Prawo monografie

Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

Świadczenia odszkodowania socjalneg...

Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowania socjalnego w prawie polskim.Rozprawa dotyczy świadczeń zaopatrzeniowych kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach, tj. świadczeń kompensujących następstwa śmierci lub naruszenia dobrostanu fizycznego, psychicznego lub społecznego jednostki, zaistniałych w wyniku popełnie..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

Taktyczno-techniczne aspekty przeci...

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

Niewątpliwie XXI wiek przyniósł nowe wyzwania dla polskich organów ścigania. Zmienił się, w porównaniu z przestępczością mającą miejsce w XX wieku, charakter popełnianych przestępstw. Po 2001 roku zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na zjawisko terroryzmu. Pojawiło się również, w związku z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zagrożenie tzw. cyberprzestępczością. Obecnie szereg przestępstw jest popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Zagr..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego

Instrumenty ograniczania wpływu han...

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa ...

W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe do zidentyfikowania poprzez ich cel, jakim jest ochrona środowiska oraz obszar regulacji, jakim jest handel międzynarodowy. Cel ochrony środowiska umożliwia szczególne traktowanie instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko i wyróżnienie ich spośród pozostałych instrumentów oddziaływania na han..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Aspekty karne dzialalności medialnej

Aspekty karne dzialalności medialne...

Aspekty karne dzialalności medialnej

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza głównie penalnych aspektów aktywności medialnej ma na celu przybliżenie obszaru, na którym prawo karne przenika się z działalnością medialną. Już wstępna analiza orzecznictwa oraz dorobku doktryny przekonuje, że tematyka, o której mowa, jest znacznie mniej pogłębiona niż aspekty cywilistyczne lub administracyjnoprawne działalności medialnej. Pamiętać należy, że to przepisy karne pełnią zasadniczą rolę w wyznaczaniu granic, w jakich może bez zakł..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Mediacje obligatoryjne

Mediacje obligatoryjne

Mediacje obligatoryjne

W książce przedstawiono różne aspekty mediacji obligatoryjnych z perspektywy prawniczej, psychologicznej, socjologiczno-kulturowej, międzynarodowej. Mediacje wzbudzają coraz większe zainteresowanie w Polsce i Europie, ale są jednocześnie w niewielkim stopniu wykorzystywane w celu rozwiązywania konfliktów. Publikacja, jako interdyscyplinarne opracowanie przedstawicieli polskiej i zagranicznej myśli w zakresie problematyki mediacji obligatoryjnych, ma na celu zmianę tego stanu. Wskazuje, jak duże ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej

Wpływ statusu funkcjonariusza pożar...

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odp...

W książce przedstawiono całokształt uregulowań prawnych dotyczących funkcjonariuszy pożarnictwa oraz wskazano propozycje zmian w tym zakresie, jak również przybliżono poglądy doktryny na zagadnienia związane ze statusem prawnym strażaka oraz prowadzeniem działań ratowniczych przez pryzmat prawa karnego. Zaprezentowano analizy normatywne takich zagadnień, jak: podstawy prawne statusu funkcjonariusza publicznego, konsekwencje prowadzenia działań ratowniczych, odpowiedzialność kierującego działania..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy

Transgraniczne przeniesienie siedzi...

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status pra...

Książka poświęcona jest problematyce transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej oraz statusowi prawnemu akcjonariuszy tej spółki. W pracy Autorka przedstawia charakterystyczne cechy spółki europejskiej jako ponadnarodowej spółki akcyjnej, której założenie umożliwiają przepisy prawa europejskiego, natomiast funkcjonowanie wymaga stosowania przepisów prawa państwa, na terytorium którego znajduje się siedziba statutowa spółki. Omówione zostały zagadnienia prawne związane z transgra..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

Internetowy system pozasądowego roz...

Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w U...

Ustanowiona na szczeblu europejskim internetowa PLATFORMA ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między e-konsumentami i e-przedsiębiorcami. Choć instrument ten został wprowadzony przez unijne rozporządzenie nr 524/2013, to właściwy jest nie tylko dla sporów transgranicznych, ale też mających charakter wyłącznie wewnątrzkrajowy. Każdy przedsiębiorca sprzedający towary lub świadczący usługi przy wykorzystaniu Internetu ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej łącze elektronicz..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ru...

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroc...

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli to co poprzedzało o przysłowiowe ułamki sekund bądź było rozciągnięte nawet w dłuższym czasie - katastrofę, sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa, wypadek drogowy, zagrożenie ruchu, wywołanie niebezpieczeństwa, wypadek drogowy, zagrożenie ruchu, wywołanie niebezpieczeństwa - umykało uwadze badaczy. Oddawana do rąk Czytelników książka analizuje ten problem od strony dogmatycznej, jurydycznej, empirycznej, nie zapominając o zaga..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Dynamika zmian w prawie

Dynamika zmian w prawie

Dynamika zmian w prawie

Intensywne zmiany zachodzące w systemie prawnym przyczyniają się do podważenia zaufania obywateli do państwa, którego działania powinny mieć zawsze racjonalne uzasadnienie, stanowiące odpowiedź na oczekiwania społeczne i potrzeby obrotu gospodarczego. Powinny także uwzględniać wartości uznawane powszechnie za istotne i godne ochrony przez system prawny. Zakres i tempo zachodzących ostatnimi czasy zmian w prawie może rodzić pytanie, czy ustawodawca tworząc lub modyfikując normy poszczególnych dys..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad...

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkow...

W latach 2015-2016 grupa badaczy działających we współpracy z pracownikami Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadziła 19 eksperymentów badających wpływ czynników psychologicznych na treść zeznań i wyjaśnień oraz ocenę ich wiarygodności. Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane oprac..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach

Ustawowe znamiona czynów zabroniony...

Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karne...

W książce przedstawione zostały w uproszczonej formie ustawowe znamiona przestępstw części wojskowej, a także wyjaśnione pojęcia, którymi ustawodawca posłużył się w przepisach części wojskowej kodeksu karnego. Opracowanie zainteresuje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy wykonujących czynności związane z dyscypliną wojskową oraz studentów prawa i administracji...

22.00 zł 44.00 zł Cena netto: 20.95 zł

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne

Działalność gospodarcza pośredników...

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicz...

Prezentowana monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki publicznoprawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych. Na aktualny charakter tematyki będącej przedmiotem monografii wskazuje rozpoczęty proces implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Poglądy wyrażone w monografii zawierają istotne propozycje dotyc..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych w prawie polskim i amerykańskim

Ochrona praw i interesów akcjonariu...

Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łąc...

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na lukę prawną w postaci braku efektywnych instrumentów ochrony prawnej akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych. Zasada rządów większości w spółce akcyjnej oraz towarzyszące procedurze łączenia się spółek metody wyceny spółek powodują, że akcjonariusze mniejszościowi są narażeni na niedoszacowanie wartości ich udziału w spółce (tzw. rozwodnienie). Dodatkowym problemem jest sama wycena wartości spółek – a dokładniej metoda wyce..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologicz...

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Pokazuje 76 do 90 z 150 (10 Stron)