Prawo monografie

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany 50% rabatu

Instytucje prawne ochrony środowisk...

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany 5...

Piotr Korzeniowski

Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym. Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska. Jest to nowy obszar prawa inwestycyjnego posiadający szczególne znaczenie praktyczne dla gospodarki i działalności inwestycyjnej...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna 50% rabatu

Stosunki służbowe funkcjonariuszy s...

Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodo...

Przemysław Szustakiewicz

Publikacja określa od strony teoretycznej istotę stosunku służbowego osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych oraz omawia, z szerokim przywołaniem orzecznictwa sądów administracyjnych, treść opisywanego stosunku prawnego. Książka pozwoli czytelnikom, zainteresowanym tematyką funkcjonowania formacji zmilitaryzowanych, na zrozumienie zagadnień związanych z charakterem, istotą i treścią stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, a jednocześnie jest po..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym 50% rabatu

Prawo wobec dyskryminacji w życiu s...

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i polityczn...

Zdzisław Niedbała redakcja naukowa

Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na przypadki, a nawet szersze obszary regulacji prawnych, w których rozwiązania prawne pozostają w kolizji z zasadą konstytucyjną z art. 32 ust. 2, a co najmniej respektowanie zasady niedyskryminacji jest dyskusyjne. Autorami poszczególnych fragmentów op..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Niezespolona administracja rządowa 50% rabatu

Niezespolona administracja rządowa ...

Niezespolona administracja rządowa 50% rabatu

Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.)

Autorzy w poszczególnych częściach opracowania dokonują zarówno analizy poglądów doktryny oraz orzecznictwa, jak i podejmują się własnej oceny zakresu od­działywania terenowej administracji niezespolonej na sferę publiczną, co sprawia, że praca posiada nie tylko solidną podbudowę teoretycznoprawną, ale również wyznacza nowe kierunki badań nad tą administracją...

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę 50% rabatu

Okoliczności wyłączające bezprawnoś...

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez ...

Krystyna Święcka

Publikacja ukazuje różnorodne sposoby naruszeń prawa, których to media w swoich przekazach niekiedy dokonują. Wśród tych naruszeń, problematyka dóbr osobistych (czci, prywatności, wizerunku, tajemnicy korespondencji) w środkach masowego przekazu stanowi istotne zagadnienie prawnej odpowiedzialności dziennikarzy. Problematyka ta jest bardzo aktualna. Pożądana wolność mediów i swoboda wypowiedzi dziennikarskich koliduje często z ochroną praw innych osób. Obowiązujące w polskim prawie regulacje ..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny 50% rabatu

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w...

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklo...

Piotr Korzeniowski redakcja naukowa

Uzasadnienie dla opracowania usystematyzowanego zbioru praw i obowiązków przedsiębiorców w ochronie środowiska przedstawionego w tej książce podyktowane było głównie oczekiwaniami praktyki. Wyjaśnienie podstawowych zagadnień wiążących się z ich konstrukcją jurydyczną oraz miejscem systemie prawa ochrony środowiska ma znaczenie zwłaszcza dla wykładni i stosowania przepisów prawa ochrony środowiska. Celem publikacji jest próba uporządkowania niezbędnej aparatury pojęciowej związanej ze statusem..

55.00 zł 110.00 zł Cena netto: 52.38 zł

Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy

Instytucje prawa ochrony środowiska...

Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy

Wojciech Radecki redakcja naukowa

W publikacji Autorzy przedstawiają syntetyczny obraz prawa ochrony środowiska, analizując kilkadziesiąt jego najbardziej charakterystycznych instytucji. Poszukują odpowiedzi na pytania o genezę tych instytucji, zdania, jakie postawił przed nimi ustawodawca, ukształtowanie tych instytucji oraz wypełnianie przypisanej im roli i perspektywy rozwojowe. Wysoki poziom naukowy, kompetencje autorów i zakres podejmowanej problematyki powinny przesądzić o zainteresowaniu nią jak najszerszego grona osób..

55.00 zł 110.00 zł Cena netto: 52.38 zł

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego 50% rabatu

Rola sądu w postępowaniu przygotowa...

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledcze...

Krzysztof Eichstaedt

Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono w niej zalety oraz wady poszczególnych modeli, w tym zwłaszcza instytucji sędziego śledczego oraz potrzebę jej wprowadzenia do polskiego modelu postępowania przygotowawczego.   W monografii, obok aspektu teoretycznego, dużo miejsca poświęcono także roli sądu w postępowaniu przygotowawczym według obowiązującego obecnie Kodeksu postępowania karn..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Akty normatywne i administracyjne 50% rabatu

Akty normatywne i administracyjne 5...

Akty normatywne i administracyjne 50% rabatu

Mirosław Karpiuk (red.), Małgorzata Czuryk, Lesław Grzonka, Barbara Krupa, Paweł Sobczyk

Monografia charakteryzuje procedurę legislacyjną stanowienia aktów będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja, Ustawa, Rozporządzenie, Umowa międzynarodowa, akty prawa miejscowego), a także odnosi się do problematyki zakresu obowiązywania aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzenia, uchwały). Przedmiotem publikacji są również akty administracyjne - decyzje i postanowienia. Autorzy odnoszą się również do źródeł prawa Unii Europejskiej i zakresu ich oddziaływania na wewnęt..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Umowy losowe w prawie polskim 50% rabatu

Umowy losowe w prawie polskim 50% r...

Umowy losowe w prawie polskim 50% rabatu

Adam Wiśniewski

Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem w polskim piśmiennictwie prawniczym dotyczącym umów losowych. Autor postawił sobie za cel - po pierwsze - dokonanie kompleksowej charakterystyki pojęcia „umowa losowa” poprzez ustalenie jego treści wspólnej dla różnorakich umów losowych, jakie występują w obowiązującym w Polsce systemie prawnym, po drugie – sformułowanie katalogu umów losowych oraz po trzecie – określenie istoty zdarzenia losowego i jego cech szczególnych na tle innych kwalifik..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej 50% rabatu

Zasada subsydiarności w prawie pomo...

Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej 50% rabatu

Karolina Stopka

Praca jest studium prawnym poświęconym znaczeniu zasady subsydiarności w interpretacji i stosowaniu prawa pomocy społecznej. Zagadnienie to dotyczy wpływu zasady ogólnej na proces administracyjny oraz sądowe stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej, a także na treść i zakres prawa do poszczególnych świadczeń tej pomocy.   Podstawowym celem opracowania jest rozwiązanie materialnoprawnych i procesowych zagadnień dogmatycznych i praktycznych wyłaniających się na tle interpretacji przepis..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej 50% rabatu

Aspekty prawne funkcjonowania rynku...

Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej 50% ...

Tomasz Nieborak

Załamanie na światowych rynkach finansowych, zapoczątkowane w 2008 roku, skłania do refleksji na temat ich roli oraz znaczenia dla gospodarek poszczególnych państw świata. Gospodarek, które przez ostatnie lata ewoluowały w kierunku globalnego systemu naczyń połączonych. W ową niezwykle rozbudowaną i skomplikowaną konstrukcję włączony został także rynek finansowy zjednoczonej Europy, uważany powszechnie za jeden z najbardziej rozwiniętych na świecie. Jego funkcjonowanie uzależnione jest od regula..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Prawny model regulacji sektorowej 50% rabatu

Prawny model regulacji sektorowej 5...

Prawny model regulacji sektorowej 50% rabatu

Waldemar Hoff

Regulacja sektorowa jest relatywnie nowym instrumentem oddziaływania państwa na rynki niekonkurencyjne, zdominowane przez monopolistów naturalnych władających infrastrukturą. Regulacja wpływa na zakres władzy dyskrecjonalnej administracji gospodarczej. Wywołuje pytanie o ocenę legalności decyzji nakładających na przedsiębiorstwa obowiązki regulacyjne. Niełatwa jest w takiej sytuacji rola sądów, które muszą odnieść się do przesłanek ekonomicznych, w tym także prognoz rozwoju rynku.   W publik..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Pokazuje 91 do 103 z 103 (7 Stron)