• Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Wydanie 2 uzupełnione i uaktualnione

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Wydanie 2 uzupełnione i uaktualnione

 • Autor: Zbigniew Władek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-282-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 258/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktycznych, opartych na aktualnych źródłach prawa.

Dział pierwszy uwzględnia praktyczną stronę organizacji administracji publicznej w wymiarze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej. Takie spojrzenie na organizację administracji publicznej w wymiarze trójsektorowym pozwoli adresatom publikacji spojrzeć całościowo na wspomnianą tematykę, ułatwiając tym samym odbiór, poznanie i utrwalenie treści. W drugim dziale książka obejmuje swoją treścią wybrane zagadnienia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania mieniem, a także etyki w administracji publicznej. Założenie jak najszerszej praktyczności publikacji nie mogło oczywiście wyeliminować, choćby w zarysie, odniesienia się w jej treści do podstawowych aspektów teoretycznych organizacji i zarządzania. Adresatami książki są studenci

studiów prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również innych kierunków. Publikacja będzie także pomocna tym wszystkim, dla których tytułowe zagadnienie stanowi „obiekt zainteresowań” w aspekcie zawodowym, naukowym, edukacyjnym itp.

Drugie wydanie zarysu wykładu zostało zaktualizowane i rozszerzone. Z uwagi na szereg nowelizacji aktów normatywnych przywoływanych w podręczniku treść uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 2016 r. W podręczniku w stosunku do określonych regulacji prawnych zasygnalizowano także te zmiany, które weszły w życie po 1 lipca 2016 r.

Ponadto w zarysie rozszerzone zostały określone treści w ramach informacji podstawowych rozdziału 1 działu I. Natomiast rozdział 3 tego działu obejmujący organizację administracji rządowej rozszerzony został między innymi o zarys zagadnień dotyczących Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Nadzoru Finansowego czy organizacji administracji podatkowej. W ramach działu II rozszerzeniu uległ rozdział 2 odnoszący się do funkcji zarządzania, jak również rozdział 3 w zakresie zarządzania mieniem w administracji samorządowej.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Tytułem wstępu do pierwszego wydania

Tytułem wstępu do drugiego wydania

Dział I . Organizacja

Rozdział 1. Informacje podstawowe

1.1. Pojęcie i istota organizacji
1.2. Podstawa działań celowych
1.2.1. Cykl działania zorganizowanego
1.2.2. Instytucja
1.2.3. Sprawność działania
1.3. Funkcje organizacji
1.3.1. Funkcja podstawowa
A. Kanban – JIT
B. Jidoka
1.3.2. Marketing
1.3.3. Zaopatrzenie
1.3.4. Badania i rozwój
1.3.5. Public relations
1.4. Struktura organizacyjna
1.4.1. Zagadnienia wprowadzające
1.4.2. Elementy konstrukcyjne struktury organizacyjnej
1.4.3. Fazy tworzenia struktury organizacyjnej
A. Cel i przedmiot działania
B. Zasady projektowania stanowisk pracy
C. Kryteria łączenia stanowisk
D. Formalizacja
E. Typy struktur organizacyjnych
1.5. Organizacja administracji publicznej

Rozdział 2. Organizacja państwa – Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Prawo jako fundament organizacji i funkcjonowania państwa
2.2. Organizacja Rzeczypospolitej Polskiej
2.2.1. Władza ustawodawcza
A. Sejm i Senat
1. Kancelaria Sejmu
2. Kancelaria Senatu
2.2.2. Władza wykonawcza
A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
B. Rada Ministrów
2.2.3. Władza sądownicza
A. Sądy
1. Sąd Najwyższy
2. Sądy powszechne
3. Sądy administracyjne
4. Sądy wojskowe
5. Krajowa Rada Sądownictwa
B. Trybunały
1. Trybunał Konstytucyjny
2. Trybunał Stanu
2.2.4. Samorząd terytorialny
2.2.5. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
A. Najwyższa Izba Kontroli
B. Rzecznik Praw Obywatelskich
C. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
2.2.6. Narodowy Bank Polski

Rozdział 3. Organizacja administracji rządowej

3.1. Prezes Rady Ministrów
3.1.1. Rządowe Centrum Legislacji
3.1.2. Rada Legislacyjna
3.1.3. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych
3.1.4. Organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów, nieobjęte zakresem działów administracji rządowej
A. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
B. Centralne Biuro Antykorupcyjne
C. Główny Urząd Statystyczny
D. Polski Komitet Normalizacyjny
E. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
F. Urząd Zamówień Publicznych
G. Urząd Regulacji Energetyki
H. Polska Agencja Kosmiczna
3.1.5. Wzmianka o innych organach i urzędach centralnych administracji rządowej
3.1.6. Organizacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3.2. Organizacja służby cywilnej
3.2.1. Korpus służby cywilnej
3.2.2. Rada Służby Publicznej
3.2.3. Szef Służby Cywilnej
3.2.4. Dyrektorzy generalni urzędów
3.2.5. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
3.2.6. Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3.3. Rada Ministrów
3.3.1. Organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne Rady Ministrów
3.3.2. Ministrowie
3.4. Jednostki organizacyjne podległe ministrom lub przez nich nadzorowane
3.5. Organizacja ministerstwa
3.6. Organizacja Skarbu Państwa
3.6.1. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
3.6.2. Jednostki budżetowe
A. Państwowe jednostki budżetowe
3.6.3. Państwowe osoby prawne
3.6.4. Agencje wykonawcze
3.6.5. Instytucje gospodarki budżetowej
3.6.6. Państwowe fundusze celowe
3.6.7. Przedsiębiorstwa państwowe
3.6.8.  Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
3.7. Organizacja administracji podatkowej
3.8. Organizacja administracji rządowej w terenie
3.8.1. Wojewoda
3.8.2. Organizacja urzędu wojewódzkiego
3.8.3. Organizacja administracji zespolonej i niezespolonej
A. Rządowa administracja zespolona w województwie
B. Niezespolona administracja rządowa
3.8.4. Wzmianka o administracji zespolonej w powiecie

Rozdział 4. Organizacja administracji samorządowej

4.1. Samorząd gminny
4.1.1. Organy gminy
A. Rada gminy
B. Wójt, burmistrz, prezydent
4.1.2. Urząd gminy
4.1.3. Nadzór na działalnością gminną
4.2. Samorząd powiatowy
4.2.1. Organy powiatu
A. Rada powiatu
B. Zarząd powiatu
4.2.2. Powiatowa administracja zespolona
A. Starostwo powiatowe
B. Powiatowy urząd pracy
C. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ich jednostki organizacyjne
4.2.3. Komisja bezpieczeństwa i porządku
4.2.4. Nadzór nad działalnością powiatu
4.3. Samorząd województwa
4.3.1. Organy województwa
A. Sejmik województwa
B. Zarząd województwa
4.3.2. Urząd marszałkowski
4.3.3. Nadzór nad działalnością samorządu województwa
4.4. Gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe
4.5. Samorządowe zakłady budżetowe
4.6. Samorządowe osoby prawne

Dział II. Zarządzanie

Rozdział 1. Informacje podstawowe

1.1. Zarządzanie
1.2. Kierowanie
1.3. Rządzenie, administrowanie
1.4. Zarządzanie sprawne
1.5. Proces decyzyjny
1.6. Kultura organizacyjna

Rozdział 2. Funkcje zarządzania

2.1. Planowanie
2.2. Organizowanie
2.3. Motywowanie
2.4. Kontrolowanie

Rozdział 3. Zarządzanie w administracji publicznej

3.1. Prawo jako narzędzie zarządzania w administracji publicznej
3.2. Zasady zarządzania w administracji publicznej
3.2.1. Zasada celowości
3.2.2. Zasada kierownictwa
3.2.3. Zasada sprawności działania administracji publicznej
3.2.4. Zasada koordynacji
3.2.5. Zasada kolegialności i zasada jednoosobowości
3.3. Etyka w administracji publicznej
3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
3.4.1. Opis i wartościowanie stanowisk pracy
A. Opis stanowiska pracy
B. Wartościowanie stanowisk pracy
3.4.2. Motywowanie pracowników administracji publicznej
3.4.3. Służba cywilna
3.4.4. Urzędy państwowe
3.4.5. Pracownicy samorządowi
3.5. Zarządzanie mieniem w administracji publicznej
3.5.1. Osobowość prawna
3.5.2. Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa
A. Pomoc publiczna
B. Komercjalizacja i prywatyzacja
3.5.3. Zarządzanie mieniem w administracji samorządowej

Bibliografia

Zbigniew Władek
doktor nauk prawnych. Od 2007 roku adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor trzynastu opublikowanych artykułów naukowych. Czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Kilkukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Aktualnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS. Współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Prowadzi również współpracę z kancelariami prawnymi dla których sporządza opinie prawne. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej. Prowadzi wykłady m. in. z zakresu prawa, współczesnych kultur prawnych, ochrony własności intelektualnej, własności prywatnej w doktrynach prawnych, filozofii prawa natury.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane