• Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

 • Autor: redakcja naukowa Leszek Bielecki Piotr Ruczkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-524-6
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 303/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  12.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi tradycyjne podejście do problematyki postępowania administracyjnego. Uwzględnia ostatnią większą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego z 3 grudnia 2010 r. Opracowanie przedstawia klasyczne postępowanie administracyjne. Autorzy świadomie rezygnują z omawiania w tym zakresie innych postępowań, tj. postępowania egzekucyjnego, podatkowego i sądowoadministracyjnego, gdyż stanowią one inne procedury, inne dziedziny prawa procesowego albo odrębne gałęzie prawa, jak postępowanie sądowoadministracyjne.

W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków pokrewnych, a także absolwentów przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów oraz przedstawicieli nauki.

Spis treści:

Wprowadzenie
Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski
 
Część I. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE
 
Rozdział 1. Pojęcie postępowania administracyjnego. Instytucje procesowe, rodzaje, tryby i etapy
Robert Frey
 
1.1. Pojęcie postępowania administracyjnego
1.2. Rodzaje, tryby i etapy postępowania administracyjnego
1.3. Instytucje procesowe postępowania administracyjnego
Bibliografia
 
Rozdział 2. Źródła oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego
Bogdan Rutkowski
 
2.1. Geneza i kształtowanie się podstaw prawnych ogólnego postępowania administracyjnego w Polsce
2.2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego
2.3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
Bibliografia
Rozdział 3. Uczestnicy postępowania administracyjnego
Renata Kędziora
 
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
3.2.1. Organy naczelne
3.3. Właściwość organów
3.3.1. Właściwość rzeczowa
3.3.2. Właściwość instancyjna
3.3.3. Właściwość miejscowa
3.3.4. Powierzanie wykonywania kompetencji
3.4. Spory o właściwość
3.5. Wyłączenie pracownika oraz organu
3.5.1. Wyłączenie pracownika z mocy ustawy
3.5.2. Wyłączenie pracownika na wniosek (art. 24 § 3 k.p.a.)
3.5.3. Wyłączenie organu
3.6. Strona
3.6.1. Organ administracyjny jako strona
3.6.2. Pojęcie interesu prawnego
3.6.3. Zdolność administracyjnoprawna stron
3.6.4. Zdolność do czynności prawnych
3.6.5. Pełnomocnik
3.7. Uczestnicy na prawach strony oraz inni uczestnicy postępowania
3.7.1. Podmioty na prawach strony
3.7.2. Organizacja społeczna
3.7.3. Prokurator
3.7.4. Rzecznik Praw Obywatelskich
Bibliografia
 
Rozdział 4. Czynności procesowe administracyjnego postępowania wyjaśniającego i dowodowego
Renata Kędziora
 
4.1. Wszczęcie postępowania
4.1.1. Protokoły i adnotacje
4.1.2. Udostępnianie akt
4.2. Terminy
4.2.1. Rodzaje terminów
4.2.2. Przywrócenie terminu
4.2.3. Obliczanie terminów
4.3. Załatwianie spraw
4.3.1. Bezczynność administracji
4.4. Doręczenia
4.4.1. Miejsce doręczeń
4.4.2. Doręczenia zastępcze
4.5. Wezwania
4.6. Rozprawa
4.7. Dowody
4.7.1. Pojęcie dowodu
4.7.2. Klasyfikacje środków dowodowych
4.7.3. Katalog dowodów
4.7.4. Zasady w postępowaniu dowodowym
4.8. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
4.8.1. Zawieszenie postępowania administracyjnego
4.8.2. Podjęcie postępowania
4.9. Umorzenie postępowania administracyjnego
4.9.1. Fakultatywne umorzenie postępowania
Bibliografia
 
Rozdział 5. Prawne formy działania w postępowaniu administracyjnym
Piotr Ruczkowski
 
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Decyzja administracyjna
5.2.1. Procesowa i materialna definicja decyzji administracyjnej
5.2.2. Cechy decyzji administracyjnej
5.2.3. Klasyfikacja decyzji administracyjnych
5.2.4. Forma i treść decyzji
5.2.5. Postępowanie opiniujące
5.2.6. Związanie organu wydaną decyzją
5.2.7. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
5.2.8. Uzupełnienie, sprostowanie oraz wyjaśnienie treści decyzji – rektyfikacja decyzji
5.2.9. Umorzenie postępowania
5.3. Postanowienie
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Klasyfikacja postanowień
5.3.3. Forma i treść postanowienia
5.4. Ugoda administracyjna
5.4.1. Uwagi wstępne
5.4.2. Przesłanki zawarcia ugody
5.4.3. Tryb zawarcia, forma i treść ugody
5.4.4. Zatwierdzenie, odmowa zatwierdzenia, wykonalność ugody
Bibliografia
 
Rozdział 6. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Leszek Bielecki
 
6.1. Odwołanie
6.1.1. Przedmiot odwołania
6.1.2. Podmiot odwołania
6.1.3. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania
6.1.4. Treść, forma i termin wniesienia odwołania
6.1.5. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
6.1.6. Postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji
6.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
6.3. Zażalenie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Weryfikacja decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych
Andrzej Adamczyk
 
7.1. Ochrona trwałości decyzji ostatecznej i jej ograniczenia
7.2. Weryfikacja decyzji ostatecznej na drodze administracyjnej i na drodze sądowej
7.2.1. Weryfikacja sądowa a weryfikacja na drodze administracyjnej
7.2.2. Relacje między trybami nadzwyczajnymi
7.3. Tryby nadzwyczajne służące weryfikacji decyzji administracyjnych wadliwych
7.3.1. Postępowanie w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji
7.3.2. Wznowienie postępowania administracyjnego
7.3.3. Odszkodowanie z tytułu niezgodnej z prawem decyzji ostatecznej
7.4. Tryby nadzwyczajne służące uchyleniu lub zmianie decyzji ostatecznych niewadliwych
7.4.1. Postępowanie w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej nietworzącej praw dla stron oraz decyzji ostatecznej tworzącej prawa dla stron
7.4.2. Wywłaszczenie prawa nabytego na podstawie niewadliwej decyzji ostatecznej
7.5. Odwołalność decyzji administracyjnych na podstawie art. 163 k.p.a.
Bibliografia
 
Część II. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE UPROSZCZONE
 
Rozdział 1. Wydawanie zaświadczeń
Leszek Bielecki
 
1.1. Pojęcie zaświadczenia
1.2. Tryb wydawania zaświadczeń
Bibliografia
 
Rozdział 2. Skargi i wnioski w kodeksie postępowania administracyjnego
Katarzyna Popik-Chorąży
 
2.1. Charakter prawny skarg i wniosków. Geneza uprawnienia
2.2. Wspólne reguły dotyczące postępowania w sprawach skarg i wniosków
2.3. Postępowanie w sprawie skarg. Przedmiot skargi
2.4. Właściwość organów
2.5. Skutki złożenia skargi
2.6. Terminy
2.7. Sposób załatwienia skargi
2.8. Postępowanie w sprawie wniosku. Przedmiot wniosku
2.9. Właściwość organów
2.10. Termin rozpatrzenia i sposób załatwienia wniosku
Bibliografia
 
Rozdział 3. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego
Leszek Bielecki
 
3.1. Opłaty
3.2. Koszty
Bibliografia

redakcja naukowa

Leszek Bielecki
doktor habilitowany nauk prawych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Naukowego Prawa Finansowego i Gospodarczego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach; dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, urzędnik służby cywilnej II stopnia; członek założyciel Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes z siedzibą w Rzeszowie, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, piastujący liczne stanowiska w administracji podatkowej; autor i współautor wielu publikacji z dziedziny prawa publicznego, w tym administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i urzędniczego.

Piotr Ruczkowski

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane