• Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. Tom 2. Postępowanie karne i profilaktyka. Wydanie 5 rozszerzone

Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. Tom 2. Postępowanie karne i profilaktyka. Wydanie 5 rozszerzone

 • Autor: Brunon Hołyst
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-198-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 696/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii  kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wiadomo, że kryminalistyka jest nauką w znaczącym stopniu praktyczną. Niemniej jednak nie jest jedynie uogólnieniem praktyki śledczej, co niewątpliwie ograniczałoby lub wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój.

Wydanie 5 rozszerzone zostało o nowe zagadnienia i bibliografię. Tom 2 obejmuje problematykę postępowania karnego i profilaktykę. Należy zwrócić uwagę na potrzebę uzyskiwania osobowego materiału dowodowego przez stosowanie racjonalnych metod przesłuchania świadków i podejrzanych. W książce poświęcono wiele miejsca psychologicznym podstawom zapobiegania przestępczości i systemom profilaktyki. Uwzględniono także działalność prywatnych służb ochrony w niektórych państwach europejskich.

Patronat:      

W serii:

     

Spis treści:

Część czwarta. Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw


Rozdział 55. Formowanie się materiału zeznaniowego

55.1. Spostrzeżenia
55.2. Koncentracja uwagi
55.3. Zapamiętywanie
55.4. Przypominanie
55.5. Istota przestępstw związanych z zapomnieniem

Rozdział 56. Taktyka przesłuchiwania świadka

56.1. Cele przesłuchania
56.2. Etapy przesłuchania
56.3. Badania krzyżowe
56.4. Wywiad poznawczy
56.5. Przesłuchiwanie powtórne

Rozdział 57. Świadek anonimowy

57.1. Specyficzne regulacje prawne
57.2. Ochrona świadków

Rozdział 58. Przesłuchanie dziecka

58.1. Dziecko jako świadek specyficzny
58.2. Metody przesłuchania
58.3. Analiza mechanizmów psychologicznych zeznań dziecka
58.4. Procedura oceny zeznań dziecka

Rozdział 59. Ocena fałszywych zeznań

59.1. Podatność na sugestię
59.2. Czynniki kształtujące fałszywe przyznanie się
59.3. Zapobieganie fałszywym przyznaniom się

Rozdział 60. Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji

60.1. Brak kontroli zachowania
60.2. Mikroekspresje
60.3. Ukrywanie wyrazów emocjonalnych

Rozdział 61. Przesłuchanie podejrzanych

61.1. Fazy przesłuchania policyjnego
61.2. Metody przesłuchania

Rozdział 62. Motywy przyznania się podejrzanych

62.1. Okoliczności przyznania się podejrzanych
62.2. Wiek podejrzanych a przyznawanie się
62.3. Czy podejrzani chętniej przyznają się do pewnych rodzajów przestępstw niż do innych?
62.4. Wpływ wcześniejszych przyznań się i skazań

Rozdział 63. Przesłuchanie osób niepełnosprawnych

63.1. Trudności postępowania ze świadkami niepełnosprawnymi
63.2. Wywiad poznawczy

Rozdział 64. Uzyskiwanie wyjaśnień oraz zeznań od sprawców i ofiar znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu

64.1. Fazy snu
64.2. Lunatyzm
64.3. Narkolepsja

Rozdział 65. Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych

65.1. „Farmakokinetyka”
65.2. Skutki psychologiczne i somatyczne zażywania narkotyków

Rozdział 66. Stres policyjny

66.1. Badania stresu policyjnego
66.2. Identyfikacja czynników wywołujących stres u policjantów

Rozdział 67. Zachowania policjantów podczas przesłuchania

67.1. Nieetyczne zachowanie policjantów
67.2. Tworzenie atmosfery psychologicznej przesłuchania

Rozdział 68. Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień

68.1. Istota badań poligraficznych
68.2. Technika GKT
68.3. Badania laboratoryjne i terenowe
68.4. Dokładność badań poligraficznych
68.5. Przeciwdziałania
68.6. Badania poligraficzne wobec ofiar i świadków
68.7. Strach przed badaniem
68.8. Wiarygodność badań poligraficznych

Rozdział 69. Lingwistyka kryminalistyczna

69.1. Stylometria kryminalistyczna
69.2. Formuła R. Flescha

Rozdział 70. Narkoanaliza

70.1. Narkoanaliza w leczeniu psychiatrycznym
70.2. Narkoanaliza w praktyce śledczej i sądowej

Rozdział 71. Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania

71.1. Teoria sugestii
72.2. Testy na podatność na sugestię
71.3. Sugestia w przesłuchaniach

Rozdział 72. Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna

72.1. Podstawy wersji śledczej
72.2. Metody budowy wersji śledczych
72.3. Rodzaje analiz kryminalnych

Rozdział 73. Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji

73.1. Konfrontacja wizualna
73.2. Konfrontacja słuchowa

Rozdział 74. Analiza realności zeznań

74.1. Kryteria w ustalaniu realności zeznań
74.2. Badania na temat wartości metody analizy realności zeznań

Rozdział 75. Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków

75.1. Hipermnezja hipnotyczna
75.2. Zniekształcenia pamięciowe w hipnozie
75.3. Efektywność hipnozy kryminalistycznej
75.4. Dopuszczalność hipnozy w procesie

Rozdział 76. Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi oraz zeznań pokrzywdzonych i świadków

76.1. Metody analizy działania sprawców przestępstw
76.2. Analiza cech miejsca zbrodni
76.3. Seryjni zabójcy
76.4. Ocena cech sprawców w ustalaniu ich profili
76.5. Informacje diagnostyczne

Rozdział 77. Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji

77.1. Selekcja kandydatów
77.2. Przygotowanie agentów

Rozdział 78. Ekspertyza psychologiczna w kryminalistyce

Rozdział 79. Ekspertyza psychiatryczna w kryminalistyce

Literatura uzupełniająca

Część piąta. Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu

Rozdział 80. Agresja w ruchu drogowym

80.1. Przejawy agresji w ruchu drogowym
80.2. Badanie zjawiska agresji w ruchu drogowym

Rozdział 81. Moralność podatkowa

81.1. Obowiązek podatkowy
81.2. Uchylanie się od opodatkowania
81.3. Poziom moralności podatkowej
81.4. Subiektywna sprawiedliwość podatkowa

Rozdział 82. Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy

82.1. Pojęcie zachowań nieproduktywnych
82.2. Zachowania nieproduktywne jako reakcja obronna
82.3. Kontrola w pracy
82.4. Zapobieganie nieproduktywnym zachowaniom

Rozdział 83. Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń

83.1. Policyjna kultura
83.2. Badania informacji o zgwałceniach
83.3. Analiza mitów o zgwałceniach

Rozdział 84. Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej

84.1. Podstawowe emocje
84.2. Generowanie stanów emocjonalnych
84.3. Narcyzm
84.4. Marzenia senne i fantazje
84.5. Pojęcie uprzedzenia
84.7. Nienawiść
84.8. Postępowanie karne
84.9. Typologia sprawców

Rozdział 85. Manipulacje w relacjach interpersonalnych

85.1. Pojęcie manipulacji
85.2. Czynniki kształtujące zaufanie
85.3. Metody manipulacji
85.4. Zagadnienie makiawelizmu
85.5. Wykrywanie kłamstwa
85.6. Analiza kłamstwa
85.7. Strategie ustalania prawdy

Rozdział 86. Relacje lekarz–pacjent

86.1. Prawa pacjenta
86.2. Tajemnica lekarska
86.3. Autonomia pacjenta
86.4. Lekarz rodzinny
86.5. Efektywność leczenia
86.6. Stres w pracy lekarza

Literatura uzupełniająca

Część szósta. Psychologiczna problematyka zapobiegania przestępczości

Rozdział 87. Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości

87.1. Usuwanie czynników ryzyka w działalności profilaktycznej
87.2. Rozwojowe modele profilaktyczne
87.3. Profilaktyka kryminologiczna

Rozdział 88. Systemowe zapobieganie przestępczości

88.1. Rodzaje prewencji
88.2. Resocjalizacja sprawców przestępstw jako metoda prewencji
88.3. Strach przed przestępczością
88.4. Wpływ analizy przestępczości na kierunki działań profilaktycznych
88.5. Posunięcia strategiczne

Rozdział 89. Polityka prewencyjna państwa

89.1. Rola prawa
89.2. Community policing w Europie
89.3. Pomoc policji dla ofiar przestępstw
89.4. Działalność profilaktyczna prokuratury i sądów
89.5. Zadania kurateli sądowej
89.6. Organy kontroli

Rozdział 90. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości

90.1. Straż obywatelska
90.2. Profilaktyka przedprzestępcza
90.3. Społeczne komisje samoobrony
90.4. Zakres współdziałania społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości
90.5. Rola prywatnych służb ochrony w zapobieganiu przestępczości
90.6. Funkcjonowanie prywatnych służb ochrony w niektórych państwach europejskich
90.7. Działania antywiktymizacyjne

Rozdział 91. Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej

91.1. Środowisko a poczucie bezpieczeństwa
91.2. Psychologia środowiskowa
91.3. Anonimowość
91.4. Bezpieczne osiedla
91.5. Bezpieczny dom

Literatura uzupełniająca
Table of Contents

Brunon Hołyst
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, doktor honoris causa. Ekspert w dziedzinach kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, suicydologii i psychologii kryminalistycznej; obecnie profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny Wielkiej Encyklopedii Prawa. Dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (od 1981 r.). Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego (w latach 1980-1985 wiceprzewodniczący), od 1978 r. Canadian International Academy of Humanities and Social Sciences, od 1978 r. Canadian Inter-American Research Institute, od 1983 r. International Association for Suicide Prevention. W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii. Autor ponad 1200 publikacji, w tym około 80 monografii i podręczników akademickich, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Nigerii, Ukrainie i Rosji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Psychologia kryminalistyczn...

245.00 zł Cena netto: 233.33 zł

Najczęściej kupowane