• Europejskie prawo podatkowe

Europejskie prawo podatkowe

 • Autor: Rafał Lipniewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-474-4
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 256/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  12.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich – poprzez prezentację aktów prawa unijnego przyjętych w celu harmonizacji przepisów prawa podatkowego państw UE - jak również mechanizmów wpływających na proces stosowania przepisów krajowego prawa podatkowego w państwach członkowskich, warunkowanego coraz częściej oceną zgodności tych regulacji z traktatowymi swobodami rynku wewnętrznego - również w odniesieniu do podatków, które formalnie pozostają w kompetencji państw członkowskich.

Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, dla których stanowić może uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i finansowego, natomiast dzięki analizie uwarunkowań oraz barier procesu harmonizacji podatkowej w UE może być również pomocna w obszarach tematów związanych z szeroko rozumianą polityką gospodarczą Unii Europejskiej.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Słowo wstępne
 
Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej
 
1.1. Pojęcie prawa Unii Europejskiej (prawa europejskiego)
1.2. Prawo europejskie a prawo państw członkowskich
1.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie źródeł prawa europejskiego
1.4. Autonomia proceduralna państw członkowskich
1.5. Charakter europejskiego prawa podatkowego
1.6. Stosowanie europejskiego prawa podatkowego a wykładnia prawa podatkowego państw członkowskich
 
Rozdział 2. Harmonizacja podatkowa w UE
 
2.1. Pojęcie i zakres harmonizacji podatkowej w UE
2.2. Harmonizacja podatków obrotowych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2.3. Dyrektywa jako podstawowy instrument harmonizacji prawa podatkowego państw członkowskich
2.4. Harmonizacja podatków obrotowych w UE
2.5. Harmonizacja podatków dochodowych w UE
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Bariery harmonizacji podatków dochodowych w UE
2.6. Konkurencja podatkowa w UE
 
Rozdział 3. Europejskie a międzynarodowe prawo podatkowe
 
3.1. Uwagi ogólne
3.2. System międzynarodowego prawa podatkowego a harmonizacja prawa podatkowego w UE
3.3. Konkurencja podatkowa a unikanie podwójnego opodatkowania w państwach członkowskich
 
Rozdział 4. Swobody rynku wewnętrznego a prawo podatkowe
 
4.1. Charakter prawny swobód rynku wewnętrznego
4.2. Badanie dyskryminacji podatkowej w świetle swobód rynku wewnętrznego
4.3. Porównywalność sytuacji rezydentów i nierezydentów podatkowych państwa członkowskiego
4.4. Swoboda przedsiębiorczości w kontekście opodatkowania bezpośredniego
4.4.1. Zakres swobody przedsiębiorczości
4.4.2. Swoboda przedsiębiorczości a unikanie opodatkowania
4.4.3. Swoboda wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów w innym państwie członkowskim
4.4.4. Rozdział kompetencji podatkowych państw członkowskich a ograniczenia swobody przedsiębiorczości
4.5. Swoboda przepływu kapitału w kontekście opodatkowania bezpośredniego
4.5.1. Zakres swobody przepływu kapitału
4.5.2. Odmienne traktowanie a dyskryminacja nierezydentów w zakresie przepływów kapitałowych
4.5.3. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jako instrument gwarancji swobody przepływu kapitału
4.6. Swoboda przepływu pracowników w kontekście opodatkowania bezpośredniego
4.6.1. Zakres swobody przepływu pracowników
4.6.2. Podatkowe gwarancje wykonywania działalności zawodowej w innym państwie członkowskim
4.6.3. Wpływ sytuacji osobistej podatnika na stosowanie zasady niedyskryminacji
4.6.4. Uzasadnione odmienne traktowanie pod względem podatkowym w świetle swobody przepływu pracowników
4.6.5. Swoboda przepływu pracowników a regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 
Rozdział 5. Podatek od wartości dodanej
 
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Przedmiot i zakres stosowania
5.3. Podatnicy podatku VAT
5.4. Transakcje podlegające opodatkowaniu
5.4.1. Dostawa towarów
5.4.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
5.4.3. Świadczenie usług
5.4.4. Import towarów
5.5. Zasady ustalania miejsca dokonania transakcji podlegających opodatkowaniu
5.5.1. Miejsce dostawy towarów
5.5.2. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
5.5.3. Miejsce świadczenia usług
5.5.5. Miejsce importu towarów
5.6. Podstawa opodatkowania
5.7. Stawki i zwolnienia
5.8. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
5.9. Obowiązki dokumentacyjne podatników VAT
 
Rozdział 6. Podatek akcyzowy
 
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Zasady ogólne opodatkowania i podstawowe definicje
6.3. Obowiązek podatkowy
6.4. Zwolnienia z podatku
6.5. Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych
6.5.1. Zasady ogólne
6.5.2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
6.5.3. Przemieszczanie i opodatkowanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji
6.5.3.1. Nabywanie przez osoby prywatne
6.5.3.2. Przechowywanie w innym państwie członkowskim
6.5.3.3. Sprzedaż na odległość
6.5.3.4. Zniszczenia, utraty i nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych
6.5.3.5. Oznaczenia
 
Rozdział 7. Podatek od zysków spółek zależnych
 
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Systemy opodatkowania dywidend
7.3. Cel dyrektywy 90/435
7.4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
7.5. Zasady opodatkowania transgranicznych dywidend w UE
7.5.1. Uwagi ogólne
7.5.2. Zastosowanie przepisów dyrektywy w państwie spółki dominującej
7.5.3. Zastosowanie przepisów dyrektywy w państwie spółki zależnej
7.6. Przepisy dyrektywy 90/435 a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 
Rozdział 8. Podatek od odsetek i należności licencyjnych
 
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
8.3. Zasady opodatkowania
8.4. Wyłączenie płatności jako odsetek i należności licencyjnych
8.5. Minimalne standardy prawnej ochrony interesów fi skalnych państw UE
 
Rozdział 9. Podatek od transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych
 
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Zakres zastosowania
9.3. Zasady stosowane do łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów oraz wymiany udziałów
9.4. Opodatkowanie przekazania stałego zakładu
9.5. Opodatkowanie spółek podatkowo transparentnych
9.6. Przeniesienie statutowej siedziby spółki europejskiej
9.6.1. Ogólna charakterystyka spółki europejskiej
9.6.2. Podatkowe konsekwencje przeniesienia siedziby SE do innego państwa członkowskiego
9.7. Przesłanki odmowy stosowania dyrektywy
 
Rozdział 10. Podatek od gromadzenia kapitału
 
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Zakres przedmiotowy
10.3. Stawka podatku kapitałowego i ramy czasowe jego stosowania
10.4. Zakres opodatkowania
10.5. Podstawa opodatkowania podatkiem kapitałowym

Rozdział 11. Podatek od dochodów z oszczędności
 
11.1. Uwagi ogólne
11.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
11.3. Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek
11.4. Wymiana informacji
 
Rozdział 12. Ceny transferowe w kontekście przedsiębiorstw powiązanych w UE
 
12.1. Istota problematyki cen transferowych
12.2. Ceny transferowe w regulacjach prawa międzynarodowego
12.3. Ceny transferowe w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego
12.3.1. Uwagi ogólne
12.3.2. Eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych w UE
12.3.2.1. Uwagi wprowadzające
12.3.2.2. Zasady stosowane do korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz przypisywania zysków stałym zakładom
12.3.2.3. Porozumienie stron i postępowanie arbitrażowe
12.4. Dokumentacja cen transferowych w UE
12.4.1. Uwagi ogólne
12.4.2. Zalecenia skierowane do państw członkowskich
12.4.3. Wymogi w zakresie unijnej dokumentacji cen transferowych
 
Rozdział 13. Podatkowe aspekty funkcjonowania transgranicznych grup spółek w UE
 
13.1. Transgraniczne struktury przedsiębiorstw a podatkowe podmioty powiązane
13.2. Transgraniczne straty podatkowe
13.3. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych wg regulacji państwa spółki głównej
13.4. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby w Unii Europejskiej
 
Rozdział 14. Trangraniczne procedury administracyjne w sprawach podatkowych w UE
 
14.1. Współpraca organów podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich
14.1.1. Uwagi ogólne
14.1.2. Ogólne zasady współpracy
14.1.3. Wymiana informacji na wniosek
14.1.4. Wymiana informacji z urzędu
14.1.5. Ograniczenia wymiany informacji
14.1.6. Kontrole równoczesne
14.5.4. Skuteczność kontroli podatkowych a ograniczenia swobody przepływu kapitału
14.2. Współpraca organów podatkowych państw członkowskich w zakresie podatku VAT
14.2.1. Uwagi ogólne
14.2.2. Zasady regulujące wymianę informacji
14.2.3. Wymiana informacji na wniosek
14.2.4. Wymiana informacji bez uprzedniego wniosku
14.2.5. Przechowywanie i wymiana informacji charakterystycznych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
14.2.6. Sieć wymiany informacji Eurofi sc
14.3. Egzekucja podatkowa w UE
 
Rozdział 15. Koncepcje reform podatkowych w Unii Europejskiej
 
15.1. Uwagi ogólne
15.2. Opodatkowanie według miejsca siedziby głównej (Home State Taxation – HST)
15.3. Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB)
15.4. Reforma sytemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT
 
Bibliografia
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rafał Lipniewicz
dr, adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Wydziale Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Specjalizuje się w problematyce europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane