• Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

 • Autor: Piotr Stec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-787-5
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szczególnego rodzaju umów, których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Dotychczas były one przedmiotem zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, analizującej je jako dwustronne, niewładcze formy działania administracji. Natomiast doktryna prawa cywilnego nie poświęcała im większej uwagi. Niniejsza monografia ma za zadanie wypełnienie tej luki i podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy umowy te są jeszcze umowami cywilnoprawnymi, czy też jesteśmy świadkami rodzenia się nowej, autonomicznej gałęzi prawa.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
 
Wprowadzenie
 
1. Prawo cywilne jako przedmiot działalności administracji publicznej
2. Dychotomia prawo publiczne–prawo prywatne a problematyka umów w administracji
3. Pojęcie umowy w administracji
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Umowy w administracji z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego
3.3. Umowa w administracji jako element standardów nauczania
3.4. Definicja
4. Zakres badanych stosunków umownych
5. Problemy badawcze
6. Metoda badawcza
7. Układ pracy
 
Rozdział 1. Strony i podmioty stosunków umownych w administracji
 
1.1. Podmiot publiczny
1.1.1. Definicja
1.1.2. Kwalifikacja podmiotowa zwykła
1.1.2.1. Podmiot publiczny sensu stricto, zamawiający, koncesjodawca
1.1.2.2. Jednostka finansów publicznych
1.1.2.3. Podmiot prawa publicznego w rozumieniu prawa Unii Europejskiej
1.1.2.4. Inna jednostka
1.1.3. Umowy o zaostrzonej kwalifikacji podmiotowej
1.1.4. Organ decydujący o zawarciu umowy a strona umowy i podmioty stosunku umownego
1.2. Kontrahent podmiotu publicznego
1.2.1. Podstawowa kwalifikacja
1.2.2. Kwalifikacja zaostrzona
1.3. Podmiot publiczny i jego kontrahent. Podział rozłączny czy nierozłączny?
1.4. Sytuacja prawna osoby fizycznej zawierającej umowę z podmiotem publicznym
 
Rodział 2. Autonomia woli stron w umowach w administracji i jej granice
 
2.1. Pojęcie i zakres autonomiczności stron
2.1.1. Uwagi wstępne
2.1.2. Pojęcie autonomii woli
2.1.3. Autonomia woli jako naczelna zasada prawa cywilnego
2.1.4. Zakres autonomii woli stron w powszechnym prawie cywilnym – zagadnienia ogólne 2.1.5. Autonomiczność strukturalna a (specjalna) zdolność prawna
2.2. Autonomia woli w zakresie wyboru kontrahenta i trybu zawarcia umowy
2.2.1. Inicjowanie procedury zmierzającej do zawarcia umowy
2.2.2. Ograniczenia w zakresie trybu zawarcia umowy i wyboru kontrahenta
2.3. Rozdzielenie momentu wyboru kontrahenta i zawarcia umowy
2.4. Autonomia w zakresie kształtowania treści czynności prawnej
2.4.1. Zasada swobody umów i jej granice
2.4.2. Wpływ kontrahenta podmiotu publicznego na kształtowanie treści umowy
2.5. Ustawowe ograniczenia kształtowania treści umów w administracji
2.5.1. Ustawowe ograniczenia modyfi kacji treści umowy
2.5.2. Zasady współżycia społecznego i natura stosunku prawnego
2.6. Autonomia w zakresie formy czynności prawnej
2.6.1. Forma czynności prawnej – uwagi ogólne
2.6.2. Zasada pisemności czynności w umowach w administracji
2.7. Ustawowe rozszerzenie autonomii podmiotu publicznego
 
Rozdział 3. Umowy w administracji – zagadnienia konstrukcyjne
 
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Źródła prawa
3.3. Definicje legalne
3.3.1. Umowy w administracji jako szczególne rodzaje umów nazwanych
3.3.2. Metody tworzenia definicji ustawowej
3.3.3. Metoda „klasyczna”
3.3.4. Metoda „treści minimalnej” i „treści zupełnej”
3.3.5. Metoda „nakładek” na istniejące umowy
3.3.6. Umowy o elementach przedmiotowo istotnych rekonstruowanych z przepisów ogólnych
3.3.7. Przepisy bezwzględnie obowiązujące?
3.4. Treść umowy
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Elementy przedmiotowo istotne. Treść minimalna. Cechy konieczne stron
3.4.3. Elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)
3.4.4. Elementy nieistotne
3.4.5. Podstawowe klauzule kontraktowe
3.4.6. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
3.5. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy
3.6. Sankcje wadliwości
3.7. Podmiot publiczny jako uprzywilejowana strona kontraktu
3.8. Umowy cywilno- czy administracyjnoprawne?
3.9. Środki ochrony prawnej
3.10. Umowy w administracji jako próba stworzenia autarkicznej czynności cywilnoprawnej
 
Rozdział 4. Kształtowanie treści umowy
 
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Ogólne warunki umów, regulaminy i wzorce w obrocie cywilnym
4.2.1. Pojęcie
4.2.2. Przyczyny posługiwania się wzorcami
4.2.3. Ewolucja przepisów o wzorcach umownych
4.2.4. Zasady inkorporacji wzorca
4.3. Jednostronne narzucone klauzule umowne w umowach zawieranych przez podmioty publiczne
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Normatywne wzorce umowne w umowach w administracji – źródła i sposób regulacji
4.3.3. Problem konstytucyjności wzorców normatywnych
4.4. Kodeksowe wzorce umowne w umowach w administracji
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Upoważnienie do wydania wzorca
4.4.3. Zasady tworzenia wzorca
4.5. Związanie wzorcem
4.5.1. Wzorce kodeksowe
4.5.2. Wzorce normatywne
4.6. Jednostronnie narzucane klauzule umowne w prawie zamówień publicznych i ustawach związkowych
4.6.1. Uwagi ogólne
4.6.2. Regulaminy konkursowe
4.6.3. Udział wykonawcy w kształtowaniu treści jednostronnie narzucanych postanowień umowy
4.6.4. Czy ogólne warunki umów?
4.6.5. Kontrola sądowa jednostronnie narzucanych postanowień umownych
 
Rozdział 5. Wnioski
 
5.1. De lege lata
5.1.1. Cechy charakterystyczne umów w administracji
5.1.2. Prawo obrotu uspołecznionego jako pierwowzór współczesnej konstrukcji umów w administracji
5.1.3. Czy to jeszcze jest prawo prywatne?
5.2. De lege ferenda
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Potencjalne sposoby regulacji
5.2.3. Kierunki zmian prawa materialnego
5.2.4. Kierunki zmian prawa procesowego
 
Bibliografia

prof. dr hab. Monika Jagielska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego:

Monografia ta stanowi w zakresie objętej nią problematyki pracę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo dużego znaczenia praktycznego, zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem tak szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badawczych (…) Za szczególnie cenną należy uznać próbę znalezienia iunctum między wydawałoby się całkowicie odmiennymi gałęziami prawa. Jest to o tyle cenne, że w obecnej rzeczywistości prawnej należy raczej dostrzec tendencje do specjalizacji i szczegółowości prowadzonych badań. Coraz rzadziej spotyka się próby znajdowania podobieństw, łączenia różnych obszarów prawnych. W tym zakresie recenzowana publikacja zasługuje na najwyższą aprobatę.

Piotr Stec
profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego tej uczelni, radca prawny.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane