• Prawo administracyjne. Część ogólna

Prawo administracyjne. Część ogólna

 • Autor: redakcja naukowa Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-477-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi nowe podejście do problematyki tej gałęzi prawa. Dotychczas wydawane prace, zawierające w swoim tytule informację, że Czytelnik ma do czynienia z częścią ogólną prawa administracyjnego, obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i analizę norm prawa ustrojowego, procesowego, a nawet norm regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi i ustrój tychże sądów.

Autorzy niniejszego opracowania zerwali z tą praktyką, zdając sobie jednak sprawę z tego, że całkowite pominięcie materiału normatywnego nie jest możliwe, ponieważ wszystkie ustalenia dotyczące podstawowych pojęć, instytucji i zasad tej gałęzi prawa muszą mieć oparcie w treści aktów prawnych.

Mając powyższe na uwadze, w pracy skupiono się na analizie zagadnień teoretycznych: podstawowych pojęć, zasad i instytucji, będących wynikiem refleksji naukowej przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa administracyjnego, zwłaszcza samorządowych kolegiów odwoławczych.

Niniejsza książka adresowana jest przede wszystkim do studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków pokrewnych, a także absolwentów przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów, przedstawicieli nauki oraz wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania administracji i prawem, które stanowi podstawę jej organizacji i działalności.

Spis treści:

Wprowadzenie – triada nauk administracyjnych
Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
 
1. Pojęcie administracji, jej cechy, postacie, funkcje i sfery działania
Piotr Ruczkowski
 
1.1. Pojęcie administracji w ujęciu historycznym i współczesnym
1.2. Cechy administracji
1.3. Postacie i funkcje administracji
1.4. Sfery (płaszczyzny) działania administracji
Bibliografia
 
2. Pojęcie prawa administracyjnego, jego cechy, podziały i stosunek do innych gałęzi prawa
Piotr Ruczkowski
 
2.1. Geneza i idea powstania prawa administracyjnego
2.2. Definicje prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym
2.3. Cechy prawa administracyjnego i jego wewnętrzne podziały
2.4. Podziały prawa administracyjnego
2.4.1. Część ogólna a część szczegółowa prawa administracyjnego
2.4.2. Inne podziały prawa administracyjnego
Bibliografia
 
3. Źródła prawa administracyjnego
Piotr Ruczkowski
 
3.1. Pojęcie i cechy źródeł prawa administracyjnego
3.2. Podział źródeł prawa
3.3. Źródła powszechnie obowiązującego prawa
3.3.1. Konstytucja RP
3.3.2. Ustawy
3.3.3. Umowy międzynarodowe
3.3.4. Rozporządzenia z mocą ustawy
3.3.5. Rozporządzenia (wykonawcze do ustaw)
3.3.6. Akty prawa miejscowego
3.3.7. Źródła prawa Unii Europejskiej
3.4. Źródła prawa wewnętrznego
3.4.1. Uchwały
3.4.2. Zarządzenia
3.5. Normy techniczne, normy planowe, zwyczaj, orzecznictwo sądowe, orzecznictwo administracyjne oraz poglądy doktryny i ich rola w systemie źródeł prawa administracyjnego
3.6. Ogłaszanie źródeł prawa
Bibliografia
 
4. Wykładnia prawa i jej implementacja w prawie administracyjnym
Łukasz Jerzy Pikuła
 
4.1. Pojęcie i teorie wykładni prawa in genere
4.2. Egzemplifikacja podstawowych problemów w zakresie teorii wykładni prawa
4.3. Rodzaje wykładni prawa ze względu na materiał i dyrektywy (tzw. metodę wykładni prawa)
4.3.1. Wykładnia językowa prawa
4.3.2. Wykładnia systemowa prawa
4.3.3. Wykładnia funkcjonalna (celowościowa) prawa
4.4. Rodzaje wykładni prawa z punktu widzenia autora i mocy wiążącej wykładni
4.4.1. Wykładnia autentyczna prawa
4.4.2. Wykładnia legalna prawa
4.4.3. Wykładnia praktyczna prawa
4.4.4. Wykładnia doktrynalna prawa
4.5. Implementacja wykładni w prawie administracyjnym
4.5.1. Determinanty implementacji wykładni
4.5.2. Rola i znaczenie wykładni systemowej i gramatycznej
4.5.3. Wykładnia doktrynalna i celowościowa
4.5.4. Implementacja innych dyrektyw interpretacyjnych
4.6. Podsumowanie problematyki z zakresu implementacji wykładni prawa na grunt
prawa administracyjnego i postulaty de lege ferenda
Bibliografia
 
5. Stosunek administracyjnoprawny i sytuacja administracyjnoprawna
Bogdan Rutkowski
 
5.1. Stosunek administracyjnoprawny
5.1.1. Istota stosunku prawnego
5.1.2. Ogólna charakterystyka stosunku administracyjnoprawnego
5.1.3. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
5.1.4. Elementy stosunku administracyjnoprawnego
5.1.5. Powstanie i wygaśnięcie stosunku administracyjnoprawnego
5.2. Sytuacja administracyjnoprawna
Bibliografia
 
6. Publiczne prawa podmiotowe, interes publiczny, władztwo administracyjne
Hubert Kaczmarczyk
 
6.1. Publiczne prawa podmiotowe
6.1.1. Uwagi ogólne
6.1.2. Podmioty publicznych praw podmiotowych
6.1.3. Treść publicznych praw podmiotowych
6.2. Pojęcie „interesu publicznego” (społecznego)
6.3. Władztwo administracyjne
Bibliografia
 
7. Władza dyskrecjonalna administracji i jej postacie
Leszek Bielecki
 
7.1. Uznanie administracyjne
7.2. Pozostałe postacie luzu decyzyjnego
Bibliografia
 
8. Zasady prawa administracyjnego
Piotr Adam Tusiński
 
8.1. Pojęcie zasad prawa
8.2. Funkcje zasad prawa
8.3. Typologia zasad prawa
8.4. Pojęcie zasad prawa na gruncie nauki prawa administracyjnego
8.5. Typologia zasad prawa administracyjnego
8.6. Zasady ogólne ustrojowego prawa administracyjnego
8.6.1. Zasada pomocniczości
8.6.2. Zasada jednolitości (unitarności) państwa
8.6.3. Zasada kompetencyjności
8.6.4. Zasada zespolenia administracyjnego
8.6.5. Zasada sprawności (efektywności) działań administracji
8.6.6. Zasada kierownictwa
8.6.7. Zasada planowania
8.6.8. Zasady kontroli i nadzoru
8.6.9. Zasada-wariant resortowości – terytorialności
8.6.10. Zasada-wariant kolegialności – jednoosobowości (monokratyczności)
8.6.11. Zasada-wariant centralizacji – decentralizacji
8.6.12. Zasada-wariant koncentracji – dekoncentracji
8.7. Zasady ogólne materialnego prawa administracyjnego
8.7.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego
8.7.2. Wybrane zasady wywodzone przez doktrynę i judykaturę z zasady demokratycznego państwa prawnego
8.7.3. Zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego określone w Konstytucji RP jako zasady samoistne
8.7.4. Zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego wywodzone z pozakonstytucyjnych źródeł prawa
8.8. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
Bibliografia
 
9. Organ administracji publicznej i inne podmioty administrujące
Andrzej Adamczyk
 
9.1. Pojęcie podmiotu administracji publicznej
9.1.1. Podmiot administracji publicznej jako element struktury administracji publicznej
9.1.2. Podmiot administracji publicznej jako prawnie samodzielna jednostka w ramach administracji publicznej
9.2. Ustrój normatywny administracji a ustrój faktyczny
9.3. Organ a urząd administracji publicznej
9.4. Kompetencja a właściwość organu administracji publicznej
9.5. Typy organizacji administracji publicznej
9.5.1. Centralizacja
9.5.2. Decentralizacja
9.5.3. Typy organizacji administracji a koncentracja i dekoncentracja kompetencji
9.6. Formy relacji pomiędzy podmiotami administracji publicznej
9.6.1. Kontrola (współautor Piotr Ruczkowski)
9.6.2. Nadzór (współautor Piotr Ruczkowski)
9.6.3. Koordynacja
9.6.4. Współdziałanie (współautor Piotr Ruczkowski)
Bibliografia
 
10. Prawne formy i metody działania administracji
Leszek Bielecki
 
10.1. Pojęcie i podział prawnych form działania
10.2. Generalne akty zewnętrzne i wewnętrzne administracji publicznej
10.3. Akt administracyjny
10.4. Ugoda administracyjna
10.5. Porozumienia administracyjne
10.6. Umowy administracyjne i cywilnoprawne
10.7. Promesy
10.8. Działania faktyczne administracji
10.8.1. Czynności materialno-techniczne
10.8.2. Działalność społeczno-organizatorska
10.9. Polecenie służbowe
10.10. Plany, programy, strategie oraz uzgodnienie
Bibliografia

redakcja naukowa

Leszek Bielecki
doktor habilitowany nauk prawych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Naukowego Prawa Finansowego i Gospodarczego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach; dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, urzędnik służby cywilnej II stopnia; członek założyciel Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes z siedzibą w Rzeszowie, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, piastujący liczne stanowiska w administracji podatkowej; autor i współautor wielu publikacji z dziedziny prawa publicznego, w tym administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i urzędniczego.

Piotr Ruczkowski

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane