prawa administracyjnego w polskiej doktrynie przedwojennej
4.4. Wybrane koncepcje prawa administracyjnego w polskiej doktrynie powojennej
5. Europeizacja prawa administracyjnego
 
Rozdział 3. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego
 
1. Stosunek administracyjnoprawny, sytuacja administracyjnoprawna
2. Cel publiczny, interes publiczny i dobro wspólne
3. Publiczne prawo podmiotowe
4. Władztwo administracyjne (państwowe) i sankcja administracyjna
4.1. Władztwo administracyjne
4.2. Sankcja administracyjna
5. Uznanie administracyjne – władza dyskrecjonalna
6. Dobra publiczne, świadczenia publiczne, obowiązki publiczne
 
Rozdział 4. Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji
 
1. Pojęcie, cechy i typologia zasad prawa administracyjnego
2. Rodzaje zasad i ich charakterystyka
2.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego
2.2. Zasada legalności, zasada równości wobec prawa i zasada sprawiedliwości społecznej
2.3. Zasada ochrony godności człowieka
2.4. Zasada proporcjonalności
2.5. Zasada jawności administracyjnej
2.6. Prawo do sądu
2.7. Zasady postępowania administracyjnego
2.7.1. Zasady ogólne k.p.a.
2.7.2. Zasada dwuinstancyjności
2.7.3. Zasada sprawiedliwości proceduralnej
2.8. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
2.9. Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji
2.10. Zasada kompetencyjności
2.11. Dualizm i monizm w administracji
2.12. Zasada zespolenia administracyjnego
2.13. Zasada sprawności działań administracji (zasada efektywności)
2.14. Zasada dobrej administracji
 
Rozdział 5. Źródła prawa administracyjnego
 
1. Pojęcie prawa, określenie i charakterystyka systemu oraz źródeł prawa administracyjnego
1.1. Pojęcie prawa, określenie i cechy systemu oraz źródeł prawa administracyjnego
1.2. Delimitacja źródeł prawa
1.3. Źródła prawa Unii Europejskiej w systemie źródeł polskiego prawa
2. Konstytucja, ustawy i umowy międzynarodowe
3. Akty prawne powszechnie obowiązujące, pochodzące od naczelnych organów władzy wykonawczej, akty prawa wewnętrznego i swoiste źródła prawa
3.1. Akty prawne powszechnie obowiązujące, pochodzące od naczelnych organów władzy wykonawczej
3.2. Akty prawa wewnętrznego
3.3. Inne swoiste źródła prawa
3.4. Znaczenie zwyczaju, orzecznictwa sądowego i doktryny
4. Prawo miejscowe
5. Ogłaszanie źródeł prawa
6. Wykładnia prawa administracyjnego
7. Luki i analogia w prawie administracyjnym
 
Rozdział 6. Podmioty administrujące
 
1. Pojęcie podmiotów administrujących, aparatu administracyjnego i systemu administracji publicznej
2. Cele i zadania, właściwość i kompetencja
3. Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd
4. Zakład publiczny (administracyjny)
5. Inne podmioty administrujące – agencje, instytucje, przedsiębiorstwa, fundacje, organizacje społeczne
6. Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi
7. Instytucja zlecania funkcji z zakresu administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych
7.1. Zlecanie funkcji z zakresu administracji publicznej
7.2. Prywatyzacja zadań publicznych
 
Rozdział 7. Podział terytorialny
 
1. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego
2. Ewolucja podziału terytorialnego
3. Aktualny podział terytorialny
3.1. Zasadniczy podział terytorialny
3.2. Podział pomocniczy
3.3. Podziały terytorialne specjalne     
 
Rozdział 8. Ustrój administracji państwowej
 
1. Administracja centralna
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1.3. Rada Ministrów
1.3.1. Skład i powoływanie Rady Ministrów
1.3.2. Tryb działania Rady Ministrów
1.3.3. Kompetencje Rady Ministrów 
1.3.4. Organy wewnętrzne Rady Ministrów
1.4. Prezes Rady Ministrów
1.5. Ministrowie
1.6. Organy centralne
2. Terenowa administracja rządowa       
2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Wojewoda
2.3. Wojewódzka administracja zespolona
2.4. Wojewódzka administracja niezespolona
 
Rozdział 9. Samorząd terytorialny
 
1. Geneza, pojęcie i cechy samorządu terytorialnego      
1.1. Geneza samorządu terytorialnego
1.2. Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego
2. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego     
2.1. Strukturalny model samorządu terytorialnego
2.1.1. Gmina (miasto na prawach powiatu)
2.1.2. Powiat
2.1.3. Województwo samorządowe
2.2. Formy demokracji bezpośredniej
2.2.1. Referendum lokalne  
2.2.2. Zebranie wiejskie w sołectwie, ogólne zebranie mieszkańców w osiedlu
2.2.3. Konsultacje społeczne
2.3. Formy demokracji pośredniej
2.3.1. Organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego
2.3.2. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
2.4. Struktura organizacyjna jednostek pomocniczych
2.5. Relacje między jednostkami samorządu terytorialnego
3. Zadania samorządu terytorialnego
3.1. Klasyfikacja zadań samorządu terytorialnego
3.2. Zadania gminy
3.3. Zadania powiatu
3.4. Zadania województwa     
3.5. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
4. Współdziałanie i „ruch zadań” w systemie samorządu terytorialnego    
5. Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
5.1. Pojęcie, cechy, kryteria i organy nadzoru
5.2. Środki nadzoru
5.3. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych
5.4. Samorządowe kolegia odwoławcze
5.5. Sądowa kontrola działalności samorządu terytorialnego
 
Rozdział 10. Prawne formy działania administracji publicznej
 
1. Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji
2. Akty normatywne i akty generalne stosowania prawa
2.1. Akty normatywne
2.2. Akty generalne stosowania prawa
3. Akty administracyjne, pojęcie, rodzaje
4. Polecenie służbowe
5. Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne
6. Przyrzeczenie publiczne (administracyjne)
7. Czynności materialno-techniczne
8. Tworzenie planów, programów i strategii
9. Działalność społeczno-organizatorska
 
Rozdział 11. Kontrola administracji 
 
1. Pojęcie, cechy i rodzaje kontroli
2. Kontrola sądowa administracji
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Sądownictwo administracyjne
2.3. Rola innych sądów w zabezpieczaniu legalności działania administracji
3. Trybunał Konstytucyjny
4. Trybunał Stanu
5. Kontrola pozasądowa administracji
5.1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
5.2. Kontrola administracji sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich
5.3. Kontrola społeczna
6. Kontrola wewnętrzna administracji
6.1. Kontrola resortowa
6.2. Kontrola instancyjna
6.3. Kontrola międzyresortowa
6.4. Kontrola prokuratorska

Zofia Duniewska

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego.


Barbara Jaworska-Dębska

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego, członek Rady Służby Cywilnej.


Ryszarda Michalska-Badziak

dr, st. wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.


Ewa Olejniczak-Szałowska

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji.


Małgorzata Stahl

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, sędzia NSA.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane