• Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

 • Autor: Grzegorz Tylec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-693-9
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 213
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni oraz w jaki sposób sąd rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W książce określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnoszą się one do zagadnienia treści statutu, omówione zostało w tym zakresie także orzecznictwo sądowe i poglądy przedstawicieli doktryny.

Przedstawiono także regulacje szczególne zawarte w prawie spółdzielczym dotyczące: spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz wybrane ustawy szczególne jak: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielni socjalnej, spółdzielni europejskiej. W publikacji umieszczono treści dotyczące postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym z udziałem spółdzielni w zakresie rejestracji statutu i jego zmian oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem spółdzielni. Opracowanie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych kompleksowym kompendium na temat regulacji prawnych statutu spółdzielni, takich jak: sędziowie, referendarze sądowi, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, pracownicy organów spółdzielni, przedstawiciele nauki i studenci zainteresowani problematyką prawa handlowego i spółdzielczego.

Spis treści
 
Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Spółdzielnia w postępowaniu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
 
1.1. Uwagi ogólne dotyczące postępowania o wpis spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.1.1. Sąd właściwy do dokonania wpisu
1.1.2. Obowiązek złożenia wniosku o wpis
1.1.3. Uczestnicy postępowania rejestrowego
1.1.4. Wymogi formalne wniosku o wpis
1.1.5. Dokumenty podlegające dołączeniu do wniosku o wpis
1.1.6. Konsekwencje niespełnienia wymogów formalnych wniosku o wpis
1.1.7. Kontrola merytoryczna wniosku o wpis
1.1.8.Skutki rejestracji spółdzielni z naruszeniem prawa
1.2. Zasady sporządzania wniosków o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w wybranych kategoriach spraw
1.2.1. Wpis spółdzielni do rejestru
1.2.2. Wniosek o rejestracje zmiany nazwy spółdzielni, siedziby i adresu spółdzielni, zmiany informacji o czasie na jaki została utworzona spółdzielnia, zmiany statutu
1.2.3. Wniosek o ujawnienie wzmianki o sprawozdaniu finansowym
1.2.4. Wniosek o ujawnienie informacji dotyczących likwidacji
1.2.5. Ujawnienie informacji o ogłoszeniu upadłości spółdzielni
1.2.6. Wniosek o wykreślenie spółdzielni z rejestru
 
Rozdział 2. Ogólna charakterystyka statutu spółdzielni
 
2.1. Charakter prawny statutu spółdzielni
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Statut jako umowa prawa cywilnego
2.1.3. Rodzaje regulacji statutowych
2.1.3.1. Regulacje obligatoryjne statutu
2.1.3.2. Regulacje względnie obligatoryjne
2.1.3.3. Regulacje fakultatywne
2.1.4. Statut a uchwały walnych zgromadzeń, regulaminy i porozumienia członków spółdzielni
2.1.5. Uchwalenie statutu
2.1.6. Zmiany statutu
2.1.7. Zmiana statutu związana z przekształceniami spółdzielni
2.1.7.1. Zmiana statutu związana z połączeniem się spółdzielni
2.1.7.2. Zmiana statutu związana z podziałem spółdzielni
2.1.8. Naruszenie norm statutowych
 
Rozdział 3. Regulacje statutu spółdzielni dotyczące członkostwa
 
3.1. Regulacje statutowe dotyczące uzyskania członkostwa
3.1.1. Regulacje statutowe dotyczące minimalnej liczby członków spółdzielni
3.1.2. Regulacje statutowe dotyczące członkostwa osób fizycznych
3.1.3. Statutowe regulacje dotyczące członkostwa osób prawnych
3.1.4. Regulacje statutu dotyczące deklaracji o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
3.1.5. Regulacje statutowe dotyczące postępowania o przyjęcie w poczet członków
3.1.6. Regulacja statutowa dotycząca danych zamieszczanych w rejestrze członków spółdzielni
3.2. Utrata członkostwa w spółdzielni
3.2.1. Regulacja statutowa dotycząca wystąpienia członka ze spółdzielni
3.2.2. Regulacja statutowa dotycząca wykluczenia członka ze spółdzielni
3.2.3. Regulacja statutowa dotycząca przyczyn wykreślenia członka z rejestru członków
3.2.4. Regulacje statutowe dotyczące postępowania w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka ze spółdzielni
3.3. Regulacje statutu dotyczące treści stosunku członkostwa
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Obowiązki członka wynikające ze statutu
3.3.2.1. Regulacje statutowe dotyczące udziałów
3.3.2.1.1. Uwagi ogólne
3.3.2.1.2. Termin wnoszenia udziałów
3.3.2.1.3. Wpłaty na udział w ratach
3.3.2.1.4. Sposób określenia wysokości udziału
3.3.2.1.5. Udziały fakultatywne
3.3.2.1.6. Podwyższenie wysokości udziału
3.3.2.1.7. Zmiana terminów wnoszenia wpłat na udział
3.3.2.1.8. Zwrot wpłat na udziały
3.3.2.1.9. Konsekwencje niewniesienia wpłat w terminie

3.3.2.2. Regulacje statutowe dotyczące wnoszenia wkładów członkowskich

3.3.2.3. Regulacje statutowe dotyczące wpisowego
3.3.2.4. Wewnętrzne zasady kontroli przestrzegania regulacji
statutowych
3.3.2.4.1. Regulacje statutowe dotyczące postępowania wewnątrzspółdzielczego
3.3.2.4.2. Lustracyjna kontrola przestrzegania przez spółdzielnie postanowień statutu
 
Rozdział 4. Organy spółdzielni
 
4.1. Uwagi ogólne
4.1.1. Organy ustawowe i fakultatywne (statutowe)
4.1.2. Tryb zwoływania posiedzeń organów spółdzielni i sposób obliczania głosów
4.2. Regulacje statutowe dotyczące walnego zgromadzenia
4.2.1. Udział w walnym zgromadzeniu
4.2.2. Liczba głosów przysługująca członkom spółdzielni na walnym zgromadzeniu
4.2.3. Zwołanie walnego zgromadzenia
4.2.4. Statutowa regulacja dotycząca sposobu, czasu, miejsca oraz porządku obrad walnego zgromadzenia
4.2.5. Kompetencje walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) a treść statutu
4.2.6. Statutowy wymóg istnienia uchwały organu kolegialnego do dokonania czynności w imieniu spółdzielni
4.2.7. Regulacja statutowa dotycząca podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie
4.2.8. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami statutu
4.3. Zebranie przedstawicieli i zebrania grup członkowskich
4.4. Regulacja statutu dotycząca rady nadzorczej
4.5. Regulacje statutowe dotyczące zarządu
4.5.1. Ograniczenia kompetencji generalnej zarządu do podejmowania decyzji w sprawach spółdzielni
4.5.2. Skład i liczba członków zarządu
4.5.3. Regulacje statutowe dotyczące sposobu podejmowania uchwał przez zarząd
4.5.4. Pełnomocnictwo do kierowania spółdzielnią i reprezentowania jej na zewnątrz
4.5.5. Odwołanie członków zarządu
 
Rozdział 5. Regulacja statutowa dotycząca systemu finansowego spółdzielni
 
5.1. Fundusz udziałowy
5.2. Fundusz zasobowy
5.3. Fundusze statutowe
 
Rozdział 6. Regulacje statutu w zakresie ustania bytu spółdzielni
 
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Regulacje statutowe dotyczące likwidacji spółdzielni
6.3. Wpływ regulacji statutowych na kwestie upadłości spółdzielni
 
Rozdział 7. Statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 
7.1. Ogólna charakterystyka rolniczej spółdzielni produkcyjnej
7.2. Elementy obligatoryjne, fakultatywne oraz względnie obligatoryjne statutu rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 
Rozdział 8. Statut spółdzielni pracy
 
8.1. Istota spółdzielni pracy
8.2. Elementy obligatoryjne, fakultatywne i względnie obligatoryjne statutu spółdzielni pracy
8.3. Regulacja statutowa dotycząca podziału nadwyżki bilansowej między członków
8.4. Regulacje statutowe dotyczące okresu kandydackiego
8.5. Regulacje statutowe dotyczące praw i obowiązków członków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 
Rozdział 9. Statut spółdzielni mieszkaniowej
 
9.1. Obligatoryjne i fakultatywne regulacje statutu spółdzielni mieszkaniowej
9.2. Statutowa regulacja przedmiotu działalności spółdzielni mieszkaniowej
9.3. Regulacje statutowe dotyczące budowy lokali
9.4. Regulacje statutowe dotyczące obowiązku wniesienia wkładu mieszkaniowego i budowlanego
9.5. Regulacje statutowe dotyczące zasad waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego
9.6. Regulacje statutowe dotyczące kwestii rozliczenia kosztów budowy
9.7. Regulacja statutowa dotycząca wad wybudowanego lokalu
9.8. Regulacje statutowe dotyczące korzystania z lokalu
9.8.1. Regulacja statutowa dotycząca wynajęcia lub oddania lokalu do używania
9.8.2. Regulacja statutowa dotycząca możliwości dokonywania zmian w lokalu
9.8.3. Regulacja statutowa dotycząca dokonywania napraw lokalu
9.8.4. Statutowe regulacje dotyczące opłat związanych z korzystaniem z lokalu
9.9. Regulacje statutowe dotyczące zasad korzystania przez członków z wykonywanej przez spółdzielnie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
9.10. Regulacje statutowe dotyczące zamiany lokalu
9.11. Regulacje statutowe dotyczące umów o przeniesienie własności
9.12. Regulacje statutowe związane z wygaśnięciem prawa do lokalu
9.13. Regulacja statutowa dotycząca prawa do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu
 
Rozdział 10. Statut spółdzielni socjalnej
 
10.1. Istota spółdzielni socjalnej
10.2. Elementy statutu spółdzielni socjalnej
 
Rozdział 11. Statut spółdzielni europejskiej
 
11.1. Uwagi ogólne dotyczące konstrukcji prawnej spółdzielni europejskiej
11.2. Elementy statutu spółdzielni europejskiej
11.2.1. Elementy obligatoryjne
11.2.2. Elementy fakultatywne
11.2.3. Postanowienia względnie obligatoryjne
 
Bibliografia

Grzegorz Tylec

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane