• Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza

Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza

 • Autor: Adam Habuda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-431-4
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 406/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest podobieństwom i różnicom w zakresie tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autorzy analizują i porównują rozwiązania prawne zastosowane w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wychodzą z założenia, że spojrzenie na rozwiązania własne przez pryzmat obcych pozwala lepiej zrozumieć ich sens oraz dostrzec wady i zalety. Praca komparatystyczna ma także znaczenie praktyczne, pozwala bowiem na skorzystanie w przyszłych pracach legislacyjnych z pewnych bardziej udanych rozwiązań przyjętych przez inne państwa.

Spis treści:

Objaśnienie ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Źródła koncepcji Natura 2000 w prawie międzynarodowym i europejskim
Adam Habuda
        
1.1. Wprowadzenie
1.2. Międzynarodowe prawo ochrony przyrody
1.3. Europejskie prawo ochrony przyrody
1.4. Geneza Natury 2000 w prawie międzynarodowym i europejskim – wnioski

Rozdział 2. Formy i instrumenty ochrony przyrody w prawie polskim, czeskim i słowackim
Wojciech Radecki
        
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wczesne formy ochrony przyrody
2.3. Prywatne rezerwaty przyrodnicze
2.4. Zabytek przyrody jako centralna kategoria pojęciowa
2.5. Lata międzywojenne
2.5.1. Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych w Czechosłowacji
2.5.2. Pierwsza polska ustawa o ochronie przyrody
2.6. Polska Rzeczpospolita Ludowa i socjalistyczna Czechosłowacja
2.6.1. Druga polska ustawa o ochronie przyrody
2.6.2. Słowacki Tatrzański Park Narodowy
2.6.3. Ustawy o państwowej ochronie przyrody – słowacka i czeska
2.6.4. Wnioski komparatystyczne
2.6.5. Konstytucja Czechosłowacji z 1960 roku
2.6.6. Polska koncepcja ochrony krajobrazu
2.6.7. Idea ochrony środowiska
2.6.8. Nowelizacja Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.6.9. Polska ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska
2.7. Ochrona przyrody po rozpoczęciu transformacji ustrojowej
2.7.1. Czechosłowacka Karta Podstawowych Praw i Wolności
2.7.2. Czechosłowacka ustawa o środowisku
2.8. Ustawy o ochronie przyrody w Polsce, Czechach i na Słowacji z lat 1991–1994
2.8.1. Koncepcje ochrony przyrody
2.8.2. Formy szczególnej obszarowej ochrony przyrody w ustawach ochronnych z lat 1991–1994
2.8.2.1. Park narodowy
2.8.2.2. Park krajobrazowy
2.8.2.3. Rezerwat przyrody
2.8.2.4. Pomnik przyrody
2.8.2.5. Inne prawne formy ochrony przyrody
2.9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2.10. Prawne formy ochrony przyrody w ustawach obowiązujących
2.11. Ochrona gatunkowa
2.12. Oceny oddziaływania na środowisko
2.13. Udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony przyrody
2.14 Odpowiedzialność prawna w ochronie przyrody
2.14.1. Wprowadzenie
2.14.2. Koncepcje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska
2.14.3. Pierwsze ustawy o ochronie przyrody
2.14.4. Reforma czechosłowackiego prawa penalnego
2.14.5. Kodeksy cywilne z 1964 roku
2.14.6. Polskie kodeksy z lat 1969 i 1971
2.14.7. Polska ustawa o ochronie środowiska z 1980 roku
2.14.8. Nowelizacje czechosłowackich kodeksów karnego i cywilnego
2.14.9. Polska ustawa o ochronie przyrody z 1991 roku
2.14.10. Czechosłowacka ustawa o środowisku
2.14.11. Nowe ustawy o ochronie przyrody
2.14.12. Kodeksy karne
2.14.13. Polska ustawa – Prawo ochrony środowiska
2.14.14. Nowy czeski kodeks cywilny
2.14.15. Ustawy wdrażające dyrektywą 2004/35/WE o odpowiedzialności za szkody w środowisku
2.14.16. Nowelizacja polskiej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko
2.15. Podsumowanie
        
Rozdział 3. Natura 2000 w prawie polskim
Adam Habuda
        
3.1. Obszar Natura 2000 na tle prawnej koncepcji ochrony przyrody w Polsce
3.2. Wprowadzenie Natury 2000 do polskiego porządku prawnego
3.3. Mechanizmy wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce
3.3.1. Charakter prawny działań podejmowanych przy wyznaczaniu obszarów Natura 2000
3.4. Reżim prawny obszarów zaliczonych do Natury 2000 w Polsce
3.5. Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce
3.5.1. Podmioty zarządzające obszarami Natura 2000
3.5.1.1.Podmioty krajowe zarządzające obszarami Natura 2000
3.5.1.2. Podmioty europejskie zarządzające obszarami Natura 2000
3.5.3. Plan jako instrument zarządzania obszarem Natura 2000
3.5.3.1. Wprowadzenie
3.5.3.2. Plan zadań ochronnych a plan ochrony obszaru Natura 2000
3.5.3.3. Procedura ustanawiania planu zadań ochronnych i planu ochrony obszaru Natura 2000
3.5.3.4. Treść planu zadań ochronnych i planu ochrony obszaru Natura 2000
3.5.3.5. Prawne skutki ustanowienia planu zadań ochronnych i planu ochrony
3.5.4. Nadzorcze instrumenty zarządzania obszarem Natura 2000
3.5.5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
3.5.5.1. Wprowadzenie
3.5.5.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia łączącego możliwość jednoczesnego znaczącego oddziaływania na środowisko i na obszar Natura 2000
3.5.5.3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać wyłącznie na obszar Natura 2000
3.5.5.4. Skutki prawne oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
3.6. Odpowiedzialność prawna za naruszenie reżimu prawnego obszaru Natura 2000
3.6.1. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie reżimu prawnego obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o ochronie przyrody
3.6.2. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie reżimu prawnego obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
3.6.3. Odpowiedzialność karna za naruszenie reżimu prawnego obszaru Natura 2000
3.6.3.1. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko obszarom Natura 2000
3.6.3.2. „Istotna szkoda” i jej znaczenie dla ochrony prawnokarnej obszaru Natura 2000
3.6.4. Odpowiedzialność za szkodę na obszarze Natura 2000    
3.6.4.1. Obszar Natura 2000 jako dobro wspólne
3.6.4.2. Konsekwencje uznania obszaru Natura 2000 za dobro wspólne
3.6.4.3. Szczególna odpowiedzialność za szkody na obszarach Natura 2000
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Natura 2000 w prawie czeskim
Hana Müllerová
        
4.1. Prawo ochrony przyrody w Republice Czeskiej
4.1.1. Ogólna charakterystyka prawa ochrony przyrody w Republice Czeskiej i jego miejsce w systemie prawa środowiska
4.1.2. Pochodzenie prawa ochrony przyrody
4.1.3. Struktura prawa ochrony przyrody – formy i środki ochrony
4.1.3.1. Powszechna ochrona przyrody
4.1.3.2. Szczególna ochrona przyrody
4.1.4. Stan czeskiej nauki o prawie ochrony przyrody
4.2. Wprowadzenie Natury 2000 do czeskiego porządku prawnego
4.2.1. Okoliczności i warunki wprowadzenia Natury 2000 do prawa czeskiego
4.2.1.1. Postępowanie przy tworzeniu obszarów o znaczeniu europejskim w Republice Czeskiej
4.2.1.2. Postępowanie przy tworzeniu obszarów ptasich w Republice Czeskiej
4.2.2. Procedury wprowadzania Natury 2000 do czeskiego porządku prawnego
4.2.2.1. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu
4.2.2.2. Pokrywanie się ochrony
4.2.2.3. Statystyka aktualnego stanu Natury 2000 w Republice Czeskiej
4.2.2.4. Zmiany wprowadzone Naturą 2000 do czeskiego prawa ochrony przyrody
4.2.3. Kwestie związane z Naturą 2000 najczęściej dyskutowane w czeskiej nauce prawa
4.3. Mechanizmy wyznaczania obszarów Natura 2000 w Republice Czeskiej
4.3.1. Obszary o znaczeniu europejskim
4.3.1.1. Regulacja prawna postępowania przy ustanawianiu EVL
4.3.1.2. Podmioty uczestniczące przy ustanawianiu EVL
4.3.1.3. Zapewnienie ochrony EVL
4.3.2. Obszary ptasie
4.3.2.1. Regulacja prawna przy ustanawianiu obszarów ptasich
4.3.2.2. Podmioty uczestniczące w ustanawianiu obszarów ptasich
4.3.2.3. Zapewnienie ochrony obszarów ptasich
4.4. Reżim prawny obszarów zaliczonych do Natury 2000 w Republice Czeskiej
4.4.1. Plany troski
4.4.2. Zbiory zalecanych przedsięwzięć
4.4.3. Warunki wydawania pozwoleń, zgód, stanowisk lub wyjątków od zakazów
4.4.4. Działania związane ze zgodą organu ochrony przyrody
4.5. Ocena oddziaływania koncepcji i zamierzeń na obszary Natura 2000
4.5.1. Proces oceny oddziaływania w Republice Czeskiej w ogólności
4.5.2. Regulacja ocen oddziaływania koncepcji i zamierzeń na obszary o znaczeniu europejskim i obszary ptasie w Republice Czeskiej
4.6. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i rekompensaty finansowe
4.6.1. Rekompensata za utrudnienie gospodarki rolnej lub leśnej
4.6.2. Świadczenie finansowe za przeprowadzenie środków zmierzających do polepszenia środowiska przyrodniczego
4.6.3. Płatności i dotacje według ustawy o rolnictwie
4.7. Kontrola i nadzór
4.7.1. Wykonywanie administracji państwowej na obszarach Natura 2000
4.7.2. Monitorowanie i raportowanie
4.8. Odpowiedzialność prawna
4.8.1. Odpowiedzialność administracyjna
4.8.1.1. Przywrócenie stanu pierwotnego i środki kompensujące
4.8.1.2. Odpowiedzialność za delikty administracyjne
4.8.2. Odpowiedzialność karna
4.9. Praktyka funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Republice Czeskiej
4.9.1. Świadomość społeczeństwa o sieci Natura 2000
4.9.2. Krytyka wprowadzania i funkcjonowania Natury 2000 w Republice Czeskiej
4.9.3. Postępowania o naruszenie prawa europejskiego
4.9.3.1. Postępowania ze względu na niewłaściwą transpozycję dyrektyw
4.9.3.2. Postępowania ze względu na niewłaściwą implementację w konkretnych obszarach
4.9.4. Natura 2000 w sądach
4.10. Uwaga końcowa – Natura 2000 w Republice Czeskiej
        
Rozdział 5. Natura 2000 w prawie słowackim
Barbora Kraličková
        
5.1. Prawo ochrony przyrody w Republice Słowackiej
5.1.1. Ogólny charakter prawa ochrony przyrody w Republice Słowackiej i jego miejsce w systemie prawa środowiska
5.1.2. Powstanie prawa ochrony przyrody
5.1.3. Struktura prawa ochrony przyrody – formy i środki ochrony
5.1.3.1. Powszechna (podstawowa) ochrona przyrody i krajobrazu
5.1.3.2. Szczególna (wzmożona) ochrona przyrody i krajobrazu
5.2. Wprowadzenie Natury 2000 do słowackiego porządku prawnego
5.2.1. Okoliczności i warunki wprowadzenia Natury 2000 do prawa słowackiego
5.2.2. Wprowadzenie Natury 2000 do słowackiego porządku prawnego oraz postępowanie przy zaliczaniu obszarów do systemu Natura 2000
5.3. Mechanizmy wyznaczania poszczególnych obszarów Natura 2000 w Republice Słowackiej
5.3.1.  Obszar o znaczeniu europejskim
5.3.1.1. Regulacja prawna postępowania przy ustanawianiu obszarów o znaczeniu europejskim
5.3.1.2. Podmioty zainteresowane ustanawianiem obszarów o znaczeniu europejskim
5.3.2. Chronione obszary ptasie
5.3.2.1. Regulacja prawna postępowania przy ustanawianiu chronionego obszaru ptasiego
5.3.2.2. Podmioty uczestniczące w ustanawianiu chronionego obszaru ptasiego
5.4. Reżim prawny i obecna regulacja prawna obszarów zaliczonych do Natury 2000 w Republice Słowackiej
5.5. Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
5.6. Odpowiedzialność prawna
5.6.1. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności prawnej
5.6.2. Przepisy o odpowiedzialności w ustawie o środowisku
5.6.3. Odpowiedzialność administracyjna w ustawie o ochronie przyrody i krajobrazu
5,6.4. Odpowiedzialność karna za przestępstwa
5.6.5. Odpowiedzialność za szkody na obszarach Natura 2000
5.7. Praktyka funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Republice Słowackiej
        
Rozdział 6. Wnioski komparatystyczne
Adam Habuda, Wojciech Radecki
        
6.1. Podstawy prawne
6.2. Obszary Natura 2000 w systemach prawnych ochrony przyrody
6.3. Wyznaczanie obszarów Natura 2000
6.4. Reżim prawny obszarów Natura 2000
6.5. Plany ochrony obszarów Natura 2000
6.6. Zarządzanie obszarami Natura 2000 i nadzór nad nimi
6.7. Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
6.7.1. Wprowadzenie
6.7.2. Obowiązek prowadzenia postępowania w sprawie oceny
6.7.3. Strategiczne oceny oddziaływania
6.7.4. Tryb postępowania
6.7.5. Wyniki oceny
6.7.6. Kompensacja przyrodnicza
6.8. Odpowiedzialność prawna
6.8.1. Odpowiedzialność za wykroczenia i inne delikty administracyjne
6.8.2. Odpowiedzialność za przestępstwa
6.8.3. Odpowiedzialność karna osób prawnych
6.8.4. Odpowiedzialność za szkodę na obszarze Natura 2000 według przepisów specjalnych

Bibliografia
Shrnuti
Zhrnutie
Summary

Adam Habuda redakcja naukowa
dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Główne kierunki zainteresowań: prawo ochrony środowiska, w tym prawo ochrony przyrody, prawo administracyjne. Autor ponad 60 opracowań o różnym charakterze.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane