• Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne

 • Autor: redakcja naukowa Piotr Herbowski Waldemar Krawczyk Dominika Słapczyńska Anna Zalewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-912-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji czytelnik znajdzie treści napisane przez psychologów, prawników, policjantów, pracowników laboratoriów kryminalistycznych, lekarzy, pedagoga i politologa. Zawarte zostały opracowania, w których przedstawiono zagadnienia dotyczące zapobiegania, wykrywania oraz udowadniania przestępstw seksualnych. Celem ich prezentacji jest zobrazowanie skali oraz charakteru działań pozostających w zainteresowaniu przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków, którzy uczestniczyli w konferencji naukowej w Poznaniu, zatytułowanej Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne. Odbyła się ona 8–9 września 2014 roku i została zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz NASK.

Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I RESOCJALIZACJA

ROZDZIAŁ 1.1. Przeciwdziałanie pedofilii w polskim systemie prawnym – ujęcie ewolucyjne
Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska

1.1.1. Ewolucja określenia dobra prawnego
1.1.2. Dynamika zakresu kryminalizacji i penalizacji tzw. czynów okołopedofilskich
1.1.3. Pozostałe środki przeciwdziałania pedofilii w polskim systemie prawnym
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.2. Profil działania oraz resocjalizacja i terapia kobiet seksualnie wykorzystujących dzieci
Małgorzata Kowalczyk

1.2.1. Cele i metoda
1.2.2. Specyfika działania oraz typologia kobiet – agresorek seksualnych
1.2.3. Resocjalizacja i terapia kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.3. Nadzór prewencyjny sprawców niebezpiecznych po odbyciu kary
Dobrosława Szumiło-Kulczycka

1.3.1. Bezpieczeństwo a wolność jednostki
1.3.2. Przesłanki i tryb orzekania nadzoru prewencyjnego
1.3.3. Postępowanie w przedmiocie uznania osoby za stwarzającą zagrożenie oraz zastosowanie wobec niej oznaczonego środka postpenalnego
1.3.4. Sposób wykonywania nadzoru prewencyjnego
1.3.5. Zakończenie stosowania nadzoru prewencyjnego
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.4. Problematyka wykorzystania badań poligraficznych wobec skazanych poddanych próbie
Marek Leśniak

1.4.1. Atuty stosowania badań poligrafi cznych wobec skazanych korzystających z probacji
1.4.2. Wybór metodyki badań
Wnioski

ROZDZIAŁ 1.5. Znaczenie badań poligraficznych w resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych
Dominika Słapczyńska

1.5.1. Badania poligraficzne
1.5.2. Badania poligraficzne w nadzorze i terapii sprawców przestępstw seksualnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych
1.5.3. Rodzaje badań poligrafi cznych w procedurze PCSOT
1.5.4. Badania dotyczące specyficznej kwestii z okresu sprzed skazania oraz w trakcie terapii
Wnioski

CZĘŚĆ II. WYKRYWANIE I DIAGNOZOWANIE SPRAWCÓW

ROZDZIAŁ 2.1. Psychologiczny i społeczny obraz przestępstwa zgwałcenia – realia oraz mity z perspektywy psychologii śledczej
Dariusz Piotrowicz

2.1.1. Mity dotyczące zjawiska
2.1.2. Mity dotyczące ofiary
2.1.3. Mity dotyczące sprawcy
Wnioski

ROZDZIAŁ 2.2. Czynności wykrywcze i dowodowe w sprawach przestępstw seksualnych – teoria a praktyka
Piotr Herbowski

2.2.1. Sytuacje trudne
2.2.2. Okazanie osób
2.2.3. Okazanie głosu
2.2.4. Eksperyment procesowy
2.2.5. Osobowe źródła informacji
2.2.6. Badania poligraficzne
Wnioski

ROZDZIAŁ 2.3. Śledztwo w sprawie zabójstwa na tle seksualnym – zagadnienia prawne i kryminalistyczne
Paweł Marcinkiewicz

2.3.1. Zabójstwo na tle seksualnym – charakterystyka zjawiska
2.3.2. Identyfikacja zdarzenia jako zabójstwa na tle seksualnym
2.3.3. Działania wykrywcze
2.3.4. Czynności procesowe z podejrzanym

ROZDZIAŁ 2.4. Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna
Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

2.4.1. Osoby badane i stosowane metody
2.4.2. Omówienie wyników
Wnioski

ROZDZIAŁ 2.5. Rozpoznawanie emocji przez osoby molestujące dzieci oraz sprawców innych przestępstw nieseksualnych
Karolina Stala

2.5.1. Badanie sprawców przestępstw seksualnych i agresywnych z polskiego kręgu kulturowego
2.5.2. Rozpoznawanie emocji przez sprawców przestępstw seksualnych oraz innych przestępstw, agresywnych i nieagresywnych – wyniki
2.5.3. Wnioski z badań nad sprawcami z polskiego kręgu kulturowego
Wnioski

CZĘŚĆ III. ZAGADNIENIA DOWODOWE

ROZDZIAŁ 3.1. Pomyłki sądowe i ich przyczyny na przykładzie przestępstw seksualnych
Piotr Girdwoyń

3.1.1. Kwestie terminologiczne
3.1.2. Źródło danych
3.1.3. Typowe przyczyny pomyłek
3.1.4. Próba oceny sytuacji w Polsce
3.1.5. Przyczyny pomyłek z punktu widzenia kryminalistyki
3.1.6. Błędy w ocenie dowodu z opinii biegłego
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.2. Znamiona przestępstw seksualnych w Kodeksie karnym a problemy dowodowe z nim związane
Dariusz Jagiełło

3.2.1. Uwagi wprowadzające i podstawowe typologie
3.2.2. Problemy z interpretowaniem znamion wybranych przestępstw seksualnych
3.2.3. Problem dowodzenia znamion przestępstw seksualnych
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.3. Ślady zębów w przestępstwach seksualnych i wobec małoletnich
Agnieszka Przystańska, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Paweł Świderski, Marzena Łabęcka, Michał Rychlik, Czesław Żaba

3.3.1. Ślady ugryzień jako obrażenie ciała
3.3.2. Okoliczności powstania śladów ugryzień
3.3.3. Aspekty psychologiczne i lokalizacja śladów ugryzień na ciele
3.3.4. Charakterystyka śladów ugryzień u dzieci
3.3.5. Ogólne założenia analizy śladów ugryzień
3.3.6. Zabezpieczanie śladów biologicznych w przypadku ujawnienia śladu ugryzienia na ciele
3.3.7. Wymazy
3.3.8. Dokumentacja fotograficzna
3.3.9. Materiał porównawczy
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.4. Uduszenia autoerotyczne jako wyzwanie dla organów ścigania
Anna Winczakiewicz

3.4.1. Kontekst historyczny i charakterystyka
3.4.2. Problematyka śledztw w sprawach uduszeń autoerotycznych
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.5. Psychoterapeuci jako biegli sądowi w sprawach o domniemane
wykorzystanie seksualne dziecka

Szymon Emilia Draheim

3.5.1. Stosowanie zdyskredytowanych i pomijanie zweryfikowanych metod diagnostycznych
3.5.2. Pomijanie proporcji podstawowej rzeczywistych przypadków molestowania seksualnego
3.5.3. Lista objawów
3.5.4. Błędne koło w diagnozowaniu zaburzenia po stresie traumatycznym w kontekście oceny wiarygodności zeznania
3.5.5. Treściowe kryteria analizy zeznania
Wnioski

ROZDZIAŁ 3.6. Handel ludźmi do pracy niewolniczej – obraz zjawiska i prawa człowieka
Irena Malinowska

3.6.1. Istota handlu ludźmi
3.6.2. Sytuacja prawna handlu ludźmi w Polsce
3.6.3. Skala zjawiska
3.6.4. Metody działania sprawców handlu ludźmi
3.6.5. Charakterystyka ofiar handlu ludźmi
3.6.6. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi
3.6.7. Algorytm postępowania funkcjonariuszy z ofiarą handlu ludźmi
3.6.8. Handel ludźmi w aspekcie zmuszania ofiar do pracy niewolniczej
3.6.9. Działania międzynarodowe w sprawach handlu ludźmi
3.6.10. Definicja handlu ludźmi
3.6.11. Prawa człowieka
3.6.12. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
3.6.13. Zagrożenie handlem ludźmi w Polsce i na świecie
3.6.14. Zadania instytucji i organizacji pozarządowych w zwalczaniu i zapobieganiu handlu ludźmi

Wnioski

Bibliografia

Spis fotografii, tabel i wykresów

O autorach i redaktorach naukowych

Prof. dr hab. Lech Gardocki, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny:

Opracowanie to ma charakter interdyscyplinarny. Omówiono w nim aspekty prawne, psychologiczne i kryminalistyczne tej tematyki. Monografie i jej zakres tematyczny ocenić należy pod względem naukowym jako będącą na bardzo wysokim poziomie. Przedstawione w niej rozważania są wnikliwe i rzetelne. Opierają się na szeroko wykorzystanej literaturze polskiej i zagranicznej.
 

Prof. dr hab. Teresa Rzepa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny:

Informacje zawarte w tej książce mogą być swoistym drogowskazem mentalnym, zwłaszcza dla kuratorów i biegłych sądowych. Ostatnio bowiem coraz głośniej i odważniej zgłaszane są krytyczne uwagi wobec błędów popełnianych przez te grupy zawodowe. Błędów wynikających głównie z pośpiechu i bylejakości, a skutkujących nierzetelnymi diagnozami. Zatem do tych środowisk powinny wyjątkowo dobitnie przemówić wypowiedzi autorów, którzy w tej książce odważnie i w uargumentowany sposób wskazują na złudne i często mylne – aczkolwiek podyktowane nader „ludzkim” mechanizmem zwanym przeniesieniem odpowiedzialności – poleganie przez sądy na ocenach, diagnozach i prognozach zawartych w opiniach kuratorów i biegłych sądowych.

redakcja naukowa

Piotr Herbowski

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wy- działu Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Praco- wał w pionie operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Był także wykładowcą w Zakładzie Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile oraz adiunktem w Instytucie Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, a w szczególności dotyczących wykorzystania wyników badań poligraficznych i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów.

Książki tego autora

Waldemar Krawczyk

Książki tego autora

Dominika Słapczyńska

pełni funkcję sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów. Prowadzi również zajęcia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Była specjalistą w Zakładzie Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Od 2008 roku prowadzi kryminalistyczne badania poligraficzne. Ukończyła szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zaangażowana w liczne przedsięwzięcia naukowe oraz promowanie badań poligraficznych wśród funkcjonariuszy pionu kryminalnego policji oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Książki tego autora

Anna Zalewska

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Napastowanie seksualne. Głupia zaba...

9.40 zł 47.00 zł Cena netto: 8.95 zł

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępczy seks

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Single i singielki. Intymność i sek...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Edukacja seksualna w polskiej szkol...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Seksoholizm. Perwersja i miłość

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawnoporównawcza analiza przestęps...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Najczęściej kupowane