• Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym

Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym

 • Autor: Janusz Konecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-700-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowane opracowanie to szczegółowa i kompletna – z punktu widzenia prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego – analiza pozycji osób, którym z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie można przypisać winy w czasie popełnienia czynu zabronionego. Autor przedstawia w sposób syntetyczny pojęcie niepoczytalności i jej prawnokarne konsekwencje, a następnie poświęca wiele uwagi zarówno zagadnieniom obrony obligatoryjnej, jak i weryfikacji wątpliwości co do poczytalności sprawcy czynu zabronionego. Następnie ukazuje przebieg procesu karnego, podkreślając odmienności występujące w przypadku postępowań z udziałem sprawców niepoczytalnych, aby udzielić odpowiedzi, czy obowiązujące regulacje gwarantują takim osobom rzetelny proces.

Opracowanie, prócz rozważań teoretycznoprawnych, zawiera propozycje rozwiązania szeregu problemów praktycznych, stąd skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności sędziów, prokuratorów i adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych, a także studentów i doktorantów zainteresowanych prawem karnym.
Spis treści:

Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie niepoczytalności i jej prawnokarne konsekwencje

1.1. Kształtowanie się normatywnego pojęcia niepoczytalności
1.1.1. Uwagi wprowadzające
1.1.2. Metody określenia niepoczytalności
1.1.3. Ujęcie niepoczytalności w Kodeksie karnym z 1997 r.
1.2. Choroba psychiczna
1.2.1. Uwagi wprowadzające
1.2.2. Medyczne i prawne pojęcie choroby psychicznej
1.2.3. Schizofrenia
1.2.4. Choroby afektywne
1.2.5. Choroby urojeniowe
1.2.6. Tzw. stany wyjątkowe
1.3. Upośledzenie umysłowe
1.3.1. Uwagi wprowadzające
1.3.2. Pojęcie upośledzenia umysłowego
1.3.3. Stopnie upośledzenia umysłowego
1.4. Inne zakłócenia czynności psychicznych jako przyczyny niepoczytalności
1.4.1. Uwagi wprowadzające
1.4.2. Spór o etiologię „innych zakłóceń czynności psychicznych”
1.4.3. Spożycie alkoholu
1.4.4. Stan odurzenia
1.4.5. Zaburzenia osobowości
1.4.6. Organiczne zaburzenia psychiczne
1.4.7. Przełomy biologiczne
1.4.8. Zaburzenia reaktywne
1.5. Brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem
1.5.1. Uwagi wprowadzające
1.5.2. Niemożność rozpoznania znaczenia czynu
1.5.3. Brak możliwości pokierowania swoim postępowaniem
1.6. Karnomaterialne następstwa niepoczytalności
1.6.1. Uwagi wprowadzające
1.6.2. Umyślność i nieumyślność czynów sprawców niepoczytalnych
1.6.3. Stosowanie środków zabezpieczających jako reakcja na czyny zabronione popełnione przez sprawców niepoczytalnych
1.6.4. Środek zabezpieczający umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym
1.6.5. Administracyjne środki zabezpieczające
1.6.6. Wprawienie się sprawcy w stan nietrzeźwości lub odurzenia
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Procesowa weryfikacja poczytalności sprawcy czynu zabronionego

2.1. Podstawy powzięcia wątpliwości co do poczytalności sprawcy
2.1.1. Uwagi wprowadzające
2.1.2. Istota uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności
2.1.3. Przesłanki powzięcia wątpliwości co do poczytalności
2.1.4. Znaczenie wydanej uprzednio opinii psychiatrycznej dla innych postępowań karnych prowadzonych wobec badanego
2.2. Powstanie uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności jako podstawa obrony obligatoryjnej
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Zaistnienie obligatoryjności obrony
2.2.3. Zapewnienie oskarżonemu pomocy prawnej
2.2.4. Zakres działania obrońcy obligatoryjnego
2.2.5. Ustanie obrony obligatoryjnej
2.2.6. Skutki uchybień w zakresie obrony obligatoryjnej sprawcy niepoczytalnego
2.3. Opinia biegłych
2.3.1. Uwagi wprowadzające
2.3.2. Problem dopuszczalności tzw. opinii wstępnej
2.3.3. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłych
2.3.4. Skład zespołu opiniującego co do poczytalności
2.3.5. Opinia wspólna wydana przez biegłych kilku specjalności
2.3.6. Kwalifikacje biegłych
2.3.7. Znaczenie ambulatoryjnych badań psychiatrycznych i psychologicznych
2.3.8. Treść opinii biegłych
2.3.9. Niepełność, niejasność lub sprzeczność opinii
2.3.10. Ocena opinii biegłych
2.4. Obserwacja psychiatryczna
2.4.1. Uwagi wprowadzające
2.4.2. Warunki materialne i formalne orzeczenia obserwacji psychiatrycznej
2.4.3. Tryb zarządzania obserwacji psychiatrycznej
2.4.5. Zaskarżalność decyzji w przedmiocie obserwacji psychiatrycznej
2.4.6. Długość obserwacji psychiatrycznej
2.4.7. Konsekwencje procesowe braku możliwości zarządzenia obserwacji psychiatrycznej
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Udział niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym rozpoznawczym

3.1. Przebieg i sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego z udziałem niepoczytalnego
3.1.1. Uwagi wprowadzające
3.1.2. Forma postępowania przygotowawczego z udziałem niepoczytalnego
3.1.3.dolność niepoczytalnego do udziału w postępowaniu
3.1.4. Zdolność niepoczytalnego do czynności procesowych
3.1.5. Wpływ niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego na status pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
3.1.6. Skierowanie aktu oskarżenia do sądu w przypadku niepoczytalności sprawcy
3.1.7. Dopuszczalność umorzenia postępowania przygotowawczego z powodu niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego
3.1.8. Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie środków zabezpieczających przez sąd
3.1.9. Inne niż niepoczytalność sprawcy przyczyny umorzenia postępowania przygotowawczego
3.2. Orzekanie przez sąd na skutek wniosku prokuratora o zastosowanie środka zabezpieczającego
3.2.1. Uwagi wprowadzające
3.2.2. Wymogi formalne i termin złożenia wniosku o orzeczenie środków zabezpieczających
3.2.3. Charakter wniosku prokuratora o orzeczenie środków zabezpieczających
3.2.4. Charakter postępowania przed sądem zainicjowanego wnioskiem prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających
3.2.5. Obligatoryjny charakter posiedzenia sądu w przypadku wniosku prokuratora o orzeczenie środków zabezpieczających
3.2.6. Forum merytorycznego rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie środków zabezpieczających
3.2.7. Wysłuchanie lekarzy psychiatrów i innych biegłych
3.2.8. Kryteria wyboru forum orzekania przez sąd co do środków zabezpieczających
3.2.9. Status pokrzywdzonego w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem prokuratora o orzeczenie środków zabezpieczających
3.3. Orzekanie środka zabezpieczającego przez sąd na skutek wniesiea aktu oskarżenia
3.3.1. Uwagi wprowadzające
3.3.2. Weryfikacja poczytalności oskarżonego w postępowaniu po złożeniu aktu oskarżenia
3.3.3. Jawność postępowania i uprawnienia niepoczytalnego oskarżonego
3.3.4. Tryb postępowania w przypadku niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego
3.4. Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i kar porządkowych wobec niepoczytalnego
3.4.1. Uwagi wprowadzające
3.4.2. Dopuszczalność tymczasowego aresztowania niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego
3.4.3. Stosowanie kar porządkowych wobec niepoczytalnego
3.5. Forma i treść orzeczenia sądu pierwszej instancji wydawanego wobec niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego
3.5.1. Uwagi wprowadzające
3.5.2. Postanowienie wydane na skutek wniosku prokuratora o zastosowanie środków zabezpieczających
3.5.3. Wyrok wydany w postępowaniu zainicjowanym aktem oskarżenia
3.6. Postępowanie odwoławcze z udziałem niepoczytalnego sprawcy
3.6.1. Uwagi wprowadzające
3.6.2. Przebieg postępowania przed sądem odwoławczy
3.6.3. Cofnięcie środka odwoławczego w sprawach z udziałem niepoczytalnego sprawcy
3.6.4. Przesłanki uchylenia lub zmiany orzeczenia
3.6.5. Problem obowiązywania zakazu reformationis in peius w sprawach z udziałem niepoczytalnego sprawcy
3.6.6. Znaczenie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach przeciwko niepoczytalnemu sprawcy czynu zabronionego
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Wpływ stanu psychicznego skazanego na bieg postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia

4.1. Wprowadzenie do wykonania środka zabezpieczającego umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym
4.1.1. Uwagi wprowadzające
4.1.2. Dopuszczalność zastosowania prawa łaski w przypadku orzeczenia środków zabezpieczających
4.1.3. Zagadnienie przedawnienia wykonania środków zabezpieczających
4.1.4. Właściwość sądu i innych organów w postępowaniu wykonawczym
4.1.5. Znaczenie sprawności postępowania wykonawczego
4.1.6. Realizacja prawa do obrony w postępowaniu wykonawczym
4.1.7. Rodzaje zakładów psychiatrycznych
4.1.8. Tryb wydania orzeczenia sądu co do określenia rodzaju zakładu psychiatrycznego oraz miejsca wykonywania środka zabezpieczającego
4.1.9. Doprowadzenie niepoczytalnego sprawcy do zakładu psychiatrycznego
4.2. Wykonywanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym
4.2.1. Uwagi wprowadzające
4.2.2. Uprawnienia niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w zakładzie psychiatrycznym
4.2.3. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz kontrola przedmiotów posiadanych przez niepoczytalnych sprawców oraz pomieszczeń, w których oni przebywają
4.2.4. Nadzór nad wykonywaniem środków zabezpieczających wobec osób niepoczytalnych
4.2.5. Nadzór merytoryczny w aspekcie oceny zasadności dalszego stosowania środka zabezpieczającego
4.2.6. Przenoszenie niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych do innych zakładów psychiatrycznych
4.2.7. Zwolnienie niepoczytalnego sprawcy z zakładu psychiatrycznego
4.2.8. Ponowne umieszczenie niepoczytalnego sprawcy w zakładzie psychiatrycznym
4.3. Wykonywanie wobec niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego administracyjnych środków zabezpieczających
4.3.1. Uwagi wprowadzające
4.3.2. Wykonanie przepadku
4.3.3. Wykonanie innych administracyjnych środków zabezpieczających
4.3.4. Uchylenie administracyjnych środków zabezpieczających
4.4. Postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego zastosowania środka zabezpieczającego wobec osoby niepoczytalnej
4.4.1. Uwagi wprowadzające
4.4.2. Przesłanki roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia
za krzywdę w przypadku środków zabezpieczających
4.4.3. Osoby uprawnione do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego zastosowania środka zabezpieczającego
4.4.4. Pełnomocnik w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego zastosowania środka zabezpieczającego
4.5. Wpływ stanu psychicznego skazanego na wykonanie kar i środków karnych
4.5.1. Uwagi wprowadzające
4.5.2. Wątpliwości co do poczytalności skazanego jako przesłanka obrony obligatoryjnej
4.5.3. Rozstrzygnięcie o kolejności wykonania kary i środka zabezpieczającego
4.5.4. Wstrzymanie biegu postępowania wykonawczego z powodu zakłóceń czynności psychicznych skazanego
4.5.5. Wpływ prawa łaski na bieg postępowania wykonawczego
4.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Janusz Konecki
doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Zainteresowania naukowe autora obejmują problematykę prawa karnego materialnego i procesowego oraz informacji niejawnych. Jest autorem artykułów z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego w procesie karnym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane