• Model analizy legislacyjnej. Teoria studiów nad procesem ustawodawczym w zarysie

Model analizy legislacyjnej. Teoria studiów nad procesem ustawodawczym w zarysie

 • Autor: Artur Kotowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-220-0
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 134/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest poświęcona zagadnieniom tworzenia analitycznego modelu analizy legislacyjnej z istotnym udziałem twierdzeń empirycznych. W założeniu stanowi szerokie omówienie problematyki metodologicznych uwarunkowań badań legislacyjnych.

W publikacji przedstawiono przykładowe narzędzie badawcze (kwestionariusz modelu analizy legislacyjnej), które jest podstawą do prowadzenia różnorakich badań nad procesem ustawodawczym, w odniesieniu do różnych przedmiotów regulacji lub rodzajów aktów prawnych.

Książka jest kierowana do pracowników naukowych i studentów, seminarzystów wydziałów prawa uczelni publicznych i prywatnych z dziedziny nauk społecznych i nauk prawnych. Adresowana jest również do służb legislacyjnych państwa i pracowników centralnych organów ustawodawczych i wykonawczych RP.
Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Metodologia analizy legislacyjnej

1.1. Analiza legislacyjna jako przedmiot jurysprudencji
1.2. Pojęcie modelu w naukach prawnych
1.3. Analiza legislacyjna w świetle empirycznych badań prawoznawstwa

Rozdział 2. Model analizy legislacyjnej

2.1. Założenia ogólne
2.2. Narzędzia badawcze i dobór próby
2.3. Operacjonalizacja zmiennych wyjaśniających w modelu analizy legislacyjnej

Rozdział 3. Metodyka analizy legislacyjnej

3.1. Komponenty metodyki analizy legislacyjnej
3.2. Baza danych, eksperci, narzędzia informatyczne
3.3. Zastosowania modelu analizy legislacyjnej

Zakończenie
Wykaz literatury powołanej
dr hab., prof. uczelni Andrzej Korybski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Zawarte w książce twierdzenia analityczne stanowią założenia proponowanego modelu oraz tworzą wyjściowy aparat pojęciowy dla przeprowadzenia badań empirycznych. Jednak już podjęta w rozdziale II próba sformułowania założeń MAL zawiera wiele hipotez będących wynikiem obserwacji procesów legislacyjnych we współczesnej, polskiej rzeczywistości polityczno-ustrojowej. Są to zresztą hipotezy będące wynikiem intuicyjnych spostrzeżeń i ocen współczesnej polskiej legislacji. W swych rozważaniach Autor poświęca zasadniczą uwagę poszukiwaniu/ustalaniu zmiennych pozwalających na empiryczne badania procesu legislacyjnego oraz na charakterystykę odpowiednich narzędzi badawczych, a także analizuje możliwości aplikacyjne MAL. Wielokrotnie odnosi się do sposobu badania procesów legislacyjnych poprzez rozważania indukcyjne, a także do alternatywy badań jakościowych oraz ilościowych właściwych dla stosowanych nauk społecznych.

Takie postrzeganie zagadnień metodologii badania procesów legislacyjnych stanowi mocne uzasadnienie celowości niniejszej publikacji. Literatura poświęcona legislacji jest bowiem budowana w zdecydowanej większości z tez o charakterze zdań analitycznych, w tym tez opartych na semantyce języka prawnego lub prawniczego. Taki charakter mają również propozycje metodologiczne dotyczące legislacji. Koncepcja prof. Kotowskiego, choć nie stroni od ustaleń semantycznych (zwłaszcza w kwestii fundamentalnych kategorii pojęciowych), ma jednak przede wszystkim służyć badaniom empirycznym procesów legislacyjnych. Takich książek jest w literaturze prawniczej bardzo mało, a na polskim, prawni- czym rynku wydawniczym z pewnością stanowi ewenement.

Artur Kotowski
dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni; Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, specjalista w zakresie nauk ogólnych prawoznawstwa, autor blisko 90 publikacji z tego zakresu i kilkudziesięciu opracowań popularyzatorskich. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów, Sędzia Sądu Giełdowego. ORCID: 0000-0001-8284-241X.

Książki tego autora


Wykaz literatury powołanej
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1974.
Antoszewski A., Rządy prawa jako instrument walki politycznej, [w:]  Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, G. Ulicka, S. Wronkowska (red.),Warszawa 2011.
Berek M., Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Warszawa 2017.
Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji praw parlamentarnych. Wybrane problemy, [w:] „Studia Iuridica Toruniensia”, t. IV, Toruń 2008.
Bierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa. Członkostwo w UE a „europeizacja” procedury tworzenia prawa w Polsce, [w:] Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konferencja „Legislacja w praktyce”, Warszawa 2022
Bierć A., Procedura prawodawcza a dobre prawo, Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, XIII/1(53).
Banaś P., Ciszewski W., Dyrda A., Janik B., Zastosowania filozofii analitycznej w prawoznawstwie: Wprowadzenie, „11 AVANT” 2018, t. IX, nr 1.
Bator A., Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?, „Acta Universitatis Wratislavensis” 2015, No 3662, „Przegląd Prawa i Administracji” CII.
Bedyńska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, cz. 1, Warszawa 2013.
Biernat T., Legislacja. Analiza procesu, Kraków 2016.
Biernat T., Między polityką a prawem. Problem „upolitycznienia” tworzenia prawa, Przegląd Prawa i Administracji CX, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 3791.
Biernat T., Polityka prawa a model edukacji prawniczej, Kraków 2007.
Biernat T., Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa, „Prawo–Instytucje–Zasoby”, Kraków 2014.
Bochania  K.,  Znaczenie  klauzul  generalnych  w  stosowaniu  prawa  krajowego i międzynarodowego, [w:] Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym, L. Zacharko (red.), Katowice 2016.
Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2010.
Burczaniuk T., Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce, Warszawa 2021.
Carnap R., Meaning and necesity: a Study in Semantics and Modal Logics, Chicago 1988.
Chauvin T., Umowy prawotwórcze jako umowy prawa publicznego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 3/2.
Chmielnicki P., Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, Z. Duniewska (red.), Łódź 2014.
Chmielowiec A., Źródła prawa międzynarodowego – zagadnienia wstępne, „Roczniki Administracji i Prawa” 2013, R. XIII.
Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 4.
Czepita S., Reguły konstrukcji systemu prawnego a prawotwórstwo, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, z. 4.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Dąmbska I., Pojęcie modelu i jego rola w naukach, „Filozofia Nauki” 2015, R. XXIII, nr 2(90).
Domański H., Analiza zależności między zmiennymi kategorialnymi, „ASK” 1996, nr 2 (4), https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/69480/ASK_1996n4_103_130.pdf.
Ehrlich S., Władza i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu, Warszawa 1974.
Gajda S., Język administracyjno-prawny w perspektywie językoznawczej i prawoznawczej, [w:] Język – prawo – społeczeństwo, E. Malinowska (red.), Opole 2004.
Gizbert-Studnicki T., Dyrda A., Grabowski A., Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa 2016.
Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków 2009.
Gołowska I., Naturalizm – antynaturalizm jako spór o charakterze metodologicznym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, R. VXV, z. 1.
Górnicka M., Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2015, t. 4 (2).
Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.
Gromski W., Klauzule generalne, [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, A. Bator (red.), Warszawa 2008.
Habermas J., On the Pragmatics on Communication, Cambridge–Massachusets 1998.
Jakubiak-Mirończuk A., Model tworzenia prawa w Polsce po reformie Bet-ter Regulation a idea demokracji deliberatywnej, „Zeszyty Naukowe Zakladu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania” 2009, 3 (11).
Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
Kaleta K., Kotowski A., Kodowanie a dekodowanie znaczenia prawnego – zarys dyskursywnego modelu tworzenia prawa, [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Warszawa 2015.
Kaleta K., Kotowski A., Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019.
Kawa J., Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 21.
Kelsen H., Czysta teoria prawa, Warszawa 2014.
Klejnowska M., Konstytucyjne aspekty kasatoryjnego orzekania w procesie karnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2 (60).
Konecki K.T., Przedmowa, [w:] B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków 2009.
Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, R. LXXVIII, z. 2.
Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa, Warszawa 2015.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Łódź–Wrocław 1955.
Kotowski A., Legal futurology – potential of foresight research in legal sciences, „GIS Odyssey Journal” 2022, vol. 2, no. 2.
Kotowski A., Ocena przydatności metody Delphi w metodologii nauk prawnych, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Groszykowi,  J.  Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski  (red.), Lublin 2013.
Kotowski A., Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2013, nr 3718.
Kotowski A., Podstawowe założenia badań empirycznych w prawoznawstwie – próba konfrontacji, „Studia Prawnicze” 2017, z. 2 (210).
Kotowski A., Słowo wstępne, [w:] Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa,  A. Kotowski (red.), Warszawa 2021.
Krenzler G., Horst, and Oliver Landwehr, ‘A New Legal Order of International Law’: On the Relationship between Public International Law and  European  Union Law after Kadi’, [w:] U. Fastenrath et all. (red.), From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma (Oxford, 2011; online edn, Oxford Academic, 1 May 2011), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/978019958881 7.003.0063, accessed 26 May 2023.
Kruk M., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.
Kruk M., Nowe zasady i instytucje ustrojowe w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. – zagadnienia wybrane, „Nauka” 1997, nr 3.
Kukuruz O., Polityka tworzenia prawa w pracy polskich prawników – aspekty politologiczne, „Studia Politologiczne” 2015, t. 38.
Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994.
Leszczyński L. Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” 2016, 63(2), 11.
Leszczyński L., Marshall J.M., Precedens w procesie orzekania. Perspektywa sędziowska w ujęciu porównawczym, Lublin 2019.
Leszczyński L., Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Zamość 2003.
Leszczyński L., Wykładnia  operatywna  (podstawowe  właściwości), „Państwo i Prawo” 2009, z. 6.
Makarucha R., Zasady prawa jako czynnik zapewniający aksjologiczną spójność systemu, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, vol. 3 (2).
Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006.
Malinowski A., Nowak  L., Problemy modelowania w teorii prawa, „Państwo i Prawo” 1972,  z.  2.
Memmon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia, Gdańsk 2003.
Michalska A., Wronkowska S., Zasady tworzenia prawa, Poznań 1983.
Milewski R., Podstawy ekonomii, Warszawa 2004.
Mistygacz M., Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012.
Morawska E., Prawa i wolności socjalne w Konstytucji RP: zagadnienia systemowe, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 2.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
Mroczko F., Jakościowe metody badań. Obserwacja naukowa, „Prace Naukowe WWSZIP” 2014, nr 26 (1).
Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2020.
Nizioł K., Polski Ład z perspektywy zasad poprawnej legislacji, [w:]  Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne , E. Małecka-Ziembińska (red.), Poznań 2023.
Osiecka-Chojnacka J., Analiza ilościowa prac komisji sejmowych nad projektami ustaw wniesionymi do Sejmu IV kadencji w latach 2001–2003, Raport 222, marzec 2004.
Pieńkos J., Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku, Warszawa 1999.
Podgórecki A., Założenia polityki prawa. Metodologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej, Warszawa 1957.
Podgórecki A., Tworzenie prawa, „Państwo i Prawo” 1976, z. 12 (370).
Pulka Z., Legitymizacja państwa w prawoznawstwie, Wrocław 1996.
Rogowski W., Paczocha J., Państwo dobrych regulacji, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Warszawa 2010.
Safjan M., Wyzwania dla państwa i prawa, Warszawa 2007.
Salamaga M., Badanie egzogeniczności  zmiennych  stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej, „Zeszyty Naukowe UE w Krakowie” 2015, nr 7.
Sczaniecki M., Powszechna Historia Państwa i Prawa, Warszawa 2022.
Seidler G. L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2000.
Skretny Ż., Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, „Studia Lubuskie” 2013, t. IX.
Smits J.M., The Mind and Method of the Legal Academic , Cheltenham 2012.
Sroka J., Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, A. Jabłonski, L. Sobkowiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Stanik J.M., Psychologia i prawo. Węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne, [w:] Psychologia a prawo – płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice), J.M. Stanik (red.), Katowice 2011.
Staśkiewicz W., Stare i nowe modele legislacji, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, W. Staśkiewicz, T. Stawecki  (red.),Warszawa 2010.
Syryt  A., Wybrane zagadnienia legisprudencji, [w:] Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, A. Kotowski (red.), Warszawa 2021.
Szyjewski Z., Metody badań w naukach społecznych, „Studia i Prace WNEIZ US” 2018, nr 54/2.
Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
Tyrała M., Wpływ kultury politycznej na proces funkcjonowania demokracji w Polsce w latach 2006–2018, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2020.
Woleński J., Metafilozofia i filozofia (analityczna), „Człowiek i Społeczeństwo”  2022, t. LIII, https://doi.org/10.14746/cis.2022.53.3.
Wronkowska S., Na czym polega dobra legislacja?, [w:] Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konferencja „Legislacja w praktyce”, Warszawa 2002.
Wronkowska S., Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 2.
Wronkowska S., M. Zieliński,  Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2021.
Wronkowska S., Zieliński M., O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, „Studia Prawnicze” 1985, nr 3–4.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
Wróblewski J., Teoretyczne zagadnienia standardów w prawoznawstwie w stosowaniu prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, R. LI, z. 1.
Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1985.
Wróblewski J., Tworzenie prawa a wykładnia prawa, „Państwo i Prawo” 1978, z. 6.
Zalasiński  T.,  Zasada  prawidłowej  legislacji  w  poglądach  Trybunału  Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
Zaleśny J., Zasady prawidłowej legislacji, „Studia Politologiczne” 2009, 13.
Zdrowa legislacja, https://www.termedia.pl/mz/Zdrowa-legislacja-raport,47552.html.
Zieliński M., Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.
Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Zimmermann J., Wprowadzenie, [w:] Wartości w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2015.
Zirk-Sadowski M., Analityczna filozofia prawa , [w:] Filozofia prawa. Normy i fakty , J. Hołówka, B. Dziobkowski (red.), Warszawa 2020.
Zirk-Sadowski  M.,  Metodologie  teorii  prawa  a  problem  polityczności  prawoznawstwa. Aspekt behawioralny i intensjonalny, „Przegląd Prawa i Administracji CX” 2017.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane