• Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. Tom 1. Sprawcy i ofiary przestępstw. Wydanie 5 rozszerzone

Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. Tom 1. Sprawcy i ofiary przestępstw. Wydanie 5 rozszerzone

 • Autor: Brunon Hołyst
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-197-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 1024/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 199.00 zł

  179.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii  kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wiadomo, że kryminalistyka jest nauką w znaczącym stopniu praktyczną. Niemniej jednak nie jest jedynie uogólnieniem praktyki śledczej, co niewątpliwie ograniczałoby lub wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój.

Wydanie 5 rozszerzone zostało o nowe zagadnienia i bibliografię. Tom 1 jest poświęcony sprawcom i ofiarom przestępstw. W zagadnieniach wstępnych dodano nowy rozdział „zagrożenia mikrobiologiczne”. Wiele uwagi poświęcono procesom motywacyjnym sprawców przestępstw. W części trzeciej na szczególną uwagę zasługują następujące zagadnienia: podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych, osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa, związki ofiary ze sprawcą przestępstwa.

Patronat:      


W serii:

     

Spis treści:

Część pierwsza. Zagadnienia wstępne

Rozdział 1. Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej

1.1. Specyfika psychologii kryminalistycznej
1.2. Psychologiczne aspekty zeznań i wyjaśnień
1.3. Pojęcie psychologii kryminalistycznej

Rozdział 2. Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej

2.1. Rozwój psychologii eksperymentalnej
2.2. Ewolucja psychologii kryminalistycznej

Rozdział 3. Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego

3.1. Kodeksy etyczne psychologów
3.2. Standardy działalności psychologów dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

Rozdział 4. Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej

4.1. Szkolenie w zakresie przesłuchania świadków i podejrzanych
4.2. Szkolenie w zakresie wywiadu poznawczego
4.3. Szkolenie w zakresie kierowania rozmową
4.4. Kursy przesłuchania dla zaawansowanych

Rozdział 5. Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej

5.1. Pojęcie psychologii ewolucyjnej
5.2. Zastosowanie psychologii ewolucyjnej w praktyce badania przestępstw

Rozdział 6. Zagrożenia mikrobiologiczne

6.1. Choroby zakaźne i epidemie
6.2. Zagrożenia kryminalne

Literatura uzupełniająca

Część druga. Psychologia sprawców przestępstw


Rozdział 7. Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw

7.1. Klasyfikacja motywów
7.2. Postępowanie diagnostyczne

Rozdział 8. Motywacja działań przestępnych

8.1. Natura motywacji działań przestępnych
8.2. Psychologiczna charakterystyka procesu motywacyjnego
8.3. Emocje awersyjne i zachowanie agresywne w świetle neurofizjologii i neurochemii mózgu

Rozdział 9. Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych

9.1. Rodzaje emocji
9.2. Wpływ emocji na agresywne zachowanie
9.3. Prześladowanie
9.4. Zazdrość
9.5. Uprzedzenia

Rozdział 10. Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw

10.1. Agresja
10.2. Zachowanie lękowo-agresywne
10.3. Zachowania agresywne a przestępstwo
10.4. Istota agresji relacyjnej
10.5. Etiologia zachowań agresywnych
10.6. Mechanizmy neutralizacji agresywności
10.7. Gry wideo ze scenami przemocy
10.8. Ocena kliniczna ryzyka przemocy

Rozdział 11. Temperament jako czynnik kryminogenny

11.1. Pojęcie temperamentu
11.2. Psychotyczność
11.3. Reaktywność i aktywność

Rozdział 12. Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego

12.1. Rola oddziaływania społecznego
12.2. Rodzaje interwencji

Rozdział 13. Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli

13.1. Postępowanie obrazujące
13.2. Zdolność sterowania zachowaniem

Rozdział 14. Organizacje przestępcze

14.1. Teorie tłumaczące przestępczość zorganizowaną
14.2. Teoria związków i sojuszy
14.3. Teoria sieci
14.4. Teoria kontraktowa
14.5. Inne teorie organizacyjne
 
Rozdział 15. Terroryzm jako problem globalny

15.1. Rys historyczny
15.2. Terroryzm w czasach współczesnych

Rozdział 16. Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej

16.1. Podstawowe rozróżnienia
16.2. Uprzedzenia i nietolerancja
16.3. Psychologiczne determinanty działalności terrorystycznej

Rozdział 17. Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw

17.1. Osoby dorosłe jako sprawcy zabójstw
17.2. Zabójcy seryjni
17.3. Emocje w etiologii procesu motywacyjnego
17.4. Sytuacje trudne
17.5. Stan psychofizyczny sprawców zabójstw

Rozdział 18. Psychologia młodocianych sprawców przemocy

18.1. Klasyfikacja młodocianych sprawców przestępstw
18.2. Przyczyny przestępczości

Rozdział 19. Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej

19.1. Osobowość psychopatyczna
19.2. Zachowania manipulacyjne
19.3. Psychologiczne i społeczne mechanizmy przestępczości nieagresywnej

Rozdział 20. Czyny Przestępne pod wpływem silnego wzburzenia

20.1. Pojęcie „silne wzburzenie”
20.2. Zespół stresu pourazowego

Rozdział 21. Motywacja zachowań przestępczych nieletnich

21.1. Cechy charakterystyczne przestępczości nieletnich
21.2. Młodzieżowe podkultury przestępcze
21.3. Nieprzystosowanie
21.4. Samoocena

Rozdział 22. Zabójstwa popełniane przez nieletnich

22.1. Dane statystyczne
22.2. Ocena zabójstw dokonanych przez nieletnich

Rozdział 23. Przemoc w rodzinie

23.1. Istota przemocy w rodzinie
23.2. Rozmiary przemocy w rodzinie
23.3. Teorie wyjaśniające przemoc w rodzinie
23.4. Obowiązek współżycia seksualnego
23.5. Zaburzenia więzi międzyludzkich

Rozdział 24. Mobbing i molestowanie seksualne

24.1. Prześladowanie w miejscu pracy
24.2. Skutki mobbingu
24.3. Molestowanie seksualne

Rozdział 25 . Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa

25.1.  Wpływ alkoholu i innych substancji na funkcjonowanie jednostki
25.2. Związki między narkotykami a przestępstwem

Rozdział 26. Motywacja seksualna czynów przestępczych

26.1. Popęd seksualny
26.2. Przestępstwa i dewiacje seksualne

Rozdział 27. Psychologiczne aspekty pedofilii

27.1. Klasyfikacja pedofilii
27.2. Ofiary pedofilii
27.3. Sprawcy pedofilii
27.4. Turystyka seksualna

Rozdział 28. Profile pedofilów

28.1. Uwagi wstępne
28.2. Wyniki badań empirycznych

Rozdział 29. Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych

29.1. Prawne aspekty chorób psychicznych
29.2. Stany wyjątkowe
29.3. Obraz własnej osoby

Rozdział 30. Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych

30.1. Istota upośledzenia umysłowego
30.2. Uszkodzenie mózgu
30.3. Urazy czaszkowo-mózgowe
30.4. Wychowanie dzieci upośledzonych umysłowo

Rozdział 31. Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej

31.1. Psychopatia
31.2. Cechy osobowości antyspołecznej
31.3. Psychoanalityczna interpretacja

Rozdział 32. Przestępstwa związane z zapomnieniem

32.1. Istota przestępstw związanych z zapomnieniem
32.2. Pamięć prospektywna
32.3. Różnice indywidualne w odniesieniu do pamięci

Rozdział 33. Hipnoza w genezie przestępstwa

33.1. Pojęcie hipnozy
33.2. Problem kwalifikacji prawnej oddziaływania hipnotycznego na potencjalnego sprawcę

Rozdział 34. Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych

34.1. Źródła nietolerancji
34.2. Formy przemocy w związku z nietolerancją

Rozdział 35. Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych

35.1. Przemoc w zakładach karnych
35.2. Solidarność więźniów
35.3. Ucieczki więźniów

Rozdział 36. Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny

36.1. Pojęcie stalkingu
36.2. Sprawcy i ofiary stalkingu
36.3. Środki podejmowane przeciwko stalkingowi

Rozdział 37. Syndrom wypalenia emocjonalnego

37.1. Przyczyny wypalenia emocjonalnego
37.2. Patologizacja więzi międzyludzkich
37.3. Wypalenie emocjonalne związane z innymi zjawiskami negatywnymi

Rozdział 38. Uwarunkowania przestępczości gospodarczej

38.1. Patologia życia gospodarczego
38.2. Formy przestępczości gospodarczej
38.3. Próba klasyfikacji przestępców gospodarczych

Literatura uzupełniająca

Część trzecia. Psychologia ofiar przestępstw

Rozdział 39. Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych

39.1. Istota badań wiktymizacyjnych
39.2. Rola pokrzywdzonego w pracy wymiaru sprawiedliwości
39.3. Programy pomocy ofiarom

Rozdział 40.  Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów  
emocjonalnych i rozwojowych

40.1. Pojęcie kryzysu emocjonalnego
40.2. Koncepcja „Tożsamości”
40.3. Syndrom pourazowy

Rozdział 41.  Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa

41.1. Cechy ofiar przestępstw
41.2. Predestynacja wiktymologiczna
41.3. Ryzyko w działaniu człowieka
41.4. Potencjał wiktymogenny
41.5. Postawy antywiktymizacyjne

Rozdział 42. Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego

42.1. Psychologia środowiskowa (environmental psychology)
42.2. Życie w miastach

Rozdział 43. Strach przed terroryzmem

43.1. Analiza pojęcia terroru i terroryzmu
43.2. Komponenty emocjonalne strachu
43.3. Wpływ stresu na psychikę

Rozdział 44. Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu

44.1. Pojęcie informacji
44.2. Medialna konstrukcja informacji o ofiarach przestępstw
44.3. Ocena informacji medialnych
44.4. Internet
44.5. Sieci społecznościowe

Rozdział 45. Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa

45.1. Rola ofiary w genezie przestępstwa
45.2. Ofiara o tendencjach masochistycznych
45.3. Rodzina z problemem alkoholowym
45.4. Bezradność

Rozdział 46. Ofiary przemocy seksualnej

46.1. Badania ofiar przemocy seksualnej
46.2. Typy zgwałcenia
46.3. Cechy ofiar przemocy seksualnej

Rozdział 47. Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie

47.1. Podejście socjologiczne do przemocy w rodzinie
47.2. Źródła konfliktów małżeńskich

Rozdział 48. Dzieci jako ofiary przestępstw

48.1. Handel dziećmi
48.2. Seksualne wykorzystywanie dzieci
48.3. Wpływ konfliktów zbrojnych na struktury rodzinne
48.4. Dystrybucja pornografii dziecięcej przez Internet
48.5. Skala prostytucji dziecięcej
48.6. Przymusowe małżeństwa dzieci
48.7. Problemy zwalczania handlu dziećmi

Rozdział 49. Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa

49.1. Uprzedzenia
49.2. Teorie dotyczące reakcji społecznej

Rozdział 50. Ludzie starsi jako ofiary przestępstw

50.1. Dyskryminacja osób starszych
50.2. Przemoc wobec osób starszych

Rozdział 51. Prostytutka jako ofiara przestępstwa

51.1. Związki prostytucji z przestępczością
51.2. Handel kobietami

Rozdział 52. Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych

52.1. Istota przestępstw informatycznych
52.2. Odpowiedzialność prawna

Rozdział 53. Ofiary łamania prawa do prywatności

53.1. Pojęcie prywatności
53.2. Naruszenie osobistej przestrzeni
53.3. Formy obrony prywatności

Rozdział 54. Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia

54.1. Bezczynność świadków zdarzenia
54.2. Status ofiary
54.3. Czynniki sprzyjające udzielaniu pomocy

Literatura uzupełniająca
Table of Contents

Brunon Hołyst
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, doktor honoris causa. Ekspert w dziedzinach kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, suicydologii i psychologii kryminalistycznej; obecnie profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny Wielkiej Encyklopedii Prawa. Dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (od 1981 r.). Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego (w latach 1980-1985 wiceprzewodniczący), od 1978 r. Canadian International Academy of Humanities and Social Sciences, od 1978 r. Canadian Inter-American Research Institute, od 1983 r. International Association for Suicide Prevention. W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii. Autor ponad 1200 publikacji, w tym około 80 monografii i podręczników akademickich, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Nigerii, Ukrainie i Rosji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Psychologia kryminalistyczn...

245.00 zł Cena netto: 233.33 zł

Najczęściej kupowane